Announcements

tom

Cite this page as:"tom". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tom (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tom
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tom

1A 17 b6tämyotompkänt pkänt sambhārntu wewñunt
2A 22 b1 kuss a«t»s ne ārkiśoṣyaṃ parno kaśom · nāñ wramäṃ neñc puktomtāṣ kapśiṃññ· b2
3A 70 a4sne omäskenäs ; wrasastomwärtant ;
4A 78 a2ṣyak penu sāmudraṃtomwramäṃ pukāk neñc ś··
5A 96 a6kusnetomṣtāmäntu okontu śäktā b1
6A 96 b1nāñtomtäm vedäntwaṃ ajā wewñunt
7A 105 a3tomtkañi śolis ñātse klāntāñ«†ä»
8A 117 a4tomnu näkseñc ; pāpṣune
9A 118 a6tmäṣtomb1///
10A 148 a2lyiyā āpsā pärkroneyo pälketsāñtoma3/// yo
11A 148 a3a3/// yo pälketsāñtommärtāraṃ (mäskanträṃ) (•) (ku)s
12A 148 (ku)s ne pāk·ṃ kulypala(ṃ)tomprākkraṃ mäskanträ • kus
13A 148 a5akkr(i)traṃ a5/// l·tomtpont mäskanträṃ • kus
14A 148 b1• kus ne akritraṃtomwrat· /// b2///
15A 151 b5lyā āpsā pärkräṃ kulypalaṃtomb6/// la(ṃ) tom
16A 151 b6tom b6/// la(ṃ)tompärkraṃ mäskanträṃ • kus
17A 151 kus ne prā(kraṃ) kulypalaṃtomṣātram mäskanträṃ • kus
18A 151 • kus ne ṣātraṃtomprākraṃ mäskaṃt(rä-)ṃ
19A 154 a4a4/// wats tmäṣtomwrināñ lwā śākant sukrānāśśi
20A 154 a5/// a5/// tmäṣtomwālätkāñ kaṣtyo miṣānt tosäm
21A 235 b5/// b5/// läkṣantāñtommāk·· /// b6///
22A 253 b4sliñc ; orto b4(tom) (:)
23A 258 a6tmäṣtomswāñcenāñ wtāk kämpo nāṃtsuräṣ metrakäṃ
24A 291 a4wärce āneñci lkātär ///(tom)(śäk) (o)a5kät pi märkampalntu
25A 333 b5b5/// rṣāntāñ śāsträntutomupadeśäntu trä /// b6
26A 392 a2/// a2śkaṃtomkleśāñ tñi ā(kṣiñluneyäṣ) ///
27YQ I.2 b4kus netomśäkk okät pi vidyasthāb5(nä-śāsträntu)
28YQ II.4 b4(ku)s netomyasäṃ śāsträntwaṃ nṣā ākṣiññunt
29YQ III.8 b2/// aśśitomṣpät pissaṅkaṃ kälkont elant
30YQ III.9 a5kus aśśitomśäk śtwar pi pudgaa6(lik)