🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kaklyuṣuräṣ

Cite this page as:"kaklyuṣuräṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kaklyuṣuräṣ (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:“hearing”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:kaklyuṣuräṣ
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:1
Case:ablative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomkaklyuṣur
voc
acc
gen
loc
comit
inst
ablkaklyuṣuräṣ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kaklyuṣuräṣ

1A 10 b2 «:» «1» ॥ täm kaklyu(ṣu)b3(räṣ) (da)śagrive(s) (knā)nmuneyäṣ wärcetswātsune prākär
2A 40 b4pretāñ mä /// (tä)b4m kaklyuṣurä(ṣ) /// b5ekrä-āsmiṃ
3A 58 b5: 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäk säs
4A 61 a5: 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ a6
5A 64 a5: 1 ॥ täm kaklyuṣuräa6(ṣ) (poñś) (añumāski) nāṃts(u)ṣ träṅkiñc
6A 65 a6 (:) (1) (॥) (täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se
7A 65 b6wsār mäskatärtäm kaklyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ ote täpreṃ
8A 66 b6b6 (1) /// (täm) (kaklyuṣuräṣ) (ārtañ) v(i)dehak riyäṣ lcär
9A 71 a5 śmäṣtäm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ṣñi seyaṃ
10A 71 b2: 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats lāntuneyäṣ
11A 76 and 83 a6a6 /// täm kaklyuṣuräṣ weyeṃ nā /// ///
12A 77 b1: 1 ॥ täm kaklyuṣurä(ṣ) – – – – – – – – – b2 /// kakältsā-ṃ
13A 78 b2– – – – – – – – – – – b2 /// täm kaklyuṣuräṣ – – (śa)rwañ (l)ā(ntac)
14A 79 a5kri tāś-śitäm kaklyuṣuräṣ śaru bodhisatveṃ swāräṃ rakeyo
15A 99 a6/// 5 ॥ täm kaklyuṣuräṣ wtākot klopyo papälyku… b1
16A 100 a4pkānta4 /// (ka)klyuṣuräṣ sundari mäśkit nātäk
17A 113 b2: 2 ॥ täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la –
18A 123.a a2/// a2 /// t(äm) kakl(yuṣurä)ṣ«†ä» pāṇḍu (wäl) /// a3
19A 156 a3a3 /// ॥ täm kaklyuṣuräṣ sundari kuc yärmaṃ tsarwatär«†ä»
20A 185 a2/// a2 – – – – · kaklyuṣuräṣ sun· /// a3 – – –
21A 214 a5tär kartäm ka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānik metrak āymaśl-äkk ats
22A 253 a3śalpenac 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl ṣpät
23A 257 a4āpāyntwäṣ śalpanträ ॥ täm kaklyuṣuräṣ weyeṃ nāṃtsuṣ tk(anā) (ākāśā)
24A 260 a2– • ॥ täm kaklyuṣuräṣ brahmāyu purohit pär(ma)ṅk kärṣto
25A 260 a4yatār-äṃ 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ ptāñkät kä – praṣt
26A 261 a5kus pat nu ; k(aklyuṣu)räṣ : kāswa(-pa)lā ; pā«ṣ/p»ṣune
27A 264 b4täm warpiśke w· /// (ka)b5klyuṣuräṣ ñäkci wäl wlāṃñkät kātkmā(ṃ)
28A 269 and 290 a6; /// a6 täm kaklyuṣuräṣ mār-ñ(kät) (tpär) (manarkāṣi) (weṣ)y(o)
29A 271 a6: 2 ॥ täm kaklyua7(ṣuräṣ) /// tār wrasas kāswoneyaṃ
30A 273 b2/// b2 /// täm ka(k)l(y)u(ṣuräṣ) /// b3 /// akṣar
31A 273 b6(yāmwe) (näṣ)täm kaklyuṣuräṣ brahmāyu purohit tsopatsäṃ ynāñmub7(neyo)
32A 275 a3: 1 ॥ (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront oki
33A 275 a6: 1 ॥ täm kakly(u)ṣua7(räṣ) /// ··ās niṣpal·· ///
34A 275 b8: 1 ॥ täm kakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani ats
35A 276 a3(waṣ)täṣ läctäm kaklyuṣuräṣ pältsäṅkāṣ nāñi pe ///
36A 279 a2/// kumseñctäm kaklyuṣuräṣ wrasañ kātkmāṃ /// a3
37A 286 a6/// a6täm kaklyuṣurä(ṣ) (bra)hmāyu purohit śo –
38A 287 and 259 a2 /// ·n· tä(m) (kaklyuṣuräṣ) (sne) (kaś) (wrasañ) (ārāntiśpa)räṃ
39A 289 b2(käṣyāp) ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune kaklyuṣuräṣ b3 /// n·
40A 296 b4b4 netäm kaklyuṣuräṣ rīyā kälymāṃ ripā ///
41A 345 a1 a1 täm kaklyuṣuräṣ nande träṅkäṣ tsopats kälp
42A 395 a4pkā-k ākṣiñārtäm kaklyuṣuräṣ cem priyadattes pācar mācar
43A 399.25 a2· käṣṣitäm ka(k)ly(uṣuräṣ) /// b1 /// –
44IOL Toch 287 a2t· /// a2 /// (ka)k(l)yuṣuräṣ – /// a3 ///
45THT 1144 b1/// b1 /// (tä)m k(a)klyuṣurä(ṣ) /// b2 ///
46THT 1483.a b3/// (wä)tkāṣältäm kaklyu(ṣuräṣ) /// b4 ///
47THT 2096 b2/// ś·i ॥ täm kaklyuṣuräṣ /// b3 /// –
48THT 4078.a a4(na) (vijān)āti : ka(klyuṣuräṣ) /// a5 ///
49THT 4078.a b1/// b1 /// k(a)klyuṣurä(ṣ) /// b2 ///
50THT 4078.a b2/// b2 /// (kaklyuṣurä)ṣ«†ä» kāryap – /// b3
51YQ I.2 a8: 1 ॥ täm kaklyuṣuräb1(ṣ) /// käṣ säs bādhari
52YQ I.8 a4tämne wetäm kaklyuṣuräṣ bādhari brāhmaṃ tsātsärwu a5
53YQ I.10 a4/// skanträ ॥ täm kaklyuṣuräṣ bādhari brāhmaṃ pāṣānak ṣua5(lis)
54YQ II.1 a8mäskaträ kartäm kaklyuṣuräṣ āṣānik b1
55YQ II.11 a2träṅkäṣ a2 /// (ka)klyuṣuräṣ manarkāñ wtākot weyeṃ nāṃtsuṣ
56YQ II.12 a1 /// ॥ täm kaklyuṣuräṣ klyomänt metrakäṃ ajia2(tenäṣṣ) (aci)
57YQ II.12 b1; b1 (kaklyuṣuräṣ) (:) (kāswa) (palā) ;
58YQ III.3 b4kulewāsäṣ ptāñäktañ prattika-ptāb4(ñäktañ) /// (kaklyuṣu)räṣ kātkmāṃ nāṃtsunt kulewāñ träṅkiñc
59YQ III.6 b7yāmu tāś-śitäm kaklyuṣuräṣ b8(ts) /// (kana)k«†ä» wleṣe
60YQ III.7 a5: 1 ॥ täm kaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät käṣyāp-äkk