🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

YQ II.6

Known as:YQ II.6; YQ 1.13
Cite this page as:"YQ II.6". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqii6 (accessed 29 May 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 2.6
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M18

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a1/// ·[ṣ]· ra ryu ra¯ ¯s̝ ma dhya de śa cyä¯ ¯s̝ kā pñe pā
a2/// ·[k]· ñä ka lyme ka lyme yä ṣku mpa ku¯ ¯mp ā kra a śnu
a3/// [tra] ṅki¯ ¯ñcä || ma ndo dha ri naṃ || kā swo ne ṣi pa raṃ ñkä¯ ¯t brā mnu
a4/// [v]· ka ma rka mpa lṣi ka rpa raṃ pā kṣñā mpā ca¯ ¯r : tso pa tskā r[ū]ṃ pukaṃ ka
a5/// ·[mya] śś· ytsyo nu na¯ ¯s̝t ā nā sā swa ske a śśi se ni kka lpa¯ ¯s̝t : 1 sne pa rnu ne
a6/// – sa¯ ¯s̝ : pa rno re sa ske a śśi ta mpe ka lpo kuca cne tu ytsi pa knā ṣtā¯ ¯r ā kra a śnä s̝pa
a7/// – [ru](·) ṣi na slo tksaṃ wa¯ ¯s o pyā¯ ¯cä kli tā rma rtma kyo kri ñi tā ra¯ ¯m : 2 || tma¯ ¯s̝ ā ṣā ni¯ ¯k klyo
a8/// [pa] ltsa kyo ype ṣi nä swra ssa¯ ¯cä o ṅka lmā śśi wä¯ ¯l o ki ā pa¯ ¯t ṣkā rā sā spa rtwu ra¯ ¯s̝
b1/// – ṣna¯ ¯ś klyo ma ṣsaṃ sā ri¯ ¯s wkasa sta nne wka nyo • || ya rā ssi naṃ || a ryu pe nu wä rpā tra
b2/// sma śśä¯ ¯l [a] ryu pe plā nta¯ ¯s̝ ā kaṃ śra lu ne tma kka tsku mnä¯ ¯s̝ : a ryu pe nu ka pśa ñi pā s̝ta
b3/// [ny]o ka śto rama rka mpa lya¯ ¯l sa mmo ntaṃ mā ri nata¯ ¯r : 1 ma rka mpa lṣi wä¯ ¯lpa¯ ¯rk
b4/// – se mśu ca¯ ¯m e s̝s̝aṃ to riṃ śtwa rwä knā ṣā ma ñyo ko : ṣo me śśi e ṣpra tti ka
b5/// l[yu] tā rse lā ntu ne to riṃ sa mkā ru ṇi kwä¯ ¯l : 2 ta myo ñä kta ññä
b6/// nā¯ ¯ñä o pyā¯ ¯cä klo rā ca mka ṣṣiṃ la ntse¯ ¯ñcä klo pa¯ ¯s̝ • swā
b7/// ·[p]· yä s̝ta myo ya sma rśu ra cä rñi ka lko rā : 3 || tma
b8/// – knā sa rki yi¯ ¯ñcä tma¯ ¯s̝ ā ṣā ni kme tra¯ ¯k

Transcription

a1n1 /// (käṣ)ṣ(iṃ) raryuräṣ madhyadeśac yäṣ kāpñe pā-
a2-(car) (mācarṣi) /// ·k(ā)ñ«†ä» kälyme kälymeyäṣ kumpa kump ākrä aśnu-
a3-(mäṣ)n2 /// träṅkiñcmandodharinaṃ
1akāswoneṣi ; paräṃ ñkät ; brāmnua4(neṣi)n3n4 ;
1b /// v·kṣ«†ä» ; märkampalṣi ; kär paräṃ ; pākṣñā-m pācar :
1ctsopats kārūṃ ; pukaṃ a5(lymā-ṃ)n4n5 ; 11σ ///
1d(kuc) (käly)my aśś(i) ; ytsy onu naṣt ; ānāsās was ; ke aśśi ; senik kälpäṣt : 1
2asne parnune ; a6 13σ /// – säṣ :
2bparnore säs ; ke aśśi ; tampe kälpo ; kucac ne tu ; ytsi päknāṣtār
2cākrä aśnäṣ ; a7(knāṣtār)n6 ; 11σ /// (:)
2d(kā)ru(ṃ)ṣinäs ; lotksaṃ was ; opyāc klitār ; mar tm-äkyo-k ; riñitār-äm : 2
tmäṣ āṣānik klyo-
a8-(m) (metrak) /// pältsäkyo ypeṣinäs wrassac oṅkälmāśśi wäl oki āpat ṣkārā sāspärtwuräṣ
b1n7 /// (mar) (yutko)ṣ naś klyomäṣ saṃsāris wkäṃ säs tanne wkänyo • ॥ yarāssinaṃ
1aaryu penu ; wärpāträ ; b2 11σ
1b /// (ce)smaśśäl ; aryu pe ; plāntaṣ ākaṃ ; śralune ; tmäkk ats kumnäṣ :
1caryu penu ; kapśañi ; pāṣtäb3(r)
1d /// nyo ; kaś toräṣ ; märkampal yal ; sämm ontaṃ ; rinäṣtär : 1
2amärkampalṣi ; wäl tāpärk ; b4n8n9 11σ
2b /// – ; semśu cam ; eṣṣ-äṃ toriṃ ; śtwar wäknā ; ṣāmañy oko :
2cṣomeśśi eṣ ; prattika;b5(puttiśparnac)n9 ; (vyākarit) ;
2d /// ; (sne) lyutār ; se lāntune ; toriṃ säm ; kāruṇik wäl : 2
3atämyo ñäktañ ; ñäb6(kteññāñ)n10n11 ; 11σ ///
3b(ñare) (pretās) ; (lwāṣi)nāñ ; opyāc klorā ; cam käṣṣiṃ ; läntseñc klopäṣ
3cswāb7(ñcenās)n11n12n13 15σ
3d /// (y)p(e)yäṣ ; tämyo yas mar ; śuracär ; ñi kälkorā : 3 ॥
tmä-
b8-(ṣ)n13n14 /// (klyomänt) (metra)knā särki yiñc tmäṣ āṣānik metrak

Translation

a1... having left (his) teacher, he [the noble Metrak] goes to the Madhyadeśa.
a1+... dear father (and mother) ... from all directions, in large groups, with eyes filled with tears, ... they say:
a3|| In the Mandodhari [tune] ||
a3+Oh glorious god of virtue, ... of brahminhood, ... tell us, oh father, the dignity and glory of the Law!
a4+Great mercy toward all (has been) established.
a5... Where have you set out to go, under the care of whom did you make us miserable ones arrive?
a5+Without dignity...
a6By whom such a splendor and strength has been obtained, to whom (do) you intend to go now?
a6+From those with tears in the eyes (do you indend ...?)
a72.
a7May you remember us in merciful ways, may you not leave us at this moment!
a7+|| Thereupon, the venerable, noble (Metrak) ... in his thoughts, having turned back toward the right like an elephant king, to the people of the land, ...
b1... Do (not) feel depressed, oh noble ones! Thus is the way of the Saṃsāra. || In the Yarāssi [tune] ||
b1+Even if for a long time (one) enjoys...
b2... even if for a long time he is pleased with them, in the end separation will come for sure;
b2+even if for a long time he takes care of his body,
b31.
b3... having taken ... into account, the Law is to be observed, one cannot disregard it.
b3+Now the king of the Law ...
b4... (To whom he is) the protector, to this one he gives as a reward the four kinds of fruit of monkhood;
b4+to some he gives (the prophecy for the rank of) Pratyekabuddha,
b52.
b5... (to some) he, the merciful king, (gives) as a reward the matchless princehood.
b5+Therefore, the gods and goddesses (?) ... the (beings) belonging to (hell, to the ghosts, or to the beasts), having kept in mind that teacher, go away from woe.
b6+... rays (?)
b73. ||
b7... from (this land). Therefore, you must not be worried because of my leaving!
b7+Thereupon, ... they follow (the noble) Metrak.
b8Then, the venerable Metrak,

Other

b1+Even if for a long time (one) enjoys … even if for a long time he is pleased with them, in the end separation will come for sure. (97) (Peyrot 2013b: 262)
b2+Even if for a long time he takes care of his body, … having taken … into account, the law is to be observed, one cannot give it up. (cf 97) (Peyrot 2013b: 651)

Commentary

Linguistic commentary

The commentary is adapted from Ji et al. 1998: 100.
n4kälymāṃ: one can hesitate between restoring kälytär or kälymāṃ, but the second seems preferable.
n5The same collocation senik kälp- with causative stem occurs in TB, cf. THT 88: b2, THT 240: b3.
n11swāñcenās: at this point, some oblique form of swāñceṃ ‘ray’ is probably to be restored, in an expression which is translated by Uyghur yaruq yaltrïqlaγ yalawači (7 b 7) ‘the messenger shining with light’.

Parallel texts

MaitrHami 2, 6-7

Remarks

This fragment contains part of the second act of the Maitreyasamitināṭaka; an Uy. parallel is MaitrHami II, 6b12-7b16. See also Pinault 1999: 195-6.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 100.

Philological commentary

n1Cf. MaitrHami 2, 6 b10ff, and the last line of this leaf corresponds to MaitrHami 2, 7 b15 (for the Uy. references, cf. Ji et al. 1998: 18).
n2mandodharinaṃ: two stanzas of 4 x 18 (7/7/4) syllables.
n3pukaṃ: reading corrected after Schmidt 1999b: 281.
n6For the end of this line, cf. MaitrHami 2, 7 a1ff.
n7For the beginning of this line, cf. MaitrHami 2, 7 a8-9. yarāssinaṃ: three stanzas of 4 x 18 (7/7/4) syllables.
n8Cf. MaitrHami 2, 7 a25.
n9Cf. MaitrHami 2, 7 a26-27.
n10Cf. MaitrHami 2, 7 b1-2.
n12Cf. MaitrHami 2, 7 b9.
n13Cf. MaitrHami 2, 7 b11ff.
n14For the first part of this line, cf. MaitrHami 2, 7 b14.

References

Edition

Ji et al. 1998

Translations

Peyrot 2013b: b1 b2 (262), b2 b3 (651)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Schmidt 1999b

Schmidt, Klaus T. 1999b. “Review of: Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 277–85.