Announcements

prākär

Cite this page as:"prākär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_prākär (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:“1) (adj.), 2) (adv.) 1) ‘firm, hard, solid’, 2) ‘firmly’”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:prākre
Lexeme variants:prākär; prākrä
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom prākär prākri prākraṃ
voc
acc prākräṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: 1) (adj.), 2) (adv.) 1) ‘firm, hard, solid’, 2) ‘firmly’

Occurrences

prākär

1A 7 b2kratswsaṃ kar wrasom täpreṃprākärtuṅk yāmträ
2A 10 b3(da)śagrive(s) (knā)nmuneyäṣ wärcetswātsuneprākärmāmäntu
3A 51 b4prākärklisnāṣ •
4A 100 b6täpreṃprākärñuk kāwältenäṃ pikāryo ka
5A 130 a1tämyo säm ·r· skatprākär: – ॥ tmäṣ
6A 151 a1ṣpät koṃsaṃ kälytär okākprākärnasluneya(ṃ) yäṣ ॥ wikiṣapi
7A 181 a4/// a4/// ·ñ·prākärtāṣ {n/t}prenäk /// a5
8A 189 b5/// b5neyā marmasprākäreṃtsā /// b6·
9A 221 a3; lyalypūräṣ ; pärsäkprākär; tampewāts : 60(-8)
10A 226 a5neṣ cmolwaṃ ; wramaṃprākär; tatträṅkuṣ :
11A 232 b6āmpe nu ; kälpaṃprākär; träṅkäṣtär :
12A 262 b8ālam wcanis umpar (yā)mluneyāprākärprosanträ •
13A 262 prākärpraski arsanträ • pä
14A 277 a5cesmi a5/// sluneyäṣprākärpraskatär tämnek cem tām
15A 326 a5tskāmār kupāräṃ wräṣ kärkñamprākärkinn(ares) /// a6///
16A 337 b9/// ārkiśoṣṣaṃ tkaṃ ñkätprākärwā{t/s}äṅkā – – – – ntwanträ sām·
17A 347 b1lmo patprākär; plyaskenaṃ ;
18A 399 b3॥ metrak träṅkäṣ ṣokyoprākärsām mäśkit /// b4
19A 401 b7/// b7/// ṣokyoprākär(k)āpñeyo ///
20A 403 a3; (pā)cri āri(ñc) ;(p)r(ā)käreṃ(tsāt) 1 ॥
21THT 1133 a3śwātsi yoktsi /// (o)a3kākprākärnasluneyaṃ /// b1
22THT 1139 a1a1/// r«†ä»prākä(r)/// a2/// –
23THT 2399 b3/// b3/// (apt)s(a)rntwaṃprākärna(slune) /// b4
24THT 2466 a3/// a3/// okākprākärna /// a4///

prākrä

1A 405 a2prākrämamyuṣ
2THT 1490 a2/// l· ṣke wätprākrä– /// a3///
3THT 1961 b3/// b3/// māprākrä///
4YQ N.5 b1(āla)m wcanis umpar yāmluneyāprākräprosaṃträ
5YQ N.5 prākräpraski arsa(nträ) ///

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.