🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kāsu

Cite this page as:"kāsu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kāsu (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “good, pleasant”; “that which is good, a good being”; “good, well”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:kartse
Lexeme variants:kāsu; kāsū
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkrant, kāsukräts, krantkrañś, krantkrant
voc
acckrañcäṃ, krats, krant, kāsukräṃtsāṃ, krantkrañcäs, krantkrant
genkrantāpkrañcäśśi
lockāswaṃkrañcsaṃ
comitkrañcsaśśäl
inst
abl
perl
allkāswackrañcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

kāsū

1A 218 b6lp kälp ; kāsū kāsū ; ñom-kl(yu)
2A 218 b6kälp ; kāsū kāsū ; ñom-kl(yu) nākä –
3A 341 b9mācar ; was lo kāsū ; ptas neṣā 90-9

kāsu

1A 1 (kā)a1su ñom-klyu ; tsraṣiśśi ;
2A 1 a4praski naṣ : tämyo kāsu ; tsraṣṣune ; pukaṃ
3A 2 b2– – b2 – ॥ kāsu ñom-klyu ; amoktsāp ;
4A 3 a4; pälkoräṣ ; śtärcäṃ kāsu ; tā(wi)a5trä :
5A 4 a2saṃ ālak wram ārkiśoṣṣis kāsu ypant naṣ kos ne
6A 13 a2loylaṃkāsu cesmi ; amok ṣeṣ
7A 13 b3śāt mäs(ka)b3l ; yäṣ kāsu ñom-klyu : cakravartuneyac ;
8A 37 b5b5 …trä : kāsu ñom-klyu sä(tkatär) ; ///
9A 46 b1 r ānand kospreṃ kāsu /// b2 ṣiyak śämlune
10A 65 b1(wotkā) (•) (mäśkit) (träṅ)käṣ kāsu pācar āṣāṃ naṣt
11A 67 a5källāa5(mār) /// ākāl ālu kāsu yāmluneyäṣ pkät nu puttiśparäṃ
12A 67 b5b5 /// nac träṅkäṣ kāsu kāsu kāswoneyum taryāk-we-pi lakṣanäsyo
13A 67 b5/// nac träṅkäṣ kāsu kāsu kāswoneyum taryāk-we-pi lakṣanäsyo yetunt
14A 74 a5säm wärtaṃ wañi kälpātär kāsu ॥ knānmā a6 ///
15A 78 b4/// (oṅkä)lme āṅkaräs klā(c)är kāsu kupre ne
16A 80 a3kokāliknaṃ kāsu a4 /// mät ne
17A 102 b1b1 /// (ñäkte)ññā träṅkäṣ kāsu yaṣ sundari aśi ne
18A 112 a1 a1 /// kāsu weñlune wärpā a2
19A 114 b1säm tmanä b1 /// kāsu klyom ciñc(ä)r mskatä b2
20A 147 a5ās ypea5ṣinäs wrassaśśäl cwac kāsu träṅktsi ye(m) tämne wkänyo
21A 149 b6– – – – – – – ॥ su(nda)ri t(räṅkä)ṣ«†ä» kāsu kā – nāśś· – –
22A 172 b1/// myo ñuk cwac-äk kāsu /// b2 /// wsāluyo
23A 175 a5/// a5 /// täpreṃ kāsu kus ne ārkiśoṣṣaṃ
24A 213 a5tsopats kārme (ka)pśiññum 10-9 kāsu woru esnum 20 śtwarāk
25A 215 a7/// (ku)pre ne et-ñi kāsu śāwaṃ ākāläntu knāsam-ci
26A 227-228 b115σ (cä)b1mpamāṃ ; k(ā)su yatsi ; puk wäknā
27A 227-228 b6; – – – (:) pāsantär kāsu ; koluneyäṣ ; lotäṅke
28A 235 b2/// k wkäṃ spārtu kāsu /// b3 /// äntā
29A 246 a1ṣokyo – – – ; kāsu wram tñi ;
30A 247 b4täṅkäṣtār ; wināsam-ci ; kāsu tsälpont ; riṣakäṃ 10-9
31A 251 a1 a1 prathama pärweṣṣe kāsu tākiṣ san·· /// b1
32A 251 b7(n-äm) ; (ā)rśiśśi ; kāsu tāki ; – – – c
33A 252 b7n-äm ; ārśiśśi ; kāsu /// 18σ
34A 255 a5ptāñkät ṣeṣ säm penu kāsu kälko tmāṃ-puklyi puttiśparäṃ a6(lpāt)
35A 261 a2läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi wa(rtsyac) (pä)lk(o)rä(ṣ)
36A 269 and 290 b3(käṣṣi) /// (ñäktas) (nape)b3näśśi kāsu yalis mo(saṃ) (lywā-m) (kuyalte)
37A 276 a6waṣtac : mänt ne kāsu ; kärs(ā)cär ; tämne
38A 288 a71 ॥ sātāgiri träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) (praca)r tämyo täṣ
39A 288 b5(pyā)b5mtsāc ॥ haima(vati) (träṅkäṣ) (kāsu) weñāṣt ṣu pi(cäs) (lcä)r
40A 295 a5yāmluneyis kus ne ñi kāsu yāmäs cami-k näṣ omäsk(eṃ)
41A 313 b7ākāläṣ : ṣokyo nu kāsu ; ṣokyo nu tso«ṣ/p»ats
42A 333 a8kärsnālcodake träṅkäṣ kāsu k· /// a9 ///
43A 354 a4kroplune : pältsäkyo kroplune kāsu : kāsu pukyo kroplune
44A 354 a4pältsäkyo kroplune kāsu : kāsu pukyo kroplune : pukyo
45A 354 a4pukyo kroplune : pukyo kāsu kākropu ṣāmaṃ – – – – – – – a5
46A 359 a40/// māṇabṛṃhaṇa • kāsu āmāñis pyāṣtlune । ma
47A 392 b6tava śā(sanāt) /// (e)b6he kāsu kälko yruñci ///
48A 435 a4e(l) elu a4 /// kāsu kälko b1 /// nuna-k
49A 443 a3a3 /// s ñi kāsu yal tmäṣ /// a4
50IOL Toch 297 a2·n· /// (kā)a2(ś)y(a)p träṅkäṣ kāsu śä… /// a3
51PK NS 2 b1śakri malkeyo pār yal kāsu mäskatr-äṃsäs daśam·l
52THT 1141 b5tampeyaṃ b5 /// ṣ«†ä» kāsu b6 /// k· – –
53THT 1643.a b3– /// b3 /// kāsu se kuc pät
54THT 2127 b2b2 /// – r kāsu /// b3 /// ·ā
55YQ I.2 a6ṣñi āntac tsitäsmāṃ träṅkäṣ kāsu se tām praṣt näṣ
56YQ I.3 a4/// – pr(a)ṣt(aṃ) ālu kāsu ; yatsikk ats ākāl
57YQ I.3 b1acite träṅkäṣ ālu kāsu yalis mosaṃ täṣ säs
58YQ I.3 b2läc ype ypeyā wrasaśśi kāsu yatsijinakkenaṃ
59YQ I.6 b6mok kupre ne et-ñi kāsu śāwaṃ ākāb7(läntu) (knāsam-ci) (•)
60YQ II.1 a3kātkmāṃ akmalyo bādhari träṅkäṣ kāsu a4 /// (wi)k(i)
61YQ II.2 b4; (wā)kmatsäṃ lkām ; kāsu se : päñ cmolwāṣiṃsaṃ
62YQ II.5 a2(t)s(o)pats kārme kapśiññum 10-9 kāsu woru esnua3(m) (20) (śtwarāk)
63YQ II.7 b2klyob2(m) (metrak) /// (kā)su sewāñ maśkaṃ yas umpar
64YQ II.7 b3orkmac kälkāc tämyo kāsu pyāmäs sewāñ mänt ne
65YQ II.9 b7; weñār rake : b8(su) 16σ /// (kä)ṣṣi
66YQ II.10 b1; 13σ /// ; (kā)su worku ; esnaṃ wärts
67YQ II.12 a5läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi wartsyac pälkoräṣ
68YQ II.13 a6ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ a7(su) /// (säk)säk kalpsaṃ mahāśrāvaki
69YQ II.14 b6/// (ārkiśoṣ)in(tw)ac sādhu sādhu kāsu kāsu klyom metrak lo
70YQ II.14 b6(ārkiśoṣ)in(tw)ac sādhu sādhu kāsu kāsu klyom metrak lo waṣtäṣ
71YQ II.15 b2klyomänt metrab2(knäṣṣ) (aci) /// (k)āsu kakmu yasäṃ ṣāmnāñ kāsu
72YQ II.15 b2(k)āsu kakmu yasäṃ ṣāmnāñ kāsu waṣtäṣ lantu kāsu kälpo
73YQ II.15 b2ṣāmnāñ kāsu waṣtäṣ lantu kāsu kälpo yasäṃ b3 ///
74YQ II.15 b4rake ; pältsäkyo ; kāsu skamat ; kākropuṣ ;
75YQ III.4 a5miṣi tāṣ cam tu kāsu āneñci pleṣār tme ñuk
76YQ III.11 a6omäskeṃ lyalypu nutāa6(mträ) /// (kāsu) (we)ñāṣt klyomiṃṣu
77YQ III.11 b214σ /// (saṅka)sth(e)r träṅkäṣ kāsu kāsu dānapati wärpāc-ci pissaṅk
78YQ III.11 b2/// (saṅka)sth(e)r träṅkäṣ kāsu kāsu dānapati wärpāc-ci pissaṅk sākät
79YQ N.4 a6puk ñemiṣṣās wramäntyo lkātsi kāsu /// a7 ///

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.