🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cem

Cite this page as:"cem". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cem (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cem
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cem

1A 9 b1b1(käṣṣi) tāk tämyocempukā-k tsārtar tmäṣ yaṃtrācāre
2A 11 b3ālakäṃ-caṃ (ype)b3yac ytsi käryatsumäṣcemtmaṃ ṣñi ṣñi amokäṃtwāśśi
3A 12 a2śāmānäṃ y(āmmā)a2r-äṃtmäṣcemālam-wcanis amokäntu yneś kärsnātsi
4A 12 a3ālakäñ-caṃ lyutanaṃ yeṣ tmaṃcemśiśkinäs āyäntu kākloñcäs pälkānt
5A 12 a4āyäṃtwā papärss ats tm-äkcemāyäntuñikci-paṇḍurā(ṅkaṃ)
6A 12 b1āyäntwā eṣäk papärs tm-äkcemāyäntu puskāsyo kaśal mälkā(nt)
7A 14 b6pälskaṃtaṃne wkänyo(ce)mpäñ mäśkitāñ ṣñi ṣñi
8A 15 a4tämne pyāmästmäṣcemmäśkitāñ pāca(r) l· –
9A 15 a5ype kalkartmaṃcemletkār skenmāṃa6
10A 18 b3sthānäṣ : tmäṣṣ ortocem; ptāñäktañ ; puttiśparnac
11A 41 b6a… /// b6kucyonecempretāñ ne… ///
12A 42 a4/// (pre)a4tās : cemel /// a5
13A 44 a5k nakättmäṣcem– /// a6
14A 46 a4a4«t/ñ»kät käṣṣi träṅkäṣce(m)/// a5saṃ sukuntu
15A 49 b6śarirumäṣ wyāri neñc pukcemdharma(rājikṣiñi) ///
16A 55 a3smimāṃ ; kus necem; tuṅkassua4(ṣ)
17A 55 b4 10σ /// ·y·cem; knānmānäṣ ;
18A 57 a6wsokone päśmāc kuyalte kuprenecemkāswoneṣib1(rṣṣältsuneyo) /// (pācar)
19A 60 b21 ॥ kātkmāṃ nāntsuṣcemākläṣlye śl= āñcālyi bodhisab3(tvānac)
20A 62 b5ets risānt ; ni(ṣpa)lcem: ākāl b6
21A 64 b2; sne pältikāñ ;cemñäktañ ; kus ne
22A 66 b6kälkoräṣ lāñcäśśi ākṣiññār tmäṣcem
23A 77 b6wä – ; – –cem; ānās nāṃtsuṣ ;
24A 86 b6/// ॥ taṃ ywārckaṃcemā ///
25A 93 a2/// (o)te täpreṃ kraṃścem; – – k(ā)pñ(e) risānt
26A 95 b1: 1 ॥ tmäṣcemprāmnāñ c(aṃ) r(i)ṣakäṃ kākoräṣ
27A 97 b4kakärkuntb4///cemvāsiṣṭhenäṣṣ aci riṣaki lāntac
28A 101 a4(i)ksvākuñ lāṃś tākar pukcemwaṣtäṣ lc«a/ä»r a5///
29A 104 a5śwātsi ; wärpnānträ ;cempen= ūcchiṣt ; a6
30A 114 a4neṣ ṣāmnāñ aśyāñ nāntsuṣcemālykes ñäktas lkālune a5
31A 116 b2b2/// (kā)sw(o)nentu cemcami lkeñc klyosnseñc :
32A 116 b5 /// lp«†ä» salucem; tmaṃ tāloṣ ;
33A 118 a1 /// ; lāntunecem; – entsānt :
34A 124 a2mñe praṣtā ; śolcemnäkseñc : 2 ॥
35A 128 and 130 b2ca(kra)varttiñ lāś (tāka)r pukcemwlaluneyā mroskant lap märtkānt
36A 128 and 130 b3/// b3pälkār na(nde)cem/// pañ pācri tämne
37A 137 b3/// ritwäṣlye kupre necem/// b4/// ṣi
38A 157 b1b1/// kälpnātär yätkalcemcami kulew· b2///
39A 217 a7yāmär spaktāṃ ; tuṅkyocem: cesmy ākṣiññam krant
40A 218 b3/// c ; pältsäkcem: ñi wāsklune
41A 220 b5śkaṃ kāmant ; tsalparcem; wyāraṃ kā ///
42A 222 a1; wrasaśśi (:) (100-2) (cem)(yäsluṣ) ; (yo) naṣuṣ
43A 222 a2: 100 «2/3» rapurñe(yo) ;(cem)(kaknuṣ) ; – – a3
44A 226 a3wampeṣi ; – – – – l(e)kācem: mahurṣi ; lekā
45A 226 b2; tām praṣtaṃ :cempenu ; lyut(ār) (memaṣ)
46A 226 b3– – – – – – – b3wṣeññecem; raryūräṣ ; (läñce)
47A 227-228 b6: 10-3 kuce necemwrasañ ; śä – – –
48A 229 a1r «:» kuce necemwrasañ ; wärtant tsäkse
49A 229 a4; antuśśi ; lotkecem: onmiṃ ypantär
50A 229 b4/// : kuppre penucem; praṣtā särki ;
51A 229 b6; śalpantär ; antuṣcem «:» tämyo b710σ
52A 231 b4pe ces;mi pältskant :cemmäskantar ; sañce b5
53A 232 a1arsantär ; pältsäk buddhiś;parnaccem50-7 ālyek nu saṃ
54A 236 a5ṣñi ypeyäntwaṃ ; ṣñikcem/// 18σ a620σ
55A 253 a3braa3(m) (ñä)ktañ : pukcem =ṣāṃ ; mrāc
56A 254 a6: 1 ॥ tmäṣcemmetrakṣiñi wrasañ tsmont kāckeyo
57A 254 b1; cesäm ṣu ;cemnu cesäs ; kenanträ
58A 254 b7märkampal āksiṣ kucyo necemly(u)tār mām(r)oskuṣ käntantuyo wältsantuyo
59A 262 b7pāsanträ /// b7särkiñcocemālu klop klālune
60A 277 a3ālu ṣñi kāmluney· – –cemlyutār me a4///
61A 277 a5sluneyäṣ prākär praskatär tämne-kcemtām praṣtaṃ ā a6
62A 279 b3/// b3/// pukcemāṣāni – metraknaśśäl ṣyak
63A 279 b5/// s pat pukcemkumseñc metraknac : 1
64A 281 a5/// a5/// nyocemantarakalpīs /// a6///
65A 287 and 259 a5a5(ākāl) (rināntāñ) (ṣeñc)(cem)(ñi) (tsälpo)ṣ ṣeñc kus
66A 287 and 259 a5nu (wrasañ) (kāswa-)pälskāñ ṣeñccemñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo
67A 287 and 259 a6nu tsru-āsar-pälskāñ wrasañ ṣeñcce(m)(ñi) (ṣo)a7(kyo) (tsopatsäṃ) (pratihari)
68A 287 and 259 a7tsalpartāpärk nucemwrasañ ke ne ṣakk
69A 288 a4yāmeñc pukā-k ṣakk atsce(m)/// (śäk) (ṣpä)a5t pi
70A 288 a5; pättāñkät : śmanträcemwrasañ ; tām praṣṭaśśäl··
71A 297 a7s cakkravarttis lānt källāṣcempenu bodhisatvāp waṣtäṣ läñclune
72A 299 a2a2/// nträ pukcemtām praṣtaṃ asaṃkhesyo ñäktañ
73A 301 b2want ·m· – tm-äkcempyā – – – ntāñ rape
74A 302 a2/// ñkät : pukcemkumse metrakäṃ ptāññäktaśśal·· – – – – – – –
75A 302 a4/// k premaṃ pukcemāṣānikāṃ metraknaśśäl·i – – – – – – – wrasañ
76A 302 a7– – – – – – – wawruṣ mäskanträ pukcemmetrakṣināṃ opṣlyaśśäl ṣīya a8
77A 311 b5b5k : pukcemptāñktañ ; krant märkampal
78A 314 a5kälyme ; penucem; aci yeñc ;
79A 314 b7(pättāññäktañ) (pākär) (tāka)r :cempenu tä(mn)e(-k) wkäṃnyo swāñcenās
80A 315 and 316 b8akaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñi ñäktañ tpär mä(skanträ)(ce)mnu mtsāṣ ṣu orto
81A 332 b8kotä /// b8tṣan-äkcemwrasañ kātäṅkeñc umpar-ñāsatsumäṣ omäskeṃ-yāmluney(umäṣ)
82A 337 a2opādhyāy korpā träṅkäṣ (t)mäṣcemmāmäntuṣ kātäṅkeñc surati – –
83A 340 a5a5 /// (tm-äk)(ce)mpretāñ ; litkoṣṣ oki
84A 341 b1; (ś)w(ā)tsi yoktsi ;cemmäñcānt : śwā(l) (mā)
85A 356 b2(el) b2wäscemśkaṃ l(ālaṃṣk) · ñ
86A 366 a3päñ esañ pākär mäskanträcemṣom kṣa /// a4
87A 376 a4a4nweṃ kälpānt tämcemtso /// a5tyo
88A 379 a1śla tārśonās ; pälkiñccem; mañäṣ pkäntā ;
89A 395 a3kälkā-ṃ tsrucäṃ konäśśi kätkāluneyācempriyadattes nāpak kälkoṣ manärkāñ
90A 395 a4ākṣiñārtäm kaklyuṣuräṣcempriyadattes pācar mācar cam
91A 395 b5yasi ārwār tākab5r ṣñikekcembrāmnāñsūbhādrenaṃ
92A 396 a4/// ṣ • tm-äkcemnmittājñe(ñ) /// a5///
93A 405 a3ytārä(ṣ) (pkänt) ; (ta)trikuṣcem; kälkoṣ ṣeñc :
94A 425.e and .f a3śiva(ḥ) /// a3///(ce)m• 50-6 – ///
95A 439 a2a2/// kly· –cemtīrthāñ tāprä śa ///
96A 447 b5/// (ṣni)kek nucemtsraṣiñ ṣeñc īme pältsä(k)
97THT 1970 b2/// b2/// –cem– /// b3///
98THT 2384.u b1b1/// ñ pukcemtsa /// b2///
99THT 3457.b b1/// b1/// –cem– ///
100YQ II.10 b6r (w)ākmatstmäṣcemmanarkāñ bādharis prāmne plākäm
101YQ II.14 a6ārtanträ pālanträ puk ṣakkatscemwrasañ ñäktas napeṃsaṃ ñäkcyās
102YQ II.15 a7a7/// pkā-kcemāṣānikāṃ klyomänt metraknaṃ kāpñuneyā
103YQ III.2 b5ne paräṃ kälpoṣ śākkiñcemśla ymassurñe āsuk meträ
104YQ N.2 and N.6 a5a5/// (pra)ttika-ptāñktañ kātäṅkeñccemca(kravartti) /// a6///
105YQ N.5 a3/// ṣ mänt nucemāṣ(ānikāñ) /// a4///
106YQ N.5 a6/// (ākt)sun(e) tämyocemmräduk pältsäkyo särkiñco śäk