🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

prākär

Cite this page as:"prākär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_prākär (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “(adj.) firm, hard, solid”; “(adv.) firmly”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:prākre
Lexeme variants:prākär; prākrä
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomprākärprākriprākraṃ
voc
accprākräṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

prākär

1A 7 b2kratswsaṃ kar wrasom täpreṃ prākär tuṅk yāmträ ṣokyo nu
2A 10 b3kaklyu(ṣu)b3(räṣ) (da)śagrive(s) (knā)nmuneyäṣ wärcetswātsune prākär māmäntu ṣñi āsānis vaiḍu(rṣi)
3A 51 b4/// b4 /// (k)umnäṣ prākär klisnāṣtmäṣ säm
4A 100 b6sne b6 /// täpreṃ prākär ñuk kāwältenäṃ pikāryo ka
5A 128 and 130 a1tsaraṃ tämyo säm (m)r(o)skat prākär : – ॥ tmäṣ
6A 151 a1ṣpät koṃsaṃ kälytär okāk prākär nasluneya(ṃ) yäṣ ॥ wikiṣapi
7A 181 a4/// a4 /// ·ñ· prākär tāṣ «n/t»pren-äk /// a5
8A 189 b5/// b5 neyā marmas prākär eṃtsā /// b6 ·
9A 221 a3; lyalypūräṣ ; pärsäk prākär ; tampewāts : 60(-8)
10A 226 a5neṣ cmolwaṃ ; wramaṃ prākär ; tatträṅkuṣ : kropñā(nt)
11A 232 b6āmpe nu ; kälpaṃ prākär ; träṅkäṣtär : buddhiśparṣi
12A 262 b8ālam wcanis umpar (yā)mluneyā prākär prosanträ • prākär praski
13A 262 b8(yā)mluneyā prākär prosanträ • prākär praski arsanträ • pä
14A 277 a5cesmi a5 /// sluneyäṣ prākär praskatär tämne-k cem tām
15A 326 a5tskāmār kupāräṃ wräṣ kärkñam prākär kinn(ares) /// a6 ///
16A 337 b9/// ārkiśoṣṣaṃ tkaṃ ñkät prākär wā«t/s»äṅkā – – – – ntwanträ sām·
17A 347 b1yāmu ; lmo pat prākär ; plyaskenaṃ ; laṃtu
18A 399 b3metrak träṅkäṣ ṣokyo prākär sām mäśkit /// b4
19A 401 b7/// b7 /// ṣokyo prākär (k)āpñeyo ///
20A 403 a3; (pā)cri āri(ñc) ; (p)r(ā)kär eṃ(tsāt) 1 ॥ tmäṣ
21THT 1133 a3śwātsi yoktsi /// (o)a3kāk prākär nasluneyaṃ /// b1
22THT 1139 a1 a1 /// r«†ä» prākä(r) /// a2 /// –
23THT 2399 b3/// b3 /// (apt)s(a)rntwaṃ prākär na(slune) /// b4
24THT 2466 a3/// a3 /// okāk prākär na /// a4 ///

prākrä

1A 405 a2k(l)eśaṣinäs ; wraskeyo : prākrä mamyuṣ ṣ(e)ñc ; ānā
2THT 1490 a2/// l· ṣke wät prākrä – /// a3 ///
3THT 1961 b3/// b3 /// prākrä ///
4YQ N.5 b1(āla)m wcanis umpar yāmluneyā prākrä prosaṃträ prākrä praski arsa(nträ)
5YQ N.5 b1umpar yāmluneyā prākrä prosaṃträ prākrä praski arsa(nträ) /// b2

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.