🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

meträkyāp

Cite this page as:"meträkyāp". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_meträkyāp (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:Maitreya [= the future Buddha]
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:maitrāk
Lexeme variants:meträkyāp; metrakyāp
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-äṃ

Paradigm

sgpldu
nommetrak
voc
accmetrakäṃ
genmeträkyāp
locmetraknaṃ
comitmetraknaśśäl
instmetrakäṃnyo
ablmetraknäṣ
perlmetraknā
allmetraknac
caus

Lexeme family

Occurrences

metrakyāp

1A 221 b6b6 ; śalpantär ; metrakyāp krant ; märkamplaṃ :

meträkyāp

1A 215 b4purṇabhadre trä(ṅkāṣ) klyomänt meträkyāp ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ lä(ñclune)
2A 216 a6cesäm śkaṃ manarkāa6(säṣ) /// (me)träkyāp tsarā entsu a7 ///
3A 221 b6: 70-6 pättāṃñäkte ; meträkyāp ; – – rsont ā;ṣānikyāp
4A 253 a8upaśodhanenac träṅkäṣ pälkār pracar meträkyāp parnoreṣi wākäm caṣ
5A 257 a3sās waśeṃ āṣānikyāp meträ(kyāp) /// a4(mäs)k(a)tr-äṃ
6A 257 a8metrakäṃ wināseñctmäṣ meträkyāp pācar brahmāyu purohit
7A 258 b1tkanäṣ kākätku āñcāli tsaränyo meträkyāp peṃ wawiṃṣuräṣ waṣtäṣ läñclub2(neyac)
8A 278 b3tmäṣ ptāñkät käṣṣi āṣānikyāp meträkyāp sne āk tsopatsäṃ knānmuneṣi
9A 288 a3spārtwe(ñc) /// a3 p meträkyāp w· /// /// (meträkyā)p
10A 288 a3meträkyāp w· /// /// (meträkyā)p s(e)-lāntuneṣi abhiṣek artanträ
11A 288 a4klyo – – – (abhiṣe)kṣ(i)nā(ṃ) plāc meträ(kyāp) yärkant ārtanträ pālanträ anumodit
12A 288 a6; napeṃsaṃ : ṣome meträky(āp) ; klyoseñc märkampal ;
13A 288 a6; vyākarit : tämyo meträkyāp ; kā(swoneyäntu) ///
14A 288 a7weñā(ṣt) (praca)r tämyo täṣ meträkyāp wasämpātṣiṃ opṣlyac poñcäṃ ārki(śoṣṣis)
15A 288 b4(wä)b4l pāṣānak ṣulaṃ (klyomänt) (meträ)kyāp mosaṃ ārwar y(atsi) (wo)tka-m
16A 288 b6kapśiñño bādhari brahmaṃ • meträkyāp tsarā (tsitoräṣ) (träṅkäṣ) (klyom)
17A 289 b7ne täṣ tāpärk klyomänt meträkyāp waṣtäb8(ṣ) (läñclune) /// (se)
18A 293 b3/// sl· täṣ klyomäntāp meträkyāp kāswoneyntu kuyalte kus ne
19A 299 a3pat nu napeṃsaṃ āṣānikyāp meträkyāp /// a4 /// sahāyeñ
20YQ I.1 a5wäl pāṣānak ṣulaṃ klyomänt meträa6(kyāp) (mosaṃ) (ārwar) (yatsi) (wotka-m)
21YQ I.1 b1(kapśiñño) (bādhari) (brāhmaṃ) (•) (meträkyāp) (tsarā) (tsitoräṣ) /// träṅkäṣ
22YQ I.2 a6a6 /// (meträk)yāp tsar ṣñi āntac tsitäsmāṃ
23YQ I.2 b8āsuk śtäb8(k) /// (klyomä)n(t)āp met(rä)k(y)āp kāswoneytu kuyalte
24YQ I.7 a3 (॥) (purṇabhadre) (träṅkäṣ) (klyomänt) (meträkyāp) (p)t(ā)ñkät käṣṣinac waṣtäṣ läñclune
25YQ II.4 a6aśnum mokonea6(yo) (kakärnu) /// (meträ)kyāp tsarā eṃtsu träṅkäṣ
26YQ II.7 a5oa5(ṅkälmāñ) /// sunt klyomänt meträkyāp yärk ypeñcmaitraṃ
27YQ II.8 b6madhyadeśṣiñi wrasañ b6(rkär) /// (meträ)k(y)āp korpac kakmuṣmaitraṃ
28YQ II.8 b8kāwältune ; päb8(llānträ) /// (me)träkyāp korpā ymatuñcäs wrasaśśi kä(nt)
29YQ II.9 a3ṣu ype ypeyā klyomänt meträkyāp a4 /// · m(ā)gat
30YQ II.9 a5(ptāñkä)t käṣṣiklyomänt meträkyāp waṣtäṣ läñclune lmāṣtär
31YQ II.15 a5(kā)tkmāṃ nātsuklyomänt meträkyāp puk lotksā paloṃ träṅkäṣ
32YQ III.6 b5täm ṣurmaṣ ṣakkats klyomäntāb5(p) (meträkyāp) /// • taryāk wepi