Announcements

ats

Cite this page as:"ats". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ats (accessed 13 Apr. 2024).
 
Meaning:emphatic particle
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TA
Lexeme variants:ats; atsts
 

Lexeme family

  • ats

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: truly, surely, indeed, in fact

Occurrences

ats

1A 3 a3; niṣpalntu ; ṣakkatsśtwar pāk ; yāmiträ
2A 3 b3yaläṃ wrammats; skam yāmiṣ ;
3A 5 a3knānmuneatsmā tāṣ-äṃ
4A 5 ॥ tāṣ penu (wra)a3som arämpātyo kaknu lkātsi kāswe knānmune ats mā tāṣ-äṃ täpreṃatspälkäṣ (m)äṃ(t) (ne) a4 tsekeṣi pekeṣi pat arämpāt tāṣ
5A 5 b5säm pekant ākntsu(ne)b5yo tām orṣināṃ śominānaṃ yneś śomiṃṣiṃ ime kälpo āñmaśl-äkkatspältsäṅkāṣ
6A 6 a6tämnek śominānac lkāmāṃ āñmaśl-äkkats(pältsäṅkā)b1(ṣ)
7A 9 a6āmāśāñ ypeṣiñi wrasañ kussatsne cam peke pälkānt
8A 10 b6lappatsyayäskuräṣ
9A 11 a6kussatsne nati wä(rṣaltsune) b1
10A 11 b1naṣ puk täm ālāsunekkats
11A 12 a4āyäṃtwā papärssats
12A 12 b5; klisontäṣ ; śollatscami ; wākäm ṣeṣ
13A 13 b1ñi nu pälskaṃ pñintukkatstanaṃ pukaṃ śpālmeṃ
14A 15 a3 äntā(ne) a3 (wa)s ālu ype kälkāmäs tmannatsṣakk ats wasäṃ weñlune
15A 15 äntā(ne) a3 (wa)s ālu ype kälkāmäs tmann ats ṣakkatswasäṃ weñlune kärsāl tāṣ
16A 17 a4sne skekkatstaryāk ṣäk pi koris
17A 17 b5ṣyakka(ts)(pa)b6t nu ṣokyo pälketsāñ
18A 18 a5 wu tre okāk ñu ma(hā)a5(kalpañ) (t)ākeñc malto winuntanäkkatsklyaṃtär
19A 18 a6 (w)i(ki) (tary)āk okāk nmuk tākeñc wcananäkkatsklyaṃtär
20A 22 b1kussa«t»sne ārkiśoṣyaṃ parno kaśom
21A 25 a5ptāñkät mäṃtne tñi ākāl rito tämnek ṣakkatsa6– – – – – – – – –
22A 47 a6a6– ·o (t)m(a)näkkatsklyaṃt(rä) ///
23A 49 a1(ñā)ssā =krorñe ; ṣom-cmolṣyats; śāwe moki
24A 49 a2/// …yo ; ṣom-cmolṣyats; ākāl käṃseñc :
25A 56 b4menāb4(k) /// kātse kennatsśāwaṃ ākālntwā kakmu ṣet
26A 64 b4waltsurākkatswrasaśśi wäṣt wäknā śob5(lis)
27A 65 a1(ārlu,neyo) (nu) ; (ṣakk)(a)tsmā śoṣ :
28A 65 a6nu cu wenäṣlis mosannatsnäṣ b1
29A 67 b2; kupre pat ṣakkats; kälpāl tām ;
30A 69 a4ṣñi ā(ñ)m(a) ṣukkatskāruṇis tampewātsuneyā mäccaknā sne
31A 70 b6oki ; wiñtār ṣakkats:
32A 71 b2ne rake ; mākkatsweñäṣ ;
33A 71 lyutārratslāntuneyäṣ pärsko
34A 72 a3konaṃ sas yäl mättakkatslās(taṅk) śmäṣ
35A 75 a6wpässats·· – ; – – –
36A 78 a1– – – – · wrammatsṣäpnasaṃ lkāträ
37A 80 a2pälkāttatsptāñkät käṣ(ṣ)iṃ
38A 81 a1/// (a)ryu praṣṭaṃ ṣakkatsśla wasäṃ sewās ṣ·
39A 85 b1laṃ pkänt yāmluneyā ṣakkats/// b2///
40A 91 a5ṣ āñmaśläkkatsträṅkäṣ
41A 95 a2pältsäkyoatsa3/// ntär kolune
42A 99 b4 ṣñi akmalyo śriṃ ñkät posac ṣtmos tāṣ tuatsb5///
43A 106 b2 b2 /// (nā)käñtār kāpñy āṣāṃtsumänt : aryu ṣakkatsonm(iṃ) b3///
44A 107 b6b6/// kkatswnā klu ṣeṣ
45A 108 b5· oki tsmoatscaṣ wsālaṃ sundariṣi tuṅ
46A 111 b3kälk ṣät akmalyo rāpäkkatsb4/// penu lānt
47A 114 a6atsne cmatär
48A 115 a1/// ṣ sundari l(a)pyoatsnmit y · ṣ
49A 115 a6m ·· la= peyāatsroñcäm kātä(ṅkā) ///
50A 116 b4trä täm ṣurmaṣ ṣakkats
51A 120 a4tri wramnis ; ṣakkatsmskatär ; akälyme :
52A 120 b6ñi tampeyaṃnatsmā campsāṃ ॥
53A 121 b2/// k pärkowäntwäṣ sassatspärko na b3///
54A 122 b5/// r sutris ñommatsb6/// yāmmār puk
55A 131 a4wto tāṣ täm ṣakkatsnṣac l· /// a5
56A 150 a2a2/// āy sassatsmäskamāṃ tāṣ – – – saśśi
57A 150 a4nu pātrukṣi āy sassatstāṣ
58A 153 a2 a2 /// · älyunt indrisyo ṣät akmalyo kälymāṃ pälkoräṣṣ ats añumāski nā(ṃ)tsus träṅkäṣ ///
59A 153 b4viśākhā tkanäṣ kākätkus kälymes lkāmāṃ āñmaśläkkatsträṅkäṣ
60A 153 b5viśākhā ṣñi lapā ālpattats
61A 154 a2/// s sāsepus tāṣ tsruatswacont śwātsi tā ///
62A 155 b5/// känt pat kāpāräs tāpaṣ koṃ wṣeatswramaṃ ///
63A 168 a6/// a6/// tmäk(k)atstmäṣ lo lī –
64A 181 b4s·i yāmuräṣ : tmäkkats/// b5/// c«†ä»
65A 184 b2/// b2/// yäṣṣatsb3/// ·k· su
66A 186 b2/// b2/// kkatseṅkälyo kapśañi sälpālyī ///
67A 206 a2a2/// myo ṣakkatssäm wā /// a3
68A 212 b3b3 /// ptāñkät kä(ṣṣ)i – – (wa)ṣtäṣ läntässi kälkāc mākis ṣakkatssañce kātka(ṣ) ///
69A 213 b7/// ñceyntu sākät kälymāṃ pältsäkyokkats///
70A 214 a5 täm ka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānik metrak āymaśläkkatsträṅkäṣ ///
71A 214 b4kātse penu ; ṣakkatsklo ///
72A 215 a5 a5 /// ne tu mā – – – wtāk ṣakkatsdhani – protkaṃ prutkāṣ-ñi
73A 215 b1wraṣäl ; ṣpät pā(k)(ats)(la)p ; wākñam-ci ;
74A 215 b7 b7 /// ne wätkālts krasaṣ smäk ṣakkatstämne ///
75A 217 b1– – lsk· ats; kus säs tāk·
76A 224 b6b6/// praṣtaṃ koṃnatspāṣtär pāpṣūne : 100-20-3
77A 229 a4tmäṃsantär ṣakka(ts); kupre ne mā
78A 229 b6ṣakkatsces(ma)śśäl ; ṣiyak kumse
79A 231 a1 a1 /// nt pälkoräṣṣ atsśalpantär lo :
80A 232 a3ṣak atsekkats; säm pältsä(k) ;
81A 234 a2: sne sañce ṣakkatsmetrak /// a3///
82A 253 b4ṣiatswasac ; pälkītār :
83A 254 a5 tspont yātluneyo ; śamantarrats; napeñi :
84A 254 b8wä(l) /// l(yutā)r (m)emaṣ (kl)opas(u) nāṃtsu āñmaślä(kk)(ats)(pältsäṅkāṣ)
85A 258 a7tāt ṣakkatstu ; tanā (sä)a8(rki)
86A 261 b3āṣānik metrak (lame)yäṣ kākätku āymaśläkkatspältsäṅkāṣ
87A 269 and 290 a2(ārśok) (wä)ttatskoṃ kuc ne ///
88A 269 and 290 a7mā tu(ats)(ṣāmaṃ) ; (puk) (wäknā)
89A 270 b5tu ṣakka(ts)metrak sne kaś wältsantuyo
90A 273 a4 nervānac ritwont rake tkäl(ṣa)ntāa4(s) (:) (wasäṃ) (mosann)(ats)(akṣris) (kaśaṃ) (yäñc) (॥)
91A 275 b7; cämpamo ; nassatsyaträ ; klopantyo
92A 275 b8kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ caniatste
93A 279 b4metraknaśśäl ṣyak kumnässi ṣakkats··/// b5/// s
94A 288 a4pukāk ṣakkatsce(m) ///
95A 288 b2tāpä«r»k ṣakkatsklyom metrak śuddhavāṣinäs ñäkta(sā) (śaśärsu) (bādhariṃ) (brāhmaṃ) (raryuräṣ)
96A 289 b7(cmo)lw(äntwaṃ) kärparäṃ pākär n(ā)ṃtsu(ats)
97A 292 b6/// āneñci pāṣāt āneñcika(ts)(pälkoräṣ) (pältsäṅkāṣ) /// b7
98A 293 a3lwessatsell eṣ ; w·
99A 296 a5śralune ṣokyo /// a5atscwäṣ tsrorā tärmiñc klopyo
100A 302 a1 ·m·prem pyākṣ tmaṃ täṅkñ(ä)ṣ kumnäṣ ṣakkatsmetraknac :
101A 307 a1āneñcikkatspälkoräṣ
102A 309 a3a3/// ·w(e)ñeñc ṣakkatsceṣ ya a4///
103A 311 a3śmimäs ṣakkats; metrak ptāñkt{ä/a}c ;
104A 313 b2; ñareyäṃtwaṃ ; sälpiṣṣäkats:
105A 313 b5sälpmāṃ kapśiñño ; aviśanäkkats:
106A 313 b6aviśṣināṃ ; kapśiññokkats; klo(pant) (kupre) (ne)
107A 326 b3/// b3/// kkatstsa – – – tṣaṃ tsopatsäṃ
108A 333 a3/// a3/// kussatsne pättāñäkte pä ///
109A 337 a4śol ṣeṣ täprenäk ṣakkatssāṃṅketik märkampal sne nkal(un)e
110A 339 a7ñ tākeñc täprenäk ṣakkats॥ daśaba(laṃ) /// a8
111A 340 a6ñom wa(s) ; (mākk)(at)sklyoṣāmäs :
112A 356 b3eṣṣ-äm tñik anaprä ṣakkatslyā āpsā b4– –
113A 383 b3wäl nu cam tmäkatslo – /// b4
114A 397 a5(s)uk (mā) klop wärpāluneatskuyalte āly· /// a6
115A 397 a7॥ uddeśake träṅkäṣ tmannatswles wätkāltsi lkāträṃ •
116A 397 b4tricäṃ (dhy)ānanyo śtärcäṃ dhyānannatsnu pāk wewñu •
117A 397 b5nu b5/// dhyānannatspāk wewñu ime –
118A 397 – nu (tr)i(c)äṃ dh(y)ā(nann)(a)tspāk wewñu • ॥
119A 399 a5metrak träṅkäṣ tanne mokkatstemi mäśki·e tām kuleyaṃ
120A 399.9 a1a1/// (ā)lym(a)śläkkats/// b1///
121A 401 a6/// a6/// ākkats• ysi sä ///
122A 403 a6ṣakkatsāyitäm ; kāswone(yo) ;
123A 405 b5añcännatsplākmā ; kälpā{n/t}t {ä/a}ts klyossi ;
124A 408.e a2a2/// rk ṣakk(ats)/// a3/// ṣñi
125A 429 b5ṣakkatssny ālak wkäṃ ;
126A 436 b5nasäl ṣem tanäk ṣakkatspuk śoläṣ pkä –
127A 463 a3eka eva • sassats॥ sa dṛṣṭā ///
128THT 1136 a3a3/// tsru yärmanna(ts)/// a4///
129THT 1417.b a2/// a2/// ·āatspä /// a3///
130THT 4078.a a2/// epukkats: pravi(śya) /// a3
131YQ I.2 a2(lwess)(ats)(ell) (eṣ) ; (w)·
132YQ I.3 a4pr(a)ṣt(aṃ) ālu kāsu ; yatsikk atsākāl näṃ ;
133YQ I.5 a8 (ma)dhyadeśaṣi tāt sne parnäkkatsnaṣt
134YQ I.6 b8(wraṣäl) ; (ṣpät) (pāk)(ats)(lap) ; (wākñam-ci) ;
135YQ I.7 a7pyām mäṃt ne dakṣiṇāpatṣi bādhari brāmmaṃ ptāñkät käṣyāp kātklune wäa7(tkālts) (krasaṣ) (smäk) (ṣakk)(ats)(tämne) ///
136YQ I.8 b3 kleśāṣiṃ āwaranyo klib3(soñcäs) /// – ptāñkättats wāwrunt lkām
137YQ II.1 b1(metrak) (āymaśläkk)(ats)(träṅkäṣ)
138YQ II.2 a2ykoṃ oṣeñi śkaṃ ākakkatstkaṃ a3/// k
139YQ II.4 b1 (äntā) n(e) yas tāpärk näṣ riñcrä ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi kälkāc mākis ṣakkab2(ts)(sañce) (kātkaṣ)
140YQ II.5 a6 (yas) (cami) (ana)prä ṣtmoräṣ sne ṣotre pältsäkyokkatstanne wkänyo sañce ppärksāc-äṃ
141YQ II.5 b4b4(skyās) (sañceyntu) (sākät) (kälymāṃ) (pältsäkyokk)(ats)(lyu)krā särki ppärksāc-äṃ •
142YQ II.6 b2; śralune ; tmäkkatskumnäṣ :
143YQ II.8 a5g(a)ndharveñi lāñś lālaṃṣkekkatsrape ypeñc
144YQ II.10 b7manark pälskaṃnatsyatär
145YQ II.11 a5tmäṣ dhonaki manark pältsäkyoaa6(ts)///
146YQ II.12 b8(āṣānik) (metra)k«†ä» lameyäṣ kākätku āñmaśläkkats(ltsäṅkāṣ)
147YQ III.2 a6täṣ ptāñkät käṣṣi ātläśśiatsmärkaa7(mpal) ///
148YQ III.3 a8tämyo picäkkats
149YQ III.4 a7canäkkats
150YQ III.5 b2(w)s(o)konyoats; śl= āñcālyi ;
151YQ III.7 a5gautami lāṃts ptāñkät käṣyāpäkkatsa6///
152YQ III.7 b7tannekkatsānant purccamoṃts ñi gautami
153YQ III.8 b4॥ ṣāmañi pissaṅkissatsel wawu pissab5(ṅkaṃ) (kälko) (el)
154YQ III.10 a6///(a)tsyärkā yaträ •
155YQ III.10 a7॥ pudgalik el nu kucaṃ ne kälymeyā spārtwäṣ camäṣṣatspñi mäskaa8(tär)
156YQ III.10 a8/// (pudga)lik el ṣomäṣṣatspñi tämnäṣṣ-äṃ
157YQ III.11 a4/// kātse keṃnnats
158YQ III.11 b4śmeñcatsdakṣinakī
159YQ III.12 b5tmäṣ wärce spaktānikāṃatsb6///
160YQ N.1 b8swe śwālyāṃ praṣtā mättakkats ñäkci sut
161YQ V.1 b8lkātsi war puk skaṣikkats:

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.