Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

wäknā

Cite this page as:"wäknā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wäknā (accessed 02 Dec. 2023).
 
Meaning:“manner, custom, habit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:yakne
Lexeme variants:wäknā
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom wkäṃ
voc
acc wkäṃ
gen
loc wäknaṃ wäknäṃtwaṃ
comit
inst wkänyo wäknantyo
abl wäknäṣ
perl wäknā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

wäknā

1A 5 a6(pe)käntāṃ pukwäknāyärkā yāmuräṣ
2A 5 b2täm nu mäntwäknā
3A 6 b4nu täṣ knānmāñcäśśi śäkwäknākulewāsac tuṅk tsäknātsi tärkor
4A 8 a4täm nu mäntwäknā
5A 16 a3ces śtwar mäśkitāśśi tämnewäknālānt wätkāṣäl wram kātkam
6A 19 a2täṣnewäknākakmu
7A 20 b4tämnewäknākakmu
8A 22 a2täm nu mäntwäknā
9A 25 a4wrasaśśi śolaṃ śākyamuni tämnewäknākak{n/m}u ā(ṣā)a5(nik) (kälymeyā) (ysomo) (puk) (mä)rkampalä(ntu) kärso ptāñkät
10A 45 b6·t«†ä» täm nu mäntwäknā॥ – ///
11A 48 b5/// b5– – (tämne)wäknārājagriyaṃ añumāski nā(ṃtsu) ///
12A 60 b5pukwäknāwas ākāl ritāmtär tāne tu ptāñkät ārkib6(śoṣṣaṃ) ///
13A 63 a3täm nu mäntwäknā
14A 64 a2ceṣ triwäknāwrasañ pāpṣunea3(yäṣ) (wärcetswātsu)neyā śāmānäk
15A 64 b4waltsurākk ats wrasaśśi wäṣtwäknāśob5(lis) (kärṣtālune)
16A 64 b5ṣäññāk wlalune penu triwäknāmäskatär •
17A 65 a3(skāyluneyo) (wlalune) penu triwäknāmäskatär •
18A 65 a4täm nu mäntwäknā
19A 65 a5sas sas ; triwäknā; śol käa6(rṣtālu,neyäntu) (:)
20A 66 a3śmeñc śtwarwäknā; ratkaśśäl ; a4
21A 71 a3nāntsu wäl träṅkäṣ mäntwäknānaṣ ॥ tmäṣ a4
22A 78 b6kus ne cesmaṃ päñwäknādhanu – – – – –
23A 124 b1praṣt śol /// b1wäknāśwātsi /// b2ntä
24A 144 a1a1/// tw(ä)knā॥ keśikaṃ ॥
25A 145 a3ṣträ täm nu mäntwäknā॥ apratitulnaṃ ॥
26A 145 b4/// rki cami śtwarwäknāñomäntu keneñc täm mäṃt
27A 148 a6mäntwäknāne ; yāmu tā
28A 150 b5räṣ oko yäṣ tämnewäknāaneñcāṣ kākätkunt b6///
29A 168 a4lä tatätkāt : tämnewäknāpe añ· /// a5
30A 177 b5lo wiko tāṣ pukwäknāmäsrats lotkaṣt /// b6
31A 183 a5/// a5/// śtwarwäknārackisyo worpu /// a6
32A 193 a5ṣtā /// a5rwäknātseññāñ wäsyāñ rätrā ·y·
33A 214 b3puk wrasaśśi ; pukwä(knā) (:)
34A 218 a7śmoññesyo pe ; trīwäknā:
35A 219 a6mä /// a6kwäknāṣiyak puk tām wartsyaśśäl
36A 220 b1/// nti ; mākwäknā:
37A 221 b3(tä)mnewäknā; märkampal ; śpālmeṃ
38A 227-228 b1k(ā)su yatsi ; pukwäknā:
39A 229 b1naṣ tämnewäknā; ṣurmant ce b2
40A 230 a5; māskant-ñi ; mākwäknā (:) (50-5)
41A 231 a2semäśu näkṣant klopant pukwäknāa3
42A 231 b3; āskācāsyo ; mākwäknā:
43A 232 a1; bodhisatvās ; mākwäknā:
44A 236 a7/// r·āṃṣinās ; triwäknā:
45A 238 a2– ·s· cämpiṣ pukwä(kn)āñātsentwäṣ /// /// swār
46A 238 a4/// a4klopäntwäṣ pukwäknā: 60-5 ā ///
47A 258 a8tämne ;wäknākakmu :
48A 263 b4epreraṃ orto kälk«†ä» wkäṃwäknāpa /// b5///
49A 265 a8päñwäknāra·e ; – k·i
50A 269 and 290 a7(ats) (ṣāmaṃ) ; (puk)(wäknā)(ñi) ; (tsälpāl) (naṣt)
51A 270 b3śolaṃ metrak ñomā tämnewäknākakmu •
52A 274 b5/// rk«†ä» yaṣ mākwäknābrāmnāśśi dakṣiṃ wawuräṣ seyaṣiṃ
53A 287 and 259 b2(wältseṃ) (ār)k(i)śoṣṣaṃ tkaṃ ṣä(k)w(äknā)(wāsä)ṅkātär
54A 288 b1• nmuk ṣäk piwäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñi ṣñi
55A 288 b8(nmuk) (ṣäk) (pi)(wäknā); (kus) (ne) (wa)ṣtäṣ ; lantuṣ neñc
56A 297 a3– smāṃ • tri(wä)knāñemiṣinā /// a4c
57A 297 b4tkan= ākāśā ; wkäṃwäknā: 1
58A 299 b8mäntwäknāpälkāte
59A 301 b2ntāñ rape ypār päñwäknāb3///
60A 302 a2aci śäk we piwäknārakeyaṃ –
61A 312 b4täm nu mäntwäknā
62A 315 and 316 b4lyokänt lokān;tarintu ; triwä(knā); /// ///
63A 315 and 316 b7täm nu mäntwä(knā)
64A 328 a3tā /// a3///wäknāwāsäṅkātsi osāt tä ///
65A 336 a6späntālune ; śtwarwä(knā); /// 11σ
66A 336 a7kāswoneyntwäṣ ; triwäknā; tripṭäntu tsnont ;
67A 345 b1ñemiṣinäs kuklasaṃ lmoṣ triwäknāklaṅkasy(o) • tr(i) w(ä)knā
68A 345 wäknā klaṅkasy(o) • tr(i)w(ä)knāñäkci y(āt)l(u)b2neyo kaknuṣ śtwar
69A 345 b2ñäkci y(āt)l(u)b2neyo kaknuṣ śtwarwäknāwsāluyo śtwar wäknā wampeyäntuyo
70A 345 śtwar wäknā wsāluyo śtwarwäknāwampeyäntuyo (wā)b3mpuṣ päñ wäknā
71A 345 b3wäknā wampeyäntuyo (wā)b3mpuṣ päñwäknārapeyntuyo päñ wäknā yśalmaṣinās
72A 345 päñ wäknā rapeyntuyo päñwäknāyśalmaṣinās sukuntuyo b4skassuṣ
73A 357 a3ptāñkäkteṃ yātlune näṃ triwäknāpūk sne yañ mā
74A 357 a4{p/ṣ}ūrm rake ptāñkte triwäknācesäṃ śäk lotktsā ptāñkät
75A 377 a4sne kaś mākwäknā; paryārintu yaṣ ;
76A 379 b5s wärṣi ; mäntwäknāyasäṃ ; kärsālunyo mänt
77A 420 b2/// vanāmeya • tämnewäknā/// b3/// ram
78A 432 b5b5/// c triwäknāwräntu kle – kupre
79A 436 a1plākṣāt waṣtäṣ läc tämnewäkn(ā)·k· /// a2///
80A 467 a2/// a2/// mäntwäknātkanis prākrone mäsro ///
81THT 1417.d a4/// a4/// käwäknā·äṣ puk /// a5
82THT 1493 a3/// tsä skamat śäkwäknā– /// a4///
83THT 1618.b b3b3/// – pukwäknāka – /// b4
84THT 2016 b2/// b2/// ntawäknā– ///
85THT 2067 a2a2/// – – śtwarwäknā/// a3/// tn·
86THT 2071 b1b1/// tmäṣ wkäṃwäknā/// b2/// –
87YQ I.1 a2(nmuk) (ṣäk) (pi)(wäknā)(waṣtäṣ) (lantuṣ)
88YQ I.1 b3nmuk ṣäk piwäknā;
89YQ I.4 a6– ; känt wältswäknā; puk lo ārar
90YQ II.1 b4wkäṃwäknāsaṃsārṣinās klopantyo wāwneskunt
91YQ II.1 b6puk wrasaśśi ; pukwäknā:
92YQ II.5 a8(tämne)w(ä)knākakmunt
93YQ II.6 b4eṣṣ-äṃ toriṃ ; śtwarwäknā; ṣāmañy oko :
94YQ II.8 a4(viśva)k(ā)rm ñkät wkäṃwäknāpyāpyāsyo tkaṃ ytäṣträ :
95YQ III.2 b7mäntwäknā
96YQ III.8 a2näṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃwäknāa3///
97YQ III.8 a4sām näṣ wkäṃwäknā kāpār yāmlaṃ śwātsintuyo sasyā
98YQ III.10 b8(wkäṃ)wäknābārāṇas riṃsäṣ yärkant wärpnāmāṃ
99YQ III.11 a2ṣpätwäknāpissaṅkaṃ kälkont
100YQ III.11 a3wrasañ mākwäknāpissaṅkäntu yärkā ypanträ
101YQ N.1 a2śwātsintu tämnek yoktsintu wkäṃwäknāṣtāmäntwaṃ waraṃ yo ///
102YQ N.1 b6mäṃ(t)w(äknā)///
103YQ N.2 and N.6 b2(wsā) yokāṃ kapśiñño wkäṃwäknāräddhi paryāriyo wrasa(s) ///