Announcements

pācar

Cite this page as:"pācar". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pācar (accessed 19 Apr. 2024).
 
Meaning:“father”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pācer
Lexeme variants:pācar
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom pācar pācri
voc
acc pācar
gen pācri pācräśśi
loc pācraṃ
comit
inst
abl pācräṣ
perl pācrā
all pācrac
caus

Lexeme family

Occurrences

pācar

1A 14 a5mā amo(k)a5(mā) (knānmune)(m)ā kāwältunemāpācarmā mācar mā ṣar
2A 15 a4tmäṣ cem mäśkitāñpāca(r)l· – a5– – – –
3A 19 a4śuddhodaṃ ñomā wälpācar
4A 21 b5ślapācarmācar pracre(s) śäṃ sewāsaśśäl
5A 25 a1pācarñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom
6A 25 b6tmäṣ bṛhadyutispācarmācar śäṃ se –
7A 57 b1cem kāswoneṣi wäb1(rṣṣältsuneyo) ///(pācar)(mā)cräṣ lyutār eṣäntās wrasaśśi
8A 59 b2tmäṣ temipācarcam wram cami lānt
9A 59 b5tmäṣ säm śominepācar waṣt lmo cesäm brāmnāb6(s) ///
10A 62 a6mäṃtnepācar; niṣpalntu ; wlal(uneyaṃ)
11A 65 b1kāsupācarmā āṣāṃ naṣt kärpiṃ wlalune ālu källātsi
12A 71 a1kākmärtik ; wäl näṣpācar; ñomyo a2
13A 74 b1penupācarmācräṣ pkänt ·m·m· naṣ
14A 76 and 83 a3/// /// k śkaṃpācarke nu t·· kärsāmä…
15A 76 and 83 b4päklyoṣpācar
16A 79 a1tmäk ylārpācarseyacc oki cam o
17A 84 a12 ॥ tmäṣ bodhisatvāppācarmā /// a2///
18A 94 a5/// lpont ; lāntpācar; ārāntāñcāṃ ; lāts
19A 155 a4pācarmācar ; se ckācar
20A 169 b6sewāñ /// b6– – – – – – –pācarkeṃtsy a – – – – – – – – s
21A 178 b5/// b5/// caṣipācarmāca(r) n· /// b6
22A 180 b1kāru /// /// kpācar: 5 kupre ne
23A 232 b6; katuṣtär ; mācarp(ā)car; käṣṣis pat :
24A 254 b5b5(pācar)(mācar) (se) ; (ckācar)
25A 257 a8tmäṣ meträkyāppācarbrahmāyu purohit • triwamāṃ oki su(kyo) (kuc) (śkaṃ) (ne) (ñä)b1(kcinäs) s lāñcsā ke esmāṃ
26A 258 b5brahmāyupācar; śaśälpu ñi ;
27A 260 a5(k)enäṣ pt· – – – – ptāñktepācar warpiśkeyaṃ ytsi •
28A 266 a8ypanträ tālo ·ā ///(pā)b1carmācar yärksanträ /// b2
29A 273 b4päklyoṣpācar
30A 291 a2siṃhe ptāñkte kapśiññāñ säṃpācarmācarṣi wci (märkampalṣi) ///
31A 313 a7päñ pi ; puklāpācar:
32A 326 b4skenaṣ cami – – spācar/// b5/// lāntac
33A 341 b9(ākṣiññā)b9räṃ ;pācarmācar ; was lo
34A 356 b2ṣkārā luksamāṃ triśkās käntwāsyopācarb3(tä)kwāṣānt nā – –
35A 356 b3nā – – (kāp)ñ(e) āriñcpācarkuyal·· – – kṣe śwā(ts)i
36A 360 a3tāta tāteti vādina ।pācarpā /// a4///
37A 360 a6pitā vṛddha । wireśśipācarokṣu । parāgārā – – –
38A 382 a2kāruṇikpācar; sem waste nātäk
39A 394 b2tmäṣ mahendradevepācar·eṃ – cam mäśkitām ṣäk koṃsā sne śwāsi nāṃtsunt kärsoräṣ b3
40A 395 a4 täm kaklyuṣuräṣ cem priyadattespācarmācar cam klopyo ime
41A 407 a3/// c·r kāpñe āriñcpācar/// a4/// ·āp
42THT 1514 a2/// a2/// ṅk«†ä»pācarsūmāgati /// a3///
43THT 1945 b1– /// b1///pācarse ///
44YQ II.3 b5pācarmācarṣiṃ ; kāpñune ;
45YQ II.4 a2; śol eṣant ;pācara3
46YQ II.6 a1kāpñea2(car)(mācarṣi) /// ·k(ā)ñ«†ä» kälyme
47YQ II.6 a4kär paräṃ ; pākṣñā-mpācar:
48YQ II.7 a2 (lä)ntäsmāṃ penu käntantuyo wrasañpācarmācräa3(ṣ) /// y(i)ñc
49YQ II.9 a7tmāk śkaṃ sepācarputtiśparṣinäs lāñcäs āmpuk lkāluneyo
50YQ II.13 a3pācarnāṃa4(tsu)
51YQ III.2 a1/// (ja)tilṣinäs ārāntāsaśśälpācarśuddhodaṃ lānt māa2(car) ///