🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kāpñuneyā

Cite this page as:"kāpñuneyā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kāpñuneyā (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “love”
Word class:noun
Word subclass:abstract
Language:TA
Lexeme variants:kāpñuneyā
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-a

Paradigm

sgpldu
nomkāpñune
voc
acckāpñune
gen
loc
comit
instkāpñuneyo
ablkāpñuneyäṣ
perlkāpñuneyā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kāpñuneyā

1A 80 b3b3 /// nu ptāñktaṃ kāpñuneyā ṣñi – – – – m· uneyntu
2A 90 a3ṣñy akälyme : ptāñktaṃ kāpñuneyā ; bodhivaṃ a4
3THT 1895 a3/// a3 /// – – kāpñuneyā ā /// b1 ///
4YQ II.15 a7cem āṣānikāṃ klyomänt metraknaṃ kāpñuneyā traivācik śaraa8(ṇagamyo) /// (pai)ṅgike
5YQ III.4 a8/// (ptāñkä)t käṣṣinaṃ ; kāpñuneyā ; wsokonyā : wleṣāt

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.