🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

YQ N.3

Known as:YQ N.3; YQ 1.36
Cite this page as:"YQ N.3". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqn3 (accessed 22 May 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 5? (Not yet identified)
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a3/// [l]yo maṃ o ki k[i] – ///
a4/// ·[ñ](·)· rñyā yä ntu : a ñcwā ṣi ñ[i] ///
a5/// – śla na weṃ : mrā cyä mni ṣñi pu kka [pś]· ///
a6/// ·pm· (·)mu rli syo mrā caṃ yä mni ṣñi tri ku : sa lpmāṃ [tr]· ///
a7/// ·[w]· ṣṣ· ñpa ñkä¯ ¯nt śo lyme ñpu¯ ¯k : ma ṣka pśi ññaṃ yo ṣme ta rñ[i] ///
a8/// ki pma ska ta¯ ¯r nuna¯ ¯k pa ltsa ṅkā¯ ¯s̝ hi¯ ¯śtä tā ki ṣñi o ma ske nā¯ ¯p ///
b1/// [l]skā kuya lmā na ṣśo¯ ¯l ra ryu ra¯ ¯s̝ ksa lu ne yaṃ ka lki¯ ¯m śā ri pu [t](·)· ///
b2/// śśi ta mpe wā tsu ne yā nu mā o ksa¯ ¯m ksa lu ne yaṃ [y](·)[i] ///
b3/// [l]ya lypu rṣi ñi wra sa¯ ¯ñä tsa raṃ ye pe syo ku ·[e] ///
b4/// p[u] klā ka tke¯ ¯ñcä ca mi kka pśi ññä¯ ¯[s̝] ///
b5/// [pā] kra ma ska traṃ : ku pre o ///
b6/// pra s[k]i a rs̝a ///

Transcription

a3/// lyomaṃ oki ki – ///
a4/// ·ñ(cä)rñy āyäntu : añcwāṣiñi ///
a5n1 /// – śla naweṃ : mrāc yämniṣ-ñi puk kapś(añi) ///
a6n2n3 /// (säl)pm(āṃ) murlisyo mrācaṃ yämniṣ-ñi triku : sälpmāṃ tr(iśul) ///
a7n4n5 /// (añc)w(ā)ṣṣ(ā)ñ päñ känt śolymeñ puk : mäṣ kapśiññaṃ yoṣ metär-ñi ///
a8n6n7 /// kip mäskatär nuna-k pältsäṅkāṣ hiśt tākiṣ-ñi omäskenāp (yāmluneyis) ///
b1n8n9 /// (pä)lskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim śāriput(rä) ///
b2n10n11 /// (lyalypäntwā)śśi tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ y(ts)i ///
b3n12 /// lyalypurṣiñi wrasañ tsaraṃ yepesyo ku(ms)e(ñc) ///
b4n13 /// puklā kätkeñc cami kkapśiññäṣ ///
b5n14 /// pākrä mäskatr-äṃ : kupre o(ntaṃ) ///
b6n15n16 /// praski arṣä(l) ///

Translation

a8... Fie on my evil doing!

Other

b1Why shouldn't I, having given up life, go into nirvāṇa? (Peyrot 2013b: 242)
b4By hundreds the years will pass, [but] cutting off flesh from his body [will] not stop. (cf 99) (Peyrot 2013b: 641)

Commentary

Parallel texts

A 295; YQ N.4

Philological commentary

The comparison with the Berlin fragment A 295 proves that this fragment and YQ N.4 belong to immediately subsequent leaves, and helps to determine the recto and the reverse of each fragment. Besides that, the large fragment A 295 is the folio 67 of a manuscript. Since each act in the Tocharian version covers 15 leaves at the most, and by counting some leaves for the prologue, one would assume with some confidence that the fragments in question belong to the fifth act. But this assumption remains uncertain because we do not have any parallel text in the Old Uyghur version.
The comparison with the Berlin fragment A 295 proves that the fragments YQ N.3 and YQ N.4 belong to immediately subsequent leaves, and helps to determine the recto and the reverse of each fragment. Besides that, the large fragment A 295 is the folio 67 of a manuscript. Since each act in the Tocharian version covers 15 leaves at the most, and by counting some leaves for the prologue, one would assume with some confidence that the fragments in question belong to the fifth act. But this assumption remains uncertain because we do not have any parallel text in the Old Uyghur version. See also Pinault 1999: 198-9.
n1Cf. A 295 a2, beginning of the line. Remnants of stanzas of the type 20/22/10/15.
n2(säl)pm(āṃ): cf. A 295 a2, end of the line.
n3tr(iśul): cf. A 295 a3, first part of the line.
n4(añc)w(ā)ṣṣ(ā)ñ: cf. A 295 a3, end of the line.
n5metärñi: cf. A 295 a4, first part of the line; end of the fifth stanza.
n6pältsäṅkāṣ: cf. A 295 a4, end of the line.
n7(yāmluneyis): cf. A 295 a5, first part of the line.
n8(pä)lskā: cf. A 295 a5, last part of the line.
n9kälkim: cf. A 295 a6, first word of the line.
n10(lyalypäntwā)śśi: cf. A 295 a6, middle of the line.
n11y(ts)i: cf. A 295 a6, last word of the line.
n12ku(ms)e(ñc): cf. A 295 a7, middle of the line.
n13Compare cami kapśiññäṣ\ in A 295 a 8.
n14Cf. A 295 b1, beginning of the line, restore (o)ntaṃ.
n15Cf. A 295 b1, end of the line: aṣäṃ misread in the Berlin edition.

Remarks

Lines a1-a2 and b7-b8 are lost.
Unidentified fragment, but (with YQ N.4) possibly belonging to act 5 (see below).
The following commentary is adapted from Ji et al. 1998: 207, 209.
n16The reading arṣa in Ji et al. 1998: 207 was corrected to arṣa in Thomas 2003: 308. The restoration to arṣä(l) is based on the parallel passage in A 295 b1, as suggested by Sergey Malyshev (p.c., 14 June 2016).

References

Edition

Ji et al. 1998: 206-7, 209

Translations

Peyrot 2013b: b1 (242), b4 (641)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Thomas 2003

Thomas, Werner. 2003. “Bemerkungen zu den ‘Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka’.” Indogermanische Forschungen 108: 305–29.