🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

A 255

Known as:A 255; THT 888
Cite this page as:Gerd Carling; Georges-Jean Pinault; Hannes A. Fellner; Bernhard Koller; Adrian Musitz (collaborator). "A 255". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-a255 (accessed 29 May 2024).

Edition

Editor:Gerd Carling; Georges-Jean Pinault; Hannes A. Fellner; Bernhard Koller; Adrian Musitz (collaborator)
Date of online publication:2016-09-20

Provenience

Main find spot:Shorchuk
Specific find spot:Stadthöhle
Expedition code:T III Š 79.03
Collection:Berlin Turfan Collection

Language and Script

Language:TA
Script:late

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 27
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse

Object

Manuscript:M-β
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Images from titus.fkidg1.uni-frankfurt.de by courtesy of the Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS).

Transliteration

a1/// tṣ· ā ṣā ni¯ ¯k tmāṃ ñu wä¯ ¯lts /// /// klā pu tti śpa – nā¯ ¯s wl· sa¯ ¯nt wl· ṣā¯ ¯t • tmāṃ s̝a kwä¯ ¯lts pu klā
a2– – – – – – – – – ne yaṃ ka¯ ¯lk || s̝pa tmāṃ pu klā wra sa śśi – – – kh· – – – ka tṣ· s̝sa mpe nu kā ru ṇi¯ ¯k tmāṃ s̝a kwä¯ ¯lts pu klyi pu tti śpa raka lpā¯ ¯t śtwa rtmāṃ pu
a3– – – – – ·ā· wle¯ ¯s wle ṣā¯ ¯t tmāṃ śtwa rwä¯ ¯lts pu klā śo¯ ¯l śkā lya lyi pu ra¯ ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ka¯ ¯lk || s̝a¯ ¯k tmāṃ pu klā wra sa śśi śo laṃ vi śva bhū ño mā ptā ñka tṣe s̝sa mpe
a4– – – – – – tmāṃ tri wä¯ ○ ¯lts pu klyi pu tti śpa raka lpā¯ ¯t tri tmāṃ pa ñwä¯ ¯lts pu klā pu tti śpa rṣi nāṃ wle¯ ¯s wle ṣā¯ ¯t tmāṃ we wä¯ ¯lts pu klā śo¯ ¯l lya
a5– – – ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ○ ka¯ ¯lk || śtwa rtmāṃ pu klā wra sa śśi śo laṃ kra ka su ndi ño mā ptā ñka tṣe s̝sa mpe nu kā su ka lko tmāṃ pu klyi pu tti śpa raka
a6– – – tmāṃ we wä¯ ¯lts pu klā pu tti śpa raṃ wle ṣā¯ ¯t • o ka twä¯ ¯lts pu klā śo¯ ¯l lya lyi pu ra¯ ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ka¯ ¯lk || tri tmāṃ pu klā wra sa śśi śo laṃ ka na ka mu ni ño
a7– – – – ṣe s̝sa mpe nu pu¯ ¯k knāṃ nmāṃ o ka twä¯ ¯lts pu klyi pu tti śpa raka lpā¯ ¯t • tmāṃ s̝a kwä¯ ¯lts pu klā pu tti ṣpa raṃ wle ṣā¯ ¯t • s̝a kwä¯ ¯lts pu klā śo¯ ¯l lya lyi pu ra
a8– – – – yaṃ ka¯ ¯lk || we tmāṃ pu klā wra sa śśi śo laṃ kā śya pño mā ptā ñka¯ ¯t ṣe s̝sa mpe nu ā ṣā ni¯ ¯ka kwa¯ ¯lts «pu» «klyi» pu tti śpa raka lpā¯ ¯t • tmāṃ pu klā pu tti śpa raṃ wle ·ā
b1– – – – – klā śo¯ ¯l lya lyi pu ra¯ ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ka¯ ¯lk || ka¯ ¯nt wi ki pu klā wra sa śśi śo laṃ śā kya mu ni ño mā pta ñka tṣe s̝sa mpe nu kā ru ṇi kta ryā kpa ñ[pi] pu· ly·
b2– – – – ka lpā¯ ¯t • śtwa rā kpa ñpi pu klā pu tti śpa raṃ wle ṣā¯ ¯t • śtwa rā¯ ¯k pu klā śo¯ ¯l lya lyi pu ra¯ ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ka¯ ¯lk || tu pe nu tā pa¯ ¯rk o ka ttmāṃ pu klā wra
b3– – – l· tmāṃ ñu wä¯ ¯lts pu klyi pu tti śpa raka lpā te • śtwa rtmāṃ pa ñwä¯ ¯lts pu klā ci ku cne pu tti śpa rṣi nā¯ ¯s wle sa¯ ¯nt wle ṣtā¯ ¯r || pa ñcmaṃ || pu tti śpa raka lpā te spā rtwṣā
b4¯ – – – [¯nt] wā kma tsama ○ rka mpa lṣiṃ : ma hā sa mā¯ ¯cä ra ddhi yu¯ ¯gä yu ga rā ja a bhi ṣe¯ ¯k ka rma plo ti : yā ma¯ ¯s̝t de vā va ta raṃ pu tti śpa rpṣā¯ ¯s
b5– – – – – wā wle ṣu ○ ra¯ ¯s̝ : tmāṃ s̝a kwä¯ ¯lts puku¯ ¯l śo lu ne le kta rko ra ṣṣa kka tse kyä lci ne rvā naṃ : 1 || tma¯ ¯s̝ me tra¯ ¯k ptā ñka tpa ltsa ṅkā
b6¯ – – – – – – ¯k ksa lu ne yaṃ ka lka¯ ¯m ke lo ta kka lpnā ta rmā kwra sa śśi na ṣśra lu ne yā ā ri¯ ¯ñcä wā ka¯ ¯s̝ o ma¯ ¯l ysā rṣu ṅka cka lka¯ ¯s̝ kuya lmā na ṣtre ma ñsā
b7– – – – – – – – ·pa lko¯ ¯nt ma rka mpa¯ ¯l ā kṣi ññi¯ ¯m || – – – – – – – l(·)i na – ske ya sta rko ra¯ ¯s̝ tre ma ñsā śo lu ne a dhi ṣti tā e tsata¯ ¯r || de va
b8/// ka lymeṃ tskaṃ sa ntra swi¯ ¯ñcä /// /// m·i śu rā m·i ñi kā l·¯ ¯ṅk klyo s̝ta rbhu tā śśi mu rkcnā ya

Transcription

a1/// (osi)tṣ(i) āṣānik tmāṃ-ñu-wälts(-puklyi) (puttiśparäṃ) (kälpāt) (śtwar-tmāṃ) (päñ-wälts) (pu)klā puttiśpa(rṣi)nās wl(e)sant wl(e)ṣāttmāṃ ṣäk-wälts puklā
a2(śol) (lyalyipuräṣ) (ksalu)neyaṃ kälkṣpä=-tmāṃ puklā wrasaśśi (śolaṃ) (śi)kh(i) (ñomā) (ptāñ)kät ṣ(e)ṣ säm penu kāruṇik tmāṃ-ṣäk-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāt śtwar-tmāṃ pu-
a3-(klā) (puttiśparṣin)ā(ṃ) wles wleṣāt tmāṃ śtwar-wälts puklā śol śkā lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälkṣäk-tmāṃ puklā wrasaśśi śolaṃ viśvabhū ñomā ptāñkät ṣeṣ säm pe-
a4-(nu) (käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāt tri-tmāṃ päñ-wälts puklā puttiśparṣināṃ wles wleṣāt tmāṃ we-wälts puklā śol lya-
a5-(lyipurä)ṣ ksaluneyaṃ kälkśtwar-tmāṃ puklā wrasaśśi śolaṃ krakasundi ñomā ptāñkät ṣeṣ säm penu kāsu kälko tmāṃ-puklyi puttiśparäṃ kä-
a6-(lpāt) (we)-tmāṃ we-wälts puklā puttiśparäṃ wleṣātokät-wälts puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälktri-tmāṃ puklā wrasaśśi śolaṃ kanakamuni ño-
a7-(mā) (ptañkät) ṣeṣ säm penu puk knāṃnmāṃ okät-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāttmāṃ-ṣäk-wälts puklā puttiṣparäṃ wleṣātṣäk-wälts puklā śol lyalyipurä-
a8-(s) (ksalune)yaṃ kälkwe-tmāṃ puklā wrasaśśi śolaṃ kāśyap ñomā ptāñkät ṣeṣ säm penu āṣānik ṣäk-walts-puklyi puttiśparäṃ kälpāttmāṃ puklā puttiśparäṃ wle(ṣ)ā-
b1-(t) (śtwar-walts) (pu)klā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälkkänt wiki puklā wrasaśśi śolaṃ śākyamuni ñomā ptañkät ṣeṣ säm penu kāruṇik taryāk-päñ-pi-pu(k)ly(i)
b2(puttiśparäṃ) kälpātśtwarāk päñ pi puklā puttiśparäṃ wleṣātśtwarāk puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälktu penu tāpärk okät-tmāṃ puklā wra-
b3-(saśśi) (śo)l(aṃ) tmāṃ-ñu-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāteśtwar-tmāṃ päñ-wälts puklā ci kuc ne puttiśparṣinās wlesant wleṣtārpañcmaṃ
1aputtiśparäṃ ; kälpāte ; spārtwṣāb4(ṣt) (wärkä)nt ; wākmatsäṃ ; märkampalṣiṃ :
1bmahāsamāc ; räddhiyug ; yugarāja-;abhiṣek ; karmaploti :
1cyāmäṣt devā;vataraṃ ; puttiśpar«p/ṣ»ṣās ; b5 (puk) (wlesant) ; wāwleṣuräṣ :
1dtmāṃ-ṣäk-wälts-pukul ; śolune ; lek tärkoräṣ ; ṣakk atsek ; yäl ci nervānaṃ : 1 ॥
1atmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ) (kupre) (ne) (näṣ) (ārśo-)k ksaluneyaṃ kalkam ke lotäk kälpnātär māk wrasaśśi nṣäṣ śraluneyā āriñc wākaṣ omäl ysār ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣ tre mañsā b7 (śolṣinäs) (skeyas) (tärkoräṣ) pälkont märkampal ākṣiññim(tmäṣ) (metrak) (ptāñkät) (śo)l(ṣ)inä(s) skeyas tärkoräṣ tre mañsā śolune adhiṣtitā etsäṣtärdevab8(dattenaṃ) (॥) (tām) (praṣtaṃ) (tkaṃ) (meṣ) ; kälymeṃ tskäṃsanträ ; swiñc
1b(nuseñc) (ku)m(c)i ; śurām(ṣ)iñi ; kāl(ta)ṅk klyoṣtär ; bhutāśśi ; murkcnā ya (kṣāśśi) ;

Translation

a1(At a time when beings reached 80,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Vipaśyin. The good-natured venerable one obtained Buddhahood at the age of 19,000 years. For 45,000 years) he fulfilled the tasks of Buddhahood.
a1+Having forfeited 16,000 years of life, he went into extinction.
a2At the time when beings reached 70,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Śikhin. This one, too, the compassionate, obtained Buddhahood at the age 16,000 years.
a2+For 40,000 years he fulfilled the task of Buddhahood.
a3Having forfeited 14,000 years of life, he went into extinction. At the time when the beings reached 60,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Viśvabhū.
a3+This one, too, (the master of masters,) obtained Buddhahood at the age of 13,000.
a4For 35,000 years, he fulfilled the task of Buddhahood.
a4+Having forfeited 12,000 years of life, he went into extinction.
a5At the time when the beings reached 40,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Krakasundi.
a5+This one, too, the well-arrived one [su-gata], obtained Buddhahood at the age of 10,000.
a6For 22,000 years he exercised Buddhahood. Having forfeited 8,000 years of life, he went into extinction.
a6+At the time when beings reached 30,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Kanakamuni.
a7This one, too, the omniscient, obtained Buddhahood at 8,000 years of age. For 16,000 years, he exercised Buddhahood.
a7+Having forfeited 6,000 years of life, he went into extinction.
a8At the time when beings reached 20,000 years of age, there was the Buddha-god by the name of Kāśyapa. This one, too, the venerable, obtained Buddhahood at the age of 6,000 years.
a8+For 10,000 years he exercised Buddhahood.
b1Having forfeited 4,000 years of life, he went into extinction. At the time when the beings reached 120 years of age, there was the Buddha-god by the name of Śākyamuni.
b1+This one, too, the compassionate, obtained Buddhahood at the age of 35 years.
b2For 45 years he exercised Buddhahood. Having forfeited 40 years of life, he went into extinction.
b2+Now, at an age where the beings reach 80.000 years of age, you also obtained Buddhahood at the age of 19.000 years.
b3>You have [at your disposal] 45.000 years in which to exercise Buddhahood. || In (the) Pañcama (tune): || You obtained Buddhahood.
b3+You let turn the excellent Wheel of the Law.
b4You have performed the Mahāsamāja-(sūtra), the age of abundance, the consecration as Yugarāja and the thread of Karman and the descent from heaven.
b4+After having exercised all these tasks of Buddhahood, having dismissed 16.000 years of life, you definitely have to go to nirvāṇa.
b51.
b5+Thereupon the Buddha-god Maitreya reflected [upon this matter.]
b6"If I go to extinction today, by whom will be obtained the turning away [from the Saṃsāra]? The heart of many beings will break apart because of the separation from me, hot blood will go to their throat.
b6+Why should I not, for three months, teach the Law that sees [the causes of the world], after having rejected the efforts pertaining to [long] life?
b7Thereupon, The Buddha-god, Maitreya, after having rejected the efforts pertaining to [long] life, with resolve, he held on to living for three months. ||
b7+In (the tune) Deva(datta: || )
b8(At this moment, the earth trembles,) the directions are burning, (the shooting stars) are raining [down], the terrifying drums (are roaring), the drum of the spirits is heard, the ... of the Yakṣas ...

Other

a6+Als die Lebens[dauer] der wesen 30 000 Jahre war, war der (Buddha) namens Kanakamuni. Auch er, der Alleswissende, hat 8000jährig die Buddhaschaft erlangt. (Schmidt 1974: 197-8)
b1+Als die Lebensdauer der Wesen 120 Jahre war (wtl. bei einem Leben der Wesen 120 Jahre [lang]), war der Buddha namens Śākyamuni. Auch er, der Mitleidige, hat 35jährig (die Buddhaschaft) erlangt. 45 Jahre hat er die Buddhaschaft ausgeübt [und] ist, 40 Jahre Leben übriggelassen habend, ins Nirvāṇa eingegangen. (Schmidt 1974: 503-4)
b6(1) (Wenn) ich (heute) ins Nirvāṇa eingehe, von wem wird [dann meine] Rückkehr erlangt [d.h. von niemandem wird dann meine Rückkehr erlangt]? Vielen Wesen wird durch die Trennung von mir das Herz brechen [und] heißes Blut zum Munde strömen [wtl. zur Mundhöhle gehen]. ODER (2) (Wenn) ich (heute) ins Nirvāṇa eingehe - für wen gibt es [da] eine Wiederkehr [d.h. für niemanden gibt es [da] eine Wiederkehr]? -, wird vielen Wesen durch die Trennung von mir das Herz brechen [und] heißes Blut zum Munde strömen. (Schmidt 1974: 261)

Commentary

Remarks

Transcription and references have been transferred from the "Text and Reference Database of the Tocharian A Language" (Gerd Carling Lund University) (funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and SCAS).
Transcription and translation are based on Carling et al. 2009.
Fragment of a manuscript which includes A 251 - A 294 (cf. Geng et al. 2004a: 64-65).
The end of this passage corresponds to the Mahāparinirvāṇa-sūtra (Vg. 16.14, cf. Waldschmidt 1950: 208-212). See Pinault 2008: 89-108 for commentary and the identification of the passage as belonging to the 27th act.

References

Miscellaneous

Online access

IDP: THT 888; TITUS: THT 888

Transliteration

Sieg and Siegling 1908: 929-932

Edition

Sieg and Siegling 1921: 130-131; Sieg and Siegling 1921 p. 130, p. 131

Translations

Carling 2000: a2 (247, 308), a3 (247, 308), a4 (308, 309), b5 (249, 307), b6 (203), b6 b7 (305); Hackstein 1995: b6 (129); Meunier 2013: b7 (156); Schmidt 1974: a6 a7 (197f), a6 a7 (197-8), b1 b2 (503f), b1 b2 (503-4), b6 (261), b6 b7 (260f); Thomas 1952: b5 (19); Thomas 1957: a1 (206), a2 a3 (206), a4 (206), a6 (206), a6 a7 a8 (33, 189, 205), a8 b1 (189, 206), b2 (202, 206); Thomas 1967a: a3 (62); Thomas 1969: b6 b7 (241); Thomas 1970: b3 b4 (272); Thomas 1983: a6 (34), b5 (37); Thomas 1990: b6 (25); Thomas 1997: a7 (79)

Bibliography

Carling 2000

Carling, Gerd. 2000. Die Funktion der lokalen Kasus im Tocharischen. Berlin/New York: de Gruyter.

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.

Geng et al. 2004a

Geng, Shimin, Jens Peter Laut, and Georges-Jean Pinault. 2004a. “Neue Ergebnisse der Maitrisimit-Forschung (II): Struktur und Inhalt des 26. Kapitels.” Studies on the Inner Asian Languages 19: 29–94 + III. http://hdl.handle.net/11094/16566.

Hackstein 1995

Hackstein, Olav. 1995. Untersuchungen zu den sigmatischen Präsensstammbildungen des Tocharischen. HS Erg.-Heft 38. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

IDP

“The International Dunhuang Project: The Silk Road Online.” n.d. http://idp.bl.uk.

Meunier 2013

Meunier, Fanny. 2013. “Typologie des locutions en yām- du tokharien.” Tocharian and Indo-European Studies 14: 123–85.

Pinault 2008

Pinault, Georges-Jean. 2008. Chrestomathie tokharienne. Textes et Grammaire. Leuven/Paris: Peeters.

Schmidt 1974

Schmidt, Klaus T. 1974. “Die Gebrauchsweisen des Mediums im Tocharischen.” PhD, Universität Göttingen.

Sieg and Siegling 1908

Sieg, Emil, and Wilhelm Siegling. 1908. “Tocharisch, die Sprache der Indoskythen. Vorläufige Bemerkungen über eine bisher unbekannte indogermanische Literatursprache.” Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaft 39: 915–32.

Sieg and Siegling 1921

Sieg, Emil, and Wilhelm Siegling. 1921. Tocharische Sprachreste, I. Band. Die Texte. A. Transcription. Berlin/Leipzig: de Gruyter.

Thomas 1952

Thomas, Werner. 1952. Die tocharischen Verbaladjektive auf -l. Deutsche Akad. der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 9. Berlin: Akademie-Verlag.

Thomas 1957

Thomas, Werner. 1957. Der Gebrauch der Vergangenheitstempora im Tocharischen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Thomas 1967a

Thomas, Werner. 1967a. “Zu den Ausdrücken mit A ñom, B ñem im Tocharischen.” Indogermanische Forschungen 72: 58–78.

Thomas 1969

Thomas, Werner. 1969. “Bemerkungen zum Gebrauch von toch. A ptāñkät [B pañäkte, pudñäkte], A koṃ [B kauṃ]: A koṃñkät [B kauṃñäkte] usw.” Orbis 18: 235–68.

Thomas 1970

Thomas, Werner. 1970. “Zu einer stilistischen Besonderheit im Tocharischen.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 84: 254–80.

Thomas 1983

Thomas, Werner. 1983. Der tocharische Obliquus im Sinne eines Akkusativs der Richtung. Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 6. Mainz: Verlag d. Akad. d. Wissenschaften und d. Literatur.

Thomas 1990

Thomas, Werner. 1990. Tocharische Maitreya-Parallelen aus Hami. Vol. 1. SbWGF, XXVII. Stuttgart: Steiner.

Thomas 1997

Thomas, Werner. 1997. Interpretationsprobleme im Tocharischen. Unflektiertes A puk, B po “ganz, all, jeder”. Vol. 3. SbWGF, XXXV. Stuttgart: Steiner.

TITUS

Gippert, Jost, Katharina Kupfer, Christiane Schaefer, and Tatsushi Tamai. n.d. “Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS): Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection.” http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/tocharic/thtframe.htm.

Waldschmidt 1950

Waldschmidt, Ernst. 1950. Das Mahāparinirvāṇasūtra, Text in Sanskrit und Tibetisch, verglichen mit dem Pāli nebst einer Übersetzung der chinesischen Entsprechung im Vinaya der Mūlasarvāstivādins. Berlin: Akademie-Verlag.