🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

näṣ

Cite this page as:"näṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näṣ (accessed 29 May 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:näṣ
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
voc
accnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
gennāñi, ñiwasäṃ
locnṣaṃ, nṣan-äkwasaṃ
comitnṣaśśäl
inst
ablnṣäṣ, ñukäṣwasäṣ
perlnṣāwasā, wasā-k
allnṣac, ñukacwasac
caus

Lexeme family

Occurrences

näṣ

1A 6 b1ṣñi ; akmalyo ;näṣtrikässi ; kakmu yneś
2A 6 b2«wa/o»(ntaṃ) ; (tā)b2(kiṣ-)ñ(i) ;(nä)ṣyärkässi ; pākär lmos
3A 7 a3āñcäm sākässi kyal näṣtā(maṃ) a4tuṅkyo plāc
4A 8 a2laläkṣu tāk kyal näṣpenu cami ṣñi amok
5A 10 b5(a)b5napär palonās träṅkät (kyalte)(nä)ṣśolā sisāṃ rāmes
6A 10 b5ne rāmes praskmāṃ tāc(näṣ)b6(mā) praskmār-äṃ
7A 11 b5penu kākloñcäs kälpāmār cesämnäṣwnā kaśal tswāsam
8A 11 b5tswāsamwät träṅkäṣnäṣnu ce(sm-ä)b6k āyäntu pukā-k
9A 11 b6malkam-ämtrit träṅkäṣnäṣnu cesm-äk āyäntu śwāl
10A 12 a1pyutkāsmār-äṃśtärt träṅkäṣnäṣśkaṃ wtā-k śāmānäṃ y(āmmā)a2r-äṃ
11A 17 a2praṣṭaṃ puṇyavāṃ ṣeṣ sämnäṣṣem tām praṣt penu
12A 17 a2ṣem tām praṣt penunäṣpñiṣiṃ tampeyo puk ālykes
13A 21 a3cakravartti wäl nasäl ṣeṣnäṣpenu tu penu cami
14A 21 b1seyacc oki ;näṣcwac lyu ; ptāñkät
15A 21 b1pāśeyā : tu nunäṣcam ; pä –
16A 23 b6nu tsitim ; tālonäṣ; te tsinām
17A 30 a5ṣim kus nenäṣappärmāt y(āmu) /// (udumpa)a6rṣi
18A 30 b1māski /// b1sämnäṣlāksā lmoñcäs śrāva(sti) ///
19A 33 a4/// a4mār cesämnäṣptāñkät kä(ṣṣi) /// a5
20A 36 a3a3pat nu kyalnäṣ sa… /// a4
21A 37 a4pārlā… /// a4näṣlu oki : cmo(l)
22A 37 b1b1…l näṣkuprene kapśiṃño sa… ///
23A 43 and 52 a6tāṣ yas (penu) (ri)nāc«a/ä»rnäṣparmā tām «†•» b1
24A 47 a1a1näṣ (śtwarā)k pukaṃ
25A 60 b2tmac ytāb2(r) /// 19σ(nä)ṣ; ritāmār : 1
26A 61 b314σ /// ṅkānäṣ; tṣäṣṣ aci ;
27A 61 b4tñi krantāp ; watkuraṃnäṣ; klyan= tākim :
28A 61 b5āsāb5(näṣ) (kātäk) /// (kalka)mnäṣwärtac ṣäññā praskär yleṃ
29A 61 b6ri märkampalā lāntune wleṣitnäṣpenu yleṃ kropac kātse
30A 65 a4āyme skeysā ; mätnenäṣ; tāpärk wläṃṣe ;
31A 65 a5(skeysā) (tñi) ; watkurānäṣ; wläṃṣāwe : tm-äk
32A 65 a6cu wenäṣlis mosann atsnäṣb1(cu)
33A 66 a4/// : caṣnäṣkrāso ; cu ṣurmaṣ
34A 67 a11 wlāñkät träṅkäṣ kalkamnäṣcamac kātse tämne ske
35A 67 a5 naṣ mät nunäṣṣñi klopyo siñäl ṣem
36A 67 b6/// lkām kälpo puttiśparäṃnäṣpenu opyāc klitār täpreṃ
37A 71 a1; kākmärtik ; wälnäṣpācar ; ñomyo a2
38A 74 b3(wä)tkamār ; kāpñe seyäṣnäṣ: sukaṃ śāśo ṣeṣ
39A 76 and 83 b5/// /// ·uvilāpaṃ ॥näṣneṣ cmolw· ; b6
40A 79 a6/// sl(u)ne kus nenäṣlmeṃ olā penu caṣ
41A 79 b4päryo nu ; cwānäṣonu ; klopasu ;
42A 91 b5tämne te ;näṣṣmāb6(wā) 13σ ///
43A 92 a114σ /// ·mant :näṣnu sas· ; – – –
44A 92 a6ṣem ; kuyal tunäṣ; śaśrāṣt kāpñeyäṣ :
45A 93 a316σ /// ke :näṣnu pracar käṣyāp ;
46A 104 b6ka b6/// kalkamnäṣudāyiṃ ṣāmaṃ käṣṣiṃ
47A 111 a2yo wātsakäl essi putäknäṣnāśye pāk yṣaṃ a3
48A 113 a6rake(yo) a6/// plācnäṣ: mäsratsune tñi kärsoräṣ
49A 117 b4wätkäṣ : sne lyutārnäṣ; sāṃtke nu ;
50A 120 b3yas taṃne lkāc kuyaltenäṣsäm b4///
51A 121 a3(ākläṣ)ly(e)śśi āksisam : tämyonäṣa4/// kälkāluneyäṣ taṃne
52A 125 and THT 1425.e and A 117 b4wätkäṣ : sne lyutārnäṣsāṃtke nu knā b5
53A 127 b5b5räṣ śuddhadoṃ wälnäṣlyukr· /// b6m··
54A 128 and 130 b5wrasaśś(i) (pra)sk(i) /// (ño)b5näṣna /// lkāmä kus
55A 133 a3kalkaṣ täm ṣurmaṣ śākkinäṣtsopatsäṃ ///
56A 144 and THT 2485 a2träṅkñäl nasam kucäṣ nunäṣ– /// a3
57A 144 and THT 2485 a5kapilavāstu ri naṣ nunäṣtāpärk himavant ṣulac (ymāṃ)
58A 147 a3·o (ku)lypam ; aśnumnäṣ; cwaṣiṃ yā·o ;
59A 156 a6āñcā /// a6///näṣ: yokeyutts oki ///
60A 188 a5ptark ptark koṃnäṣn· /// a6– – – –
61A 209 a1a1/// wärtac tmaṃnäṣl·e /// a2///
62A 212 a7mokoneyo ; kuronäṣ; krant käṣṣiṃ cam
63A 212 b1eśe yalye ; tämnäṣyas ; eśe yāmpe
64A 212 b2॥ ślak śkaṃ sewāñnäṣcaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasaśśi
65A 214 a1katkar ṣom wṣe okāknäṣta /// a2///
66A 216 b1b1/// pältsäkyo marnäṣb2(rsāc) /// (äntā) n(e)
67A 216 b2(äntā) n(e) yas tāpärknäṣrib3(ñcär) /// (kuya)ll aśśi
68A 217 b4laṃtunt ; pälko ṣemnäṣ; ūdūmparṣi ; ṣ(t)āb5(m)
69A 221 a1– ; akäntsūne ;näṣwärpe : epreräṣ wärts
70A 221 a4; (tso)patsäṃ ; caṣnäṣkāswa;ṣiṃ tsm(ā)ryo : 60-9
71A 226 b7krī ; ñäkcī suknäṣkälpīmār : ke pat
72A 233 a3/// a3/// kyinäṣtiry ane : lāstaṅk
73A 243 a4laṣkune ; yomunt cunäṣ; wināsam : tri
74A 244 b1 ·ṣt ; wināsamnäṣ; oñi cmolṣiṃ b2
75A 246 b1newā ; kätkont cunäṣ; puttiśparṣiṃ ; karṇā
76A 246 b3 ; winā(sa)m(n)äṣ; pukaṃ śpālmeṃ
77A 251 b4sne lyut(ār) ; (wi)nāsamnäṣ; śl= āñcālyi ;
78A 252 b4sne lyutār ; wināsamnäṣ; ślā ///
79A 255 b6ptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ) (kupre) (ne)(näṣ)(ārśo-)k ksaluneyaṃ kalkam ke
80A 255 b6ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣtre mañsā b7(śolṣinäs)
81A 256 a2tsälpṣant : kuyal näṣme(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ)
82A 261 a6/// a6/// (tä)myo(näṣ)t(ā)pärk«†ä» ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw
83A 263 b5: tṣäṣ lyutār śkānäṣyärk yatsi /// b6
84A 263 b6b6/// ॥ sämnäṣṣāimnāṃñ cami ṣomāp lyä
85A 266 a2śl= āmāśās kuyal nunäṣwaṣtäṣ lä(ñcäṃ) ///
86A 269 and 290 a5; kāswac (su)k(a)c :näṣp(e)nu kalk(am) ; ///
87A 270 a7a7/// (paryā)rintu laläkṣāwānäṣ: ṣmeñci pākäccānaṃ a8
88A 270 b2(wrasaśśi) (śo)laṃ caṣ tāpärknäṣwles wleṣe salu sne
89A 270 b4(yā)mätmäṃt nenäṣtāpärk yāmpā b5///
90A 273 b6(piktsi) ; (āklye) (yāmwe)(näṣ)täm kaklyuṣuräṣ brahmāyu
91A 283 b5/// śtwar dvipäntu tärkontnäṣ/// b6/// träṅkäṣ
92A 295 a5ñi kāsu yāmäs cami-knäṣomäsk(eṃ) pälskā kuyal
93A 295 a5omäsk(eṃ) pälskā kuyal näṣśol raryuräṣ ksaluneyaṃ a6
94A 304 b3kär-paräṃ b3/// maṃnäṣ: 1 ॥ ṣāmnuneyis
95A 307 b2pā(ṣāt) b2(tämne-k)(näṣ)(pāṣimār) ; (āṣträṃ) (knānmuneyo)
96A 307 b2kälpo lakṣaṇäs : tämne-knäṣkälpimār ; taryāk-we-pi b3
97A 313 b4ānändārśnaṃkupre nenäṣneṣā ; kärsāl ṣem
98A 313 b5asaṃkhes ; känt kalpasnäṣ; wleṣäl ṣem :
99A 318 and 319 a2praṇāde träṅkäṣ ehenäṣnu vidy(ādharñās) (śomi)a3nāśśi kräntsonās
100A 323 b8kär-paräṃ tñi /// b8näṣpuk cwac yu ///
101A 332 a4cam erkāt yatärnäṣsä – – – – tär täṣṣ
102A 337 a1/// ntāñ ṣeñc tämne-knäṣpenu tāṣ praṣtaṃ – – – –
103A 340 a4(we) (koṭikarṇe) ; mättaknäṣkaśśi ; yas«ä»ṣ täṣ
104A 340 b6/// (e)mpele : sämnäṣtām praṣt ; ṣem
105A 340 b6plotäk mälkärteṃ ; näṣtswe weñā ; b7
106A 347 a2nāṃtsu ; ke patnäṣ ; nāṃtsu tām
107A 360 a11/// a11/// penunäṣ। 5 10-5 sūträ
108A 371 b4ne tanā särki kälpāmārnäṣ– – n· tsarāṃ neṣontā
109A 380 a1a1/// (ā)sānā lyämnäṣnu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ
110A 381 a5śśi • āmpe pissaṅkäṃtwenäṣ
111A 430 b2ñuk ānāsāṃ t· – – –näṣpinwā /// b3///
112A 436 b5·e /// b5///näṣparäṃ kälpo nasäl
113A 458 b3b3jana • weñiṣnäṣkārmä /// (u)b4tsṛṣṭavyaṃ •
114A 461 b3py evāhaṃ • mäñcnäṣ॥ ākhyāti • klawa(ṣ)
115THT 1375.f b2·r· b2/// mnäṣb3/// – –
116THT 1426.e a3a3/// – mäntnäṣ – – – /// a4
117THT 1465 b3täpreṃ – /// b3näṣkaṃ wenāṃtsu
118THT 1492 b3– – – p·e ·ā carnäṣk·c śä – ///
119THT 1952 b2b2/// – ·k·näṣ/// b3/// ·e
120THT 1994 b2– – – – /// b2///näṣpu ·ā /// b3
121THT 2018 a1a1///näṣc·e /// a2///
122THT 2049 b2/// ·āṃ ṣu lyunäṣw·a /// b3///
123THT 2070 b3·lu /// b3///näṣtäm·e /// b4///
124THT 2390 b1/// lnaṣt ñäktaśśinäṣtsarna /// b2///
125THT 2413 a2/// ā käṃ tämnäṣ·a /// a3///
126THT 2443 a2/// ·ā lpä tämnäṣ· /// a3///
127THT 2485 a2/// – kucäṣ nunäṣ– /// a3///
128YQ I.1 b5 (1) /// 11σnäṣ: sāṅkhya vaiśeṣik ;
129YQ I.2 a6kāsu se tām praṣtnäṣtsopaa7(ts) /// raṃ ॥
130YQ I.4 a8a8/// ṣ tāpärknäṣtṣäṣṣ aci sne träṅklune
131YQ I.5 a3śla manarkās ṣñi āwāsacnäṣpaa4(rmā) /// (tä)ṣ wewñuräṣ
132YQ I.6 a3sukyo ; skassunäṣ: 1 ॥ tmäṣ
133YQ I.6 a7niṣpalntu kākropunt ṣeñc tosämnäṣklyomänt metraknaśśäl ṣiyaa8(k) ///
134YQ I.7 b2piṣ tu bādhariṃ pśärsb3(ṣ)/// śtwar lāñś tsopatsäṃ
135YQ I.8 b2ptāñkät ñom ke nenäṣñom klyoṣluneyo kleśāṣiṃ āwaranyo
136YQ I.10 a6; wlalune ; wikässinäṣ; papälyke ; pläśluneytu
137YQ II.1 a5a5(okāk)(näṣ)(tanne) (wkänyo) (mā) ///
138YQ II.1 b7tsälpäṣtär : 1 ॥näṣpenu b8/// (ykoṃ)
139YQ II.3 a7(kä)ṣṣinac kātse ytsi cesminäṣtärkor ypam pälkāc krañś
140YQ II.4 a6mokoneyo ; kuronäṣ; krant käṣṣiṃ ca(m)
141YQ II.4 a7iśe yalye ; tämnäṣa8(yas)
142YQ II.4 a8; pältsäkyo ; marnäṣmärsāc : 1 ॥
143YQ II.4 a8śla-k śkaṃ sewāñnäṣcaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasab1(śśi)
144YQ II.4 b1(äntā) n(e) yas tāpärknäṣriñcrä ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ
145YQ II.10 b8päknāsanträkuyal näṣwätkā (ltsuneyo)
146YQ II.12 b2 (:) (2) (॥) (tämyo)(näṣ)(tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw)
147YQ II.14 a2: pukis ārtunt wkäṃnäṣpenu eṃa3(tsäsmār) /// (klyom)
148YQ II.14 a3ñ(i) se kuc nenäṣputtiśparäṃ kälpo nasam puk
149YQ II.14 b1āṣānik ; waṣtäṣ läntsamnäṣ; artmār tñy ārtunt
150YQ II.14 b2; semäśwaṃ : ṣāmaṃnäṣpeṃtsār ; wasämpāt yāmunt
151YQ III.7 a4tāṣ : śla pissaṅknäṣ; yärkässi ; kupre
152YQ III.7 b3(gau)t(a)mi pissaṅkac esmāṃ tñinäṣpenu yärkā yāmu tām
153YQ III.8 a1(pyāṣtṣā)a1(t) ///(nä)ṣpenu ānant gautamṣiṃ lāṃtse
154YQ III.8 a2(märkampal)ṣ(i)nāṃ kapśañi pyāṣtṣe sāmnäṣmkältorāṣṣ aci wkäṃ wäknā
155YQ III.8 a3(wsā)luyo wose-ṃsāmnäṣārkiśoṣṣiṣinās yetwesyo a4
156YQ III.8 a4/// yete-ṃ sāmnäṣwkäṃ wäknā kāpār yāmlaṃ
157YQ III.8 a4kāpār yāmlaṃ śwātsintuyo sasyāa5(ṣ)(nu) /// ārkiśoṣinās wräntuyo
158YQ III.8 a5/// ārkiśoṣinās wräntuyo yairātnäṣnu tām klyomänt okät
159YQ III.8 a6tm-äkyo-k santānäṣ litkā-ṃ sāmnäṣārkiśoṣia7(nās) (pyāpyāsyo) /// (pyāpyā)syo
160YQ III.11 b1ritwässi : konaṃ wunäṣ; pissaṅkäṣ ; ṣāmnās
161YQ III.11 b7waṣtwaṣ lanturäb7(ṣ) /// ārśonäṣaṣṭam konaṃ kälpāl ṣem
162YQ III.12 b8citrarathes märkampal ākṣiññuräb8(ṣ) ///(nä)ṣārśo parnont aṣṭami konaṃ
163YQ N.1 b7/// (käṣ)ṣi träṅkäṣ weñānäṣcesmi waṣtwāṣiṃ yātlune śwātsi
164YQ N.3 b1/// (pä)lskā kuyal näṣśol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim