🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wäknā

Cite this page as:"wäknā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wäknā (accessed 22 May 2024).
 
Meaning:“manner, custom, habit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:yakne
Lexeme variants:wäknā
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ant

Paradigm

sgpldu
nomwkäṃ
voc
accwkäṃ
gen
locwäknaṃwäknäṃtwaṃ
comit
instwkänyowäknantyo
ablwäknäṣ
perlwäknā
all
caus

Lexeme family

 • wkäṃ “manner, custom, habit” n
  • wäknasurñe “correctness, rectitude” n
   sg
   nomwäknasurñe
   accwäknasurñe
  • wkäṃ-wäknā “in every manner, of all kinds”

Occurrences

wäknā

1A 3 a6pākasyo : niṣpal päñ(wäk);(nā)b1(kroptär) ; cami
2A 5 a6säm yaṃtrā(cā)a6(re) (pe)käntāṃ pukwäknāyärkā yāmuräṣ oṣeñi pkänt-äk
3A 5 b2ypā-ṃ täm nu mäntwäknāṣāmnernaṃproṣmiṃn
4A 6 b4nu täṣ knānmāñcäśśi śäkwäknākulewāsac tuṅk tsäknātsi tärkor
5A 8 a4pekat täm nu mäntwäknāṣaḍap-devadattenaṃywont
6A 16 a3ces śtwar mäśkitāśśi tämnewäknālānt wätkāṣäl wram kātka-m
7A 19 a2śākyamu(ni) a2ñomā täṣnewäknākakmu āṣānik kälymeyā ysomo
8A 20 b4nu säm ñom-kälywāts tämnewäknākakmu āṣānik kälymeyā (yso)b5mo
9A 22 a2śäm täm nu mäntwäknāṣeraśi-niṣkramāntaṃcindāma(ṇi)
10A 25 a4wrasaśśi śolaṃ śākyamuni tämnewäknākak{n/m}u ā(ṣā)a5(nik) (kälymeyā) (ysomo)
11A 45 b6·t«†ä» täm nu mäntwäknā॥ – ///
12A 48 b5/// b5– – (tämne)wäknārājagriyaṃ añumāski nā(ṃtsu) ///
13A 60 b5: 1 ॥ pukwäknāwas ākāl ritāmtär tāne
14A 63 a3(yā)mr-äṃ täm nu mäntwäknāārśi-lāñcinaṃrakär
15A 64 a2päknāmo kotnaṣ ceṣ triwäknāwrasañ pāpṣunea3(yäṣ) (wärcetswātsu)neyā śāmān-äk
16A 64 b4waltsurākk ats wrasaśśi wäṣtwäknāśob5(lis) (kärṣtālune) (ṣäññā-k) wlaluneyo
17A 64 b5ṣäññā-k wlalune penu triwäknāmäskatärsas {ṣ/p}(ārluneyo)
18A 65 a3(skāyluneyo) (wlalune) penu triwäknāmäskatärsas ṣñi
19A 65 a4wälläṣtär täm nu mäntwäknā• ॥ yäṅkreyaṃ
20A 65 a5sas sas ; triwäknā; śol a6(rṣtālu,neyäntu) (:)
21A 66 a3tāke-ñi : śmeñc śtwarwäknā; ratkaśśäl ; a4
22A 71 a3nāntsu wäl träṅkäṣ mäntwäknānaṣtmäṣ a4
23A 78 b6kus ne cesmaṃ päñwäknādhanu – – – – –
24A 124 b1praṣt śol /// b1wäknāśwātsi /// b2ntä
25A 144 a1a1/// tw(ä)knākeśikaṃmäṃt
26A 145 a3ṣträ täm nu mäntwäknāapratitulnaṃṣom
27A 145 b4/// rki cami śtwarwäknāñomäntu keneñc täm mäṃt
28A 148 a6ṣoky= opśi : mäntwäknāne ; yāmu
29A 150 b5räṣ oko yäṣ tämnewäknāaneñcāṣ kākätkunt b6///
30A 168 a4 tatätkāt : tämnewäknāpe añ· /// a5
31A 177 b5lo wiko tāṣ pukwäknāmäsrats lotkaṣt /// b6
32A 183 a5/// a5/// śtwarwäknārackisyo worpu /// a6
33A 193 a5ṣtā /// a5rwäknātseññāñ wäsyāñ rätrā ·y·
34A 214 b3puk wrasaśśi ; pukwä(knā) (:) /// b4
35A 218 a7śmoññesyo pe ; trīwäknā: tsopatsäṃ kāruṃ ;
36A 219 a6 /// a6kwäknāṣiyak puk tām wartsyaśśäl
37A 220 b1/// nti ; mākwäknā: (kl)oräṣ cam ṣñi
38A 221 b3; – – – (:) (tä)mnewäknā; märkampal ; śpālmeṃ
39A 227-228 b1k(ā)su yatsi ; pukwäknā: me /// 14σ
40A 229 b1: 40-6 naṣ tämnewäknā; ṣurmant ce b2
41A 230 a5; māskant-ñi ; mākwäknā (:) (50-5) /// 11σ
42A 231 a2semäśu näkṣant klopant pukwäknāa314σ ///
43A 231 b3; āskācāsyo ; mākwäknā: b413σ
44A 232 a1; bodhisatvās ; mākwäknā: buddhiśpa /// 11σ
45A 236 a7/// r·āṃṣinās ; triwäknā: kälpintär skuntu ;
46A 238 a2·s· cämpiṣ pukwä(kn)āñātsentwäṣ /// /// swār
47A 238 a4/// a4klopäntwäṣ pukwäknā: 60-5 ā ///
48A 258 a8; ñomā tämne ;wäknākakmu : āṣānik puk
49A 263 b4epreraṃ orto kälk«†ä» wkäṃwäknāpa /// b5///
50A 265 a8ṣā(mn)er(na)ṃpäñwäknāra·e ; – k·i
51A 269 and 290 a7(ats) (ṣāmaṃ) ; (puk)(wäknā)(ñi) ; (tsälpāl) (naṣt)
52A 270 b3śolaṃ metrak ñomā tämnewäknākakmub4(mne) (wkänyo)
53A 274 b5/// rk«†ä» yaṣ mākwäknābrāmnāśśi dakṣiṃ wawuräṣ seyaṣiṃ
54A 287 and 259 b2(wältseṃ) (ār)k(i)śoṣṣaṃ tkaṃ ṣä(k)w(äknā)(wāsä)ṅkātärbahudantākaṃ
55A 288 b1nmuk ṣäk piwäknāw(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā
56A 288 b8 (॥) (nmuk) (ṣäk) (pi)(wäknā); (kus) (ne) (wa)ṣtäṣ
57A 297 a3smāṃtri(wä)knāñemiṣinā /// a4c
58A 297 b4tkan= ākāśā ; wkäṃwäknā: 1 /// b5
59A 299 b8(träṅkä)ṣ peṃ klyomiṃ mäntwäknāpälkātebrahmāvati träṅkäṣ
60A 301 b2ntāñ rape ypār päñwäknāb3/// ñäktañ śepär
61A 302 a2aci śäk we piwäknārakeyaṃa3///
62A 306 a4/// skamat śäk(wäknā)/// a5///
63A 312 b4ṣtamar täm nu mäntwäknābahudantākaṃwlāññäktäṣṣ
64A 315 and 316 b4lyokänt lokān;tarintu ; triwä(knā); /// ///
65A 315 and 316 b7tāk täm nu mäntwä(knā)(tā)māṣṣ orto wälts ṣäk
66A 328 a3 /// a3///wäknāwāsäṅkātsi osāt ///
67A 336 a6: späntālune ; śtwarwä(knā); /// 11σ a7
68A 336 a7 «:» kāswoneyntwäṣ ; triwäknā; tripṭäntu tsnont ;
69A 345 b1ñemiṣinäs kuklasaṃ lmoṣ triwäknāklaṅkasy(o)tr(i) w(ä)knā
70A 345 b1wäknā klaṅkasy(o)tr(i)w(ä)knāñäkci y(āt)l(u)b2neyo kaknuṣ śtwar
71A 345 b2ñäkci y(āt)l(u)b2neyo kaknuṣ śtwarwäknāwsāluyo śtwar wäknā wampeyäntuyo
72A 345 b2śtwar wäknā wsāluyo śtwarwäknāwampeyäntuyo (wā)b3mpuṣ päñ wäknā
73A 345 b3wäknā wampeyäntuyo (wā)b3mpuṣ päñwäknārapeyntuyo päñ wäknā yśalmaṣinās
74A 345 b3päñ wäknā rapeyntuyo päñwäknāyśalmaṣinās sukuntuyo b4skassuṣ
75A 357 a3ptāñkäkteṃ yātlune n-äṃ triwäknāpūk sne yañ
76A 357 a4{p/ṣ}ūrm rake ptāñkte triwäknācesäṃ śäk lotktsā ptāñkät
77A 377 a4: sne kaś mākwäknā; paryārintu yaṣ ;
78A 379 b5s wärṣi ; mäntwäknāyasäṃ ; kärsālunyo mänt
79A 420 b2/// vanāmeyatämnewäknā/// b3/// ram
80A 432 b5b5/// c triwäknāwräntu klekupre
81A 436 a1plākṣāt waṣtäṣ läc tämnewäkn(ā)·k· /// a2///
82A 467 a2a2/// mäntwäknātkanis prākrone mäsro(ne) ///
83THT 1417.d a4/// a4/// wäknā·äṣ puk /// a5
84THT 1493 a3/// tsä skamat śäkwäknā– /// a4///
85THT 1618.b b3b3/// – pukwäknāka – /// b4
86THT 2016 b2/// b2/// ntawäknā– ///
87THT 2067 a2a2/// – – śtwarwäknā/// a3/// tn·
88THT 2071 b1b1/// tmäṣ wkäṃwäknā/// b2/// –
89YQ I.1 a2 (•) (nmuk) (ṣäk) (pi)(wäknā)(waṣtäṣ) (lantuṣ) /// (luneyā)
90YQ I.1 b3nmuk ṣäk piwäknā; kus ne waṣtäṣ
91YQ I.4 a6– ; känt wältswäknā; puk lo ārar
92YQ II.1 b4kaś toräṣ : wkäṃwäknāsaṃsārṣinās klopantyo wāwneskunt ārkib5(śoṣi)
93YQ II.1 b6puk wrasaśśi ; pukwäknā: cmolu lyalypäb7(ntwis) ;
94YQ II.5 a8(yas) (wäṣpā) (wätkālts) (tämne)w(ä)knākakmunt puk knānmānänt ptāñkät
95YQ II.6 b4eṣṣ-äṃ toriṃ ; śtwarwäknā; ṣāmañy oko :
96YQ II.8 a4/// (viśva)k(ā)rm ñkät wkäṃwäknāpyāpyāsyo tkaṃ ytäṣträ :
97YQ III.2 b7/// (trä)ṅk(i)ñc mäntwäknāśākkiñ träṅkiñc tanne
98YQ III.8 a2näṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃwäknāa3/// (wsā)luyo
99YQ III.8 a4yete-ṃ sām näṣ wkäṃwäknākāpār yāmlaṃ śwātsintuyo sasyā
100YQ III.10 b8puttiśparṣṣāṃs wlesab8(nt) /// (wkäṃ)wäknābārāṇas riṃsäṣ yärkant wärpnāmāṃ
101YQ III.11 a2(gautami)s kanak pälkoräṣ ṣpätwäknāpissaṅkaṃ kälkont ea3(lant) ///
102YQ III.11 a3ea3(lant) /// wrasañ mākwäknāpissaṅkäntu yärkā ypanträ
103YQ N.1 a2śwātsintu tämne-k yoktsintu wkäṃwäknāṣtāmäntwaṃ waraṃ yo ///
104YQ N.1 b6śāriputträ träṅkäṣ mäṃ(t)w(äknā)/// b7/// (käṣ)ṣi
105YQ N.2 and N.6 b2(wsā) yokāṃ kapśiñño wkäṃwäknāräddhi paryāriyo wrasa(s) ///