🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñi

Cite this page as:"ñi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñi (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:ñi; ñī; ñy
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
voc
accnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
gennāñi, ñiwasäṃ
locnṣaṃ, nṣan-äkwasaṃ
comitnṣaśśäl
inst
ablnṣäṣ, ñukäṣwasäṣ
perlnṣāwasā, wasā-k
allnṣac, ñukacwasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ñy

1A 91 a6ne cut ṣtām ;ñyanapär ; ka b1
2A 214 a2ta /// a2///ñyanaprāṣ epreraṃ śäm :
3A 268 b4ṣu tñ= okik ;ñyākāl ṣeṣ ; tñ·
4A 321 a7osāt /// a7///ñyoki āyäntu wraṣ-ñi
5A 321 b5tsaräṃ māntant ;ñyak· /// b6
6A 332 a1; päṣtmäs tirintwaṃ :ñyākāl kaknu tāṣ-äm ;
7A 335 a4präṅkṣā wrasa /// a4ñyākläṣlye : olariṃ tākiñc
8YQ I.9 a1waśenyo we : säsñyākessu ; cmaa2(lune) ;
9YQ II.1 a5ñkät yeṣ nakcu ;ñyanäa6(prāṣ) ; (epreraṃ) (śäm)

ñi

1A 1 a4; pukaṃ pruccamo ;ñipälskaṃ : ॥ tsraṣṣuneyo
2A 2 a6pratipakṣ nāṃtsu tämyo tsraṣṣuneñiā(rkiśo)b1(ṣyaṃ) puk(aṃ) pruccamo pälskaṃ
3A 4 a1: tämyo amok ;ñipälskaṃ ; pukaṃ pruccamo
4A 7 a1 yäl tämyo sāsñiṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk
5A 7 b4ṣyak ; mäṃt neñi; (saṃ) b5ime
6A 7 b6mäṃt ne kratswsaṃ ;ñituṅk tāk ; (tä) (mne-k)
7A 8 b5yaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nāckiñiklop caṣśuri(ṣinaṃ)
8A 8 b6; käṣṣi pekant ;ñinaṣu : lokit yeṣ-ñi
9A 9 a4ālu ypeṣi pekant yeṣñiwaṣtā kākärpu ṣeṣ säm
10A 9 b4ṣñi poṣi ; marñipeke ; ka«n/t» yat
11A 10 b4paṣ ke ne taṃñi(a)b5napär palonās träṅkät (kyalte)
12A 11 b4pākrab4śi ypamāṃ sas träṅkäṣñiamokyo täṣ cämplune kupre
13A 13 b1– – – palonās weñāsñinu pälskaṃ pñintu-kk ats
14A 14 b5āñu ypeñctämyoñipñintu pukaṃ śpā –
15A 20 a6ñom klyoṣā ; wārpatñipältsäk ; kāswoneyac ;
16A 23 b5; tukri wlesmāṃ ;ñitsaräṃ ; aṃśre nāṃtsuṣ
17A 24 b6caṣ riñluneyo b6(sä)sñiākāl knitä(r) – – – – – (ārkiś)oṣyaṃ
18A 25 a1– – – – – – – (ptāñ)kät : pācarñitākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl
19A 29 b2pnäṣṣ-äṃ : 1 ñicämplune ; olyi-k ///
20A 38 b4ptāñäktaṃ tso(pats) /// b4ñicami wewñunt na ///
21A 58 a5 14σ /// ;(ñi)(ā)kālyo : 1 ॥
22A 60 a5/// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃñi artär śla-k śkaṃ
23A 61 b2/// nuñisne nākämm oki pälkäṣ
24A 65 a6träṅkäṣ nātäk se ñicwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ
25A 66 a1naṣt tanäk ṣurmaṣ täṣñikrāso kakmu pälkār ckācar
26A 66 a5ckācar ; mänt yaa5(l)(ñi) (:) (2) (tmäṣ) (bhādrā)
27A 67 b1; āṅkaräs ; rsunāmāṃñi: ñareṣiṃśśi ; klopäṣ
28A 67 b2ṣitsrāk pākär ; tākiñi; neṣiṃb3
29A 68 b5ñäkci o… /// (kä)b5ṣṣiññiseyo parnoreṣinā(s) (ṣotre)yäntu tmā
30A 68 b6träṅkäṣ ॥ – – (ākāl-käṃ)ṣeñise at·āśik cintāmaṇi w(m)ā(r)
31A 71 a1penäs kraś mänt yalñiśāntawantākaṃjambudvipā
32A 71 a6samakkorrenaṃpotsāṃ tkanāñi; b1 ///
33A 71 b1; cämpamo pe ;ñise säs : pentsāc-äṃ
34A 74 b4oki ; caṣ klopyoñi; kātsaṃ ā b5
35A 75 b1/// (bodhi)sattu träṅkäṣ marñipä(ltsäk) (āri)ñc wtākot malywät
36A 75 b2ñātseb2///ñipälkār cämplumiṃ puk omä
37A 75 b3(mā) (cami) (ari)ñcanäk caṃñiṣñi wra – – – – ntlune
38A 75 b4säm wsom pär ;ñib5(pratskaṃ) ;
39A 79 a2(ṣñi)kek ṣu piṣ señiāriñcā kārmeṃ anaprä pesā
40A 79 b2ślā aśśi kupre subhādrāñiwlalune kläsmāṃ – – – – – – –
41A 81 a4m yomnāt ṣakk atsekñicam wākäm lkātsi ṣeṣ
42A 81 b5b5 /// kñi; wlalune ; pärkñäm
43A 84 a6/// a6/// ckiñipenu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt
44A 91 a610σ /// ; ñisuk tṣaṃ naṣ :
45A 91 b6· ontāp ;ñinu puk ; e
46A 101 b311σ /// ; (pä)lks(e)ñi; āriñc marmas :
47A 101 b4/// ryoki ; tsäkseñi; nātäk nande :
48A 107 b4sas sasak ; yäṣñiwärtaṃb518σ
49A 112 a2wärpā a2/// parmāñipac tampewā a3///
50A 115 a4/// a4/// okiñipoñcäṃ truṅkaṃ roñcäm klop
51A 116 b3ñib3///ñiwewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ
52A 120 b6pāpṣune markäs b6///ñitampeyaṃn ats campsā-ṃ
53A 144 and THT 2485 a6kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kriñiāṣānik ṣokyo kri ñi
54A 144 and THT 2485 a6ñi āṣānik ṣokyo kriñitmäṣ ptāñkät käṣṣi
55A 147 a1kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk·ñipälkār a2 ///
56A 149 a5; tāṣ rīyaṃ :ñiwot(ku)rā ; puk ·ā
57A 160 a5/// a5/// prutkontñiime triksam /// a6
58A 164 a4m śkaṃ cämpäcñiāriñc pältsäk /// a5
59A 164 a5/// a5/// pākṣiññāñiiśvaradatte /// a6
60A 172 a5/// a5/// pärkñinande nātäk /// a6
61A 177 b6māski : 2 tämyoñin· ///
62A 214 a7bādhari träṅkäṣ perākñise kuyalte kaklyuṣu (ñi)
63A 214 a7ñi se kuyalte kaklyuṣu(ñi)(ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs käṣṣisäṣ mäskatär··
64A 217 a7dūṣkacārṣ(i) ; klopaṃ śkaṃñi; yāmär spaktāṃ ;
65A 218 b2śmäṣ ; tpär ñäktasacñi; tärneñc ykorñe ;
66A 218 b3pältsäk cem : ñiwāsklune ; rake
67A 218 b7: ñä – – ·eñi; okāk (sa)ṃsāräṣ ;
68A 221 a2klopasu ; päṣtākñi; cam klopaṃ tu
69A 227-228 b7; ents arsantär ;ñitākiṣ : wikseñc māntlune
70A 229 b750-1 taṃ yärmaṃ taṃñi; caṃ kāvviṣi ;
71A 230 a5; ṣpärkāṣlune ; marñinṣaṃ ; – ntsū
72A 230 b3ne īme ; (kä)lkāñi: kanis āb4yāt·ā ;
73A 258 b5brahmāyu pācar ; śaśälpuñi; saṃsāräṣ : tsälpäṣlyi
74A 260 a5ytsiśmäṣ klyoṣäṣñimärkampa a6/// (pu)rohit(ā)saśśäl
75A 260 b8niṣkramāntaṃpācarṣi ñemiñispārtwṣant
76A 263 b2b2ptsok wakal parmāñipaṣ • nā ///
77A 269 and 290 a7(ṣāmaṃ) ; (puk) (wäknā)(ñi); (tsälpāl) (naṣt) (:)
78A 269 and 290 b1puk kärkṣināñ ; kärṣto(nt)ñ(i)tanne (wkänyo) ///
79A 270 a5(puttiśparṣināṃ) ākā(l) (ritā)mätñisäm puttiśparṣi āa6(kāl) (kaknu)
80A 287 and 259 a4(māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃñiśāsnaṃ tsälpāluneṣi a5(ākāl)
81A 287 and 259 a5(ākāl) (rināntāñ) (ṣeñc) (cem)(ñi)(tsälpo)ṣ ṣeñc kus pat
82A 287 and 259 a5(wrasañ) (kāswa-)pälskāñ ṣeñc cemñimärkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo okāk
83A 287 and 259 a6tsru-āsar-pälskāñ wrasañ ṣeñc ce(m)(ñi)(ṣo)a7(kyo) (tsopatsäṃ) (pratihari) (yāmluneyo)
84A 287 and 259 a7ke ne ṣakk atsekñiśāsnaṃ kāswone(yntu) (yo)a8(nmāluneṣi) (ākāl)
85A 287 and 259 a8(klopäntwäṣ) (tsälpoṣ) (tämyo)(ñi)(ṣa)kk atsek tsopatsäṃ pratihari
86A 287 and 259 b1(opṣäly) ; (paryāri) (:) (ñi)(penu) tāpärk ; pākraśi
87A 295 a4śolymeñ a4– – – – – – – tärñiwīyu trīkū cam klopyo
88A 295 a5nuna-k pältsäṅkāṣ a5ś(t) (tākiṣ)(ñi)(omäskenā)p yāmluneyis kus ne
89A 295 a5(omäskenā)p yāmluneyis kus neñikāsu yāmäs cami-k näṣ
90A 296 a1a1– – – – s·ñirarkuṣ t·lis /// a2
91A 304 b1ksunt indrisyo : āk(ā)lñiaräṣt caṃ krañcäṃ b2
92A 305 b2– – – – b2/// (kṣaṇa)ññitäpreṃ āptā katkar
93A 305 b2kos ne tñiñimärkampa /// ///
94A 332 a5: kus ne yneśñi; yärk yatsi ;
95A 341 a8we ; śwātsi pūtkāñi; tämne-k tāmac we
96A 342 a2– – – – – – – – – – te tamñiṣtmo tämyo täm ñi
97A 342 a2ñi ṣtmo tämyo tämñikälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ erkātune
98A 342 b2ñātseyäṣ pāṣlye mänt wätkäśśñiṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi
99A 343 a2ypam /// (kuya)a2l (pa)tñienaṣlune (kaś) (to)räṣ«†ä»
100A 347 a2saṃsāraṃ : kus neñi ; ṣñaṣṣe nāṃtsu
101A 355 a2lāts śkaṃ : tuñimaṅkal ; pkaṃ śpālmeṃ
102A 355 a3; ñäkci wäl tuñimaṅkal naṣt ; ṣak
103A 355 a4ñäktaśśi wal ; tuñimaṅka(l) ; (pukaṃ) (śpālmeṃ)
104A 355 b2; (sa)ntānaṃ : tuñiṣñaṣṣe ; täm ṣñaṣṣe
105A 360 a2ṣñi pre tsakarñiwa(ṣtäṣ) /// a3///
106A 360 a7daṇḍaka śreyām । säsñiṣtow ces । na
107A 360 a9neṣo ptuk orkmaṃ mäskaträñi। durge gā ///
108A 360 a10/// lyāṃ tkaṃ lkāṣñi। daṇḍakasyānubhāvena । ṣtowis
109A 361 a5/// a5/// ṣiñimuk kälkā-ṃ āreñ
110A 361 a9neṣi śkaṃ tār turskoñi। yogakṣema /// a10
111A 408.c a3a3/// – triñi·i /// b1///
112A 431 b2ytār ymā – – – – – – – – – päklārñia /// b3///
113A 431 b7/// b7/// lāñitsokam yoke wekaṣ-ñi tñi
114A 433 a8/// a8/// lwārñitäpreṃ wewñuräṣ prasenaji
115A 433 b2/// b2/// sañipältsäk – ssi
116A 433 b3wlatär täm ṣurma(ṣ)ñinātki(s) /// b4///
117A 436 a2/// a2/// ·ākañi ne āptā yāmäl
118A 441 b5ślā – s nuñitaṃne wkäṃ /// b6
119A 443 a3/// a3/// sñikāsu yal tmäṣ ///
120THT 1408.f a2/// a2/// n·āñi: – ///
121THT 1409.o a2/// a2/// ṣiñipe /// a3///
122THT 1422.a a5a5/// – kṣiñiwra – /// a6
123THT 1476.b a1a1ñitri caṃ – ///
124THT 1492 b2träṅkäm-ci gāp pta sāñimäṃt ne ya ///
125THT 1605.a a2a2/// ·n·ṣ pañitsā – /// a3
126THT 1618.a b3– ni • cyāñi॥ a – – – – ///
127THT 1671 a1/// – ṣäṃ śkaṃñipo /// a2///
128THT 2053 a2/// – ñu mañi·i ·i – ///
129THT 2070 b2/// b2/// ·w·ñi ·lu /// b3
130THT 2102 b3– ·yo – tkañiwal o – ///
131THT 2104 b2/// b2/// prāñitāṣ ts· ryo ṣa
132THT 2150 b2b2/// ·p· nāñiki pma rya t·a
133THT 2166 b1b1/// – koñinpreṃ ma ñi ///
134THT 2205 b3/// b3/// kwañil·e ///
135THT 4022 a6/// pä – ñ··ñi·e – ///
136THT 4022 a5a5/// pä ñ··ñie ///
137YQ I.2 a8oki krañ«c»säṣ ; marñitākiṣ ; tsrālune :
138YQ I.4 b4ṣālypu naṣt kus neñitatmurāṣṣ aci säksäk pukli
139YQ I.8 b3purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣñisäm cämplune b4///
140YQ II.1 b2bādhari träṅkäṣ perākñise kuyalte kaklyuṣu ñi
141YQ II.1 b2ñi se kuyalte kaklyuṣuñib3
142YQ II.2 a7yomuräṣ krant ; käṣṣiṃñi; ṣñy āñcäm kulypam
143YQ II.3 b7/// (trä)ṅkäṣ sanäkñiyasäṣ puk praṣtaṃ mñe
144YQ II.5 b6oṅkraci : ṣakkats śkaṃñitmäṣ pāk plos ymāb7(r)
145YQ II.6 b7mar ; śuracär ;ñikälkorā : 3 ॥
146YQ II.14 a3penu eṃa3(tsäsmār) /// (klyom)ñ(i)se kuc ne näṣ
147YQ III.7 b7tannekk ats ānant purccamoṃtsñigautami b8/// (klopa)sunt
148YQ III.7 b8: ṣñi päśśaṣiṃ malkeyoñitāṣ kapśañi : pyāṣtṣā (t)

ñī

1A 189 b6b6· iri yalñīwärtac ·o ·ä ///
2YQ III.11 a8vanapraveśaṃpuk praṣṭaṃñī; puk pissab1(ṅk) ;