🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

YQ II.8

Known as:YQ II.8; YQ 1.6
Cite this page as:"YQ II.8". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqii8 (accessed 25 May 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 2.8
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M15; M18; M12

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a1/// lna slaṃ ptā ñä kte wi nā sa mśi : 1 || tma
a2/// [v]· rū ḍha ki lā¯ ¯nt wa tku rā na ndeṃ u pa na nde nä
a3/// s·¯ ¯ñcä vi ru pā kṣe¯ ¯s lā¯ ¯nt wa tku rā ja la pra bhe nä ṣṣa ci
a4/// [k]·¯ ¯rm ñkä¯ ¯t wkaṃ wä knā pyā pyā syo tkaṃ ytä s̝tra : dhra ḍhi rā ṣṭre slā
a5/// [g]· [ndha] rve ñi lā¯ ¯ñśä lā laṃ ṣke kka¯ ¯ts ra pe ype¯ ¯ñcä || tma¯ ¯s̝ bra¯ ¯m ñkä¯ ¯t wlā
a6/// [lā] paṃ || o rtu ne ṣiṃ pa ltsa kyo klyo mme tra¯ ¯k da kṣi na ka śśi : pā cri mā cri ka ṣṣi śśi
a7/// [ñā] ssa ru¯ ¯s̝ spa ktā na cca ṣi : kā rā śä ntwä wä rta ntwaṃ yta ṣtro ki tkaṃ ā kā śca ṣi : 1 mā nu
a8/// [l]tsa kyo ṣo mlyu krā pu kwra ssā mai tra yne śya ta¯ ¯r : wso ko ne yo wcaṃ lyu krā yne śya tra ptā
b1/// [ś]ya trā ṣā ni¯ ¯k : 2 || wlā ñka ttraka ṣṣo kyo nu ptā ñka tka ṣṣi na cwa s̝tala nta ssi ñā sta
b2/// [k](·)a ṣiṃ ja rmrā caṃ na ta kyo ymāṃ tsru ṣkā rā ywa traṃ o ki : tseṃ yo kā skra¯ ¯nt a śa nyo ā
b3/// [ñi] : o ñi cmo lṣi ā jā nai lyu tā rme ma¯ ¯s̝ lā laṃ ṣke mā nu ṣā ṣtru : ṣā mnu ne
b4/// ·ā ñktā kā rme : 1 || saṃ tu ṣi te traka¯ ¯s̝ mā śkaṃ tā pa¯ ¯rk ptā ñkä tka ṣṣi lo
b5/// ye¯ ¯s̝ || su yā ne traka ṣce ṣpe nu ma dhya de śṣi ñi wra sa ñta
b6/// k(·)ā pko rpa cka kmu¯ ¯s̝ || mai traṃ || ṣo me brā hma ṇiṃ cmo lpa llā
b7/// kpa llā ntra : ṣo me lkā tsi kra¯ ¯nt kā wä ltu ne pa
b8/// tra kyā pko rpā yma tu ñcä¯ ¯s wra sa śśi ka¯ (–)

Transcription

1da1n1n2 11σ /// l nasläṃ ; ptāñäkte ; wināsam-śi : 1 ॥
tmä-
a2-(ṣ)n3 /// v(i)rūḍhaki lānt watkurā nandeṃ upanandenä-
a3-(ṣṣ) (aci) /// (lyā)s(e)ñc virupākṣes lānt watkurā jalaprabhenäṣṣ aci
a4n4 /// (viśva)k(ā)rm ñkät wkäṃ wäknā pyāpyāsyo tkaṃ ytäṣträ : dhräḍhirāṣṭres lā-
a5-(nt)n5 (watkurā) /// g(a)ndharveñi lāñś lālaṃṣke-kk ats rape ypeñctmäṣ bram ñkät wlā-
a6-(ññäktac)n6n7 /// (nandavi)lāpaṃ
1aortuneṣiṃ ; pältsäkyo ; klyom metrak ; dakṣinakäśśi :
1bpācri mācri ; käṣṣiśśia7(-k) ;
1c /// ; ñāss aruṣ ; spaktānac caṣi :
1dkārāśäntwä ; wärtäntwaṃ ; ytäṣtr oki ; tkaṃ ākāś caṣi : 1
2a nu a8 13σ
1b/// (pä)ltsäkyo ; ṣom lyukrā ; puk wrassā ; maiträ yneś yatär :
2cwsokoneyo ; wcaṃ lyukrā ; yneś yaträ ; ptāb1(ñäkte)n8 (käṣyāp) (:)
2d10σ /// ; (yne)ś yatr āṣānik : 2 ॥
wlāñkät träṅkäṣ ṣokyo nu ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi ñās tä-
b2-(mnäṣtr-äṃ) ///
1a(tseṃ) (śā)k(w)aṣiṃ ; jar mrācaṃ ; natäkyo ymāṃ ; tsru ṣkārā ; ywatr-äṃ oki :
1btseṃ yokās krant ; aśänyo ; ā… b3n9 /// (kapśa)ñi :
1coñi cmolṣi ; ājānai ; lyutār memaṣ ; lālaṃṣke ; nu ṣāṣtru :
1dṣāmnuneb4(yis)n10 ; (ākālyo) ; /// ; (pt)āñktā kārme : 1 ॥
saṃtuṣite träṅkäṣ śkaṃ tāpärk ptāñkät käṣṣi lo-
b5-(k)n11 (naṣ) /// yeṣsuyāne träṅkäṣ ceṣ penu madhyadeśṣiñi wrasañ tä-
b6-(rkär)n12 /// (meträ)k(y)āp korpac kakmuṣmaitraṃ
1aṣome brāhmaṇiṃ ; cmol pällāb7(nträ)n13 ;
1b /// (pältsä)k ; pällānträ :
1cṣome lkātsi krant ; kāwältune ; b8(llānträ)n14
/// (me)träkyāp korpā ymatuñcäs wrasaśśi kä(nt)

Translation

a11
a1... the future ... of the Buddha-god – we venerate you.
a1+Thereupon, ...
a2+On the order of King Virūḍhaka, ... beginning with Nanda and Upananda, ... (clean?) ...
a3+On the order of King Virūpākṣa, ... beginning with Jalaprabha, ...
a4...
a4God (Viśva)karman beautifies the ground with all kinds of flowers.
a4+(On the order) of King Dhṛtarāṣtra,
a5... the kings of the Gandharvas play, very softly indeed, music.
a5+|| Then, God Brahmā (says to God) Indra:
a6... In the (Nandavi)lāpa [tune] || With friendly thought the noble Metrak (paid his respect) to receivers of gifts, to father and mother, to teachers ...
a71.
a7... have called forth to the desire for his service. In jungles and woodlands are earth and sky adorned for him as it were.
a7+Not, however, ...
a8... in his mind, he shows, in first place, kindness to all beings;
a8+in the second place, in his joyfulness, he shows ... (to the) Buddha(god the teacher) ...
b12 ||
b1... he shows, the venerable one. God Indra says:
b1+His desire to go away from the house and to go to the Buddha-god the teacher has become very strong.
b2... the topknot of (blue) hair on his head is leaning a little to the back as it were since he is moving forward pushing hard;
b2+with his beautiful blue eyes, ...
b3... (his) body: human, of noble descent, exceedingly delicate, but not tired.
b3+(With the wish) for monkhood, ... by the Buddha-god the truth.
b41 ||
b4Saṃtuṣita says:
b4+No longer (is) the Buddha-god the teacher now far away.
b5... has gone ... || Suyāna says:
b5+The people of the Madhyadeśa, too, ... (like a) cloud ... having come to the presence of ... Metrak.
b6|| In the Maitär [tune] ||
b6+Some praise (his) brahmanic descent,
b7... praise his thinking;
b7+some praise his beautiful appearance;
b8... of the beings moving ... toward Metrak hundred(fold?)

Commentary

Linguistic commentary

The commentary is adapted from Ji et al. 1998: 108.
n1wināsamśi is a verse variant of wināsamäśśi, morphologically |wäynāsamäs-cäy| (Sieg et al. 1931: 329).
n9TA ṣāṣtru is the past participle of hitherto unattested ṣtār-; this verb stem is related to ṣtare ‘Anstrengung’ as mālk- is to malke ‘milk’ or swās- to swase ‘rain’.
n14TA ymatu, of uncertain meaning, recurs in a context of homage being expressed in A 62: a1, A 251: b4, and A 252: b4; cf. Sieg et al. 1931: 17.

Parallel texts

MaitrHami 2, 8-10

Remarks

This fragment contains part of the second act of the Maitreyasamitināṭaka; an Uy. parallel is MaitrHami II, 8b27-10a5. See also Pinault 1999: 195-6.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 108.

Philological commentary

n2Cf. MaitrHami 2, 8 b28ff., and the last line of this leaf corresponds to MaitrHami 2, 10 a5ff. (for the Uy. references cf. Ji et al. 1998: 18).
n3Cf. MaitrHami 2, 9 a2ff.
n4Cf. MaitrHami 2, 9 a9ff.
n5Cf. MaitrHami 2, 9 a15ff.
n6nandavilāpaṃ: two stanzas of 4 x 15 (7/8) syllables.
n7kārāśäntwä: this form is a mistake for kārāśäntu ('in the wilds and the woodlands') or, less likely, kārāśäntwaṃ ('in the wilds and in the woodlands'). The mistake is probably due to the next word, which starts with .
n8Cf. MaitrHami 2, 9 b2ff.
n10Cf. MaitrHami 2, 9 b17ff.
n11The Uyghur text has the name Suyāma, borrowed in the form suyami, MaitrHami 2, 9 b21.
n12maitraṃ: two stanzas of 4 x 12 (5/7) syllables.
n13Cf. MaitrHami 2, 10 a1f.

References

Miscellaneous

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Sieg et al. 1931

Sieg, Emil, Wilhelm Siegling, and Wilhelm Schulze. 1931. Tocharische Grammatik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.