🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

märkampal

Cite this page as:"märkampal". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_märkampal (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“Law”; “righteousness, condition, dharma”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pelaikne
Lexeme variants:märkampal
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ntu

Paradigm

sgpldu
nommärkampalmärkampaläntu
voc
accmärkampalmärkampaläntu
genmärkampalis
locmärkampalaṃ
comit
instmärkampalntuyo
abl
perlmärkampalāmärkampaltwā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

märkampal

1A 27 b1b1 – n· kälpāluneyā märkampa(l) /// b2 tont
2A 57 a3wrasaśśi ṣñi āñcäm oñantyo märkampal āksismāṃ träṅkäṣ a4
3A 59 a1tkañi : 2 krant märkampal ; kotrumäa2(nt)
4A 62 a1/// m· śpālmeṃ ; märkam(p)al : ymatunt miṣā ;
5A 62 a5; kropat a5(ṣṣi) ; (märkampal) (:) /// (tämne) (ṣñi)
6A 62 a5yāmäl ṣeṣ : 3 märkampaa6(l) 11σ /// (:) päñ-cmolwāṣnis
7A 62 b2(kus) (ne) pikträ ; märkampal ; kritāṃ yaṣ säm
8A 62 b3; käṣṣi kropat ; märkampal : ārṣkrānt ṣom ṣlyok
9A 64 a6nāṃts(u)ṣ träṅkiñc ote täpreṃ märkampal sälpāṣl(u)ne o(t)e (tä)preṃ t(ñ)i
10A 104 b5b5 /// preṃ pättāñäkte märkampal wākmats pu – ka
11A 116 b6taṃne wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ṣu
12A 214 b4– – – – ṣ märkampal ; keśalpal
13A 217 a3; ārkiśoṣṣis ; krant märkampal ; āksis(s)i – – – – – –
14A 217 a5wärpāa5(t) (ā)ksissi ; krañcäṃ märkampal ; =ryu praṣtaṃ
15A 217 a6a6 – ; – (mä)rkampal ; n(o)ktiṃ walunt ;
16A 217 a7cesmy ākṣiññam krant ; märkampal metäs ; ūrbilwāyäṣ ;
17A 221 b3 (:) (tä)mne wäknā ; märkampal ; śpālmeṃ krañcän ;
18A 222 a2; kenpar entsuṣ ; märkampal : 100 «2/3» rapurñe(yo) ;
19A 222 b1(100-7) (devadatte) ; b1 (märkampal) ; āklu ysomo ;
20A 223 b5b5 – ··ṃñkät märkampal /// b6 – – – –
21A 230 a2 /// ; (märka)mpal śkaṃ ; ṣaṣpärku ;
22A 230 a5/// tām «:» krañcän märkampal ; ṣpärkāṣlune ; mar
23A 230 a7 12σ /// ; (mä)rkampal 50-7 cesmi mosa – –
24A 230 b5 k āklu ; märkampal (:) /// 14σ ///
25A 236 a6/// ñc krañcän ; (märka)mpal : 6 kleśāśśi nākäm
26A 244 b3 (:) – r krant märkampal ; swā –
27A 253 a4metrakäṃ lkātsi kumnäṣ cami märkampal puk āñmaṣ käryāṣ klyoa5(snäṣ)
28A 254 b7(ptāñkät) (cesäs) (wrasaśśi) (śū)nyātṣi märkampal āksiṣ kucyo ne cem
29A 255 b7(śolṣinäs) (skeyas) (tärkoräṣ) pälkont märkampal ākṣiññim(tmäṣ) (metrak)
30A 261 a3sne lyutār ; krant (mä)rkampal /// a4 ///
31A 266 a4a4 yo ṣāmnune kälpo märkampal ka·l· /// a5 ni
32A 269 and 290 b5(jana)padacāri kälkeñc täm (k)ā(rme) (märkampal) /// (korisyo) (tmānäntu)b6yo traivācik
33A 288 a6ṣome meträky(āp) ; klyoseñc märkampal ; tsälpeñc klopä(nt,wäṣ) yomneñc
34A 294 b2lyäm äñcani-k caṃ (märkampal) (āksissi) (wärpāt) /// b3
35A 302 b2yärkant ypeñc : krant märkampal ; klyosäṃseñc ; ākälsanträ
36A 303 a2neṣā sne yärm klopantyo märkampal kropnmā(ṃ) – – – a3 ///
37A 303 b4tm-äkyo-k b4 /// ptāñkte märkampal pekluneṣi pñi : puk
38A 305 b3kupre ne tñi krant märkampal b4 /// r :
39A 311 a5ākṣiññār-äm krañś ; ptāñkte märkampal ; pekluneṣi pñi :
40A 311 b2kus ne pñintu ; märkampal ; pekluneṣiṃ ; cam
41A 311 b5cem ptāñktañ ; krant märkampal ; sem yāmuräṣ ;
42A 311 b6; klopyo krop(t)e ; (mä)rkampal : 9 kupre o(ntam)
43A 317 a1a1niṣ«ṣ/p»al yśalmañ märkampal ke ne täm lānt
44A 332 a9wä – – – – – – – – sw ākṣiññu märkampal /// b1 – – päñ
45A 332 b7 säs kaśśap ptāññäkte märkampal tkaṃṣi kotäryo näknäṣtär
46A 332 b9rkampal weñeñc kus ne märkampal täm märkampal weñeñc
47A 332 b9ne märkampal täm märkampal weñeñc kus ne
48A 333 a9ṣt«†ä» mäṃt ne säm märkampal kälytär mät p· –
49A 336 a6kuc n= ākṣ(i)ññā ; märkampal ; säm sutär tāk
50A 336 a8 a8 /// wartsyis märkampal ā(kṣ)iññ(ā) «m/s»äm sūtär tāk
51A 336 b3kuc ne ptāñkät käṣṣī märkampal ākṣiññā säm sūtär kärsnāl
52A 336 b6kucyo n(e) – ṣpā märkampal kärsoräṣ ··ṃ /// b7
53A 337 a4täpren-äk ṣakk ats sāṃṅketik märkampal sne nkal(un)e /// a5
54A 341 b8(kra)b8ntāp säm ; ākṣñā-ṃ märkampal ; srotāpattune ; kälpāt
55A 349 b2/// b2 /// nt märkampal kläṅkñimäs /// b3 ///
56A 353 a4ālak penu märkampalis tāskmāṃ märkampal tmāṃ nu yasā ṣyak
57A 384 a4okät pādārthäntwaṃ ṣom ṣom märkampal okät lotkṣā prajñiyis cämpluneyā
58A 384 b5vijñānäntwib5s āśāwesuneyaṃ ṣurm nāṃtsu märkampal säm vitark träṅkträ
59A 385 a3: manovijñānis kātkluneyaṃ āyātosum märkampal säm vicār nāṃtsu
60A 385 b3: ykorñeyis ywātal yam märkampal ॥ saṃsāradoṣāpalakṣanā : saṃsāris
61A 385 b5säm pälskaśśäl ritwo pälskaṣi märkampal nirvit träṅkträ • yadyogāc
62A 391 b7 /// m ; märkampal ; mrācā pärsi ;
63A 399 b7m ṣurmaṣ : kārme märka(mpa)l kärsālune ///
64A 408.i a2/// a2 /// k·ṅkyo märk(ampal) /// a3 ///
65A 408.q b3ālak /// b3 /// (märka)mpal ///
66THT 1378.e a3/// m ·ä tsāc märkampal : /// b1 ///
67THT 1408.l a3/// a3 /// – märkampal ś·aṃ ś·ā /// a4
68THT 1606.b b2/// b2 /// ṣṣi märkampal ākṣi /// b3 ///
69YQ I.2 a5nunaa5(-k) /// ; (märka)mpal : sukyo yomnāṣ ;
70YQ I.9 a6(a)rāḍeṃ udrakenäṣṣ aci riṣakäśśi märkampal papräṅkuräṣ ṣäk pukul māski
71YQ II.1 b7(puk) (kärsnānt) (:) (ākṣiṣ) (märkampal) ; (ke) (ne) (śalpal)
72YQ II.6 b3; kaś toräṣ ; märkampal yal ; sämm ontaṃ
73YQ II.9 a6gandharviñ ptāñkät käṣṣinā yärśār märkampal klyossi a7 ///
74YQ II.10 a4wāmpunt śiśkäsyo āsānā lmont a5(rkampal) /// (mahāka)lps(aṃ) ptāñäktaśśi kapśiṃñās
75YQ II.12 a7(sne) (lyutār) ; (krant) (märkampal) /// ; (präṅ)käss(i)
76YQ III.2 a3tmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī märkampal ākṣiṃñā okäa4(t) (tmāṃ) ///
77YQ III.2 a6ptāñkät käṣṣi ātläśśi ats märkaa7(mpal) /// (śākkiṣi)nāñ kulewāñ kämpo
78YQ III.2 a8 nu wasäṃ ; märkampal ; āksiṣ b1(pärk) 16σ
79YQ III.2 b1; kälpāmtär ; krant märkampal ; klyosnässi ; ptāñkäb2(t)
80YQ III.2 b3wäl penu cab3(ṣ) /// (märka)mpal päklyoṣäs täpreṃ koṃsā parmā
81YQ III.2 b4b4 /// (kulewā)ñ märkampal klyossi ke kälpont kumpa-kump
82YQ III.2 b6yäc kulewāñ yasäṃ ontaṃ märkampal klyossi b7 ///
83YQ III.3 a6was śārwres śākkeśśi rakeyā märkampal klyoṣluneyäṣ ṣkārā a7
84YQ III.3 a8tämyo pic-äkk ats was märkampal klyob1(ssi) /// (śākkeṣi)nāñ kulewāñ
85YQ III.3 b6käṣṣi wasäṃ träb6(ṅkäṣ) /// (märkampa)l klyosäṃsamästmäṣ ptāñkät
86YQ III.3 b8ne tämtri märkampal ākṣiñluneyaṃ
87YQ III.12 b2tämne tu tāpärk caṣi märkampal pākṣiñ mäṃt ne säs
88YQ III.12 b7waltsurā tsru caṃ citrarathes märkampal ākṣiññuräb8(ṣ) /// (nä)ṣ ārśo