🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ākālyo

Cite this page as:"ākālyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ākālyo (accessed 26 May 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “wish, desire”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:akālk
Lexeme variants:ākālyo
 
Number:singular
Case:instrumental
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-äntu

Paradigm

sgpldu
nomākālākāläntu
voc
accākālākāläntu
genākālisākāläntwāśśi
loc
comit
instākālyo
ablākāläṣ
perlākālāākālntwā
allākālacākāläntwac
caus

Lexeme family

Occurrences

ākālyo

1A 58 a514σ /// ; (ñi)(ā)kālyo: 1 ॥ tmäṣ
2A 84 b312σ b3/// (kā)swon=ākālyo; tärko śwātsi ;
3A 220 a2; ṣñi kāswaṣiṃ ;ākālyo: 50-6 /// 14σ
4A 257 b1ke esmāṃ bo(dhisattvāṃ) lkālṣiṃākālyowiyo oki śla natäk
5A 271 a2rtti ; tsälpālune ;ākālyo: metra a323σ
6A 288 b4was p(t)ā(ñkät) (käṣṣiṃ) (lkāluneṣiṃ)(ākālyo)(pyā)b5mtsāchaima(vati) (träṅkäṣ)
7A 288 b7wākmatsäṃ (bram) (lame) (kälpāluneṣiṃ)(ākālyo)(sarvapā)b8ṣāṇḍik (talke) (śaśmāwā) (pälkär)
8A 299 a6ñäkteññāñ māk ; nervāṃākālyo: puk ñäktaśśi tām
9A 302 a4metraknaśśäl·i – – – – – – – wrasañ tsälpāluneākālyoptāñkte märkampalaṃ wa a5
10A 340 a3(pretāñ) (tä)m«†ä» ; śwātsiṣyākālyo; kāpar ymār pälskānt
11A 340 b2; b212σ ///ākālyo: wär kälpāt
12A 356 b1viśvā – – – – – – – – – – • putti(śparṣiṃ)(ā)kālyokāpñe āriñcṣinäs sewās pr(a)mn(e)
13THT 1559 a2päk turkṣāñc y(ā)mtsāt put(i)a2śparṣiṃākālyokulyi maśkaṃ tākim
14THT 1626.n a2sne – – /// a2ākālyo/// a3– – – ///
15YQ I.1 b2bram lame kälpāluneṣiṃākālyob3/// (sarvapāṣāṇḍik)
16YQ I.6 a8klyomänt metraknaśśäl ṣiyaa8(k) ///(ākā)lyopukis puk essi
17YQ II.3 a8napeṃsac : tsälpālune ;ākālyo; yärkant ritwseñc ;
18YQ II.8 b4ṣāṣtru : ṣāmnuneb4(yis) ;(ākālyo); /// ;
19YQ II.9 a2(o)ki ārwar yiñc lkālṣyākālyometrakäṃ a3///
20YQ II.9 b1/// (käṣṣi)n(a)c waṣtäṣ läñcluneṣiṃākālyomāgatṣinās ypeyäntwaṃ yme ymāṃ
21YQ II.13 b6oki lālaṃb6(ṣäk) /// ṣāmnuneṣiṃākālyoptāñäktac sne siñlune b7
22YQ III.12 a7pälkoraṣ ajia7(tenac) /// (tsä)lpāluneṣiṃākālyowaṣtäṣ lantuñcäs ptāñkte ākläṣlyes
23YQ III.12 a8ākläṣlyes moa8(klās) /// t(sä)lpāluneākālyowaṣtäṣ lantu ptāñäkte ākälṣäl

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.