Announcements

cem

Cite this page as:"cem". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cem (accessed 04 Mar. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cem; cem-äk
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cem

1A 9 b1tämyocempukāk tsārtar
2A 11 b3praṣtaṃ śtwar amoktse ālakäṃcaṃ (ype)b3yac ytsi käryatsumäṣ cemtmaṃ ṣñi ṣñi amokäṃtwāśśi opäśśune kāswone pākrab4śi ypamāṃ sas träṅkäṣ
3A 12 a2॥ tmäṣcem ālam wcanis amokäntu yneś kärsnātsi käryatsumäṣ es lyukrā särki ymāṃ hi(mava)a3nt ṣulis
4A 12 a3tmaṃcemśiśkinäs āyäntu kākloñcäs pälkānt
5A 12 a4tmäkcemāyäntu
6A 12 b1tmäkcemāyäntu puskāsyo kaśal mälkā(nt)
7A 14 b6॥ taṃne wkänyo (ce)mpäñ mäśkitāñ ṣñi ṣñi ciñcroneyntu wewñuräṣ tmäṣ
8A 15 a4tmäṣcemmäśkitāñ pāca(r) l· –
9A 15 a5cemletkār skenmāṃ
10A 18 b3tmäṣṣ ortocem; ptāñäktañ ; puttiśparnac
11A 41 b6b6kucyonecempretāñ ne… ///
12A 42 a4cemel ///
13A 44 a5॥ tmäṣcem– ///
14A 46 a4ce(m)///
15A 49 b6॥ kupre pat nu (śāw)e śarirumäṣ wyāri neñc pukcemdharma(rājikṣiñi) ///
16A 55 a3tsru-yärm smimāṃ ; kusnecem; tuṅkassua4(ṣ)
17A 55 b410σ /// ·y·cem; knānmānäṣ ; mā
18A 57 a6wsokone päśmāc kuyalte kuprenecemkāswoneṣi wäb1(rṣṣältsuneyo) /// (pācar)
19A 60 b2 kātkmāṃ nāntsuṣ cemākläṣlye śl= āñcālyi bodhisab3(tvānac)
20A 62 b5ets risānt ; ni(ṣpa)lcem:
21A 64 b2sne pältikāñ ;cemñäktañ ; kusne cami :
22A 66 b6tmäṣcem
23A 77 b6wä – ; – –cem; ānās nāṃtsuṣ ; wekanträ
24A 86 b6/// ॥ taṃ ywārckaṃcemā ///
25A 93 a2(o)te täpreṃ kraṃścem; – – k(ā)pñ(e) risānt
26A 95 b1tmäṣcemprāmnāñ c(aṃ) r(i)ṣakäṃ kākoräṣ we b2
27A 97 b4cemvāsiṣṭhenäṣṣ aci riṣaki lāntac
28A 101 a4pukcemwaṣtäṣ lc{a/ä}r a5///
29A 104 a5cempen= ūcchiṣt ; a6
30A 114 a4 s ne ñäktañ neṣ ṣāmnāñ aśyāñ nāntsuṣ cemālykes ñäktas lkālune a5
31A 116 b2(kā)sw(o)nentu mācemcami lkeñc klyosnseñc :
32A 116 b5 /// lp«†ä» salucem; tmaṃ tāloṣ ;
33A 118 a1 /// ; lāntunecem; – entsānt :
34A 124 a2mñe praṣtā ; śolcemnäkseñc : 2 ॥
35A 128 b3b3pälkār na –cem/// b4skar wa
36A 130 b2b2/// r pukcemwlaluneyā mroskant lap märtkānt
37A 137 b3/// ritwäṣlye kupre necem/// b4/// ṣi
38A 157 b1b1/// kälpnātär yätkalcemcami kulew· b2///
39A 217 a7yāmär spaktāṃ ; tuṅkyocem:
40A 218 b3/// c ; pältsäkcem:
41A 220 b5śkaṃ kāmant ; tsalparcem; wyāraṃ kā ///
42A 222 a1(cem)(yäsluṣ) ; (yo) naṣuṣ
43A 222 a2rapurñe(yo) ;(cem)(kaknuṣ) ; – – a3
44A 226 a3wampeṣi ; – – – – l(e)kācem:
45A 226 b2cempenu ; lyut(ār) (memaṣ)
46A 226 b3 b3wṣeññecem; raryūräṣ ; (läñce)
47A 227-228 b6kuce necemwrasañ ; śä – – –
48A 229 a1kuce necemwrasañ ; wärtant tsäkse
49A 229 a4; antuśśi ; lotkecem:
50A 229 b4kuppre penucem; praṣtā särki ;
51A 229 b6śalpantär ; antuṣcem «:»
52A 231 b4cemmäskantar ; sañce b5
53A 232 a1arsantär ; pältsäk buddhiś;parnaccem
54A 236 a5ṣñi ypeyäntwaṃ ; ṣñikcem/// 18σ
55A 253 a3pukcemmā =ṣāṃ ; mrāc śpālyo ; nmässi caṣi ; śalpenac
56A 254 a6tmäṣcemmetrakṣiñi wrasañ tsmont kāckeyo
57A 254 b1cemnu cesäs ; kenanträ
58A 254 b7kucyo necem ly(u)tār mām(r)oskuṣ käntantuyo wältsantuyo tmānantuyo korisyo waṣtäṣ lanturä(ṣ) (metrakäṃ) (ptāñäktac) – – – – – – b8
59A 262 b7b7särkiñcocemālu klop klālune mā
60A 277 a3ālu ṣñi kāmluney· – –cemlyutār me a4///
61A 277 a5sluneyäṣ prākär praskatär tämnekcemtām praṣtaṃ ā a6
62A 279 b3/// b3/// pukcemāṣāni – metraknaśśäl ṣyak
63A 279 b5/// s pat pukcemkumseñc metraknac : 1
64A 281 a5/// a5/// nyocemantarakalpīs /// a6///
65A 287 and 259 a5 (k)us n(e) nṣ(aśśäl) (ṣiyak) (māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃ ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi a5 (ākāl) (rināntāñ) (ṣeñc) (cem) (ñi) (tsälpo)ṣ ṣeñc
66A 287 and 259 kus pat nu (wrasañ) (kāswa-)pälskāñ ṣeñc cemñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo
67A 287 and 259 a6 kus ne nu tsru-āsar-pälskāñ wrasañ ṣeñc ce(m) (ñi) (ṣo)a7(kyo) (tsopatsäṃ) (pratihari) (yāmluneyo) (korisyo) (a)saṃkhyesyo kās(w)o(neyntu) (yomu)räṣ tsalpar •
68A 287 and 259 a7tāpärk nucemwrasañ ke ne ṣakk atsek ñi śāsnaṃ kāswone(yntu) (yo)a8(nmāluneṣi) (ākāl) (rito) (naṣ-äm) (saṃsārṣinās) (klopäntwäṣ)
69A 288 a4pukāk ṣakk atsce(m)///
70A 288 a5śmanträcemwrasañ ; tām praṣṭaśśäl··
71A 297 a7s cakkravarttis lānt källāṣcempenu bodhisatvāp waṣtäṣ läñclune
72A 299 a2pukcemtām praṣtaṃ asaṃkhesyo ñäktañ
73A 301 b2tmäkcempyā – – – ntāñ rape
74A 302 a2/// ñkät : pukcemkumse metrakäṃ ptāññäktaśśal·· – – – – – – –
75A 302 a4k premaṃ pukcemāṣānikāṃ metraknaśśäl·i – – – – – – –
76A 302 a7pukcemmetrakṣināṃ opṣlyaśśäl ṣīya a8
77A 311 b5pukcemptāñktañ ; krant märkampal ; sem yāmuräṣ ;
78A 314 a5mā penucem; aci yeñc ;
79A 314 b7cempenu tä(mn)e(-k) wkäṃnyo swāñcenās
80A 315 and 316 b8(ce)mnu mtsāṣ ṣu orto ñäktaśśi pättāññäktes akmlaṃ lkātsi osānt •
81A 332 b8b8tṣanäkcemwrasañ kātäṅkeñc umpar-ñāsatsumäṣ omäskeṃ-yāmluney(umäṣ)
82A 337 a2opādhyāy korpā träṅkäṣ (t)mäṣcemmāmäntuṣ kātäṅkeñc surati – –
83A 340 a5/// (tmäk)(ce)mpretāñ ; litkoṣṣ oki
84A 341 b1; (ś)w(ā)tsi yoktsi ;cemmäñcānt :
85A 356 b2(el) b2wäs •cemśkaṃ l(ālaṃṣk) · ñ
86A 366 a3päñ esañ pākär mäskanträcemṣom kṣa /// a4
87A 376 a4a4nweṃ kälpānt tämcemtso /// a5tyo
88A 379 a1śla tārśonās ; pälkiñccem; mañäṣ pkäntā ;
89A 395 a3tsrucäṃ konäśśi kätkāluneyācem priyadattes nāpak kälkoṣ manärkāñ sāket «ri»yac
90A 395 a4 täm kaklyuṣuräṣ cempriyadattes pācar mācar cam
91A 395 b5ṣñikekcembrāmnāñ
92A 396 a4/// ṣ • tmäkcemnmittājñe(ñ) /// a5///
93A 405 a3wluṣ aśnum ; krant ytārä(ṣ) (pkänt) ; (ta)trikuṣ cem; kälkoṣ ṣeñc :
94A 439 a2a2/// kly· –cemtīrthāñ tāprä śa ///
95A 447 b5/// (ṣni)kek nucemtsraṣiñ ṣeñc īme pältsä(k)
96THT 1970 b2/// b2/// –cem– /// b3///
97THT 2384.u b1b1/// ñ pukcemtsa /// b2///
98THT 3457.b b1/// b1/// –cem– ///
99YQ II.10 b6tmäṣcemmanarkāñ bādharis prāmne plākäm opyāb7(c) (kloräṣ) ///
100YQ II.14 a6puk ṣakkatscemwrasañ ñäktas napeṃsaṃ ñäkcyās
101YQ II.15 a7cemāṣānikāṃ klyomänt metraknaṃ kāpñuneyā
102YQ III.2 b5(taṃ) (ywā)rckaṃ kus ne paräṃ kälpoṣ śākkiñ cemśla ymassurñe āsuk meträ
103YQ N.2 and N.6 a5cemca(kravartti) ///
104YQ N.5 a3/// ṣ mänt nucemāṣ(ānikāñ) ///
105YQ N.5 a6tämyocemmräduk pältsäkyo särkiñco śäk