🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pättāñäktes

Cite this page as:"pättāñäktes". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pättāñäktes (accessed 25 Jul. 2024).
 
Meaning:“Buddha”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pañäkte
Lexeme variants:pättāñäktes; pättāññäktes; ptāñäktes; pättāñäkte; pättāṃñkte; pättāṃñäkte; pättāññäkte; ptāñkte; ptāṃñkte; ptāñikte; ptāñäkte; ptāññäkte; pättāñkte
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomptāñkätptāñktañ
voc
accptāñktas
genpättāñäktespättāññäktaśśi
locpättāṃñktaṃ
comitptāñktaśśäl
instptāñktasyo
ablptāñktäṣ
perlptāñäktāptāñäktasā
allpättāñäktacptāñktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

pättāṃñkte

1A 222 b4; malywā yonaṃ ; (pättāṃñkte) (:) (ktoräṣ) b5 (cräṅkä)s
2A 227-228 b4; metrak śpālmeṃ ; pättāṃñkte ; märkamplaṃ : – – – – –
3A 239 b6; malywā yonaṃ ; pättāṃñkte : ktoräṣ craṅkäs ;
4A 240 a3; wināṣ kapśaṃ ; pättāṃñkte nāṃ : /// a4

pättāññäkte

1A 116 b3b3 /// ñi wewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ ānewātsuneyā b4
2A 116 b61 ॥ taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ṣu
3A 139 b6b5 /// b6 /// pättāññäkte ///

ptāñäktes

1A 62 b2kritāṃ yaṣ säm ; ptāñäktes : kos ne postkaṃ
2A 354 b3b3 – – – – – – s· : ptāñäktes tsraṣisā tsopats āñmatsumäñcsā :

ptāñikte

1A 355 b2ṣīpwātsäṃ ; kus ne ptāñi;kte peṃi»n«i/ā»ṣ : nervā«ṃ»ṣi«nä»ṃ

ptāñkte

1A 17 b3: 2 tämyo ptāñkte ; yärk skamat yal
2A 17 b4k yatsi ; skenal ptāñkte ; tsraṣiśśi : ptāñkät
3A 17 b4ritwṣäl ; amoktsāp : ptāñ(kte) b5 yärkaṃtyo ; kāwältenāp
4A 20 a6ñomapratitulyenaṃptāñkte ñom klyoṣā ; wārpat
5A 23 b5lālaṃṣkune ; (ci)b5(ñcrone) ; ptāñkte kapśñaṃ : āsre päśre
6A 217 a8; ūpage : (9) ptāñkt(e) arämpāt«†ä» ; asinät lkāläṃ
7A 251 b311σ ; (a)b3bhidharmaṃ ; ptāñkte wewñunt : yomnālune ;
8A 252 b3b3 ; bhidharmaṃ ; ptāñkte wewñunt : yomnālune ;
9A 260 a5/// (k)enäṣ pt· – – – – ptāñkte pācar warpiśkeyaṃ ytsi
10A 260 b4·ñ·ñ· – – – – (tä)rkoräṣ ptāñkte märkampalaṃ wsokone kälpnānträ elant
11A 281 b7/// b7 /// ·pyaṃ ptāñkte śāsaṃ lo /// b8
12A 287 and 259 b4ytäṣtär lame ; āsāṃ ptāñkte ; kroptä(r) (wa)b5(rtsi) ;
13A 291 a1: puk täm metrak ptāñkte kapśiññaṃ sne wärce lkātär
14A 291 a2träṅkäṣ we täṣ siṃhe ptāñkte kapśiññāñ säṃ pācar mācarṣi
15A 302 a4– – – – – – – wrasañ tsälpālune ākālyo ptāñkte märkampalaṃ wa a5 ///
16A 303 b4tsälpiñc tm-äkyo-k b4 /// ptāñkte märkampal pekluneṣi pñi :
17A 306 a3a3 /// (abhi)dharmaṃ ptāñkte we(wñunt) /// a4
18A 311 a5; ākṣiññār-äm krañś ; ptāñkte märkampal ; pekluneṣi pñi
19A 351 a7/// ṣ : sāmat ptāñkte wewñunt u /// a8
20A 357 a4/// ñ «p/ṣ»ūrm rake ptāñkte tri wäknā cesäṃ śäk
21A 382 a2cwaṃ wsokoñyā ; peke ptāñkte ; arä(mpāt) /// a3
22A 396.b a3– /// a3 /// (ptāñ)kt(e) mräk(a)mpal ·ä /// b1
23THT 3988.a a4ndha kī ta pälkāc ptāñkte raddhi kra – ///
24YQ III.1 b5(käṣṣinäṣ) /// (par)mā vipaśyi ptāñkte sunum pyāpyo śwātsi yoktsiyo
25YQ III.5 b5bramñäktes wälts«†ä» kekrāb5(syo) /// ptāñkte yonac pont wināseñc
26YQ III.9 a4pissaṅkis yärk yaṣ ; ptāñkte a5 13σ ///
27YQ III.11 a4kātse keṃnn ats tāpärk ptāñkte märkampalaṃ wsokone kälpoṣ naa5(sam)
28YQ III.12 a7(tsä)lpāluneṣiṃ ākālyo waṣtäṣ lantuñcäs ptāñkte ākläṣlyes moa8(klās) /// t(sä)lpālune

ptāñäkte

1A 19 b5ānandānac träṅkäṣ piṣṣ ānand ptāñäkte rakeyo bṛhad(yut)· b6 (ku)ntistsekānac
2A 20 a3kulypam tu ; pukal ptāñäkte ; pyāmā-ṃ spaktāṃ :
3A 49 a4kanaṣke ñomā wäl ṣeṣ ptāñäkte märkampalaṃ śā… /// a5
4A 258 a4(posāc) (pälcäs) (•) (pritwäs) (ptāñäkte) (enäṣluneyaṃ) (•) (ptäpsäs) (wla)luneṣiṃ
5A 353 b4naslune : plyaskenaṃ – – (ptāñä)kte enäṣlune 3 : säs
6A 354 a3– – – – – – āṣtrone – : ptāñäkte enäṣlune 7 säs ṣlyok
7A 354 b5posāc pälcas : pritwäs ptāñäkte enäṣluneyaṃ : ptäpsäs wlaluneb6(ṣiṃ)
8A 372 b3k krats kus ne ptāñäkte peṃ wināṣ nervāṃṣinäṃ śäktālo
9A 405 b2/// sk· – – – – ptāñäkte ; wä – – – – –
10A 427 a6aviśe /// a6 tämne-k ptāñäkte /// b1 vyavasthāsti guṇe
11A 438 a3/// a3 /// cāp ptāñäkte cämplune /// a4 ///
12A 445.c b1/// b1 /// k (ptā)ñ(ä)kte se /// b2 ///
13THT 1483.a a2 /// (ṣä)pnäṣ wārpat ptāñäkte /// a3 /// –
14YQ II.8 a1/// l nasläṃ ; ptāñäkte ; wināsam-śi : 1
15YQ II.8 a8; yneś yaträ ; ptāb1(ñäkte) (käṣyāp) (:) 10σ ///
16YQ II.11 b2manarkāñ ; mrāc pkärsäs ptāñäkte ; kärsont ākṣiṃññunt :
17YQ II.12 a6 /// – ; ptāñäkte ; parnoreṣṣās ; ṣotreyntu
18YQ III.12 a8t(sä)lpālune ākālyo waṣtäṣ lantu ptāñäkte ākälṣäl tāṣ : kā…

pättāññäktes

1A 114 a5wlāññäktes lyutār lyutār ñäktaśśi pättāññäktes märkampalaṃ ynāñmune a6 ///
2A 312 a4ypeṣinäs wrasasyo worpuṣ ñäktaśśi pättāññäktes (prātihāri)a5lok penu ypeyätwäṣ
3A 312 b1rupadhatuṣiñi (ñäktañ) (yeñc) (ñäkta)b1śśi pättāññäktes añumāskiṣiṃ wram lkātsi
4A 314 a1kupāraṃ mäskanträñäktaśśi pättāññäktes (nu) k(ā)tsek akmlaṃ lkāmāṃ
5A 315 and 316 b5tmaśśäl tāskmāṃ āsāṃ (ñäktaśśi) (pättāññäktes) oppolṣi pārenā puttiśpa(rṣi) (parijā)tträ
6A 315 and 316 b6na(ṣ) (ke) (ne) ñäktaśśi pättāññäktes mrāc pälkātär tämyo puk
7A 315 and 316 b8mtsāṣ ṣu orto ñäktaśśi pättāññäktes akmlaṃ lkātsi osānt

ptāṃñkte

1A 240 a5; wärṣä(l)tsänyo : kāśyap ptāṃñkte ; śarīräntu ; ///

pättāṃñäkte

1A 221 b6; märkamplaṃ : 70-6 pättāṃñäkte ; meträkyāp ; – –
2A 226 a2 a2 (kā)śyapi ; pättāṃñäkte märkamplaṃ : waṣtäṣ laltuṣ

ptāññäkte

1A 256 b3yerpeyaṃ penu caṣi metrak ptāññäkte neṣ kākätkuṣ ptāññäktañ taryāk-we-pi
2A 265 b7śuriṣinnaṃkrakasundi ; ptāññäkte ; pratāpan ñom ;
3A 265 b8vījī;tasene : śākyamuni ; ptāññäkte ; rāhule ñ· ;
4A 266 a5ka·l· /// a5 ni ptāññäkte śāsnaṃ kus ne
5A 332 b7we säs kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär
6YQ III.9 a6śtwar pi pudgaa6(lik) /// (ptāñ)ñ(ä)kte el wawu pudgalik el

pättāñäktes

1A 114 b5pälkoräṣ wlāṃñäktes lyutāräṣ lyutār pä(ttā)ñä(ktes) (mä)r(ka)mpalaṃ ynāñ(mu)ne b6 ///
2A 313 a4pältsäkk oki lotkar ñäktaśśi pättāñäktes kapśiññan-äk śmoññe yāmtsānt cam
3A 313 a6aśänyo smimāṃ akmalyo ñäktaś(ś)i (pättāñä)a7ktes akmlac lkāmā(ṃ) träṅkäṣ

pättāñkte

1A 221 b4– – k metrak ; pättāñkte ; läñce waṣtäṣ ;
2A 256 b1(ye)tu tämne sās metrak(äṃ) (pättāñkte) (puttiśparṣi) (kapśa)b2ñikutsmātaṃ

pättāñäkte

1A 23 a6pyām se päyrār mättak pättāñäkte k· – b1 – – – – – – – –
2A 104 b5waṣtä b5 /// preṃ pättāñäkte märkampal wākmats pu –
3A 118 a5käl(p)e – – – – – – – – – – s ṣ(e)ṣ pättāñäkte mācar tākimtemi-k
4A 221 a1aśäṃ ; ākntsune : pättāñäkte ; wärpā – ;
5A 232 a2; yāmimäs : 50-8 pättāñäkte ; eseñc e(l) ;
6A 333 a3/// kuss ats ne pättāñäkte pä /// a4 ///
7A 336 b5ne wrasañ tm-äk neṣ (pättāñä)kte märkampalaṃ wsokone /// b6