Announcements

Work in progress

YQ I.10

Known as:YQ I.10; YQ 1.1
Cite this page as:"YQ I.10". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqi10 (accessed 23 Apr. 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 1.10
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M21_21_18_13

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a1/// [k]ā¯ ¯k bā rā ṇa sri yä ṣmā ga¯ ¯t ype
a2/// – ntwa(·) ymā[ṃ] pā ṣā na kṣu laṃ ye¯ ¯s̝ tmaṃ tā pa¯ ¯rk ñä
a3/// – ytu yo spa nto tri i me ntwā śśi ṣtmā ṣlu ne ytu
a4/// [s]ka ntra || ta mka klyu ṣu ra¯ ¯s̝ bā dha ri brā hmaṃ pā ṣā na kṣu
a5/// ¯s̝ mñe ka rṣto • ta rmmāṃ ka pśi ñño klo pa suṃ tsāṃ wa śe nyo śe rtmāṃ tra
a6/// [ga] ti naṃ || wra ske mo ko ne wla lu ne wi ka ssi nä¯ ¯s̝ pa pa lyke pla ślu ne ytu
a7/// ·[ā] ytsi cä mpa mo : lo ksa mka ṣṣi klo pa ntwä¯ ¯s̝ tsa lpṣa¯ ¯nt mā ca¯ ¯m lkā lṣyā kā
a8/// lla smā¯ ¯r : 1 || ñkä¯ ¯t traka¯ ¯s̝ bā dha ri ma rklo pa su na¯ ¯s̝t mā ptā ñka tka ṣyā¯ ¯p
b1/// blank syo ā rki śo ṣi ntu ā su kka tko ra ṣwai ne ṣi
b2/// blank kā ruṃ ka lko • kṣa ṇaṃ sa rki ñco wai ne ṣi nāṃ
b3/// blank lna sa lna¯ ¯s̝t ta preṃ we wñu ra¯ ¯s̝ tmā kna ka¯ ¯t ||
b4/// blank wo ne ytu o pyā¯ ¯cä klā lu ne yo wṣe lu
b5/// blank ca ndre sra ri twu¯ ¯nt mai tre ya sa mi ti nā ṭkaṃ bā
b6/// blank nu ni pā¯ ¯t ā¯ ¯r || ca¯ ¯s̝ po sta¯ ¯k yä lmi
b7/// blank ktsi wo ta¯ ¯k • kā ṣṣa¯ ¯r ka lyā na gau ta miṃ ñcä¯
b8/// ·[ā] kco¯ ¯r śkaṃ po¯ ¯ñśä tā ki ma¯ ¯s ptā ñkta¯ ¯ñä ||

Transcription

a1 /// (o)kāk bārāṇas riyäṣ māgat ype-
a2 -(yaṃ)n1 /// – ntwa(ṃ) ymāṃ pāṣānak ṣulaṃ yeṣ tmaṃ tāpärk ñä…
a3 n2 /// – ytuyo spänto tri imentwāśśi ṣtmāṣluneytu-
a4 -(yo)n3 /// skanträ ॥ täm kaklyuṣuräṣ bādhari brāhmaṃ pāṣānak ṣu-
a5 -(lis)n3 /// ṣ mñe kärṣtotärmmāṃ kapśiñño klopasuṃtsāṃ waśenyo śertmāṃ trä-
a6 -(ṅkäṣ)n4 /// (pañca)gatinaṃ
1a wraske mokone ; wlalune ; wikässi näṣ ; papälyke ; pläśluneytu a7
1b 16σ /// (m)ā ytsi cämpamo :
1c lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant ; cam lkālṣy ākāa8(l)n5
1d 10σ /// (wä)lläsmār : 1 ॥
ñkät träṅkäṣ bādhari mar klopasu naṣt ptāñkät käṣyāp
b1 n6n7 /// (kori)syo ārkiśoṣintu āsuk kätkoräṣ waineṣi-
b2 -(nās)n7n8n9 /// kāruṃ kälkokṣaṇaṃ särkiñco waineṣināṃ
b3 n9 /// (späntā)l nasäl naṣt täpreṃ wewñuräṣ tmā-k nakät
b4 n9n10 /// (kās)woneytu opyāc klāluneyo wṣe lu-
b5 -(täsmāṃ)n10n10 /// (ārya)candres raritwunt maitreyasamiti nāṭkaṃ bā-
b6 -(dhari)n10 /// (maltowi)nu nipāt ārcaṣ postäk yälmi
b7 n10 /// (pi)ktsi wotäkkāṣṣar kalyānagautamiṃñcä-
b8 -(s)n11 /// ·āk cor śkaṃ poñś tākimäs ptāñktañ

Translation

a1+ all the way from the city of Vārāṇāsi (to) the Māgadha country
a2 ... going he went to the Pāṣāṇaka Hill.
a2+ Here now (by gods) ...
a3+ ... with the ..., relying on the three Smṛtyupasthānas, ...
a4 ...
a4+ ... || Having heard this, Bādhari the Brahim ... (of) the Pāṣāṇaka Hill ...
a5+ ... hope cut off. With his body trembling, with a sorrowful voice and weeping he says:
a6 ... (In the ...gati [tune].) ||
a6+ In order to remove sickness, old age, and death, I practiced austerities,
a7 ... unable to go. Far away is the teacher who frees from sorrows.
a7+ The wish to see him (is) not (fulfilled).
a8 1. ||
a8 ... I will die (without being able to see the Buddha-god the teacher.) The god says: Bādhari, do not be sorrowful.
a8+ It is not (in the nature) of the Buddha-god the teacher (to be far away).
b1 (
b1+ ... having passed through (innumerable) worlds, he will come) to his devotees ...
b2+ ... having shown mercy, after an instant, the devotees’ ...
b3 You have to be (confident). Having spoken in this way, right away (the god) disappeared.
b3+ (recollecting the Buddha’s) virtues, (Bādhari spent) the night ...
b5+ In the Maitreyasamiti-Nātaka, composed by (the Vaibhāṣika Arya)-candra, (called) ‘Bādhari (the Brahmin’s performing a sacrifice’) ... the (first) act has come to an end.
b6+ || This book ... ordered (to copy).
b7 .
b7+ Kāṣṣar Kalyāna Gautami (?) ... ... and ... āk the čor.
b8 May we all become Buddhas! ||

Other

a8 Bādhari, do not be sorrowful! (65) (Peyrot 2013b: 234, 243)
a8 I am dying. (cf 65) (Peyrot 2013b: 234, 243)

Commentary

Linguistic commentary

The commentary is adapted from Ji et al. 1998: 66.
n1 Here only ñä is left. According to MaitrHami 1, 16 a21-22, Buddha-god was worshipped by gods and men. Therefore, ñä must be in some way associated with ñkät, maybe the beginning of the obl. pl. ñäktas.
n2 ime, equal to Skt. smṛti-; ṣtmāṣlune, verbal substantive for the causative of käly- “to stand”. These two words give the translation of Skt. smṛty- upasthāna-, Chinese nianchu.There are four smṛtyupasthānāni. Cf. MaitrHami 1, 16 a20-21.
n5 Read (wä)lläsmār, complete form, 1st sg. middle of the present of wäl- “to die”. Cf. MaitrHami 1, 16 b6f.
n6 korisyo, so to be completed: “by myriads” (Skt. koṭi-), cf. “numberless” in the Uy. translation.
n8 kṣaṇaṃ must mean: “in no time”, “in a trice”, in German “im Nu”; loanword from Skt. kṣaṇa. The Uy. version, MaitrHami 1, 16 b14f, reads: “After showing mercy to the devotees, the Buddha-god instantly came back to his original residence.”

Parallel texts

MaitrHami 1, 16

Remarks

Only two third of the recto side are covered with writing, the leftmost third is left blank. There is a vertical decoration running from top to bottom at the start of the lines, seemingly with an akṣara ‹ktoṃ› on top. This decoration is indicated with an "X" in the transliteration, but it is not indicated in the transcription. A similar decoration recurs in another manuscript, in A 226 b, colophon of a chapter of the Maitreyāvadānavyākaraṇa), where there are two columns, with a blank space in between. The lines of the text start to the left of the blank space and continue on the right. Here in our text, we have only the right-end column. Every line looks as if it were complete, but in fact there must be something more, because grammatically the sentence is not complete. Unfortunately we cannot find the continuation anywhere.
This fragment contains part of the first act of the Maitreyasamitināṭaka; an Uy. parallel is MaitrHami I, 16a14-16b (end). Lines b5-6 contain the colophon of act I. See also Pinault 1999: 193-4.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 66.

Philological commentary

n3 pāṣānak ṣulis: so to be completed. According to MaitrHami 1, 16 a25-27, Bādhari was disappointed at the great distance to Pāṣāṇaka Hill.
n4 gatinaṃ: stanza of probably 21 (8/7/6) + 21 (id.) + 18 (9/9) + 13 (7/6) syllables. Therefore, the name of the tune should be restored as pañcagatinaṃ, see YQ II.3: b5.
n7 X: a vertical decoration; see also the remarks above.
n9 kälko: according to MaitrHami 1, 16 b13-14: “After showing mercy to numberless beings.”
n10 According to MaitrHami 1, 16 b25: “Bādhari wept the whole night through”. The German translation of Tekin 1980: 54, Tafel 14: “In dem er (Tag) und Nacht weinte” is surely wrong.
n11 cor is identical to čor, Chinese (pinyin) chuò (Giles, Karlgren [295c] cho = pinyin zhuò), a Turkish title.

References

Edition

Ji et al. 1998

Translations

Peyrot 2013b: a8 (234, 243), a8 (234, 243)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Tekin 1980

Tekin, Şinasi. 1980. Maitrisimit nom bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der buddhistischen Vaibhāṣika-Schule. 1. Teil: Transliteration, Übersetzung, Anmerkungen. 2. Teil: Analytischer und rückläufiger Index. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Berliner Turfantexte, IX. Berlin: Akademie-Verlag.