Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

näṣ

Cite this page as:"näṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näṣ (accessed 07 Dec. 2023).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:näṣ; nṣ-äkk
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom näṣ, ñuk was
voc
acc näṣ, ñuk was
gen nāñi, ñi wasäṃ
loc nṣaṃ wasaṃ
comit nṣaśśäl
inst
abl nṣäṣ, ñukäṣ wasäṣ
perl nṣā wasā
all nṣac, ñukac wasac
caus

Lexeme family

Occurrences

näṣ

1A 6 b1ṣñi ; akmalyo ;näṣtrikässi
2A 6 b2(nä)ṣyärkässi
3A 7 a3kyal mānäṣtā(maṃ) a4tuṅkyo plāc
4A 8 a2kyal mānäṣpenu cami ṣñi amok lkātsi āyim
5A 10 b5(kyalte)(nä)ṣśolā sisāṃ rāmes mā
6A 10 ne rāmes praskmāṃ tāc(näṣ)b6(mā) praskmāräṃ
7A 11 b5 kupre ne waluntāp ṣñi āyäntu (pkä)b5nt pkänt penu kākloñcäs kälpāmār cesämnäṣwnā kaśal tswāsam
8A 11 näṣnu ce(smä)b6k āyäntu pukāk
9A 11 b6näṣnu cesmäk āyäntu śwāl
10A 12 a1näṣśkaṃ wtāk śāmānäṃ y(āmmā)a2räṃ
11A 17 a2 kus ne tām praṣṭaṃ puṇyavāṃ ṣeṣ sämnäṣṣem
12A 17 tām praṣt penunäṣ pñiṣiṃ tampeyo puk ālykes (wra)a3säṣ lyutār nāṃtsuräṣ sne ske lāntune
13A 21 a3näṣpenu tu penu cami
14A 21 b1seyacc oki ;näṣcwac lyu ; ptāñkät
15A 21 tu nunäṣcam ; pä –
16A 23 a4; āṣāṃ tākiṣ ;näṣwäknum :
17A 23 b6nu tsitim ; tālonäṣ;
18A 30 a5kusnenäṣappärmāt y(āmu) ///
19A 30 b1b1sämnäṣ lāksā lmoñcäs śrāva(sti) ///
20A 33 a4a4mār cesämnäṣptāñkät kä(ṣṣi) ///
21A 36 a3a3pat nu kyalnäṣmā sa… ///
22A 37 a4a4näṣlu oki : cmo(l)
23A 37 b1b1…l mānäṣkuprene kapśiṃño sa… ///
24A 43 and 52 a6 /// (kupre) /// /// (pra)ṣtaṃ tāṣ yas (penu) (ri)nāc{a/ä}r näṣparmā tām «†•» b1
25A 47 a1a1näṣmā (śtwarā)k pukaṃ n·
26A 60 b2tmac ytāb2(r) /// 19σ(nä)ṣ; ritāmār :
27A 61 b3 /// ṅkānäṣ; tṣäṣṣ aci ;
28A 61 b4tñi krantāp ; watkuraṃnäṣ; klyan= tākim :
29A 61 b5āsāb5(näṣ) (kātäk) /// (kalka)mnäṣwärtac ṣäññā praskär yleṃ
30A 61 b6ri märkampalā lāntune wleṣitnäṣpenu yleṃ kropac kātse
31A 65 a4āyme skeysā ; mätnenäṣ; tāpärk wläṃṣe ;
32A 65 a5(skeysā) (tñi) ; watkurānäṣ; wläṃṣāwe :
33A 65 a6cu wenäṣlis mosann atsnäṣb1 (cu) (kossi)
34A 66 a4 caṣ näṣ krāso ; cu ṣurmaṣ ; pältsäṅkātsi ; tpär ṣtāṅkaṃ :
35A 67 a1kalkamnäṣcamac kātse
36A 67 a5mät nunäṣṣñi klopyo siñäl ṣem
37A 67 b6 kälpo puttiśparäṃ näṣpenu opyāc klitār
38A 71 a1; kākmärtik ; wälnäṣpācar ; ñomyo a2
39A 71 b4näṣwäknumänt ; sne maṅk
40A 74 b3(wä)tkamār ; kāpñe seyäṣnäṣ:
41A 76 and 83 b5näṣneṣ cmolw· ; b6
42A 79 a6/// sl(u)ne kus nenäṣlmeṃ olā penu caṣ
43A 79 b4päryo nu ; cwānäṣonu ; klopasu ;
44A 91 b5tämne mā te ;näṣṣmāb6(wā)
45A 92 a1näṣnu sas· ; – – –
46A 92 a6ṣem ; kuyal tunäṣ; śaśrāṣt kāpñeyäṣ :
47A 93 a3näṣnu pracar käṣyāp ;
48A 104 b6ka b6/// kalkamnäṣudāyiṃ ṣāmaṃ käṣṣiṃ yā
49A 111 a2yo wātsakäl essi putäknäṣnāśye pāk yṣaṃ a3
50A 113 a6rake(yo) a6/// plācnäṣ: mäsratsune tñi kärsoräṣ
51A 117 b4sne lyutārnäṣ; sāṃtke nu ;
52A 120 b3yas taṃne lkāc kuyaltenäṣsäm tā b4///
53A 121 a3(ākläṣ)ly(e)śśi āksisam : tämyonäṣa4/// kälkāluneyäṣ taṃne
54A 127 b5b5räṣ śuddhadoṃ wälnäṣlyukr· /// b6m··
55A 128 b5wa /// b5näṣna /// b6
56A 133 a3kalkaṣ täm ṣurmaṣ śākkinäṣtsopatsäṃ ///
57A 144 b5kapilavāstu ri naṣ nunäṣtāpärk himavant ṣulac –
58A 147 a3·o (ku)lypam ; aśnumnäṣ; cwaṣiṃ yā·o ;
59A 156 a6āñcā /// a6///näṣ: yokeyutts oki ///
60A 188 a5ptark ptark mā koṃnäṣn· /// a6– – – –
61A 209 a1a1/// wärtac tmaṃnäṣl·e /// a2///
62A 212 a7mokoneyo ; kuronäṣ; krant käṣṣiṃ cam
63A 212 b1eśe yalye ; tämnäṣyas ; eśe yāmpe
64A 212 b2ślak śkaṃ sewāñnäṣcaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasaśśi
65A 214 a1katkar ṣom wṣe okāknäṣta /// a2///
66A 216 b1b1/// pältsäkyo marnäṣb2(rsāc) /// (äntā) n(e)
67A 216 b2(äntā) n(e) yas tāpärknäṣrib3(ñcär) /// (kuya)ll aśśi
68A 217 b4laṃtunt ; pälko ṣemnäṣ; ūdūmparṣi ; ṣ(t)āb5(m)
69A 221 a1– ; akäntsūne ;näṣwärpe :
70A 221 a4; (tso)patsäṃ ; caṣnäṣkāswa;ṣiṃ tsm(ā)ryo : 60-9
71A 226 b7krī ; ñäkcī suknäṣkälpīmār :
72A 233 a3/// a3/// kyinäṣtiry ane : lāstaṅk
73A 243 a4laṣkune ; yomunt cunäṣ; wināsam :
74A 244 b1 ·ṣt ; wināsamnäṣ; oñi cmolṣiṃ b2
75A 246 b1newā ; kätkont cunäṣ; puttiśparṣiṃ ; karṇā
76A 246 b3 ; winā(sa)m(n)äṣ; pukaṃ śpālmeṃ cū
77A 251 b4sne lyut(ār) ; (wi)nāsamnäṣ; śl= āñcālyi ;
78A 252 b4sne lyutār ; wināsamnäṣ; ślā ///
79A 255 b6(kupre) (ne)(näṣ)(ārśo)k ksaluneyaṃ kalkam
80A 255 kuyal mānäṣ tre mañsā b7 (śolṣinäs) (skeyas) (tärkoräṣ) pälkont märkampal ākṣiññim
81A 256 a2kuyal mānäṣme(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ)
82A 261 a6/// a6/// (tä)myo(näṣ)t(ā)pärk«†ä» ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññunt
83A 263 b5: tṣäṣ lyutār śkānäṣyärk yatsi /// b6
84A 263 b6b6/// ॥ sämnäṣṣāimnāṃñ cami ṣomāp lyä
85A 266 a2śl= āmāśās kuyal nunäṣwaṣtäṣ mā lä(ñcäṃ) ///
86A 269 and 290 a5näṣp(e)nu kalk(am) ; ///
87A 270 a7(paryā)rintu laläkṣāwānäṣ:
88A 270 b2(wrasaśśi) (śo)laṃ caṣ tāpärknäṣwles wleṣe salu sne
89A 270 b4mäṃt nenäṣtāpärk yāmpā b5///
90A 273 b6(cesmäṣ) (cam) (brāhmī) (ñom) ; (akṣar) (peke) (piktsi) ; (āklye) (yāmwe)(näṣ)
91A 283 b5/// śtwar dvipäntu tärkontnäṣ/// b6/// träṅkäṣ
92A 295 a5 kus ne ñi kāsu yāmäs camiknäṣomäsk(eṃ) pälskā
93A 295 kuyal mānäṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ a6
94A 304 b3kärparäṃ b3/// maṃnäṣ: 1 ॥ ṣāmnuneyis
95A 307 b2b2(tämnek)(näṣ)(pāṣimār) ; (āṣträṃ) (knānmuneyo)
96A 307 tämneknäṣkälpimār ; taryāk we
97A 313 b4kupre nenäṣneṣā ; kärsāl ṣem
98A 313 b5asaṃkhes ; känt kalpasnäṣ; wleṣäl ṣem :
99A 318 and 319 a2ehenäṣnu vidy(ādharñās) (śomi)a3nāśśi kräntsonās pikārās lkāmāṃ märso oki
100A 321 b1säm /// b1///·näṣānand pälke temi kul(e)
101A 323 b8kärparäṃ tñi /// b8näṣpuk cwac yu ///
102A 332 a4– cam erkāt yatärnäṣsä – – – – tär täṣṣ
103A 337 a1ntāñ ṣeñc täm neknäṣpenu tāṣ praṣtaṃ – – – –
104A 340 a4mättaknäṣkaśśi ;
105A 340 b6sämnäṣtām praṣt ; ṣem
106A 340 näṣtswe
107A 347 a2ke patnäṣmā ; nāṃtsu
108A 360 a11/// a11/// penunäṣ। 5 10-5 sūträ
109A 371 b4ne tanā särki kälpāmārnäṣ– – n· tsarāṃ neṣontā
110A 380 a1a1/// (ā)sānā lyämnäṣnu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ
111A 381 a5āmpe pissaṅkäṃtwenäṣ
112A 430 b2ñuk ānāsāṃ t· – – –näṣpinwā /// b3///
113A 436 b5·e /// b5///näṣparäṃ kälpo mā nasäl
114A 458 b3b3jana • weñiṣnäṣkārmä /// (u)b4tsṛṣṭavyaṃ •
115A 461 b3py evāhaṃ • mäñcnäṣ॥ ākhyāti • klawa(ṣ)
116THT 1375.f b2·r· b2/// mnäṣb3/// – –
117THT 1426.e a3a3/// – mäntnäṣmā – – – /// a4
118THT 1465 b3täpreṃ – /// b3näṣkaṃ we – nāṃtsu
119THT 1492 b3– – – p·e ·ā carnäṣk·c śä – ///
120THT 1952 b2b2/// – ·k·näṣ/// b3/// ·e
121THT 1994 b2– – – – /// b2///näṣpu ·ā /// b3
122THT 2018 a1a1///näṣc·e /// a2///
123THT 2049 b2/// ·āṃ ṣu lyunäṣw·a /// b3///
124THT 2070 b3·lu /// b3///näṣtäm·e /// b4///
125THT 2390 b1/// lnaṣt ñäktaśśi •näṣtsarna /// b2///
126THT 2413 a2/// ā käṃ tämnäṣ·a /// a3///
127THT 2443 a2/// ·ā lpä tämnäṣ· /// a3///
128THT 2485 a2/// – kucäṣ nunäṣ– /// a3///
129YQ I.1 b5/// 11σnäṣ:
130YQ I.2 a6kāsu se tām praṣtnäṣtsopaa7(ts)
131YQ I.4 a8tāpärknäṣtṣäṣṣ aci sne träṅklune pältsäkyo ṣom wlalune pälko tām
132YQ I.5 a3näṣpaa4(rmā) ///
133YQ I.6 a3– sukyo ; skassunäṣ:
134YQ I.6 a7tosämnäṣklyomänt metraknaśśäl ṣiyaa8(k) ///
135YQ I.7 b2b3(ṣ)/// śtwar lāñś tsopatsäṃ
136YQ I.8 b2ke nenäṣñom klyoṣluneyo kleśāṣiṃ āwaranyo klib3(soñcäs) ///
137YQ I.10 a6 wraske mokone ; wlalune ; wikässi näṣ; papälyke ; pläśluneytu
138YQ II.1 a5a5(okāk)(näṣ)(tanne) (wkänyo) (mā) ///
139YQ II.1 b7näṣpenu b8///
140YQ II.3 a7 (kä)ṣṣinac kātse ytsi cesminäṣtärkor ypam
141YQ II.4 a6 mokoneyo ; kuro näṣ; krant käṣṣiṃ ca(m) ; a7 (lkātsi) (ytsi) ; (mā)
142YQ II.4 a7 mänt ne upādhyāy ; ākläṣlye ; iśe yalye ; tämnäṣa8(yas)
143YQ II.4 a8; pältsakyo ; marnäṣmärsāc :
144YQ II.4 ślak śkaṃ sewāñnäṣcaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasab1(śśi)
145YQ II.4 b1(äntā) n(e) yas tāpärknäṣriñcrä
146YQ II.10 b8kuyal mānäṣwätkā(ltsuneyo)
147YQ II.12 b2(tämyo)(näṣ)(tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃ waṣtäṣ
148YQ II.14 a2 pukis ārtunt wkäṃnäṣpenu eṃa3(tsäsmār) ///
149YQ II.14 a3kuc nenäṣ puttiśparäṃ kälpo nasam
150YQ II.14 b1āṣānik ; waṣtäṣ läntsamnäṣ;
151YQ II.14 b2ṣāmaṃnäṣpeṃtsār ; wasämpāt yāmunt :
152YQ III.7 a4śla pissaṅknäṣ; yärkässi
153YQ III.7 b3(gau)t(a)mi pissaṅkac esmāṃ tñi näṣpenu yärkā yāmu tām pissaṅk
154YQ III.8 a1(nä)ṣpenu ānant gautamṣiṃ lāṃtse
155YQ III.8 a2sāmnäṣmkältorāṣṣ aci wkäṃ wäknā
156YQ III.8 a3sāmnäṣārkiśoṣṣiṣinās yetwesyo a4
157YQ III.8 a4sāmnäṣwkäṃ wäknā kāpār yāmlaṃ śwātsintuyo
158YQ III.8 a5(ṣ)(nu) ///
159YQ III.8 a5näṣnu tām klyomänt okät
160YQ III.8 a6sāmnäṣārkiśoṣia7(nās) (pyāpyāsyo) ///
161YQ III.11 b1konaṃ wunäṣ; pissaṅkäṣ ; ṣāmnās
162YQ III.11 b7ārśonäṣaṣṭam konaṃ kälpāl ṣem
163YQ III.12 b8(nä)ṣārśo parnont aṣṭami konaṃ
164YQ N.1 b7weñānäṣcesmi waṣtwāṣiṃ yātlune śwātsi
165YQ N.3 b1kuyal mānäṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim

nṣ-äkk

1A 6 a3nṣ-äkkoki lokit kakmus