🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

āṣānikāṃ

Cite this page as:"āṣānikāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_āṣānikāṃ (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “venerable, worthy of respect”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:aṣanīke
Lexeme variants:āṣānikāṃ
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomāṣānikāṣānikāñ
voc
accāṣānikāṃ
genāṣānikyāpāṣānikāśśi
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

āṣānikāṃ

1A 23 a2l(yu)a2(tā)r memaṣ tsopatsäṃ wsokoneyo ā(ṣāni)kāṃ śākyamuniṃ ptāñktac kātse kakmuräṣ
2A 50 b5wi /// b5 /// (āṣā)nikāṃ maudgalyāyanäṃ : māk cmolwā
3A 251 b6 b6 śpālyo ; āṣānikāṃ ; metrakäṃ ; ptāñkä(t)
4A 252 b6b6 c śpālyo ; āṣānikāṃ ; metrakäṃ ; ptāñkät
5A 253 a4puk śkaṃ jambudvipṣinäs lāñcsaa4(śśäl) āṣānikāṃ metrakaṃ käṣṣiṃ eṃtsäṣtär tmäṣṣ
6A 253 a4tmäṣṣ aci koṃ koṃ āṣānikāṃ metrakäṃ lkātsi kumnäṣ cami
7A 256 a6tämne yäṣ saṅkrāmaṃ kakmuräṣ āṣānikāṃ metrakäṃ ptāñkät yetwes lakṣaṇäsyo
8A 257 a5(träṅki)ñc pälkāc pälkāc krañś āṣānikāṃ metra(käṃ) (bodhisatvāṃ) (ko)a6spreṃ ciñcär
9A 257 a8a8 (nape)ñi tsopatsäṃ ynāñ(muneyo) (ā)ṣānikāṃ metrakäṃ wināseñctmäṣ
10A 273 b7/// (kākropu)räṣ āñcālyī tsaränyo āṣānikāṃ metraknac träṅkäṣb8
11A 280 b2tmāṃ śtwar wälts ākläṣlyesaśśäl āṣānikāṃ me /// b3 ///
12A 298 b2prattika-ñare(yntwaṃ) /// b2 āṣānikāṃ metraknac waṣtäṣ lanturäṣ pukäṣ
13A 299 a5śtwa /// a5 /// (ā)ṣānikāṃ metraknā särki-k napeṃsac cmol
14A 299 b412σ /// lyo : āṣānikāṃ ; kāruṇikāṃ ; bodhisatvāṃ
15A 302 a4k premaṃ puk cem āṣānikāṃ metraknaśśäl·i – – – – – – – wrasañ tsälpālune
16A 302 a6särkiñco kākmuräṣ āṣtä – – – – (āṣā)nikāṃ metraknaśśäl ṣiyak kumsanträ ॥
17A 327 b7/// b7 /// wrasañ āṣānikāṃ bodhi /// b8 ///
18A 381 a1 a1 /// āṣā(nikāṃ) āmpe pissaṅkäṃtweñuk
19A 409 b2b2 /// rñyā tkanaṃ āṣānikāṃ metrak neṣontā korisyo wsā
20THT 1473 a2/// a2 /// s·i āṣānikāṃ karuṇi – /// a3
21YQ II.2 b1ptāñkät käṣyāp kapśiṃñäb1(ṣ) /// (āṣāni)kā(ṃ) metrakäṃ āpat twantaṃ yāmuräṣ
22YQ II.3 b3āb3(ṣānik) (metrak) /// – āṣānikāṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi
23YQ II.3 b4tiṣyeṃ b4 /// ·ä āṣānikāṃ metraknäṣ wätkatsi käryatsumäṣ
24YQ II.9 b3mem kinnareñ gandharveñi lāñś āṣānikāṃ metrakäṃ rājavartt yokās b4
25YQ II.9 b7; śla weyeṃ ; āṣānikāṃ ; metrakäṃ ; weñār
26YQ II.12 b6manark ñañmusāṃ kab6(pśiñño) (āñcālyi) (āṣānikāṃ) (metraknac) (träṅkäṣ) (āṣānik) (käṣṣi)
27YQ II.15 a7 /// pkā-k cem āṣānikāṃ klyomänt metraknaṃ kāpñuneyā traivācik
28YQ III.7 b4l nāṃtsus ākärnunt aśänyo āṣānikāṃ ānändānac lkāṣtmäb5(ṣ)
29YQ III.12 a3pākär tāk krämpont pältsäkyo āa4(ṣānikāṃ) /// ·ñ· ;

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.