🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

twe

Cite this page as:"twe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_twe (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“you”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TB
Equivalent in TA:tu
Lexeme variants:twe; tve; tuwe; =we
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nomtweyesyene
voc
acc, ciyesyene
gentañyesi, yesäṃ, yesäñ
loccine
comitcimpa
inst
ablcīmeṃ
perlcisayessa
allciścyesäśc
caus

Lexeme family

Occurrences

twe

1He 1 and 2 a6a6culñe ... mantt(we)///
2IOL Toch 2 a2; ekṣalympa ; kamtsataitweno ṣp : kartseścä
3IOL Toch 3 a6prutkaṣṣäṃ : räskre naitweeṅku comp ke a7
4IOL Toch 53 b3– – • t· metwe·e /// b4
5IOL Toch 80 a3– – – mtä ñäś rerittoṣtwepūdñäkte teṃ – ///
6IOL Toch 86 b3– /// māka kucetwenekciye pwārntse /// b4
7IOL Toch 90 a5lāntäś weñatweceṃ a6/// ·e·nameṃ
8IOL Toch 130 a4śä – /// a4twek(a) ṣp antiṣpūrṣṣ(a)nampa ///
9IOL Toch 144 b4; kektseño : twesinastar ; tr(i)k(e)t(a)r
10IOL Toch 178 b5tirthi weskeṃ kucetweaiśtar su – ///
11IOL Toch 209 b3/// …lle tweśaula… /// b4///
12IOL Toch 233 a3jare grāmye • hiśtwetākoytä ktsai(tsäññe) /// a4
13IOL Toch 248 b4tusa tanāpate kraṣiyatetwepitka wes āb5m lamam
14IOL Toch 268 a1a1/// – – – rmatwe– /// a2///
15IOL Toch 301 a2: kuce te lyaryātweekä – /// a3
16IOL Toch 301 a4…ñcä 20-2 päklyauṣ pācertwenu /// a5///
17IOL Toch 405 a2/// a2/// …tätwe ompostä(ṃ) /// a3
18IOL Toch 658 a3/// a3/// k·tweka ṣp /// a4
19IOL Toch 768 a1a1/// m(a)kte kcatwece te y· ///
20IOL Toch 865 a3/// tte kartsetwe• tvam ak· ///
21IOL Toch 880 b3b3/// ntwepäst /// b4///
22Km-034-ZS-R-02.07 a1a1(na)n(o)(twe)(śre)ṣṭh(i) ṣait ///
23Km-034-ZS-Z-01 a2yama(ṣa)sta-nea2n(a)no(tw)e(pra)senaji walo pañäkte p··aṃ
24Kz-203-ZS-L-01 a1cisa prāskau pot prekennetweṅke kalatar-ñ apiś wärñai
25PK AS 6A a1ost-yāmṣeñcai : ñ(ä)sk(e)m(a)ne ;tw(e)l(a)kle ; c(ä)m(e)lyñe ;
26PK AS 7A b6b6/// ; – – –twe; empreṃne : ost
27PK AS 13B a5a5/// (kete) (śau)lt(s)atweṣañ śaul rinastar
28PK AS 15A a4luwāññe camelmäktetweñiś tusa /// (kälpor)a5me«ṃ»
29PK AS 15C a2a2/// …tku •tw(e)ra(no) ṣäp ceṃ lakle
30PK AS 17A b4pūrvottar 1 b4twerīne ; ṣmemane ;
31PK AS 17C b4maittärnes(pa)b4ntai poñtwetäṅwaṃñu ; m(ā) p(i)
32PK AS 17I b2ste täṅwaña ; kuce(t)wewñāsta ṣañ ykene :
33PK AS 17J a2tane su(p)ri(yeṃ) (p)r(e)kṣäṃ tweklyomai allek-pälsko taisa mäsketar
34PK AS 17K b4peñyaisa : (tw)etrike(ta)r«†ä» ; k(e)ś tättālñesa
35PK AS 17K b4snai yparwe ; ceṃtwetraikeṃ ompostäṃ (:) räskr(e)
36PK Bois A8 a2ṣletaś pi(ṅkäṃ) /// (skna)a2tatteṃścotweñi ///
37PK Bois A10 a2(skna)a2tatt(eṃ)ścotweñ(i) ///
38PK Bois A11 a2salyitsai yoa2(ñyaine) /// ṃścotweñi yaitko (rsa)
39PK Bois A39 a2y(o) a2/// śc(o)tweñi yaitkorsa
40PK Bois A40 a1a1/// sknatatt(eṃ)śc(o)tw(e)ñ(i) y(ait)k(or)s(a) a2///
41PK Bois B1 a2yoñyaine • a2sknatatteṃścotweñī yaitkorsamaṃt
42PK Bois B2 a2piṅkäṃ sknataa2tteṃścotweñi yaitkorsa mant pyām
43PK Bois B3 a2salyitsai yoñyaine k(ṣ)ema(tewo)a2rśaiścotweñī yai(tko)r(sa) (mant) (pyām)
44PK Bois B5 a2s(a)ly(i)tsai yoa2ñyaiyne • sknatatte(ṃśco)t(w)eñī yaia3tkorsa ma(ṃ)t py(ā)m
45PK Bois B8 a2yoñyaiyne a2sknatatteṃścotweñī yaitkorsa maṃt pyām
46PK Bois B11 a1a1ṣletaś piṅkäṃ yuṣaiścotweñi rekisa a2ma(ṃ)t
47PK Bois B18 a1a1ṣletaś piṅkäṃ sknata(t)t(eṃśco)(t)w(e)a2ñi yaitkorsa mant
48PK Bois B19 a2saly(i)tsai yoñyaia2yn(e) (•) (s)kna(ta)tt(eṃ)śtw(e)(ñ)i y(ai)tkor(sa) (maṃ)a3t pyām
49PK Bois B20 a1yoñyaine • sknatatteṃścotweñi a2(yaitkorsa) m(an)t
50PK Bois B21 a2yoa2ñyaiyne • putatatteṃścotweñī a3yaitkorsa maṃt
51PK Bois B42 a2ṣl(e)ta(ś) – – – – – (yoñyai)a2yne – – – –(t)w(e)ñi yaitko(rsa) a3– – – –
52PK Bois B105 a2a2/// śco •tweñī yaitkorsa maṃ(t) (py)ā(m)
53PK Bois B119 a2piṅkä(ṃ) saly(i)tsai yoñyaia2(ne) sknatatte(ṃ)ścotweñi yaitk(o)rsa a3///
54PK Bois B126 a2– – – – – – salyi(ts)ai (y)oa2(ñyaine) – – – –tweñi yaitkorsa maṃa3t py(ā)m
55PK Bois B127 a3a3tweñi yaitko(r)s(a) ///
56PK NS 29 b6(pi) snai täṅ(k) ;(twe)(w)āṣm()ai nerke ; yamastär
57PK NS 32 b5(po) (kälyminne) ; –(twe)(tär)k(au) ; nest nūwalñe
58PK NS 35 b2mapi ṅke ñaṣtar ;twepūdñäktäṃñe (perne) /// b3
59PK NS 36 and 20 a1weṣṣäṃ auspa pokse-ñ mapitwenesttane a(raṇemi)
60PK NS 45 b3/// (mai)yya etaṅkäccai plāskatweklyomai : e ///
61PK NS 48 and 258 a2akālk ñäṣṣalle kuce klautkesatweaṣanīka sawāsaṃ (po) y(olai)ñenta(nts)
62PK NS 159 a2a2/// – twewesm(eṃ) /// a3///
63PK NS 160 a3a3/// (pelai)knene kusetweltu nesto a4///
64PK NS 355 a2/// a2/// tweprāskatbrāhmaṇ(i) ///
65PK réserve 1517 B 3.1 a1ṣletaś piṅkäṃ yuṣaiścotwea2ñī yaitkorsa maṃt
66SI P 1 a2sumerntse mrācne 60-4 poyśiññ(e)ṣṣetwe; ylai-ñäkte nest yalts=
67SI P 1 b3īte maittarṣṣe 60-8 pūdñäkteṣṣetwe; bram-ñäkte śpālmeṃ ;
68SI P 2 a6ī(k)e(ne) ; (wänta)a6(rwa) (•) (twe)(dharma)jhñe ; lykaśke trekte
69SI P 2 b1sp(o)rtotär-c snai skeyeṃ katwe; po krentauna yneś
70THT 5 b8wikässi(ś) (70-4) b8hiśtt(w)etākoyt ; (kts)aitsäññe ;
71THT 5 b8klyomo : yolai ere;patetwe; yamaṣṣeñca ; wnolmentso
72THT 23 b8yolaiṃmeṃ ṣek ; twekrämpetar 20-5 pakwār= entsesse
73THT 27 a1larepi ramt ; ñitwepo āñmtsa : nauṣ
74THT 45 a1saim wasta ; tweñäś ñke ; ārtsi
75THT 46 a6yāmor epyac : potweārṣt ñke ypauna kuṣaino
76THT 46 a7ṣañ śāmna keś ptestwe: kos twe yṣwar
77THT 46 a7ptes twe : kostweyṣwar tāka ; ///
78THT 78 b2/// rkattse klautkāwa tweñi käṣṣi mäsketar twe
79THT 78 b2twe ñi käṣṣi mäsketartweb3– – ś
80THT 78 b3– – – – – – – – – – – – tkaṃ ṣeske twebrāhmaṇeṃmpa t= epiṅte sak
81THT 78 b5– – – – ·l·ntsi : krui(twe)(re)kimeṃ pä – – – – – – – –
82THT 83 a1kä(r)py(eṃ) ce ; p(a)lyks(a)t(ai)(twe)(no) /// a2
83THT 83 a2(śa)nmausa ; śānmyatai prākretwe; pärkreṃ prekentsa :
84THT 85 a4skente yaa4kṣī tweprāsk(at) (॥) (brāhma)ṇi weskeṃ
85THT 93 a1pilko śeśśamormeṃ weṣṣan-n(e)śca nemcektwekuṣattarye nest taisa ksa
86THT 93 a2auspa säsweṃntse araṇemiñ lāntetwe/// a3
87THT 93 a3weṣṣäṃ auspa poñ mapitwe(nest) (tane) (araṇemi) (walo)
88THT 107 a10rṣāki ṣerpar-me ;tweke śpālmeṃ ; rṣāke
89THT 108 b7ñake pälskonta staretwetaiseṃ pälskana(t) b8///
90THT 123 b1/// b1ṣṣar pkeltweerkätñe rinasta(r)·· ///
91THT 123 b5/// toṃ tu päklyauṣtwepo täṅsa 1 māka
92THT 127 a3īkäṃ a3(śtwāra) (ṣotruna)(twe)(śā)mñe rūp;sa pkārsa
93THT 128 a6no yāmor ; kwritweyolaino ; oko tu(nts)e
94THT 128 b2b2– l· twewärpnātar se pelai(k)n(e) enaiwaññe
95THT 128 b3; säk lakaṃtweyat· – – ; – – – – –
96THT 128 b4ot • 9 kruitwewroccu wlo ; yāmt
97THT 201 b5manyathā • kwri sāṃkhyetwealyeke ///
98THT 203 a3(a)a3räñcmeṃ dīrkanakī ; (käṣṣi)twe; aknatsañe ; yaikasta
99THT 203 b3perneñca ; śaiṣene ;(tw)e(no) po ceṃ ;
100THT 204 a2; onolmi ; ceṃtweposa ; ṣārkatai
101THT 212 a1: poyśiññeṣṣu ; brahm-ñäktetwe; brahm aiyśeñca 70
102THT 212 b1– – – – – – – ·t· n(e)s=tw(e); r(i)ś nervvāṃṣṣai 80
103THT 212 b3; sāṃtkeb3ntampa ; traiywataitwesāṃtk= onwaññe ;
104THT 212 b5poyśiññeṣṣu ; sāṃtkinautwe; kärsau śāsträ 80-2
105THT 213 a4e /// /// rtwekrent reki a5///
106THT 213 b4/// /// r n(e)s=twelkātsy ontsoytte b580-6
107THT 214 a4nauwṣai klāwastsi ; saṃsāa4rmeṃtwe cmetsy āñme
108THT 214 a4āñme ; mantak no(tw)e; (śaul) (a)rttātai :
109THT 214 b4maśne : wikṣṇu neb4s=twe; poyśiññeṣṣe ; po
110THT 224 a2añ;malaṣkäñ= o;nolmennai 3 kruitwepärweṣṣa ; läc
111THT 225 a3noṣ krent kruitweñäkta tetemu ka ·ai
112THT 226 b2snai keś läklentā lyakastātwemapi śaiṣṣe täñ ṣä
113THT 231 a1 a1twe; nervāṃne ; yneśne
114THT 231 a3ṣpä ramer ; arṣittwe• 2 snai kkarūṃ
115THT 231 a5misa potweceṃne ; krämpitar ;
116THT 231 b1śaul śpālmeṃ ; cau-ktweñyāssa ; ñäṣṣitar
117THT 234 b1datteṃ kartse yamast walotwe: /// b2r
118THT 241 b4larenäṃ ; tärkormeṃ ;tweñi lare ; añmaṣṣe
119THT 245 b1po śaiṣṣentse ; epästyetwe; pälsko pāṣtsi – – – –
120THT 252 b4 b413σ ///twepiśakānta ; piśāka ;
121THT 261 b5 /// yärkent· māṃtwe: 6 ///
122THT 273 a320-6 tkā notwe; pwārmeṃ padum ;
123THT 273 a3māka yolon ; preke(ne)(twe); (tne) a4tsäṅkāstā
124THT 273 b1(masta) b1notwe; rīne räme(r) ;
125THT 283.a b3a /// b3notwepalsko /// b4
126THT 286 a3plāma : tune ṅketwe; wīna källāt ;
127THT 295 b6; waimene b6kucetwementsi ; yamästä ;
128THT 296 a8; (trice)pi ; āke(sa)(twe); (saṃci)te ; ñem
129THT 296 b3gāṅkne olyitau ; nestweepastya • lyamne saṃntsārṣṣe
130THT 297.a a2a2– – – – tr(i)cepi ākesatwesaṃcite ñem ṣ· t·
131THT 298 a1prāskau ; pon prekennetweṅke kalatar-ñ ; apiś
132THT 340 b4b4/// r śerwetwenest ·o /// b5
133THT 343 b5b5/// mtä ñäśtwekautsi pä /// b6
134THT 362 a8māl(lalñe) /// a8cena-ktwe: garurñeṃṣṣai ypai ///
135THT 368 a6mel wesäṃ klyautkasta ślekotwekarunts= ai /// a7
136THT 368 b1– ·ś· ñe ñaṣt(a)rtweśau(l) (ri)ntsi prā ///
137THT 384 a4ka ṣp 10-8 lattweostameṃ ; ///
138THT 384 b5snai epiṅkte ; tākattweśākyamuni ; ///
139THT 588 a5ññä ·e ; entetweyamäṣatai ; kreṃt yāmor
140THT 588 b6k·lo lmorntse ; tweprāskat takāsta twe yaitkusa
141THT 588 b6 twe prāskat takāstatweyaitkusa ; wroccepi rṣā
142THT 588 b8b8/// ś cwitwetumeṃ tsetar ; snai
143THT 612 b3kokalpäntai prekṣäṃkuce(t)w(e)/// b4/// ṣṣäṃ
144THT 622 a2– – /// a2///tw(e)oṅkipṣetumeṃ vidūṣa(ke)
145THT 1102 a2ykuweṣ takarṣ«k»eṃ tatākaṣ päkl«y»auṣtweśaulaa3(ssu) – – causa ñem-klawi(s)s(ontsa)
146THT 1102 b2/// ·k·ṣ·ts mäkte kcatwece te-yäknece īke
147THT 1103 a1a1twece t(e-yäknece) /// ///
148THT 1103 a2ṣesamäkte kcatw(e)ce te-yäa3k(n)ec()e ī(ke) ///
149THT 1103 b2as(kwacentse) (ākesa) mäkte kcatwece te-yäknece īke
150THT 1105 a2līpa ñikcyīye śāmñe cetwe (wä)sātai iśā(mna) ///
151THT 1110 a1ci śaulasontä upādhyāyeṃ yaskaske(mar)(t)w(e)/// /// k(a) ci
152THT 1178 a1a1posa lāre nestañtwe• kute ·e ///
153THT 1201 b4/// b4vyakṣep paṣtweca ra /// b5
154THT 1215.b a2/// – kn· ntatweṣotri – /// a3
155THT 1223 b1b1/// mpa ereṃtwe: uppā /// b2
156THT 1271 a2a2/// ssu elykantetwepu /// a3///
157THT 1293.a a2/// a2te mutwemaimantsa n·e /// b1
158THT 1300 b3ytārine /// b3///tweye sāstreṃ śak maiyyāṣṣe
159THT 1305 b2täṅwä b2/// ·rätweskwamä yśelmeṣṣe ostmeṃ
160THT 1315.f a2/// a2/// ścotwe– /// a3///
161THT 1320 b4/// b4/// s·twe– ro nt· wälo
162THT 1332 a3– ·m· – kätweñaṃ ṣṣ· na oṅkolmeṃ
163THT 1334.h a2a2/// ne netwey· /// b1///
164THT 1342 a2thu /// a2///twe• prā m· ///
165THT 1347 a3pai laikne ṣu walotwesaswe ra – ///
166THT 1373.d b2/// b2/// –twenaumyeṣṣeṃ /// b3///
167THT 1375.d a4/// a4/// –twesä /// a5///
168THT 1379.a a3/// – ·t· ñiśtweya ye kke pyāmtsa
169THT 1385.a b2·n· ·ā ci twe– s·e /// b3
170THT 1385.b b4b4/// – kamutwe• – ///
171THT 1385.f a2a2/// ·s· ścotwe– /// a3///
172THT 1389.t a2– /// a2///twetu /// a3///
173THT 1392.i a3a3/// lle :twe– wä ṣ·a ///
174THT 1398.l b2/// ne ma kāṃtwe– mpe – poyśi
175THT 1402.h a2nts· /// a2///twe/// a3/// ·e
176THT 1405.i a1a1///tweñ· /// a2///
177THT 1415.k a2/// – ṣṣ· ñcaitwe/// a3/// –
178THT 1419.g a4/// ·eś 20-8 entetweyi – /// b1
179THT 1432.i b3/// – – ·ne twen·a /// b4///
180THT 1468 a4lṣe mṣa • kwritwente – – – ·ṣe – –
181THT 1517 b5ka yälloṃp kre·m· śle-ktwetoṃ – – – /// b6
182THT 1536.f a2/// a2/// sk·tweñi /// a3///
183THT 1537.d b3b3/// l·o tsätweṣä – ///
184THT 1538.b b3/// – tu-k pyāmtwe• – /// b4
185THT 1538.b b4/// b4/// ñ(ä)ṣṣeñcatwe• we ///
186THT 1540.a a2s· 20-6 oṅkolma paitwe– /// a3///
187THT 1540.a a3tsīśc täṅsa nai añmtwe ṣäp ·o ntsai
188THT 1540.a a4·e yärkesā päklyeṣ ñaktatwekuse ñī ·e ///
189THT 1540.b a2wä rśi ntsai satwea rtskauṃ spāktaṃ yamä
190THT 1547.a b2b2/// …k«†ä»twetäṅk(w)aṃ ñ·a – ·iṃ
191THT 1548.a a3a3/// n·ś paṣtwecwī śpālmeṃ kete kärtse
192THT 1549.c a4sa gi rdetwek·a /// a5///
193THT 1550 b3r yamaskeṃ pokse ñitwece wänte : amāc
194THT 1565 a3a3/// ne katweläk·e ·o l·o ette
195THT 1565 b2aṣṣan·i w· – – k·atweläkle kolo·trä /// b3
196THT 1565 b3/// – – – ma ṣaitweñakte yśāmna skwänma
197THT 1565 b4skā /// ñmantse kärtseścätwekuse t·a – ///
198THT 1586 a1a1///tw(e)ñi y(ait)k(o)rsa mant (pyām)
199THT 1604.h b2/// b2/// –twente epä ///
200THT 1604.l a3a3/// ·se ṣertwent·a /// a4///
201THT 1621.b a3/// sa : kwipentartweykaṃṣanta – /// a4
202THT 1648.g b2/// b2/// rmätwe– /// b3///
203THT 1805 b2– /// b2///twenta ta rna
204THT 1816 b2– ñ· ts· ·etwe– /// b3///
205THT 2258.h a2– /// a2///twe·i /// b1///
206THT 2259.h b2– – b2/// – – –tweb3/// – –
207THT 2356 a3– /// a3///twe– nci – – na
208THT 2377.p a1a1/// –twe: kellemeṃ ṣpä tr·
209THT 2379.u a1a1/// ·p· l·etwe– stña k·a ///
210THT 2380.c a2/// a2/// pudñäktetwe/// a3/// ña
211THT 2386.i a2tme re l· ·n·twekaruntsa : śtwāra e
212THT 2386.t a6wärpanamar – /// a6twetäne k·e ///
213THT 2957 a1a1/// ñmatwe: a dh·ā śai
214THT 3000 b2/// b2/// –twetakasta /// b3///
215THT 3069.g a2a2/// – lks·twe/// a3/// –
216THT 3069.l a1a1/// –tweṭa /// a2///
217THT 3124 a5– rpe ll· sn·twe·re /// b1///
218THT 3301 a1/// ·y· n· kotwe– /// a2///
219THT 3603.b b2trai ke ketweko w·e /// b3
220THT 3626.b a3a3/// – ñätwe/// b1/// –
221THT 3817.e b2/// b2/// –twenā ///
222THT 4008 a2/// a2/// k·etweṣṣäṃ /// a3///
223U 100 b2erür sn • manttwe«p/ṣ» lkāstar ; b3
224U 100 b4yalın üze • (mant)t(w)epälk(amo) ; (ścirin)ne ;

tve

1PK NS 172 b2g· /// b2///tvenauṣaññ(e) /// b3///
2THT 85 b4(ceṃ) (rā)kṣ(a)tsenmeṃ loke ykā-ktv(e)śāmane nest ñake ṅke
3THT 295 b2; pūdñäkte 1 t(e)(tve)b3(ke)śä ; mäṃ
4THT 295 b5; ṣäññäññe ; ptestvekeśä ; anaiśai śamñe
5THT 295 b6eñcitar ; mäpi lyñi=tve; läklemeṃ b7 (3)
6THT 1394.t a2/// a2/// tve·ai bhadra
7THT 1574 a1tsyāṅkuneś yärṣalñe yamasträ ñaktatvetu makte päst aiśträ
8THT 1630.b a1a1/// r·itveya /// b1///
9THT 1647.j a1a1/// –tvepo yi ñ· ///
10THT 2386.x b3/// b3/// –tveñä ///
11THT 3613.b a2– /// a2///tveca /// b1///
12THT 3619.c b1– /// b1///tvena /// b2///

=we

1PK AS 16.6.2 a6a6ltu nes(t)(=w)eutumbar cwi s·a ///

tuwe

1IOL Toch 157 a2/// a2///tuweśwāt-netoṃ wäntä(rwa)
2PK AS 12C b1yänm(ā)sk(eṃ)p(ā)lk(a)tuw(e)pr(a)ś(a)ntahā(r)n(e)täka
3PK AS 12C b6orocce wakitsäñ(ñ)ene stmoṣä wñāstatuwepäñäktäñ(ñ)e (klāw)i
4THT 128 b6/// b6; yamas=tuwe; lantuññe ;
5THT 1286 a4– : aṣan notuwetsmet(a)r /// a5///