🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

YQ I.2

Known as:YQ I.2; YQ 1.29
Cite this page as:"YQ I.2". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqi2 (accessed 25 Jun. 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 1.2
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M14; M12

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a1/// – [l]k·¯ ¯r [u] pā dhyā || gau ta ma ka pi laṃ
a2/// [li]¯ ¯s o ko ka lpnā¯ ¯l wä¯ ¯lts cmo lwaṃ : śä¯ ¯k
a3/// – e¯ ¯s̝ tmi¯ ¯s me mka śyä rmmā na¯ ¯s̝ : 1 e ṣa¯ ¯nt
a4/// sna peṃ ṣā¯ ¯s yo mnā¯ ¯s̝ suku ntu ko sne kri : nuna¯ ¯k nuna¯
a5/// mpa¯ ¯l : su kyo yo mnā¯ ¯s̝ ksa lu ne ma¯ ¯nt mā kā cka¯ ¯l e s̝a ntā¯ ¯p : 2 ||
a6/// ·[y]ā¯ ¯p tsa¯ ¯r ṣñi ā nta ctsi ta smāṃ traka¯ ¯s̝ kā su se tā mpra¯ ¯ṣt nä¯ ¯s̝ tso [pa]
a7/// raṃ || pa ñka¯ ¯nt ma na rkā skā cke yo wsā tñā kla ssi : trai dhā tu¯ ¯k saṃ sā rpu¯ ¯k tñyā
a8/// [ñi] na¯ ¯ṣt : ya sso ki kra ñsa¯ ¯s̝ ma rñi tā ki¯ ¯s̝ tsrā lu ne : 1 || ta mka klyu ṣu ra
b1/// kasa¯ ¯s bā dha ri upā dhyā kuyā lte ku pre ne pu¯ ¯k saṃ sā rṣi ñi wra sa¯ ¯ñä bā
b2/// ·[y]· mme tra¯ ¯k upā dhyā ma ska tsi ā ṣāṃ nä¯ ¯m ku cpra ka lsa sa kyā¯ ¯p bā dha ri¯ ¯s
b3/// ji te tra ṅka¯ ¯s̝ ä ntā ne sa¯ ¯s klyo mme tra¯ ¯k o kta pu klyi ka kaṃ • tā mpra ṣta na
b4/// brā mnā sa¯ ¯s̝ lyu tā rtā¯ ¯k kuya lyte ku sne to mśä kko ka tpi vi dya sthā
b5/// 2 va tstsa hā¯ ¯r 3 śa lyā ha¯ ¯rt 4 kau mā ra bhra¯ ¯t 5
b6/// [ka] raṃ 10 1 sā ṅkhya 10 2 vai śe¯ ¯k 10 3 bhā ra¯ ¯t 4
b7/// sso kta pu klyi na smāṃ pkā¯ ¯k ā su¯ ¯k śta
b8/// [n](·)ā [pm]e t(·)· k(·)ā¯ ¯p kā swo ne ytu kuya lte

Transcription

a1n1 /// (pä)lk(ā)r upādhyāgautamakapilaṃ
a2 (॥)
1a(lwess) (ats) (ell) (eṣ) ; (w)· 10σ ///
1b (e)lis ; oko kälpnāl ; wälts cmolwaṃ :
1cśäk a3n2 13σ
1d /// – ; eṣ tmis mem kaś ; yärm naṣ : 1
2aeṣant a4 12σ
2b /// (ñäkcyā)s ; napeṃṣās ; yomnāṣ sukuntu ; kos ne kri :
2cnuna-k nunaa5(-k)n3 /// ; (märka)mpal :
2dsukyo yomnāṣ ; ksalune ; mänt kāckäl ; eṣäntāp : 2 ॥
a6n4 /// (meträk)yāp tsar ṣñi āntac tsitäsmāṃ träṅkäṣ kāsu se tām praṣt näṣ tsopa-
a7-(ts)n5n6 /// raṃ
1apäñ känt manarkās ; kāckeyo wsā ; tñ= āklässi :
1btraidhātuk saṃsār ; puk tñy ā… a8n7
1c10σ /// ñi naṣt :
1dyass oki krañ«c»säṣ ; mar ñi tākiṣ ; tsrālune : 1 ॥
täm kaklyuṣurä-
b1-(ṣ)n8 /// käṣ säs bādhari upādhyā kuyālte kupre ne puk saṃsārṣiñi wrasañ bā-
b2-(dhari)n9 /// (kl)y(o)m metrak upādhyā mäskatsi āṣāṃ n-äm kuc prakṣäl sasäkyāp bādharis
b3n10 /// (a)jite träṅkäṣ äntā ne säs klyom metrak oktapuklyi kakäṃtām praṣtan-ä-
b4-(k)n11 /// brāmnāsäṣ lyutār tāk kuyalyte kus ne tom śäkk okät pi vidyasthā-
b5-(nä-śāsträntu)n11n12n13 /// 2 vatstsahār 3 śalyāhart 4 kaumārabhrät 5
b6/// (vyā)karaṃ 10-1 sāṅkhya 10-2 vaiśek 10-3 bhārat «1»4
b7n14 /// (sä)ss oktapuklyi nasmāṃ pkā-k āsuk śtä-
b8-(k)n14n15 /// (klyomä)n(t)āp met(rä)k(y)āp kāswoneytu kuyalte

Translation

a1... Look here, oh teacher!
a1+|| In the Gautamakapila [tune] ||
a2... fruit of the gift is to be obtained in 1,000 births.
a2+Ten ... he gives,
a31.
a3of that there is no measure nor number.
a4He who gives ... he will acquire (divine) and human happiness as much as he wants.
a4+Again and again ... (the doctrine).
a52. ||
a5If he happily reaches extinction, why should a giver not rejoice?
a6... making (Metrak’)s hand touch his own forehead, (Bādhari) says:
a6+Good, my son! At this time I (have acquired?) great (joy) ...
a7|| In the ...r [tune] || Five hundred disciples I have given to you with joy for instruction.
a7+The entire chain of beings of the triple universe ... to you ...
a81. ||
a8... you are for me; from the good ones such as you may there not be separation for me!
a8+Having heard that, ... that one, Bādhari the teacher!
b1Why that?
b1+When all the living beings of the chain of existences ... Bā(dhari’s) ... the noble Metrak is worthy of being the teacher of us
b2without a question
b2+- of Bādhari alone ...
b3... (A)jita says:
b3+When the noble Metrak became an eight-year old, just at that time ... he surpassed the Brahmins.
b4Why that?
b4+He (had studied) the eighteen treatises concerning Vidyāsthānas. ..., ... 2, Vatsahāra 3, Śalyāharta 4, Kaumārabhṛtya 5,..., (Vyā)karaṇa 11, Sāṅkhyā 12, Vaiśeka 13, Bhārata (1)4, ... he, being eight years old, surpassed in all respects
b8... the virtues of the noble Metrak. Why that?

Other

a4He will acquire (divine) and human happiness as much as he wants. (29) (Peyrot 2013b: 260)
a5If he happily reaches extinction, why [should] a giver not rejoice? (Peyrot 2013b: 645)

Commentary

Linguistic commentary

This commentary is adapted from Ji et al. 1998: 30.
n2The meaning is obscure. Maybe it means: “he gives numberless alms”.
n5puk is singular; after that, the most probable analysis is: tñy plus the beginning of another word (a verb?).
n7krañsäṣ, to be restored as krañ(c)säṣ. The obl. pl. of kāsu is krañcäs. According to the context, krañsäṣ here can only be the abl. pl. of kāsu.
n10kakäṃ must be an independent word: a verb, 3rd sg. active, and past tense, A equivalent of B preterite kyāna.
n12In Tocharian the number is put behind the words, not as in English before the words.
n14Probably śtä(k), corresponding to B śatka, preterite of kätk-, cf. āsuk kätk- “to surpass” (cf. TEB II: 83).
n15kāswoneytu: for kāswoneyäntu, pl. nom.-obl.; cf. kāswneyntu in A 293: b3.

Parallel texts

A 293; MaitrHami 1, 8-9

Philological commentary

The parallel Uyghur (till I, 10b30) version is badly damaged. In many lines, only one or a few words are left; afterwards, the entire leaves 11 and 12 are lost. It therefore cannot help us to understand the Tocharian version.
n1The verb pälkār is found complete in A 293: a3. Gautamakapila: two stanzas of 4 x 14 (7/7) syllables, cf. A 293: a3.
n3The first word can probably be restored to märkampal.
n4The beginning of this line can be complemented according to MaitrHami 1, 8 a 28–30 (cf. Ji et al. 1998: 18).
n6In the beginning here, according to MaitrHami 1, 8b2–3 (cf. Ji et al. 1998: 18), one can complete tsopats(\) or tsopatsäṃ. The clause päñ känt to āklässi is treated according to MaitrHami 1, 8b4–6 (cf. Ji et al. 1998: 18). End of the first pāda of a stanza of 4 x 12 (5/7) syllables, the name of which is incomplete.
n8kuyālte: sic! The reading is sure, against expected kuyalte, as elsewhere.
n9Cf. MaitrHami 1, 8b19–20 (Cf. Ji et al. 1998: 18): “our teacher Bādhari the Brahmin becomes the teacher of all.” kuc prakṣäl, literally: “what is to ask?” It might be suitable to translate it into: “Let alone, how much less”. Cf. YQ II.3: b6: kuc prakṣäl pācräṣ.
n11 vidyasthānä-śāsträntu: cf. MaitrHami 1, 9a1–2 (cf. Ji et al. 1998: 18). Skt. vidyāsthāna- “domain of knowledge”; there are 18 of them.
n13vatstsahār\: corrected after Schmidt 1999b: 281.

Remarks

This fragment contains part of the first act of the Maitreyasamitināṭaka; a parallel text is A 293 (b8 here = A 293: b3). An Uy. parallel is MaitrHami I, 8a4-9a22. See also Pinault 1999: 193-4.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 30.

References

Edition

Ji et al. 1998

Translations

Peyrot 2013b: a4 (260), a5 (645)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Schmidt 1999b

Schmidt, Klaus T. 1999b. “Review of: Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 277–85.

TEB II

Thomas, Werner, and Wolfgang Krause. 1964. Tocharisches Elementarbuch, Band II. Texte und Glossar. Heidelberg: Winter.