🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lānt

Cite this page as:"lānt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lānt (accessed 26 May 2024).
 
Meaning:“king”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:walo
Lexeme variants:lānt; lāṃt
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwällāñc
voc
acclāntlāñcäs
genlāñcäśśi
loclāntaṃ
comitlāntaśśällāñcsaśśäl
instlāntyolāñcäsyo
abllāntäṣ
perllāntālāñcsā
alllāntaclāñcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

lāṃt

1A 15 b6abhiṣe(k) yāmrä cam ypeyaṃlāṃtyāmtsāṃt-äṃratisāyakaṃ

lānt

1A 1 a5täm(n)e (ne)a5 (pra)ṣtaṃ siddhārtheslāntse sarvārthasiddhe bodhisattu sāmudraṃ
2A 1 b4spe(ṣinä)b4s«†ä» kluṃtsäsyo sopis sāgareslāntlāñci waṣt pāṣäntās śāwes
3A 9 a3lānt«a»c kälk cam wramlāntā(kṣi)a4ññā nātäk ālu ypeṣi
4A 10 a4tākiṣ säs napeṃ daśāratheslāntse rām si(sāṃ) a5
5A 16 a3śtwar mäśkitāśśi tämne wäknālāntwätkāṣäl wram kātka-m
6A 16 a4po(ṃ)ś lāntac kakmuṣlāntpälkoräṣ lāñci waṣtis yokmaṃ
7A 24 a4pälkoräṣ bṛhadyutis kuntistsekāp cakraa4(varti)slāntoki – – – k(ā)cke pälskaṃ
8A 49 a5/// a5/// puṣyamitreslāntkat yāmunt wyāräs saṅgrāmä(s)
9A 49 a6/// a6/// (mä)rkampalṣināplāntwe(wñu) /// b1///
10A 49 b4b4/// märkampalṣināp śpeśuylāntyāmunt wyār puk wyā(r)sä(ṣ)
11A 49 b5tämne-k cam märkampalṣināp kanaṣkeslāntyāmunt wyār puk (wyārsäṣ)
12A 56 a5/// l(e)tke oki brahmadatteslāntpes yäksoräṣ träṅkäṣ
13A 58 a4ṣaddandeṃ ; oṅkälmāśśi ;lāntrise ; a5
14A 59 b2pācar cam wram camilāntklyossi yāmäb3(s) /// (tā)pärk
15A 66 a3pāṃsanträ : 1 ṣomāplāntem ; kuprene cu
16A 66 a6tm-äk māk mākiss ārtuslāntb1/// (tä)my(o)
17A 66 b3; ypeyu päklyoṣäs ;lāntmahendra;senes ckācar ; kuleñci
18A 71 b5tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācrilāntraryunt kärsoräṣ ṣäññā b6
19A 72 b5/// (sa)s yäl brahmadatteslāntkuraksac kumṣātsru
20A 73 a5/// (trä)ṅkiñc säs täṣlāntse mäśkit mukaphalku ñom
21A 81 b4b413σ ///lānt: lānt se
22A 81 b413σ /// lānt :lāntse ype ;
23A 89 a3wär papärsār cam wasuntlānttkanäṣ a4/// citram
24A 92 a3; sälpäm tsäknäsmār :lānta414σ ///
25A 94 a5 /// lpont ;lāntpācar ; ārāntāñcāṃ ;
26A 100 b1 siṃha«ha»nuy ;lāntse yoṃ ; se
27A 110 b5/// (ca)m ypeyaṃ brahmadatteslāntālakäñcaṃ (yäsluntäṣ) (pra)b6(ski) (tāk)
28A 111 b4ats b4/// penulāntpraskañi śpālmeṃ klaṅkā lmoräṣ
29A 111 b5tu kuyalte yatlāntwatku : b6///
30A 118 b1/// triś riyaṃ supprabuddheslāntlumbiniy b2/// tāk
31A 127 b3nu /// b3ddhatoṃlāntkāñcukiṃ /// b4
32A 144 a2yokāṃ yatsy= āmpi ;lāntsew(ā)ññ āmpi : kaṣ
33A 213 a1a1/// (aineyä) (lwāśśi)(lānt)(oki) proñcäṃ 8 sne
34A 256 a2tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttislāntse siṃhe wä(l) (udrā)a3yaneṃ
35A 258 a7(metrak) (ptāñkä)t käṣṣi siṃheṃlāntkākkuräṣ träṅkäṣ päṣtam päṣtam
36A 263 a5/// a5– – – śśilāntse tākā lcā waṣtäṣ
37A 280 b1wätkäṣ tmaṃ säm mah(āp)r(aṇādes)lāntpyākä /// b2///
38A 292 b1/// (20-) b1 9kayurṣāśśilāntoki (pätkru) /// b2
39A 294 a8a8/// m··ñ vaiśravaṃlāntā·ā /// b1///
40A 297 a7/// a7s cakkravarttislāntkällāṣ cem penu bodhisatvāp
41A 301 b7b7/// mahāpraṇādeslāntkloräṣ träṅkäṣmaitraṃ
42A 317 a1märkampal ke ne tämlāntpuk /// a2
43A 317 b2b2ke ne tämlāntse
44A 318 and 319 b4tsäṅkrunt wā(wluṣ) (jim)utaketuy vidyādhareśśilā(nt)/// (kuya)b5lte toṣ tri-wäknā
45A 331 a3/// k ārśo haimavatiṃlānt/// a4/// r·ots
46A 337 b3b3/// n·· cakravarttislānt /// b4///
47A 343 b2weñlune(yäṣ) – – – – āluräṣlānt«†ä»erkat(une) /// b3– –
48A 355 a2viśikonaṃcakkravarttis ;lāntmaṅkal ; ṣpät ñ(e)mintu
49A 355 a4triśul maṅkal ; waiśravaṃlānt; bhadrakalp ; {sw/ws}āṣi
50A 356 a2a2(triśu)l maṅkal vaiśravaṃlāntbha(draka)lp – – letke śriññäktes
51A 382 a1pūttiśparṣināp ; cakkravarttislānt; cākkär lakṣaṇyo ;
52A 383 a3warac tāk kar kuślāntype ā /// a4
53A 394 a3lāñci waṣtaṃ ymāṃ pācaa3lānttācaṃ märkampalā tācaṃ
54A 399.8 b1/// – tuyl(ā)nt/// b2///
55A 403 a1(nu) (tāpärk) (plāc) (mahendra)s(e)neslāntlāñci waṣt(aṃ) (kärsnā)lyi tmaṃ
56A 403 b4(walu)räṣ ; mahendrasenes ;lāntñuk ckācar ; cm(imār)
57A 429 b8b812σ ///lānt śäm ;
58A 433 b1/// b1/// (pra)senajislāntṣpäṃ yeṣ māl(ī)kā ///
59A 433 b5sw· ·w·prasenajiṃlānt kälwānt prasko ///
60A 450 b3/// b3/// caṇḍapradyoteslāntśi /// b4///
61THT 1412.i a2k·aṃ /// a2///lānt śi na
62THT 1892 b2ñ·c· /// b2///lānt///
63THT 2541 a1a1///lānt/// a2/// – –
64THT 2654 b3wsoko /// b3///lāntkṣe py· ///
65YQ I.8 b6w(l)āñ(kä)t (n)aṣ cami nulāntmahāmāyā lātsuneṣiṃ b7
66YQ II.3 a3/// ; (ca)kravarttis ;lāntwatkurā ; puk tkaṃsaṃ
67YQ II.4 b6pe 7 ainey lwāśśib7(nt)(oki) (proñcäṃ) (8) (sne)
68YQ II.8 a2tmäa2(ṣ) /// v(i)rūḍhakilāntwatkurā nandeṃ upanandenäa3(ṣṣ) (aci)
69YQ II.8 a3(aci) /// (lyā)s(e)ñc virupākṣeslāntwatkurā jalaprabhenäṣṣ aci a4
70YQ II.8 a4tkaṃ ytäṣträ : dhräḍhirāṣṭresa5(nt)(watkurā) /// g(a)ndharveñi lāñś
71YQ III.2 a1(ja)tilṣinäs ārāntāsaśśäl pācar śuddhodaṃlānta2(car) /// riyac yeṣ
72YQ III.2 b2/// ymār ymār śākkeśśilāntśaśärs śākkeśśi nātäk śuddhodaṃ
73YQ III.5 a7nāśi säs puttiśparṣināp cakravarttislāntnyagrodharāmṣi lāñci waa8(rpiśke) ///
74YQ III.9 b1träṅktärtmäṣ śuddhodaṃb2(nt)/// ptāñkät käṣṣinā ākāśś
75YQ N.2 and N.6 b4käl(lā)ṃ(t) /// b4///(lā)ntse devadatte ñomā mäśkit