Announcements

tmaṃ

Cite this page as:"tmaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tmaṃ (accessed 16 Apr. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tmaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:neuter

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tmaṃ

1A 11 b3śtwar amoktse ālakäṃcaṃ (ype)b3yac ytsi käryatsumäṣ cemtmaṃ ṣñi ṣñi amokäṃtwāśśi opäśśune kāswone pākrab4śi ypamāṃ sas träṅkäṣ
2A 12 a3tmaṃcem śiśkinäs āyäntu kākloñcäs
3A 15 a5tmaṃ cem letkār skenmāṃ – a6(viryavāṃ)
4A 63 b6mā ontaṃtmaṃ; kälpāl
5A 116 b5lp«†ä» salu cem ;tmaṃtāloṣ ; spāltäṅkānträ ;
6A 120 a6tmaṃsäm ske spaltäk yāmä
7A 143 a4a4/// ris martmaṃträṅkäṣtār : ñu ///
8A 146 b4mā sämtmaṃwärsäṣ
9A 169 a5dhārām saṅkrāmaṃ yeṣ •tmaṃptāñkät käṣṣi krī mā
10A 183 b5/// y· tsälp sämtmaṃwlāṃñä /// b6///
11A 187 a6rapentu kälnia6(ñc) /// lwātmaṃñäkciyāñ : b1///
12A 209 a1a1/// wärtactmaṃnäṣ l·e /// a2
13A 221 a4wsokoneyo ; ypā yärktmaṃ:
14A 221 b413σ b4tmaṃ:
15A 225 b5– /// b5tmaṃśkaṃ tāk· /// b6
16A 240 a6pat nu tāṣ ;tmaṃṣā ///
17A 280 b1b1/// ssi wätkäṣtmaṃsäm mah(āp)r(aṇādes) lānt pyākä
18A 289 b1tmaṃpenu bādhariṃ brāmnäb2(ṣṣ) (aci)
19A 302 a1·m·prem pyākṣtmaṃtäṅkñ(ä)ṣ
20A 341 a1(tmaṃ)(aptsa)a2rr oki ; kuli
21A 341 a7spāl ; pakt-äṃ ymārtmaṃ; kapśañi :
22A 403 a1lānt lāñci waṣt(aṃ) (kärsnā)lyitmaṃnu m· /// a2
23A 431 a5/// a5/// ṣtmaṃkakmu tmäṣ tmā ymāṃ
24A 450 a2/// a2/// ṣ«†ä»tmaṃpenu aslunt pre ///
25THT 1136 a2/// a2/// –tmaṃtmaṃnäk – /// a3
26THT 1411.a a3/// a3/// ॥tmaṃsäm – /// a4
27THT 1426.d a2/// – twāt mātmaṃ/// a3/// erkāt
28THT 1670 b3b3/// – wärpnāsitmaṃñi /// b4///
29THT 1782 a1a1///tmaṃorā wto /// a2
30THT 1979 a3a3/// – cyeṣtmaṃpenu /// a4///
31THT 2116 a2/// a2/// ॥tmaṃ·e /// b1///
32THT 2134 b2– lkä : ॥tmaṃp·ā /// b3///
33YQ I.3 a8tmaṃsne ets :
34YQ I.5 b5kus ne sämtmaṃpyākäṣ lkātär
35YQ I.10 a2tmaṃtāpärk ñä… a3
36YQ III.10 b3 (pi)ssaṅk kākropu tāṣ tmaṃtu caṃ kanakṣi ñemi
37YQ V.1 b5kus netmaṃkuc yärm(aṃ) ///