Announcements

meträkyāp

Cite this page as:"meträkyāp". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_meträkyāp (accessed 05 Mar. 2024).
 
Meaning:Maitreya [= the future Buddha]
Semantic field:personal name
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:maitrāk
Lexeme variants:meträkyāp; metrakyāp
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom metrak
voc
acc metrakäṃ
gen meträkyāp
loc metraknaṃ
comit metraknaśśäl
inst metrakäṃnyo
abl metraknäṣ
perl metraknā
all metraknac
caus

Lexeme family

Occurrences

meträkyāp

1A 215 b4॥ purṇabhadre trä(ṅkāṣ) klyomäntmeträkyāpptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ lä(ñclune)
2A 216 a6cesäm śkaṃ manarkāa6(säṣ) ///(me)träkyāptsarā entsu a7///
3A 221 b6pättāṃñäkte ;meträkyāp; – – rsont ā;ṣānikyāp
4A 253 a8pälkār pracarmeträkyāpparnoreṣi wākäm caṣ
5A 257 a3sās waśeṃ āṣānikyāpmeträ(kyāp)/// a4– (mäs)k(a)tr-äṃ
6A 257 a8tmäṣmeträkyāppācar brahmāyu purohit •
7A 258 b1meträkyāppeṃ wawiṃṣuräṣ
8A 278 b3tmäṣ ptāñkät käṣṣi āṣānikyāpmeträkyāpsne āk tsopatsäṃ knānmuneṣi
9A 288 a3a3pmeträkyāpw· ///
10A 288 ///(meträkyā)ps(e)-lāntuneṣi abhiṣek artanträ •
11A 288 a4klyo – – – (abhiṣe)kṣ(i)nā(ṃ) plācmeträ(kyāp)yärkant
12A 288 a6ṣomemeträky(āp); klyoseñc märkampal ;
13A 288 tämyometräkyāp; kā(swoneyäntu) ///
14A 288 a7tämyo täṣmeträkyāpwasämpātṣiṃ opṣlyac poñcäṃ ārki(śoṣṣis)
15A 288 b4pāṣānak ṣulaṃ (klyomänt)(meträ)kyāpmosaṃ ārwar y(atsi)
16A 288 b6meträkyāptsarā (tsitoräṣ)
17A 289 b7ne täṣ tāpärk klyomäntmeträkyāpwaṣtäb8(ṣ) (läñclune) ///
18A 293 b3/// sl· täṣ klyomäntāpmeträkyāpkāswoneyntu kuyalte kus ne
19A 299 a3pat nu napeṃsaṃ āṣānikyāpmeträkyāp///
20YQ I.1 a5klyomäntmeträa6(kyāp)(mosaṃ) (ārwar) (yatsi)
21YQ I.1 b1(meträkyāp)(tsarā) (tsitoräṣ)
22YQ I.2 a6(meträk)yāptsar ṣñi āntac tsitäsmāṃ
23YQ I.2 b8(klyomä)n(t)āpmet(rä)k(y)āpkāswoneytu
24YQ I.7 a3(klyomänt)(meträkyāp)(p)t(ā)ñkät käṣṣinac waṣtäṣ läñclune
25YQ II.4 a6(meträ)kyāptsarā eṃtsu
26YQ II.7 a5oa5(ṅkälmāñ) /// sunt klyomäntmeträkyāpyärk ypeñc
27YQ II.8 b6(meträ)k(y)āpkorpac kakmuṣ
28YQ II.8 b8(me)träkyāpkorpā ymatuñcäs
29YQ II.9 a3ṣu ype ypeyā klyomäntmeträkyāpa4///
30YQ II.9 a5(ptāñkä)t käṣṣi • klyomäntmeträkyāpwaṣtäṣ läñclune lmāṣtär
31YQ II.15 a5/// (kā)tkmāṃ nātsu • klyomäntmeträkyāppuk lotksā paloṃ träṅkäṣ
32YQ III.6 b5täm ṣurmaṣ ṣakkats klyomäntāb5(p)(meträkyāp)/// •

metrakyāp

1A 221 b6b6; śalpantär ;metrakyāpkrant ; märkamplaṃ :