CEToM | näṣ

näṣ

Cite this page as:"näṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näṣ&outputformat=print (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:näṣ
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
voc
accnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
gennāñi, ñiwasäṃ
locnṣaṃ, nṣan-äkwasaṃ
comitnṣaśśäl
inst
ablnṣäṣ, ñukäṣwasäṣ
perlnṣāwasā, wasā-k
allnṣac, ñukacwasac
caus

Lexeme family

Occurrences

näṣ

1A 6 b1ṣñi ; akmalyo ; näṣ trikässi ; kakmu yneś
2A 6 b2«wa/o»(ntaṃ) ; (tā)b2(kiṣ-)ñ(i) ; (nä)ṣ yärkässi ; pākär lmos
3A 7 a3āñcäm sākässi kyal näṣ tā(maṃ) a4 tuṅkyo plāc
4A 8 a2laläkṣu tāk kyal näṣ penu cami ṣñi amok
5A 10 b5(a)b5napär palonās träṅkät (kyalte) (nä)ṣ śolā sisāṃ rāmes
6A 10 b5ne rāmes praskmāṃ tāc (näṣ) b6 (mā) praskmār-äṃ
7A 11 b5penu kākloñcäs kälpāmār cesäm näṣ wnā kaśal tswāsam
8A 11 b5tswāsamwät träṅkäṣ näṣ nu ce(sm-ä)b6k āyäntu pukā-k
9A 11 b6malkam-ämtrit träṅkäṣ näṣ nu cesm-äk āyäntu śwāl
10A 12 a1pyutkāsmār-äṃśtärt träṅkäṣ näṣ śkaṃ wtā-k śāmānäṃ y(āmmā)a2r-äṃ
11A 17 a2praṣṭaṃ puṇyavāṃ ṣeṣ säm näṣ ṣem tām praṣt penu
12A 17 a2ṣem tām praṣt penu näṣ pñiṣiṃ tampeyo puk ālykes
13A 21 a3cakravartti wäl nasäl ṣeṣ näṣ penu tu penu cami
14A 21 b1seyacc oki ; näṣ cwac lyu ; ptāñkät
15A 21 b1pāśeyā : tu nu näṣ cam ; pä –
16A 23 b6nu tsitim ; tālo näṣ ; te tsinām
17A 30 a5 ṣim kus ne näṣ appärmāt y(āmu) /// (udumpa)a6rṣi
18A 30 b1māski /// b1 säm näṣ lāksā lmoñcäs śrāva(sti) ///
19A 33 a4/// a4 mār cesäm näṣ ptāñkät kä(ṣṣi) /// a5
20A 36 a3a3 pat nu kyal näṣ sa… /// a4
21A 37 a4pārlā… /// a4 näṣ lu oki : cmo(l)
22A 37 b1b1 …l näṣ kuprene kapśiṃño sa… ///
23A 43 and 52 a6tāṣ yas (penu) (ri)nāc«a/ä»r näṣ parmā tām «†•» b1
24A 47 a1 a1 näṣ (śtwarā)k pukaṃ
25A 60 b2tmac ytāb2(r) /// 19σ (nä)ṣ ; ritāmār : 1
26A 61 b314σ /// ṅkā näṣ ; tṣäṣṣ aci ;
27A 61 b4tñi krantāp ; watkuraṃ näṣ ; klyan= tākim :
28A 61 b5āsāb5(näṣ) (kātäk) /// (kalka)m näṣ wärtac ṣäññā praskär yleṃ
29A 61 b6ri märkampalā lāntune wleṣit näṣ penu yleṃ kropac kātse
30A 65 a4āyme skeysā ; mätne näṣ ; tāpärk wläṃṣe ;
31A 65 a5(skeysā) (tñi) ; watkurā näṣ ; wläṃṣāwe : tm-äk
32A 65 a6cu wenäṣlis mosann ats näṣ b1 (cu)
33A 66 a4/// : caṣ näṣ krāso ; cu ṣurmaṣ
34A 67 a11 wlāñkät träṅkäṣ kalkam näṣ camac kātse tämne ske
35A 67 a5 naṣ mät nu näṣ ṣñi klopyo siñäl ṣem
36A 67 b6/// lkām kälpo puttiśparäṃ näṣ penu opyāc klitār täpreṃ
37A 71 a1; kākmärtik ; wäl näṣ pācar ; ñomyo a2
38A 74 b3(wä)tkamār ; kāpñe seyäṣ näṣ : sukaṃ śāśo ṣeṣ
39A 76 and 83 b5/// /// ·uvilāpaṃ ॥ näṣ neṣ cmolw· ; b6
40A 79 a6/// sl(u)ne kus ne näṣ lmeṃ olā penu caṣ
41A 79 b4päryo nu ; cwā näṣ onu ; klopasu ;
42A 91 b5tämne te ; näṣ ṣmāb6(wā) 13σ ///
43A 92 a114σ /// ·mant : näṣ nu sas· ; – – –
44A 92 a6ṣem ; kuyal tu näṣ ; śaśrāṣt kāpñeyäṣ :
45A 93 a316σ /// ke : näṣ nu pracar käṣyāp ;
46A 104 b6ka b6 /// kalkam näṣ udāyiṃ ṣāmaṃ käṣṣiṃ
47A 111 a2yo wātsakäl essi putäk näṣ nāśye pāk yṣaṃ a3
48A 113 a6rake(yo) a6 /// plāc näṣ : mäsratsune tñi kärsoräṣ
49A 117 b4wätkäṣ : sne lyutār näṣ ; sāṃtke nu ;
50A 120 b3yas taṃne lkāc kuyalte näṣ säm b4 ///
51A 121 a3(ākläṣ)ly(e)śśi āksisam : tämyo näṣ a4 /// kälkāluneyäṣ taṃne
52A 125 and THT 1425.e and A 117 b4wätkäṣ : sne lyutār näṣ sāṃtke nu knā b5
53A 127 b5b5 räṣ śuddhadoṃ wäl näṣ lyukr· /// b6 m··
54A 128 and 130 b5wrasaśś(i) (pra)sk(i) /// (ño)b5 näṣ na /// lkāmä kus
55A 133 a3kalkaṣ täm ṣurmaṣ śākki näṣ tsopatsäṃ ///
56A 144 and THT 2485 a2träṅkñäl nasam kucäṣ nu näṣ – /// a3
57A 144 and THT 2485 a5kapilavāstu ri naṣ nu näṣ tāpärk himavant ṣulac (ymāṃ)
58A 147 a3·o (ku)lypam ; aśnum näṣ ; cwaṣiṃ yā·o ;
59A 156 a6āñcā /// a6 /// näṣ : yokeyutts oki ///
60A 188 a5ptark ptark koṃ näṣ n· /// a6 – – – –
61A 209 a1a1 /// wärtac tmaṃ näṣ l·e /// a2 ///
62A 212 a7mokoneyo ; kuro näṣ ; krant käṣṣiṃ cam
63A 212 b1eśe yalye ; täm näṣ yas ; eśe yāmpe
64A 212 b2॥ ślak śkaṃ sewāñ näṣ caṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasaśśi
65A 214 a1katkar ṣom wṣe okāk näṣ ta /// a2 ///
66A 216 b1b1 /// pältsäkyo mar näṣ b2(rsāc) /// (äntā) n(e)
67A 216 b2(äntā) n(e) yas tāpärk näṣ rib3(ñcär) /// (kuya)ll aśśi
68A 217 b4laṃtunt ; pälko ṣem näṣ ; ūdūmparṣi ; ṣ(t)āb5(m)
69A 221 a1– ; akäntsūne ; näṣ wärpe : epreräṣ wärts
70A 221 a4; (tso)patsäṃ ; caṣ näṣ kāswa;ṣiṃ tsm(ā)ryo : 60-9
71A 226 b7krī ; ñäkcī suk näṣ kälpīmār : ke pat
72A 233 a3/// a3 /// kyi näṣ tiry ane : lāstaṅk
73A 243 a4laṣkune ; yomunt cu näṣ ; wināsam : tri
74A 244 b1 ·ṣt ; wināsam näṣ ; oñi cmolṣiṃ b2
75A 246 b1newā ; kätkont cu näṣ ; puttiśparṣiṃ ; karṇā
76A 246 b3 ; winā(sa)m (n)äṣ ; pukaṃ śpālmeṃ
77A 251 b4sne lyut(ār) ; (wi)nāsam näṣ ; śl= āñcālyi ;
78A 252 b4sne lyutār ; wināsam näṣ ; ślā ///
79A 255 b6ptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ) (kupre) (ne) (näṣ) (ārśo-)k ksaluneyaṃ kalkam ke
80A 255 b6ṣuṅkac kalkaṣ kuyal näṣ tre mañsā b7 (śolṣinäs)
81A 256 a2tsälpṣant : kuyal näṣ me(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ)
82A 261 a6/// a6 /// (tä)myo (näṣ) t(ā)pärk«†ä» ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw
83A 263 b5: tṣäṣ lyutār śkā näṣ yärk yatsi /// b6
84A 263 b6b6 /// ॥ säm näṣ ṣāimnāṃñ cami ṣomāp lyä
85A 266 a2śl= āmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ) ///
86A 269 and 290 a5; kāswac (su)k(a)c : näṣ p(e)nu kalk(am) ; ///
87A 270 a7a7 /// (paryā)rintu laläkṣāwā näṣ : ṣmeñci pākäccānaṃ a8
88A 270 b2(wrasaśśi) (śo)laṃ caṣ tāpärk näṣ wles wleṣe salu sne
89A 270 b4(yā)mätmäṃt ne näṣ tāpärk yāmpā b5 ///
90A 273 b6(piktsi) ; (āklye) (yāmwe) (näṣ)täm kaklyuṣuräṣ brahmāyu
91A 283 b5/// śtwar dvipäntu tärkont näṣ /// b6 /// träṅkäṣ
92A 295 a5ñi kāsu yāmäs cami-k näṣ omäsk(eṃ) pälskā kuyal
93A 295 a5omäsk(eṃ) pälskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ a6
94A 304 b3kär-paräṃ b3 /// maṃ näṣ : 1 ॥ ṣāmnuneyis
95A 307 b2pā(ṣāt) b2 (tämne-k) (näṣ) (pāṣimār) ; (āṣträṃ) (knānmuneyo)
96A 307 b2kälpo lakṣaṇäs : tämne-k näṣ kälpimār ; taryāk-we-pi b3
97A 313 b4ānändārśnaṃkupre ne näṣ neṣā ; kärsāl ṣem
98A 313 b5asaṃkhes ; känt kalpas näṣ ; wleṣäl ṣem :
99A 318 and 319 a2praṇāde träṅkäṣ ehe näṣ nu vidy(ādharñās) (śomi)a3nāśśi kräntsonās
100A 323 b8kär-paräṃ tñi /// b8 näṣ puk cwac yu ///
101A 332 a4cam erkāt yatär näṣ sä – – – – tär täṣṣ
102A 337 a1/// ntāñ ṣeñc tämne-k näṣ penu tāṣ praṣtaṃ – – – –
103A 340 a4(we) (koṭikarṇe) ; mättak näṣ kaśśi ; yas«ä»ṣ täṣ
104A 340 b6/// (e)mpele : säm näṣ tām praṣt ; ṣem
105A 340 b6plotäk mälkärteṃ ; näṣ tswe weñā ; b7
106A 347 a2nāṃtsu ; ke pat näṣ ; nāṃtsu tām
107A 360 a11/// a11 /// penu näṣ । 5 10-5 sūträ
108A 371 b4ne tanā särki kälpāmār näṣ – – n· tsarāṃ neṣontā
109A 380 a1a1 /// (ā)sānā lyäm näṣ nu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ
110A 381 a5śśi • āmpe pissaṅkäṃtwe näṣ
111A 430 b2ñuk ānāsāṃ t· – – – näṣ pinwā /// b3 ///
112A 436 b5·e /// b5 /// näṣ paräṃ kälpo nasäl
113A 458 b3b3 jana • weñiṣ näṣ kārmä /// (u)b4tsṛṣṭavyaṃ •
114A 461 b3py evāhaṃ • mäñc näṣ ॥ ākhyāti • klawa(ṣ)
115THT 1375.f b2·r· b2 /// m näṣ b3 /// – –
116THT 1426.e a3a3 /// – mänt näṣ – – – /// a4
117THT 1465 b3täpreṃ – /// b3 näṣ kaṃ wenāṃtsu
118THT 1492 b3– – – p·e ·ā car näṣ k·c śä – ///
119THT 1952 b2b2 /// – ·k· näṣ /// b3 /// ·e
120THT 1994 b2– – – – /// b2 /// näṣ pu ·ā /// b3
121THT 2018 a1 a1 /// näṣ c·e /// a2 ///
122THT 2049 b2/// ·āṃ ṣu lyu näṣ w·a /// b3 ///
123THT 2070 b3·lu /// b3 /// näṣ täm·e /// b4 ///
124THT 2390 b1/// lnaṣt ñäktaśśinäṣ tsarna /// b2 ///
125THT 2413 a2/// ā käṃ täm näṣ ·a /// a3 ///
126THT 2443 a2/// ·ā lpä täm näṣ · /// a3 ///
127THT 2485 a2/// – kucäṣ nu näṣ – /// a3 ///
128YQ I.1 b5(1) /// 11σnäṣ : sāṅkhya vaiśeṣik ;
129YQ I.2 a6kāsu se tām praṣt näṣ tsopaa7(ts) /// raṃ ॥
130YQ I.4 a8a8 /// ṣ tāpärk näṣ tṣäṣṣ aci sne träṅklune
131YQ I.5 a3śla manarkās ṣñi āwāsac näṣ paa4(rmā) /// (tä)ṣ wewñuräṣ
132YQ I.6 a3sukyo ; skassu näṣ : 1 ॥ tmäṣ
133YQ I.6 a7niṣpalntu kākropunt ṣeñc tosäm näṣ klyomänt metraknaśśäl ṣiyaa8(k) ///
134YQ I.7 b2piṣ tu bādhariṃ pśärs b3(ṣ) /// śtwar lāñś tsopatsäṃ
135YQ I.8 b2ptāñkät ñom ke ne näṣ ñom klyoṣluneyo kleśāṣiṃ āwaranyo
136YQ I.10 a6; wlalune ; wikässi näṣ ; papälyke ; pläśluneytu
137YQ II.1 a5a5 (okāk) (näṣ) (tanne) (wkänyo) (mā) ///
138YQ II.1 b7tsälpäṣtär : 1 ॥ näṣ penu b8 /// (ykoṃ)
139YQ II.3 a7(kä)ṣṣinac kātse ytsi cesmi näṣ tärkor ypam pälkāc krañś
140YQ II.4 a6mokoneyo ; kuro näṣ ; krant käṣṣiṃ ca(m)
141YQ II.4 a7iśe yalye ; täm näṣ a8 (yas)
142YQ II.4 a8; pältsäkyo ; mar näṣ märsāc : 1 ॥
143YQ II.4 a8śla-k śkaṃ sewāñ näṣ caṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasab1(śśi)
144YQ II.4 b1(äntā) n(e) yas tāpärk näṣ riñcrä ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ
145YQ II.10 b8päknāsanträkuyal näṣ wätkā (ltsuneyo)
146YQ II.12 b2 (:) (2) (॥) (tämyo) (näṣ) (tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw)
147YQ II.14 a2: pukis ārtunt wkäṃ näṣ penu eṃa3(tsäsmār) /// (klyom)
148YQ II.14 a3ñ(i) se kuc ne näṣ puttiśparäṃ kälpo nasam puk
149YQ II.14 b1āṣānik ; waṣtäṣ läntsam näṣ ; artmār tñy ārtunt
150YQ II.14 b2; semäśwaṃ : ṣāmaṃ näṣ peṃtsār ; wasämpāt yāmunt
151YQ III.7 a4tāṣ : śla pissaṅk näṣ ; yärkässi ; kupre
152YQ III.7 b3(gau)t(a)mi pissaṅkac esmāṃ tñi näṣ penu yärkā yāmu tām
153YQ III.8 a1 (pyāṣtṣā)a1(t) /// (nä)ṣ penu ānant gautamṣiṃ lāṃtse
154YQ III.8 a2(märkampal)ṣ(i)nāṃ kapśañi pyāṣtṣe sām näṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃ wäknā
155YQ III.8 a3(wsā)luyo wose-ṃsām näṣ ārkiśoṣṣiṣinās yetwesyo a4
156YQ III.8 a4 /// yete-ṃ sām näṣ wkäṃ wäknā kāpār yāmlaṃ
157YQ III.8 a4kāpār yāmlaṃ śwātsintuyo sasyā a5(ṣ) (nu) /// ārkiśoṣinās wräntuyo
158YQ III.8 a5/// ārkiśoṣinās wräntuyo yairāt näṣ nu tām klyomänt okät
159YQ III.8 a6tm-äkyo-k santānäṣ litkā-ṃ sām näṣ ārkiśoṣia7(nās) (pyāpyāsyo) /// (pyāpyā)syo
160YQ III.11 b1ritwässi : konaṃ wu näṣ ; pissaṅkäṣ ; ṣāmnās
161YQ III.11 b7waṣtwaṣ lanturäb7(ṣ) /// ārśo näṣ aṣṭam konaṃ kälpāl ṣem
162YQ III.12 b8citrarathes märkampal ākṣiññuräb8(ṣ) /// (nä)ṣ ārśo parnont aṣṭami konaṃ
163YQ N.1 b7/// (käṣ)ṣi träṅkäṣ weñā näṣ cesmi waṣtwāṣiṃ yātlune śwātsi
164YQ N.3 b1/// (pä)lskā kuyal näṣ śol raryuräṣ ksaluneyaṃ kälkim

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näṣ&outputformat=print
Output automatically generated on Tue, 2024-06-18, 21:45:50 (CEST).
Page last edited on Tue, 2024-06-18, 19:25:29 (CEST), by Automatic conversion. Version 29.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.