🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pyāmäs

Cite this page as:"pyāmäs". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pyāmäs (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“to do”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:yām-
Lexeme variants:pyāmäs
 
Person:second
Number:plural
Tense/Mood:imperative
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:imperative
Stem class:3
Valency:transitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2pyām, pyām-ñi, pyāmā-ṃ, pyāmā-mpyāmäs, pyāms-äṃpyāmtsārpyāmtsāc
3

Lexeme family

Occurrences

pyāmäs

1A 15 a4pic poś träṅki tämnepyāmästmäṣ cem mäśkitāñ
2A 276 a6; kärs(ā)cär ; tämnepyāmäs; yas penū :
3A 288 b4ārwar y(atsi) (wo)tka-m tämpyāmästäpreṃ klyom metrak śmäṣ
4YQ I.1 a6(ārwar) (yatsi) (wotka-m) (täm)(pyāmä)«t/s»täpreṃ klyom metrak śmaṣ
5YQ II.7 b3orkmac kälkāc tämyo kāsupyāmässewāñ mänt ne orkmäṣ
6YQ II.9 a7a7/// (tä)mn(e)pyāmästmā-k śkaṃ se pācar
7YQ II.12 b2yasäṃ kri tāṣ tämnepyāmäsnmäsmāṃ kapśiññā b3
8YQ III.11 a7was ārts koṃ yärkpyāmäsśäṃ träṅkäṣ tämne
9YQ III.11 a7śäṃ träṅkäṣ tämnepyāmäsa8/// tkaṃ