Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

tām

Cite this page as:"tām". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tām (accessed 22 Feb. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tām; ām
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:feminine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tām

1A 5 a1krośavati tāträ«sku»s tāṣtāmpraṣṭaṃ puk kāryapäṃtwāśśi nkalune
2A 5 b5ākntsu(ne)b5yotāmorṣināṃ śominānaṃ yneś śomiṃṣiṃ
3A 8 b2ksär yaṃtrācār(e) (pekän)b2(tā)nac kakmuräṣ pälkāttāmyantärṣināṃ śomināṃ pkänt pkänt kāklosāṃ
4A 12 b2tämne sämtāmpraṣtaṃ pälkāl tā(k) b3
5A 14 a4(ku)a3(c) śkaṃ ne wrasom wlal lakeyaṃ kliso puk wraskentuyo worpu : sne ime sne kā – a4 – – – – ārkiśoṣ(y)ac ymāṃ tāṣ tāmpraṣṭaṃ mā cami śkaṃ
6A 14 a6sas pñik śkaṃtāmpraṣṭaṃ cami wramaṃ yäṣ
7A 16 b6ku(sne) b6tāmpraṣṭaṃ viryavāṃ ṣeṣ
8A 17 a2kus netāmpraṣṭaṃ puṇyavāṃ ṣeṣ
9A 17 tāmpraṣt penu näṣ pñiṣiṃ tampeyo puk ālykes (wra)a3säṣ lyutār nāṃtsuräṣ
10A 18 a2kyalte säkskiñciṃ gaṇitasthānaṃ mahākalpañ śmeñc tāmpraṣṭaṃ sas asaṃkhe mäskatär
11A 35 b1tmäktāmñäkcyāṃ ///
12A 41 b3b3ñuktāmsne waste : 1
13A 43 and 52 a1– – s ñ·tāmwumār pñin(tu) ///
14A 43 and 52 a5; puk bhūtāa5ñ pe;nu rināmāṃ ; tāmcindāma;ṇi (kāmant)
15A 43 and 52 a6tmäṣ marśkaṃtāmwmār ri(nācär) ///
16A 43 and 52 /// (kupre) /// /// (pra)ṣtaṃ tāṣ yas (penu) (ri)nāc{a/ä}r näṣ parmātām «†•» b1wmār tāpärk
17A 66 b5 ārwar yāmuräṣ ; cam koṃtāmtkanā ; pukmäs
18A 67 b2ṣakk ats ; kälpāltām; puttiśparäṃ :
19A 69 b4m tutāmpraṣtaṃ mā śkaṃ (pä)ltskāte
20A 81 a6(kuc) (ṣu)rmaṣ tu ;tāmplāc weñāṣt :
21A 85 a6m kupre ne nātäktāmnṣä(ṣ) /// b1
22A 89 a5taṃne wkänyotāmpra a6///
23A 102 b3mänt lkāṣtāmtkaṃ ; b414σ
24A 113 b1kärsoräṣ ·e b1///tāmkapśiññaṃ mäṃt ne pälskes
25A 114 a2taṃne wkänyo säm wlāñkättāmṣom praṣtaṃ ṣāmnuneyac ñās
26A 114 b5t(ā)mpāreṃ pälkoräṣ
27A 120 b5tāmpraṣt penu sundari nandes
28A 120 b6pälkāc ṣāmnāñtāmpraṣt penu nä
29A 184 a2cam tir(i) a2///tāmytāraṃ tsraṃ āsraṃ wramäṃ
30A 187 b5·m· ñcinäs śtwar mañsātāmpāṇḍukampal pārenā pākä b6
31A 187 b6pättāñäktañ śtwar śtwar mañsātāmpārenā lo – – ṣ
32A 192 a6pyāpyāṣi /// a6tārtāmpraṣtäṃ /// b1nteñ
33A 192 b2tsākkiñ·· /// b2ñäktañtāmpraṣtaṃ /// b3nande
34A 219 a5l·· /// a5tāmpraṣtaṃ padmaprabhes weñlune :
35A 219 a6k wäknā ṣiyak puktāmwartsyaśśäl /// a7ntwac
36A 221 b7mäskatär ; ākläṣlyeśśi ;tāmpraṣtäṃ (:) (70-7)
37A 222 b6tāmpraṣtaṃ ; stāt nuṃ
38A 222 b7ñomā ; ṣeṣ wältām(praṣt) ; omä(skeṃ) (:)
39A 223 b6b6– – – – lyamäṣ weñäṣtāmpraṣt ·ly· /// b7
40A 226 b2tāke ; kākropuṣ ;tāmpraṣtaṃ :
41A 227-228 a1śtwar ñemiṣyāṃ ; yäryaṃtām:
42A 227-228 cmīmārtāmpraṣtaṃ ;
43A 227-228 a5 /// s«†ä»tāmpraa6ṣt«†ä» ; wīkässi :
44A 227-228 b3äñcaṃ lyalypūrā ; tāketām(p)r(aṣt) ; ///
45A 230 a5/// 11σ ///tām «:»
46A 230 b1; meb1trakṣināṃ ; opṣlyistām; kälymaṃ caṃ :
47A 230 b4; kuc ne mātām; yomu nṣaṃ ;
48A 232 a4tām(ka)pśañi ; kälpnātsi
49A 244 b4tlässitāmtu ; ca
50A 255 b8(tām)(praṣtaṃ) (tkaṃ) (meṣ) ;
51A 257 a2a2/// t«†ä»tām; puk(i)s dakṣinak :
52A 262 a2; wrasaśśi ; ritwseñctāmpraṣt :
53A 269 and 290 a4; (ypeyäṣ) (ypeyac) ;(tām)(prāṣtaṃ)
54A 277 a4pältsäk mā kātäṅkāṣ tämnektāmpraṣtaṃ cesmi a5///
55A 277 a5prākär praskatär tämnek cemtāmpraṣtaṃ ā a6///
56A 288 a5śmanträ cem wrasañ ;tāmpraṣṭaśśäl·· ; ///
57A 292 b3(tām)(kapśiñño) ; (kaknu) (naṣ)
58A 295 b2 b2 rckinäṃ ywārckiṃ – – kyo śäkrant wramäṃ pāsanträ tāmpraṣtaṃ päñ tmāṃ puklā
59A 295 äntā ne madhyadhimātträ pältsäkyo pāsanträ tāmpraṣtaṃ ṣäk tmāṃ puklā
60A 295 b3 – – – adhimāttramṛdu pältsäkyo pāsanträ tāmpraṣṭaṃ wrasañ ṣpät tmāṃ
61A 295 b5 äntā ne nu wrasañ adhimātrādhimāt(rä) – – – (śä)krant wramäṃ pāsanträ tāmpraṣtaṃ okät tmāṃ śtwa
62A 299 a2puk cemtāmpraṣtaṃ asaṃkhesyo ñäktañ ñäkteññāñ
63A 299 a6puk ñäktaśśitāmpraṣt ; napeṃ ā
64A 301 a2krant wramäṃ ; puktāmpyākṣaṃ ; – – – (:)
65A 301 b5॥ pukaṃ eṣäk śkaṃtāmpyākṣaṃ viṣṇu mahisvaräṃ indres
66A 311 a3ketuma – ; –tāmpraṣt :
67A 312 b7 mnu ly(alyu)t(u) tāmpraṣt ; kāmat añcäl
68A 313 a2täm sañcetāmpraṣta(ṃ) pukä{p/ṣ} pu – – – – – –
69A 313 a3(tämne)a3ktāmpraṣṭaṃ cam suryodgam prātīhāriyo
70A 315 and 316 a4tāmkolmaṃ ywārśka sumer lekac
71A 325 a1ntāṃ yäsluntaṃ tuṅk ypanträtāmpraṣt /// a2///
72A 325 b8/// b8/// ṣolārtāmpraṣt trämäṣṣ oki klop·
73A 327 a3tāmnu praṣtaṃ śākke ///
74A 337 a3/// a3/// ṣ(tä)rtāmpraṣtaṃ poñcäṃ ārkiśoṣṣaṃ ṣom
75A 339 b2luneṣiñi esañ lo ārartāmpraṣtaṃ kuśi /// b3
76A 340 b2tāmwṣe cam ; (ṣtāmis)
77A 340 b4tāmwṣe tämnek ; pälkāt
78A 340 b6säm näṣtāmpraṣt ; ṣem
79A 341 a6wetāmkuleyac ; kaśśi nasam
80A 341 b5(yśe) (koṭika)b5rṇe ; vāsavagrāmtām; ṣūkṣaṃ wrasaśśi ;
81A 347 a2 ke pat näṣ mā ; nāṃtsu tām;
82A 371 a4viprawāsäntwac mälkont maṅka śatkotāmpäknā /// a5smale
83A 371 a5viṣām«†ä» tsär wāweku wewñutāmālāsuneyo āśrāddhuneyo guhākuneyo maṅkant
84A 371 āśrāddhuneyo guhākuneyo maṅkant śätkotāmkuc pat nu ///
85A 371 b2śoṣi duṣṭhul rakeytu wewñutāmkṣis upādhyās āśaṃryāśi purcomoñcäs
86A 371 b3nākmant päknāmo ālyeksac wewñutāmtosäs (kä)ntwāṣinās maṅkant cu
87A 378 a1; wināsam tñi ;tāmwaśeṃ : 5
88A 379 b2tāmpe kakräṃ ; tämnek
89A 386 a2kus ne säm ṣūrmaṣtāmpraṣtaṃ tsārwo kācke kātäṅkāṣ
90A 398 a2tālo ṣñi āsāna wañitāmpraṣt /// a3///
91A 399 a2a2/// ne lkāṣtāmkule kāruṇyo lātäṅkāṣ päśśäṃ
92A 399 a3/// metrak träṅkäṣ tāprätāmpälkāräṃ ne pokāṃ (pä)śnäṣ
93A 399 a5mokk ats temi mäśki·etāmkuleyaṃ käryā lotklune ///
94A 399 b5lālaṃṣkāṃ sne natyāṃ wakyotā(m)kuleyac trä /// b6
95A 409 a3a3/// puklā kätkeñctāmnu praṣtaṃ brahmāyuṣiṃ sarkäṣ
96A 430 a1a1/// ·āmetāmmākāṃ kuleyäṣ somāy pyāpyā
97A 430 b4ne /// b4///tāmtuṅkiñluneyis mosaṃ tmäk tāma
98A 439 a5pre ne ṣu śmäṣtām·/// a6/// plākäm
99A 445.c a1a1///(tā)mpr(a)ṣta(ṃ) ·u /// a2
100A 447 b4/// napeñi mänt aśśitāmpraṣtaṃ tämne wäknumi ///
101A 448 b5bodhi /// b5yeṣtāmt(ka)nā mahākā /// b6
102A 459.b b2wätks(eñc) /// b2///(t)āmpraṣtaṃ yas c· –
103THT 1486 a3a3/// ·k· wältāmau ·re /// a4
104THT 1969 b2/// b2/// kāñtām– ///
105THT 2158 a1a1///tāmpraṣtaṃ – /// a2
106THT 2385.f a1a1/// –tām·i /// b1///
107THT 3030 b1– /// b1///tām– /// b2///
108YQ I.2 a6kāsu setāmpraṣt näṣ tsopaa7(ts)
109YQ I.2 b3 äntā ne säs klyom metrak oktapuklyi kakäṃ • tāmpraṣtanäb4(k) /// brāmnāsäṣ lyutār
110YQ I.4 a8näṣ tṣäṣṣ aci sne träṅklune pältsäkyo ṣom wlalune pälko tāmb1///
111YQ I.6 a6 lyutñam pare ;tāmskassu :
112YQ I.8 b5(tā)mnu riyaṃ cakkravartṣi ikṣvākuy
113YQ III.2 a2tāmpraṣṭaṃ śākkiñ tiri yāmtsānt
114YQ III.7 b3 pissaṅkac esmāṃ tñi näṣ penu yärkā yāmu tāmpissaṅk peb4(nu) ///
115YQ III.8 a5näṣ nutāmklyomänt okät pāa6(kasyo) ///
116YQ V.1 b4b4///(tā)mnu ketumati riyaṃ śodhane
117YQ V.1 b6b6///(tā)mketumati riyā mandārak kuśeśaiyä