🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣū

Cite this page as:"ṣū". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣū (accessed 25 Jul. 2024).
 
Meaning:“hither”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:ṣū; ṣu
 

Lexeme family

  • ṣu “hither”

Occurrences

ṣū

1A 109 b5adhi;muktak ṣtām ; nṣac ṣū nmo ; waṃt nu

ṣu

1A 9 b1wrassac träṅkäṣ maśkaṃ śercär «p/ṣ»u pkāmā(c-ñi) b2 por(a)«s/t» sparp
2A 9 b4maṅk : pälkār nar ṣu ; āne(ñci) b5 neṣ
3A 79 a2nṣäṣ ñāts(e) naṣ (ṣñi)kek ṣu piṣ se ñi āriñcā
4A 94 b2sās ; aśänyo ; ṣu yla b3 14σ
5A 98 a2; pañcyā laṣyā ; ṣu a3 11σ ///
6A 101 a1ckācarr oki tuṅkyo särkiñcā ṣu yäkṣintr-äṃ a2 /// (śra)luneyo
7A 106 b5; kākmart naṣ-äṃ ; ṣu ku b6 ///
8A 116 b6wkänyo pättāññäkte märkampal naṣ ṣu
9A 119 a5empelunepicäs ymār ṣu pukāks-äṃ – – – āmāś· – –
10A 131 a3ṣñi waṣtwäṣ läc tmäṣ ṣu sun·· /// a4 ///
11A 147 a3cwaṣiṃ yā·o ; kakmu ṣu : a4 (1) ॥
12A 164 a2/// yetwentu pa«nn/tt»ākās truṅkac ṣu yä(ṣ) /// a3 ///
13A 174 a2/// a2 /// nātäk ṣu śmä · m ·
14A 215 a4tināräslok tkanäṣ ṣu ṣo /// a5 ///
15A 250 b4; omskeṃ lyalypu ; ṣu
16A 254 b1ceṣ kenanträ ; cesäm ṣu ; cem nu cesäs
17A 268 b4/// ṣ(o)t;reyäntu : tmäṣ ṣu tñ= okik ; ñy
18A 270 b6wältsantuyo āb6(kläṣlyes) /// (ptā)ñktäṣ ṣu k(āśya)p ptāñkät ṣolāraṃ tmānantub7(yo)
19A 273 b4niṣkramāntaṃ ॥ ratna(śi)kh(i)näṣ ṣu ; śākyab5(muni) (ṣolar) (māk)
20A 288 b5haima(vati) (träṅkäṣ) (kāsu) weñāṣt ṣu pi(cäs) (lcä)r poñś
21A 300 b8man·· – – – – – – mäs täm ṣu
22A 314 a2ne (ñäktañ) (mtsāṣ) a2 (ṣu) (orto) (kātsek) ñareṣiñi wrasa(ñ)
23A 314 a3naslaṃ tkaṃ«t/s»ä(ṣ) (mtsāṣ) a3 (ṣu) (orto) (kā)tsek ñäktaśśi pättāñkät
24A 315 and 316 b6puk ñäktañ napeñi mtsā(ṣ) (ṣu) (orto) (lkeñcäṃ) (pä)b7ttāñkät käṣṣī
25A 315 and 316 b8mä(skanträ) (ce)m nu mtsāṣ ṣu orto ñäktaśśi pättāññäktes akmlaṃ
26A 359 a41kuc ṣurmaṣ ne tu ṣu ka /// a42 ///
27A 439 a5a5 /// pre ne ṣu śmäṣ tām· /// a6
28A 446 b4b4 /// ·i·āmäs tmäṣ ṣu tāpärk poñcäṃ jambudvip· ///
29A 465 a2käryā lotklu /// ne ṣu e /// a3 ///
30THT 1639.g a2/// a2 /// ·ārtha ṣu ni rti – ///
31THT 1651.b a1 a1 /// wi ṣu ntaṃ – /// a2
32THT 2049 b2/// b2 /// ·āṃ ṣu lyu näṣ w·a ///
33THT 2513 a2/// a2 /// lne ṣu r· – /// b1
34THT 2521 a1 a1 /// lyu ṣu rä – /// a2
35YQ I.1 a7 (॥) (haimavati) – – – – – (weñā)ṣt ṣu picäs lcär poñś
36YQ I.4 b1tsar orto cacluräṣ träṅkäṣ ṣu picäs sewāñ psesāc-ñi ku…
37YQ I.6 a7klopasunt akmaa7(lyo) /// (mtsā)ṣ ṣu niṣpalntu kākropunt ṣeñc tosäm
38YQ I.6 b4tināräb4(s) (:) (lok) (tkanäṣ) (ṣu) (ṣokyo) /// – k(a)km(u)
39YQ I.7 b3tsopatsäṃ ynāñmuneyo ñäkciṃ ārkiśoṣṣäṣ ṣu peṃ wināssi wob4(tkar-ñi) ///
40YQ II.9 a3 /// nt· dakṣiṇāpathäṣ ṣu ype ypeyā klyomänt meträkyāp
41YQ II.11 a7śäk päñ pi manarkāñ ṣu kakmuṣ naśtmäṣ
42YQ III.4 b7ceṭikā träṅkäb7(ṣ) /// tmäṣ ṣu skamat prakässi wätkäṣ-ñi
43YQ III.11 a6(kāsu) (we)ñāṣt klyomiṃṣu piṣ rṣiwataṃ saṅkrāmaṃc pines