🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

päñ

Cite this page as:"päñ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_päñ (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:“five”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:piś
Lexeme variants:päñ
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nompäñpäñ
voc
accpäñpäñ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

päñ

1A 1 b2opläṣ oplā kārnm(āṃ) (kälkorä)b2 päñ kursärwā ār«p/ṣ»lāsyo rarkusāṃ tkanā
2A 2 b5pyutkāṣtär : täpren-äk täpren-äk päñ pärkowäntu mäskaṃtr-äṃ : sas
3A 3 a6; pākasyo : niṣpal päñ (wäk);(nā) b1 (kroptär) ;
4A 4 a5(tka)naṃ lok or oktsiṣṣ-äṃ päñ känt kaṣas kroś mäskatär
5A 14 b6taṃne wkänyo (ce)m päñ mäśkitāñ ṣñi ṣñi ciñcroneyntu
6A 39 a4/// a4 …ne toṣ päñ ṣurmant pu… /// (me)a5nākyo
7A 68 a6 ; (bo)a6dhisatvāñ ; päñ cmolwā : oppal kälytär
8A 68 b1tmäṣ säm parno wrasom päñ a(bhijñän)tw(aś)ś(äl) ·uk· /// b2
9A 69 b3träṅkäṣṣ āṣānik b3 /// päñ cmolwāṣi(nä)s wrasaśśi saṃsārṣinās klopäntwaṃ
10A 73 a6ṣomaṃ tpär waṣtwaṃ kälymāṃ päñb1 ///
11A 78 b6kākkuräṣ kus ne cesmaṃ päñ wäknā dhanu – – – – –
12A 107 a3/// wäl bhadrike : päñ känt mäśkitāñ rāhu –
13A 115 b6/// yiñc devadattānäṣṣ aci päñ känt mäśkitāñ penu ///
14A 186 b5; w(i)mānaṃ ; snākaṃ päñ känt ; ñäkteññāñ (:)
15A 193 a6·y· /// a6 ñc· päñ wāknā : ṣñi ciñcroneyo
16A 194 b4pañcaga(tinaṃ) /// b4 päñ cmoläntwaṃ – o ///
17A 204 a1a1 /// r lätkoräṣ päñ añcwāṣi /// a2 ///
18A 215 a3 /// kucäṣ ; päñ känt tñ= āyim ;
19A 215 a4tālontāp·· – l· tässi päñ känt tināräslok
20A 215 a6naṣ-ñikuc śkaṃ päñ känt tāke-ñiräskrä
21A 238 a5/// /// ntwäṣ : päñ /// a6 mo :
22A 255 b2(puttiśparäṃ) kälpātśtwarāk päñ pi puklā puttiśparäṃ wleṣāt
23A 260 b2kä(r)s(o)räṣ kl(o)p ; päñ – s·· ; w·w·
24A 265 a8• ॥ ṣā(mn)er(na)ṃpäñ wäknā ra·e ; –
25A 274 a6a6 /// s päñ ṣäpnant pälkāt ॥ paṇḍurā
26A 281 a8me tākeñcwiki päñ pi pu /// b1
27A 287 and 259 b1; (s)ām (o)pṣäly : päñ cmolwāṣinäs ; paryārintu;(yo) (kā)b2(tkṣäl)
28A 288 b6(kumseñc) (klyomänt) (metrakäṃ) (neṣontā) (päñ) (känt) (manarkāsyo) wo«r»pu nmosāṃ
29A 289 a7śtwar känt nmuk a8(ñ) (pi) (bodhisatvañ) /// āp
30A 295 b2wramäṃ pāsanträ tām praṣtaṃ päñ tmāṃ puklā śol mäskatr-äm
31A 299 b5b5 /// ·m·l wärporäṣ päñ śāwaṃ ṣäpnant lkāṣ täm
32A 301 b2– – – ntāñ rape ypār päñ wäknā b3 /// ñäktañ
33A 307 a5(käṣyāp) (wrasas) koluneyäṣ närkāṣlune päñ ṣurmantyo kaknu ṣeṣ :
34A 307 a6māntluneyäṣ keṃ-pälkuneyäṣ närkāṣlune penu päñ ṣurmantyo kaknu ṣeṣ to
35A 311 a1sne ṣrum tuṅkiññā ; päñ cmolwaṃ wrasas : cam
36A 312 a8tämne pat nu päñ śuddhavāsätwäṣ śubhakṛts ābhāswar brahmalokäṣṣ
37A 313 a5te nasam ānand śtwarāk päñ pi puklākaṃ salu (puttiśpa)a6rṣṣāṃ
38A 313 a7ṣokyo aryu ; śtwarāk päñ pi ; puklā (nātäk)
39A 313 a7(ṣokyo) aryu ; śtwarāk päñ pi ; puklā pācar
40A 313 b3(opyā)b3c kloräṣ prosmāṃn oki päñ cmolwāṣinäs wrassäṣ tswo o(ki)
41A 314 b4(pākär) (tākar) b4 (āsānsaṃ) (pä)ñ (k)änt päl(tw)āyo oplāñ (pākär)
42A 332 b1märkampal /// b1 – – päñ känt puklā lo nakät-ñi
43A 332 b1känt puklā lo nakät-ñi päñ känt puklā śka(ṃ)
44A 332 b2(lä)ñcl(aṃ) señc mäṃt ne päñ känt puklā /// b3
45A 332 b3ṣeṣ kuc ne täm«†ä» päñ känt puklā /// b4
46A 336 a4nu (ptāñkä)t käṣyāp śäk päñ pi yru /// a5
47A 345 b3śtwar wäknā wampeyäntuyo (wā)b3mpuṣ päñ wäknā rapeyntuyo päñ wäknā
48A 345 b3(wā)b3mpuṣ päñ wäknā rapeyntuyo päñ wäknā yśalmaṣinās sukuntuyo b4
49A 348 a22 śtwar känt nmuk päñ pia3 ///
50A 366 a3/// a3 k (c)eṣ päñ esañ pākär mäskanträ cem
51A 366 a42 ॥ taṃne wkänyo päñ e /// b1 – –
52A 372 a510σ /// (ṣo)lār ; päñ śtwarāk puklā : kuc
53A 375 a1a1 /// mälkoṣäs : päñ känt kālpā eṣuṃṣ eṣäk
54A 376 b3/// b3 pokenyo täm päñ kä /// b4 śoläntu
55A 384 b1svabhāwum : vitarkis cämpluneyā päñ vijñānäntu āśāwe mäskanträ rupäṣṣ
56A 384 b1āśāwe mäskanträ rupäṣṣ aci päñ āśāwe viṣey etssanträ
57A 384 b2ñom n-äṃ : kuyolte päñ pältskäntwaṃ wlesaṣi ṣotre päñ
58A 384 b2päñ pältskäntwaṃ wlesaṣi ṣotre päñ viṣeyäntwaṃ pukaṃ āśāwe b3
59A 384 b4audarikapancä vijñānaṃ hetudharmā : päñ vijñānäntwib5s āśāwesuneyaṃ ṣurm nāṃtsu
60A 385 a1yaträ : ṣom paramāṃ päñ rupi indris pät adhit
61A 395 b3maṇḍlac kātse wāntaṃ tämne-k päñ känt oṅkälmās päñ känt
62A 395 b3tämne-k päñ känt oṅkälmās päñ känt ykas päñ kä«n»t
63A 395 b3oṅkälmās päñ känt ykas päñ kä«n»t kos nuna-k maṇḍlac
64A 399.26 a1a1 /// – ñc päñ ·· /// b1 ///
65A 405 a221σ a2 /// päñ ; cmolwāṣi(ṃ) t(ā);lont – – –
66A 407 b2ñemintwā /// b2 /// päñ cmolwāṣinäs wrassaṃ rse pu
67A 412 a3/// a3 /// ṣolār päñ śtwar(āk) p(u)klā ///
68A 440 a3osit wäl k(a)kisāṃ • päñ kä /// a4 ///
69A 457 b3/// (pa)ñca mūlabhaiṣajyani • päñ tsmāraṣi /// b4 ///
70A 457 b4• pañca lavaṇāni • päñ sāleyäntu /// b5 ///
71YQ I.1 a8kumseñc klyomänt metrakäṃ neṣontā päñ känt manarkāsyo worpu
72YQ I.2 a7tsopaa7(ts) /// raṃ ॥ päñ känt manarkās ; kāckeyo
73YQ I.3 a6a6 10σ /// (päñ) (kän)t m(a)narkāśśi ; sne
74YQ I.6 a6; /// (paṣ-ñi) (päñ) (kä)nt ; tināräs ;
75YQ I.6 b2/// ·s· : päñ kśāñ neñc ;
76YQ I.6 b2; tāpärk kucäṣ ; päñ känt tñ= āyim ;
77YQ I.6 b3paṣ-ñi tālontāp pare lutässi päñ känt tināräb4(s) (:) (lok)
78YQ I.6 b6śkaṃ naṣ-ñi kub6(c) (śkaṃ) (päñ) (känt) (tāke-ñi) (॥) (räskrä)
79YQ II.2 b4; kāsu se : päñ cmolwāṣiṃsaṃ ; ptāñkät käṣyāp
80YQ II.5 b7ajiteṃ pracräṣṣ aci śäk päñ pi manarkāsaśśäl bādhab8(ris) ///
81YQ II.9 a8bodhisattu ajitenäṣṣ aci śäk päñ pi manarkāsaśśäl śtwarāk tmāṃ
82YQ II.11 a7(t)mäṣ-äk tāpärk yas śäk päñ pi manarkāñ ṣu kakmuṣ
83YQ II.11 b8kärsnālyeṣrum nāṃtsuṣ päñ esañ ; ce
84YQ II.14 b7(waṣtäṣ) (lä)ñc(lu)netsārwant päñ cmolu lyokänt kälymeyu b8
85YQ N.3 a7 /// (añc)w(ā)ṣṣ(ā)ñ päñ känt śolymeñ puk :
86YQ N.5 a4/// ṣom ṣom karmapath päñ lotks(ā) /// a5 ///