🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

träṅkäṣ

Cite this page as:"träṅkäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_träṅkäṣ (accessed 14 Jun. 2024).
 
Meaning:“to say, speak”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:träṅk-
Lexeme variants:träṅkäṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:1
Valency:transitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1träṅkäm, träṅkäm-citräṅkmäs, träṅkmäś-śi
2craṅkäṣt, träṅkät
3craṅkäs, träṅkäṣcraṅkär, träṅkiñc, träṅkiträṅktärträṅkäntär

Lexeme family

Occurrences

träṅkäṣ

1A 2 b1pruccamo pälskaṃśilpavāṃträṅkäṣamok wrasaśśi pukaṃ pruccamo
2A 4 a1: 5 ॥ prajñavāṃträṅkäṣ tä(preṃ) a2saṃ
3A 7 a6lakeyäṣ kākätku āneñci pälkoräṣ(träṅkä)b1(ṣ)(h)ai ṣokyo nu kakätwu
4A 8 b3wak cärk klopasu nāṃtsuträṅkäṣ k(ā)b4ryapp ā kāryap
5A 8 b5tāk klopasu nāṃtsu yaṃtrācāreträṅkäṣpälkāc nācki ñi klop
6A 9 b1tsārtar tmäṣ yaṃtrācāre wrassacträṅkäṣmaśkaṃ śercär «p/ṣ»u pkāmā(c-ñi)
7A 9 b3pākär lantu yaṃtrācāreṃ käṣṣinacträṅkäṣkuswaṃmar
8A 10 a4a4(mṣapantinäs) ṣyak kā(kro)puräṣträṅkäṣmät yal tākiṣ säs
9A 10 a6(vibhiṣaṇe) uk»is klyoṣlā daśagrivnacträṅkäṣṣälyp-malkenaṃkār(ipac)
10A 10 b4(ts)koräṣ vibhiṣa(nes) akmlā wawuräṣträṅkäṣcaṃ parmā tu rāmes
11A 11 b4kāswone pākrab4śi ypamāṃ sasträṅkäṣñi amokyo täṣ cämplune
12A 11 b5kaśal tswāsamwätträṅkäṣnäṣ nu ce(sm-ä)b6k āyäntu
13A 11 b6kaśal malkam-ämtritträṅkäṣnäṣ nu cesm-äk āyäntu
14A 12 a1salu pyutkāsmār-äṃśtärtträṅkäṣnäṣ śkaṃ wtā-k śāmānäṃ
15A 13 a6cmol (॥) a6(puṇya)vāṃträṅkäṣkuc ne taṃ yas
16A 16 b3tampe pākraśi ypamāṃ (ṣ)l(y)ob3(k)(trä)ṅkäṣtuṣitabhavnaṃlkātsi
17A 16 b51 ॥ ptāñkät käṣṣiträṅkäṣpälkāc ṣāmnāñ ku(s) (ne)
18A 19 b5pruccamñe yatsi käryatsum ānandānacträṅkäṣpiṣṣ ānand ptāñäkte rakeyo
19A 20 a1tmäṣ ānand kuntistsekānac kakmuräṣträṅkäṣchandakaa2nivartnaṃptāñkät
20A 20 a5āñcālyi tsopatsäṃ ynāñmuneyo ānändānacträṅkäṣpeṃ peṃ āṣānik ānand
21A 20 b2täm ; kuc tämträṅkäṣ; kuc täm watku
22A 20 b4 (:) 1 ॥ ānandträṅkäṣtaṃne nu säm ñom-kälywāts
23A 23 a6– – – – – kyo śākyamuni ptāñkätträṅkäṣtämne pyām se päyrār
24A 25 a3ryāṃ wakyo ptāñkät käṣṣiträṅkäṣpäṣt«ä/a»m päṣtam se
25A 31 b5/// b5räṣträṅkäṣpañcagati(naṃ) /// 21σ
26A 33 b5/// b5pukā-k kärsnāṣträṅkäṣkupre(ne) /// b6·e
27A 35 b2(sne) b2sañceträṅkäṣviśikko(naṃ) (॥) ///
28A 42 a5el /// a5träṅkäṣkuprene ñäkte(ññā) /// a6
29A 46 a4(ptā) a4«t/ñ»kät käṣṣiträṅkäṣce(m) /// a5saṃ
30A 50 a3penaṃ ywārckā lap toräṣträṅkäṣ/// a4/// ·
31A 56 a5brahmadattes lānt pes yäksoräṣträṅkäṣvia6(śikkonaṃ) 18σ ///
32A 57 a3āñcäm oñantyo märkampal āksismāṃträṅkäṣa413σ
33A 57 b3wärṣinnaṃpāṃṣantträṅkäṣ; palonās ; eṣant
34A 58 b5täm kaklyuṣuräṣ mitreträṅkäṣwtäk säs svayampār kuyalte
35A 60 b6ptāñkät ārkib6(śoṣṣaṃ) /// (bodhi)sattuträṅkäṣṣokyo retwe kus nu
36A 64 b3wäl wsok nāntsu mäśkitacträṅkäṣnātäb4(k) (se) (pākṣiññā-ñi) (śoli)s
37A 64 b4mäskatär • ॥ mäśkitträṅkäṣwaltsurākk ats wrasaśśi wäṣt
38A 65 a6 (॥) (täm) (ka)klyuṣuräṣ wälträṅkäṣnātäk se ñi
39A 65 b1(kossi) (wotkā) (•) (mäśkit)(träṅ)käṣkāsu pācar āṣāṃ
40A 65 b3: 1 ॥ wälträṅkäṣkārub4(ṇik) (nātäk) (se) (pākṣi)ññā-ñi
41A 65 b5b5(ppus) (tākiṣ) (•) (mäśkit)(träṅkäṣ)(mā) (māski) kärsnāl saṃ
42A 65 b6täm kaklyuṣuräṣ wälträṅkäṣote täpreṃ knānmāṃ mäśkit
43A 66 a5(tmäṣ) (bhādrā) (ṣñi) (āñmaśśäl)(träṅkäṣ)(ā)kāl ritorā tatmus nasam
44A 66 a6/// (tmä)ṣ lāntacträṅkäṣnātäk taṃ ṣurmaṣ tu
45A 67 a1pramtär : 1 wlāñkätträṅkäṣkalkam näṣ camac kātse
46A 67 a2wtā-k neṣiṃ a2///(trä)ṅkäṣsanäk wasäṃ ākāl ṣeṣ
47A 67 a4ñco siñlunebodhisattuträṅkäṣ ontaṃ tāka-ñi kuyalte
48A 67 a6lkātsi āyitoṅkalämträṅkäṣpälkār ñäktaśśi wäl b1
49A 67 b5kärsoräṣ b5/// nacträṅkäṣkāsu kāsu kāswoneyum taryāk-we-pi
50A 68 b6(kä)b6lkeñc • ॥ wälträṅkäṣ॥ – – (ākāl-käṃ)ṣe ñi
51A 70 a1toräṣ ākär lyāsmāṃ patsacträṅkäṣa2///
52A 71 a1a1/// ṣträṅkäṣpenäs kraś mänt yal
53A 71 a3kātkmāṃ nāntsu wälträṅkäṣmänt wäknā naṣ
54A 71 a6koṣlyes koṣäntās candālās kākkuräṣträṅkäṣyśey āy-keṣeñsamakkorrenaṃ
55A 74 b2/// ·m· āmāśāsacträṅkäṣṣokyo nu ṣnalac kakmu
56A 74 b5r tmäṣ wäl āmāśāsacträṅkäṣtämne tāṣ cämplumäṣ kupre
57A 75 b1wsā b1/// (bodhi)sattuträṅkäṣmar ñi pä(ltsäk) (āri)ñc
58A 75 b6lyutār memaṣ māmäntus patsacträṅkäṣ cämplyi nasam tosäṃ
59A 76 and 83 b3tämyo /// /// lträṅkäṣpeṃ peṃ se mä…
60A 76 and 83 b4yneś knānatmäśkitträṅkäṣpäklyoṣ pācar mät ne
61A 77 a4cesäm āṅkaräs lāntse suknāmāṃträṅkäṣcesäs śkaṃ āṅkaräs tñi
62A 77 a5kāruṇik wrasomśaruträṅkäṣt··n· – – a –
63A 77 b4/// ñcäm nākäsmāṃträṅkäṣ॥ – st·n· –
64A 78 a6(o)ki poñcäṃ (p)otoyo lāntsānacträṅkäṣtämn(e) tāṣ klyomiṃ lawam
65A 78 b1– – – – – – – – – b1/// (kā)kropuräṣträṅkäṣp(i)c cämplumäṣ kus ne
66A 79 b1kuyal śe(rttā)r • oṅkträṅkäṣnātäk kākoṣtu nasam
67A 79 b3paprutkunt aśänyo trapmāṃ rakeyoträṅkäṣ(ṣāc)k(āc)k(eyaṃ)oṅkälmāśśi
68A 80 a3·y· p pesaṃ kākloräṣträṅkäṣkokāliknaṃ
69A 81 a3a3/// tac kakmuräṣträṅkäṣtärkor tāś-śi mäśkit pläc
70A 84 b1/// b1/// lskātträṅkäṣsäs käryā wrassiyā
71A 85 a5/// (abhi)pārage āmāśträṅkäṣ n· /// a6
72A 90 b4b4/// s«†ä» hetutwatinacträṅkäṣpiṣ hetutwati ī b5
73A 91 a5/// ṣ āñmaśl-äkk atsträṅkäṣnandavilāpaṃ ॥ ṣāma
74A 93 a6 /// ṣ«†ä» nuna-kträṅkäṣmäṃ«n/t» tāṣ wram kus
75A 102 a2a2/// (wa)ṣti ñäkteññānacträṅkäṣpälkār gha a3///
76A 102 a5yārit mäskatär a5///träṅkäṣ sāṃ pṛthak chaṃ
77A 102 b1a b1/// (ñäkte)ññāträṅkäṣkāsu yaṣ sundari aśi
78A 106 a4wkänyo su a4///träṅkäṣtaṃ tāṣ kupre ne
79A 106 a6a6/// ·yo hetutwatiträṅkäṣ tiri ci nāśi
80A 106 b3b3/// kṣ·lyo sundariträṅkäṣklyomiṃ hetutwati kus ṣrum
81A 106 b4āläṣtār • ॥ hetutwatiträṅkäṣcācikkib5(naṃ) 10σ ///
82A 109 a1a1/// ·m· (pä)lkoräṣträṅkäṣmadanabhārataṃa2
83A 109 b2– – lyālyoräṣ mnu lutäsmāṃträṅkäṣb3/// kuyalte
84A 110 a6a6/// ś· vyāseträṅkäṣpuk ṣāñäntuyo ka
85A 110 b1ṣāñaṃ o«m/p»äśśunevyāseträb2(ṅkäṣ)/// marmas tsitā-ṃ sarkā
86A 115 a3tāmac kalkaṣsundariträṅkäṣ/// a4/// oki
87A 115 b3ci • ॥ sundariträṅkäṣnāñi mosaṃ pättāñkät ///
88A 115 b4lkātsi kä«kl/lk»hetutvatiträṅkäṣma /// b5///
89A 116 a2päklyoṣ nāñi yärṣlune tmäṣträṅkäṣpaṃcagatiyesne
90A 119 a6– – – (r)iṣakäṃ päl· – – – – –träṅkäṣb1/// m
91A 120 a4: 1 ॥ wälträṅkäṣa5/// hārite
92A 120 a5a5/// hāriteträṅkäṣkupre ne caṣ ñātseyäṣ
93A 120 b2rītātptāñkät käṣṣiträṅkäṣb3/// (dha)rmavare ñomā
94A 122 a2kärsoräṣ a2/// tkuräṣträṅkäṣanu a3/// s«†ä»
95A 125 and THT 1425.e and A 117 a1naṣpättāñkät käṣṣi(träṅ)käṣtsop(ats) /// (wkäṃ) pe
96A 128 and 130 b6(waṣtä)b6 läṃtṣäl /// (nande)träṅkä(ṣ)– – – (nātä)k kus ne
97A 135 b3naṣt /// b3///(trä)ṅkäṣ॥ de /// b4
98A 144 and THT 2485 a6/// (tmä)ṣ kātkmāṃ nāṃtsuträṅkäṣkri ñi āṣānik ṣokyo
99A 145 b3b3/// ·y· pnacträṅkäṣāṣānik ote täpreṃ wākma
100A 145 b5ṣokyo pärsnandeträṅkäṣāṣānik ṣokyo waltsurā weñāṣt«†ä»
101A 147 a1/// śämluneyis ॥ wälträṅkäṣtñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum
102A 149 b6sance – – – – – – – ॥ su(nda)rit(räṅkä)ṣ«†ä»kāsu kā – nāśś·
103A 150 a1ktäṅkātsi : 1 nande(t)räṅkäṣāṣānik kupre ne ca
104A 150 a3mäskanträptāñkät käṣṣiträṅkäṣa4/// yäntu tākeñc
105A 153 a2pälkoräṣṣ ats añumāski nā(ṃ)tsusträṅkäṣ/// a3/// (ote)
106A 153 b4kälymes lkāmāṃ āñmaśl-äkk atsträṅkäṣote täpreṃ ciñcär wa
107A 159 a3a3/// iśvaradattenacträṅkäṣ/// a4///
108A 160 a6triksam /// a6///(trä)ṅkäṣnāśi taṃne träṅkīñc ///
109A 162 b3/// b3/// nandeträṅkäṣ/// b4/// knāṣtār
110A 163 a3/// ॥ viśvarate āmāśträṅ(käṣ)/// a4/// (ś)pālmeṃ
111A 164 b4/// b4/// (iśva)radatteträṅkäṣsiddhārthe nātäk /// b5
112A 170 a6: t· /// a6träṅkäṣyśe yśe kraṃś lo
113A 171 b5y śomine klośnaṃ pläṅkāmāṃträṅkäṣ॥ yarā /// b6
114A 176 b2/// ·· āmāṃ ṣāmnāsacträṅkäṣā·ā /// b3///
115A 185 b2/// b2– ndeträṅkäṣpuk wrasañ ñ· ///
116A 186 b4ontaṃ /// b4///(trä)ṅkäṣphullenaṃnātäk
117A 186 b6 (:) /// b6///(trä)ṅkäṣpiṣ tu (nande) cam
118A 188 a2/// a2samäs (t)mäṣträṅkäṣ॥ /// a3säss
119A 196 a5cmalune /// a5räṣträṅkäṣmänt ya /// a6
120A 212 a7kakärnu /// a7///träṅkäṣmandodharinaṃmokoneyo
121A 214 a4akma – – – – ·m· trakträṅkäṣ– ntā aśśi tāpärk
122A 214 a5āṣānik metrak āymaśl-äkk atsträṅkäṣ/// a6/// ·
123A 214 a6tanne-k weñārmāgharājeträṅkäṣperāk te nu upā(dhyā)y
124A 214 a7/// ··āṣ ॥ bādhariträṅkäṣperāk ñi se kuyalte
125A 215 a5tärmmāṃ waśenyo bādhariträṅkäṣ/// a6/// śkaṃ
126A 215 b3/// śśi māṇi – –(trä)ṅkäṣpracar purṇa(bha)dre : kuyall
127A 215 b5 wotka-mpurṇabhadreträṅkäṣśāwes ñä /// b6
128A 253 a8rī-pāṣe śodhane yakäṣ upaśodhanenacträṅkäṣpälkār pracar meträkyāp parnoreṣi
129A 253 b8; (riṣināñ) (॥) (upaśodha)neträṅkäṣ«†ä»tṣ-äk śkaṃ añumāski nasam
130A 256 a3k(ā)kmuräṣ udrāyanes lapā toräṣträṅkäṣhariṇaplutaṃlyukrā
131A 256 a7(kapśiññā) (pä)a7lkoräṣ weyeṃ nāṃtsuträṅkäṣote täpreṃ lkālune ote
132A 258 a7käṣṣi siṃheṃ lānt kākkuräṣträṅkäṣpäṣtam päṣtam se
133A 260 a1– – – – – – ptāñkät käṣyāp pāccracträṅkäṣpäṣtam pä(ṣtam) puro… a2
134A 261 a2wrasom ṣñi wa(rtsyac) (pä)lk(o)rä(ṣ)(träṅkäṣ)/// a3 (:)
135A 261 b1/// āñcālyi aṣ(ānikāṃ) (me)trakna(c)(t)räṅkäṣāṣānik kä(ṣṣi) /// b2
136A 261 b6/// (ptāñkät)käṣṣ(i)träṅkäṣmänt caṃ klyom wañi
137A 264 a3/// a3klośnā wtoräṣträṅkäṣhiśt tā(k)iṣ cami warpiśkeyis
138A 265 a6a6lyi tsaränyo wlāṃñkätträṅkäṣtoṣ bodhisatvāp waṣtu mänt
139A 268 b3– – s·e b3///träṅkäṣgaut(a)m(a)k(a)pi(laṃ) /// b4
140A 269 and 290 a2käṣṣi mäskatär ॥ hai(mavati)(träṅkäṣ)(ārśo-k) (wä)tt ats koṃ
141A 269 and 290 a6anaprä ṣtmoräṣ ṣlyok (caṣ)(träṅkäṣ)/// (kuyal) (tsälpo) (na)a7sam
142A 269 and 290 b2(ymār) (na)kätpurṇaketräṅkäṣkuyall aśśi ptāñkä(t) (käṣṣi)
143A 273 a3cam patrak a3(cri) (wawuräṣ)(träṅkäṣ)/// (akṣar-pekeyntu) (tämne-wäknā) (retweyo)
144A 273 a4(añumāski) (weyeṃ) (nāṃtsu) (brahmāyu)(trä)ṅkäṣäsaṃ nu akṣar akṣris
145A 273 b3tmäṣ purohi(t) (bodhisatvānac)(träṅkä)ṣk(ātäk) /// b4///
146A 273 b4k(ātäk) /// b4///(träṅkä)ṣpäklyoṣ pācarniṣkramāntaṃ
147A 273 b7āñcālyī tsaränyo āṣānikāṃ metraknacträṅkäṣb8///
148A 274 a4a4/// tsu purohitträṅkäṣote täpreṃ praṣtā śämlune
149A 275 b8täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattuträṅkäṣcani ats te
150A 278 b1/// āñcālyī tsaränyo śāriputträträṅkäṣklumpäryaṃptāñkät
151A 282 a4r ॥ ptāñkät käṣṣiträṅkäṣkle /// a5///
152A 283 b6näṣ /// b6///träṅkäṣce ///
153A 285 b6/// b6/// (anā)tha(p)i(ṇḍ)i(k)t(rä)ṅ(käṣ)ä ///
154A 288 a7: 1 ॥ sātāgiriträṅkäṣkāsu weñā(ṣt) (praca)r tämyo
155A 288 a8ārki(śoṣṣis) /// a8(purṇak)et(rä)ṅkäṣceṣ ṣome ñäktañ epreräṣ
156A 288 a8ṣulac yiñcsātā(giri)(träṅkäṣ)/// b1(sarvapā)ṣ(a)ṇḍik talke
157A 288 b2lo yiñc ॥ haimava(ti)(träṅkä)ṣtāpä«r»k ṣakk ats klyom
158A 288 b3madhyadeśac śmäṣpurṇa(ke)(trä)ṅkäṣceṣ penu ñäkciñi lāñś
159A 288 b3lo kakmuṣ ॥ (sātagiri)(träṅkäṣ)(picäs) (was) (kuc) (ne)
160A 288 b5(ākālyo) (pyā)b5mtsāc ॥ haima(vati)(träṅkäṣ)(kāsu) weñāṣt ṣu pi(cäs)
161A 288 b6meträkyāp tsarā (tsitoräṣ)(träṅkäṣ)(klyom) (metrak) (kātkmāṃ) (nasa)b7m
162A 291 a2(kāruṇyo) a2rarätkuträṅkäṣwe täṣ siṃhe ptāñkte
163A 293 a2/// a2///träṅkäṣsanäk krañcäśśi wkäṃ
164A 294 b1/// b1/// (hai)m(a)v(a)t(i)träṅkäṣratä ·r· /// b2
165A 299 b7pälkorä /// b7///(trä)ṅkäṣkus ṣurm klyomiṃ sne
166A 299 b7kātkmāṃ nāṃtsus brahmāvatiträṅkäṣkācke pa(r)s(ā)r klyom añumāski
167A 299 b8māṃ akmalyo brahmāyu puro(hit)(träṅkä)ṣpeṃ klyomiṃ mänt wäknā
168A 299 b8wäknā pälkātebrahmāvatiträṅkäṣsundaravāṅkaṃś(äṃ)
169A 301 b7mahāpraṇādes lānt kloräṣträṅkäṣmaitraṃpurpār
170A 304 a5tär – – – a5///(trä)ṅkäṣsäs nātäk waṣtäṣ lantu
171A 304 a6oṅk a6/// sārathiträṅkäṣsäs oṅk nātäk
172A 304 a8a8/// kātse kätkoräṣträṅkäṣkaṃtsakarṣnaṃ : ॥
173A 304 b4·ñ·c rinātārṣāmaṃträṅkäṣpäklyoṣ mälkärteṃ : b5
174A 305 b3b3/// (śaṅ)kh(e) ṣāmaṃträṅkäṣśärsā ñom-kälywāts śärsā
175A 313 a7ñäktaś(ś)i (pättāñä)a7ktes akmlac lkāmā(ṃ)träṅkäṣcācäkkinaṃṣokyo
176A 313 b4ākärnunt aśä(nyo) (ptāñkta)b4c lkāmāṃträṅkäṣānändārśnaṃkupre
177A 317 b4purohit pälsk· /// b4träṅkäṣpälkār pälkār se
178A 318 and 319 a2tuṅk arseñcpraṇādeträṅkäṣehe näṣ nu vidy(ādharñās)
179A 318 and 319 b311σ (smi)b3mā(ṃ) akmalyo indreträṅkäṣwäṣpā nu ñäkciṃ ṣuläṣ
180A 318 and 319 b7: 1 ॥ someträṅkäṣsās ·i – – – – b8
181A 326 a6a6/// jimutaketu wälträṅkäṣupādhyā ñ· ///
182A 326 b1b1/// vidyādhar· –(trä)ṅkäṣtämyo täṣ·· /// b2
183A 326 b2täṣ·· /// b2///(trä)ṅkäṣupādhyā – ṣṣ· säs
184A 326 b5/// lāntac kātse kälkoräṣträṅkäṣ/// b6/// vāḍavetr
185A 327 a1a1/// bodhisaṃśayeträṅkäṣpākṣi /// a2///
186A 327 a2/// a2/// dhaketräṅkäṣpäklyoṣ se ṣotr· ///
187A 330 a1a1/// bodhaketräṅkä(ṣ)/// a2/// ·t·
188A 332 a6 a6/// keträṅkäṣṣokyo nu knānmāñcäśśi tsopats
189A 332 a7kuyal nu tāpärk ///(trä)a8ṅkäṣtiri spärkṣantikāñ aśśāñ ṣurm
190A 333 a8ñom kärsnālcodaketräṅkäṣkāsu k· /// a9
191A 333 b1/// tākituddeśaketräṅkäṣpäklyoṣ«†ä» (k)ly(o)m«†ä» sūtris arthä
192A 337 a2te – – opādhyāy korpāträṅkäṣ(t)mäṣ cem māmäntuṣ kātäṅkeñc
193A 342 a1(yokās) (a)ś(ä)nyo āmāśāsac pälkoräṣträṅkäṣmar mäntā(cär) a2
194A 342 b1klopasū nāntsu wälträṅkäṣpācri puk«†ä» w· ·ā-ñ
195A 342 b4mnū lutäsmāṃ wälträṅkäṣhai ṣokyo nu oklopac
196A 343 a1nās l· – – – wälträṅkäṣkuc ypam /// (kuya)a2l
197A 343 a5«s/r»äskär aru puruhitträṅ(käṣ)/// b1ṣñi
198A 344 b2/// räṣ karuṇaprabhe ñkätträṅkä(ṣ)– /// b3
199A 345 a1a1täm kaklyuṣuräṣ nandeträṅkäṣtsopats kälp napenäśśi p·ky·
200A 346 a1pälkoräṣ weyeṃ nāṃtsu nandeträṅkäṣa2ote täpreṃ pañitswātsune
201A 346 b3aurabhripub3rveṃ ñäktac kātse kälkoräṣträṅkäṣyātälwāts naṣt aub4rabhri peṃ
202A 385 a3tä • a3myoträṅkäṣ• manovijñānapravṛtyanukulo dharma :
203A 397 a2/// a2/// (co)d(a)k(e)träṅkä(ṣ)– – – – – ltowinuṃnt /// a3
204A 397 a7wewñu • ॥ uddeśaketräṅkäṣtmann ats wles wätkāltsi
205A 397 b4wewñu • ॥ codaketräṅkäṣkuyal nu b5///
206A 397 b5wewñu • ॥ uddeśaketräṅkäṣ/// b6/// naṃ
207A 398 b4oki wsokoneyo ptāñkät käṣṣinacträṅkäṣ/// b5/// penu
208A 399 a3/// a3/// metrakträṅkäṣtāprä tām pälkāräṃ nepokāṃ
209A 399 a4śwāṣ ॥ jvalaprabhe bodhisattuträṅkä(ṣ)/// a5/// ॥
210A 399 a5a5/// ॥ metrakträṅkäṣtanne mokk ats temi
211A 399 b21 ॥ maṇijvāle bodhisattuträṅkäṣklyom metra(k) ok
212A 399 b3śwāl wrātäṅkāṣmetrakträṅkäṣṣokyo prākär sām mäśkit
213A 399 b6mäśkit : śla āñcālyiträṅkäṣpraśānta(hāraṃ) /// b7
214A 399.10 a2/// a2/// lāntacträ(ṅkäṣ)/// b1/// –
215A 399.18 b1b1/// m· wälträṅkä(ṣ)/// b2/// (wra)ssaṃ
216A 400 a1/// (spa)rcwatr-äṃ – – – –(trä)ṅkäṣ: ptāñkät käṣṣi ///
217A 400 b1: 1 ॥ ākälṣälträṅ(käṣ)/// b2/// nasluneyum
218A 401 a3kāruṇi(k) /// a3///träṅkäṣpäklyoṣ mälkärteṃ puk ///
219A 408.f a2a2/// ·p· lmāträṅkä(ṣ)/// a3/// ṣ«†ä»
220A 436 a3/// a3/// ttuträṅkäṣākṣiññit wasäṃ tmis arth
221A 436 a3wasäṃ tmis arth ptāñkätträṅkäṣcamā /// a4///
222A 441 a4a4/// präksānt ptāñkätträṅkäṣ/// a5/// ·päs
223A 441 b4/// b4/// nuna-kträṅkäṣ opyāc /// b5
224A 444.d a1a1///(trä)ṅkäṣkupren(e) /// a2
225A 445 b1b1/// yukas pimträṅkä(ṣ)/// b2/// rkos
226A 445 b2b2/// rkos wälträṅkä(ṣ)///
227A 446 b3/// b3/// lkoräṣträṅkäṣpälkār klyomiṃ kospreṃ kās·
228A 446 b7b7/// ॥ śäṃträṅkäṣtämne pyā ///
229IOL Toch 297 a2ku ·n· /// (kā)a2(ś)y(a)pträṅkäṣkāsu śä… /// a3
230THT 1137 b6– /// b6///(träṅkä)ṣ«†ä»tämne tāṣ ///
231THT 1140 a2klo(päntwäṣ) /// a2///(träṅ)käṣārwar nasam /// a3
232THT 1150 a3a3/// (i)śvaradatteträṅkäṣ·k· /// a4///
233THT 1150 b2b2/// someträṅkäṣhai ·ä /// b3
234THT 1382.k b1b1/// – nträṅkäṣ॥ /// b2///
235THT 1422.d a5/// a5/// ksacträṅkäṣa6/// · oki
236THT 1483.b a2a2/// s· kälkoräṣträṅkäṣā /// a3///
237THT 2399 b5iśva(radatte) /// b5///(trä)ṅkäṣā(ṣānik) /// b6///
238THT 2563 a1a1///träṅkäṣ/// a2/// ॥
239THT 2958 a2·n· /// a2///(trä)ṅkäṣote tä(preṃ) /// a3
240THT 3393 b1– /// b1///träṅkäṣ///
241YQ I.1 a3(yiñc) (॥) (haimavati)(träṅkäṣ)(tāpärk) (ṣakkats) (klyom) (metrak)
242YQ I.1 a4(madhya)deś(a)c (ś)mäṣpurṇaketräṅkäṣceṣ penu ñäkciñi a5
243YQ I.1 a5(lo) (kakmuṣ) (॥) (sātāgiri)(trä)ṅkäṣp(i)cäs was kuc ne
244YQ I.1 b1(meträkyāp) (tsarā) (tsitoräṣ) ///träṅkäṣklyom metrak kātkmāṃ nasam
245YQ I.2 a6tsar ṣñi āntac tsitäsmāṃträṅkäṣkāsu se tām praṣt
246YQ I.2 b3b3/// (a)jiteträṅkäṣäntā ne säs klyom
247YQ I.3 a3(kā)tkmāṃ mäskärtiṣyeträṅkäṣsäs śkaṃ ; a4
248YQ I.3 b115σ /// ॥ aciteträṅkäṣālu kāsu yalis mosaṃ
249YQ I.4 b1tmäṣ tsar orto cacluräṣträṅkäṣṣu picäs sewāñ psesāc-ñi
250YQ I.4 b8täpreṃ suk krañcsaśśäb8(l) ///(träṅkä)ṣ«†ä»hiśt tākiṣ ekrorñeyis
251YQ I.5 a2bādhariṃ brāmnaa2(c) /// (paiṅ)g(i)k(e)träṅkäṣtoṣ upādhyāy waṣtu tsälpia3(ñc)
252YQ I.5 a3upādhyāy waṣtu tsälpia3(ñc) ///(t)rä(ṅ)käṣp(i)ṣ tu klyom śla
253YQ I.5 a5nirdhane a5/// (kakm)uräṣträṅkäṣhai aśśi täṣ
254YQ I.5 a6tmäṣ oṅkaṃ pälkoräa6(ṣ) ///(träṅkä)ṣkuc träṅkätnirdhane
255YQ I.5 a6kuc träṅkätnirdhaneträṅkäṣsämne täṣoṅk
256YQ I.5 a6sämne täṣoṅkträṅkäṣkusnirdhane träa7(ṅkäṣ)
257YQ I.5 a6träṅkäṣ kusnirdhaneträa7(ṅkäṣ)/// – hai tālo
258YQ I.5 b2: 1 ॥ nirdhaneträṅkäṣkus ne bādhari brāb3(maṃ)
259YQ I.6 a4kumnäṣ nirdhane brāa4(hmaṃ) ///(träṅ)käṣbho bho upādhyā
260YQ I.6 b5b5(rmmāṃ) (waśenyo) (bādhari)(träṅkäṣ)/// – kuyal śkaṃ
261YQ I.6 b6 (॥) (räskrä) (arū) (nirdhane)(träṅkäṣ)/// (ā)k(na)ts kuro mok
262YQ I.7 a2purṇabhadre yakṣeñi a2(śśi) (māṇibadhre)(träṅkäṣ)(pracar) (purṇabhadre) (:) (kuyall)
263YQ I.7 a3(śärsässi) (wotäk) (॥) (purṇabhadre)(träṅkäṣ)(klyomänt) (meträkyāp) (p)t(ā)ñkät käṣṣinac
264YQ I.7 a4(mā) (wo)tka-mpurṇabhadreträṅkäṣśāwes ñäktasā täṣ säs
265YQ I.7 a7käṣṣinac śmäṣ ॥ māṇibhadreträṅkäṣśärsā śäa8(rsā) /// –
266YQ I.7 b2brāmne waṣtu ॥ māṇibhadreträṅkäṣpiṣ tu bādhariṃ pśärs
267YQ I.8 a3bādhariṃ brāmnac a3(träṅkäṣ)/// mrāc knānaṣ
268YQ I.8 a5a5///(träṅkä)ṣkus nu tṣaṃ mälkärteṃ
269YQ I.8 b3wāwrunt lkāmpurṇabhadreträṅkäṣkucäṣ ñi säm cämplune
270YQ I.9 b7/// t(rä) ॥ ñkätträṅkäṣpäklyoṣ mälkärteṃ äntā ne
271YQ I.10 a5kapśiñño klopasuṃtsāṃ waśenyo śertmāṃträa6(ṅkäṣ)/// (pañca)gatinaṃwraske
272YQ I.10 a8: 1 ॥ ñkätträṅkäṣbādhari mar klopasu naṣt
273YQ II.1 a1a1///träṅkäṣbho bho kus tṣā
274YQ II.1 a3kātkmāṃ akmalyo bādhariträṅkäṣkāsu a4///
275YQ II.1 a7smimāṃ akmalyo klyom metrakträṅkäṣäntā aa8(śśi) (tāpärk) (säm)
276YQ II.1 a8(āṣānik) (mäskatär) (॥) (bādhari)(träṅkäṣ)(māgatṣin)ās ypeyäntwaṃ pāṣānak ṣulaṃ
277YQ II.1 b1(metrak) (āymaśl-äkk) (ats)(träṅkäṣ)/// (ñä)ktañ nokte tanne-k
278YQ II.1 b1tanne-k weñārmogharājeträṅkäṣperāk te nu upādhyāy
279YQ II.1 b2pākär tāṣbādhariträṅkäṣperāk ñi se kuyalte
280YQ II.2 b2b2(lytär) /// (bādhar)iṃ (br)āmnacträṅkäṣpälkār upādhyā säs puttiśparäṃṣi
281YQ II.2 b3/// kapśiñño bādhariträṅkäṣweyeṃ nasam se tmäṣ
282YQ II.2 b3weyeṃ nasam se tmäṣträṅkäṣmaitraṃtñi-k
283YQ II.3 a2(metrak) /// wnāmā(ṃ)träṅkäṣsubhādrenaṃkāruṃṣiṃ
284YQ II.3 b7wasā b7///(trä)ṅkäṣsanäk ñi yasäṣ puk
285YQ II.4 a6/// (meträ)kyāp tsarā eṃtsuträṅkäṣmandodharinaṃmokoneyo
286YQ II.8 b1: 2 ॥ wlāñkätträṅkäṣṣokyo nu ptāñkät käṣṣinac
287YQ II.8 b4: 1 ॥ saṃtuṣiteträṅkäṣ śkaṃ tāpärk ptāñkät
288YQ II.8 b5/// yeṣsuyāneträṅkäṣceṣ penu madhyadeśṣiñi wrasañ
289YQ II.9 a5lmāṣtärbram ñkätträṅkäa6(ṣ)/// – sne yärm
290YQ II.11 a1(wa)ś(e)nyo ptāñkät käṣṣi tiṣyenacträṅkäṣa2/// (ka)klyuṣuräṣ
291YQ II.11 a4cäñcäryāṃ wakyo ptāñkät käṣṣiträṅkäṣa5/// – tämyo
292YQ II.11 a6klanoṃtsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣiträṅkäṣa7(dhari) /// (t)mäṣ-äk tāpärk
293YQ II.11 a8nawontsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣiträṅkäṣārśi-niṣkramān(t)aṃ b112σ
294YQ II.11 b7arthantu pältsäb7(kyo) /// ākṣiññuräṣträṅkäṣniṣkramāntaṃśtwar
295YQ II.12 a5wrasom ṣñi wartsyac pälkoräṣträa6(ṅkäṣ) /// – ;
296YQ II.12 b6kab6(pśiñño) (āñcālyi) (āṣānikāṃ) (metraknac)(träṅkäṣ)(āṣānik) (käṣṣi) /// (kär)sor
297YQ II.13 a2(java) /// (käṣṣi)nac wināsmāṃträṅkäṣmaitraṃasaṃkheṣinās
298YQ II.13 a4 /// (ptāñkät) (käṣṣi)(träṅ)käṣmäñcaṃ klyom wañi te
299YQ II.13 a4napeṃsaṃklyom metrakträṅkäṣā a5///
300YQ II.13 a5āṣānikptāñkät käṣṣiträṅkäṣäñcaṃ weṣ tu tm-äk
301YQ II.13 a6(kāswone) /// (kl)y(o)m metrakträṅkäṣṣāmnuneṣi weṣ āṣānik
302YQ II.13 a6āṣānikptāñkät käṣṣiträṅkäṣa7(su) /// (säk)säk kalpsaṃ
303YQ II.13 b3/// (bra)m«†ä» ñkät wlāññäktacträṅkäṣṣakkatsek śkaṃ tāpärk klyom
304YQ II.15 a3/// (pälkorä)ṣ«†ä» wlāñäktacträṅkäṣpälkār kauśike ṣokyo nu
305YQ II.15 a4weṣaśśäl rituwlāñkätträa5(ṅkäṣ)/// (kā)tkmāṃ nātsu
306YQ II.15 a5meträkyāp puk lotksā paloṃträṅkäṣpuk lotksā śkaṃ a6
307YQ III.1 a1a1/// (sā)m«†ä»träṅkäṣśākkeṣi lāts mahāprajāpati gautami
308YQ III.1 a4wyāräs wināseñc acle pälkoräṣträṅkäṣmuktikāa5
309YQ III.1 a5a5///träṅkäṣptāñkät käṣyāp śämlune prakässi
310YQ III.1 a6lo a6/// (paṭṭī)niträṅkäṣśākkeṣi lāṃtse mahāprajāpati gautamis
311YQ III.1 b1: 1 ॥ paṭṭīniträṅkäṣkupre ne wāpalyi b2
312YQ III.1 b2ālak yāmäspaṭṭinīträṅkäṣaptsaradarśnaṃ ॥ mäccāk
313YQ III.1 b4: 1 ॥ wāskāñcträṅkäṣyneś ñuk ptāñkäb5(t) (käṣṣinäṣ)
314YQ III.2 b7śākkiñ träṅkiñc tanneträṅkäṣarkäṃtse b8/// (lkā)laṃ
315YQ III.3 a3yasäṃ käntantuyo siddhārthe nākmantträa4(ṅkäṣ)/// (kule)wāñ sidārtheṃ kāts
316YQ III.3 b5pkā-k ptāñkät käṣṣi wasäṃträb6(ṅkäṣ)/// (märkampa)l klyosäṃsamäs
317YQ III.4 a1a1///(träṅkä)ṣtmäṣ kuc yāmäs gautamṣi
318YQ III.4 a1gautamṣi lāṃtspaṭṭīniträṅkäṣa2/// (prucca)mñ(e)
319YQ III.4 a4(ka)r yāmäspaṭṭīniträṅkäṣmiṣisā kākmärtikāṃ kṣatrapai kāk
320YQ III.4 a6/// (smimāṃ) (akma)lyo wāskāñcträṅkäṣhai paṭṭinī kuc ne
321YQ III.4 b6/// (ku)mnäṣpaṭṭinīträṅkäṣceṭikā ṣet
322YQ III.4 b6 ṣetceṭikāträṅkäb7(ṣ)/// tmäṣ ṣu skamat
323YQ III.4 b8klyob8(mänt) (seyaśśäl) /// paṭṭinīträṅkäṣmänt ne gautami lāts
324YQ III.5 a1(pu)k«†ä» wleṣāntwāskāñcträṅkäṣceṣ śākkeṣiñi lāñś a2
325YQ III.5 a2korpac yiñcpaṭṭiniträṅkäṣkaa3(r) /// (träṅ)käṣ ñuk
326YQ III.5 a3paṭṭini träṅkäṣ kaa3(r) ///(träṅ)käṣñuk penu yaśodharā lāṃtse
327YQ III.5 a4klyomänt āa4(nändānaśśäl) /// (wāskā)ñcträṅkäṣñuk penu ptāñkät käṣyāp
328YQ III.5 a8gopikā lāts nyagrodharāmac pälkoräṣträṅkäṣratisupaṃb1
329YQ III.5 b3/// (sa)ṅkr(ā)maṃ tsälporäṣträṅkäṣtṣaṃ säm śākeśśi kāmar
330YQ III.5 b4puttiśparäṃṣi b4///(träṅkä)ṣ«†ä»säs tkaṃññäktes wampe puttiśparäṃṣināp
331YQ III.5 b6acle pälkoräṣ gaupikā lāṃb6(ts)(träṅkäṣ)/// (o)kinyagrot
332YQ III.6 a6kakmuräṣ tsoa6(patsäṃ) (ynāñmuneyo) ///träṅkäṣkantsakarṣnaṃysomo
333YQ III.6 b6käṣṣigautamiṃ lātsacträṅkäṣpissaṅkac gautami caṃ kab7(nak)
334YQ III.7 a6/// (ptā)ñkät käṣṣinacträṅkäṣkaṃtsakarṣnaṃcaṣ
335YQ III.7 b5śl= āñcālyi ptāñkät käṣṣinacträṅkäṣpruccamoṃts āṣānik tñi
336YQ III.7 b7tuṅkäb7(ṣ) /// (ptāñ)kät käṣṣiträṅkäṣtannekk ats ānant purccamoṃts
337YQ III.9 b3käṣṣi śākkeśśi pältsäk kärsoräṣträṅkäṣlweṃ cmolaṃ tatmuntāp b4
338YQ III.10 a3gautami lāṃts ptāñkät käṣṣiṃnacträṅkäṣkus nu tine āṣāa4(nik)
339YQ III.10 a4n-ämptāñkät käṣṣiträṅkäṣtsopaa5(ts) /// (ṣom)m (o)kāk
340YQ III.10 b4āb4(nant) /// (l)ātsträṅkäṣäntā ne śāriputrāṃ maudgalyāyanäṣṣ
341YQ III.11 a1lmośnac pälkoräṣträṅkäṣa2(klyoṣ) /// (gautami)s kanak
342YQ III.11 a7yärk pyāmäsśäṃträṅkäṣtämne pyāmäs a8
343YQ III.11 a8/// tkaṃ rmoräṣträṅkäṣvanapraveśaṃpuk
344YQ III.11 b2 (:) 14σ /// (saṅka)sth(e)rträṅkäṣkāsu kāsu dānapati wärpāc-ci
345YQ III.12 b2prakṣäl wir b2///(trä)ṅkäṣtämne tu tāpärk caṣi
346YQ III.12 b4caṃ wināssi lek yāmuräṣträṅkäṣpic ane b5///
347YQ III.12 b5b5/// prāryo ṣärpäsmāṃträṅkäṣplamästmäṣ wärce
348YQ N.1 b6: 2 ॥ śāriputträträṅkäṣmäṃ(t) w(äknā) /// b7
349YQ N.1 b7/// b7/// (käṣ)ṣiträṅkäṣweñā näṣ cesmi waṣtwāṣiṃ
350YQ N.4 b1/// ॥ ptāñkät käṣṣiträṅkäṣokät tmāṃ śtwar wälts