🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

keś

Cite this page as:"keś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_keś (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“sequence, series”; “account, process of counting, calculation”; “total sum”; “number”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:kaś
Lexeme variants:keś; keśä; keśo
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomkeś
voc
acckeś
gen
lockeśne
comit
inst
abl
perlkeśsa
all
caus

Lexeme family

 • keś “sequence, series” “account, process of counting, calculation” “total sum” “number”
  sg
  nomkeś
  acckeś
  lockeśne
  perlkeśsa

Occurrences

keś

1G-Su 12 a1aśari dharmatrāteṃtse winai ṣak keś wesiyeṃ no : tte
2IOL Toch 11 a1 a1 /// (ke)ś tättālyñeṣṣai u ; maiyyasa maiyyāwä ; ālu
3IOL Toch 89 b2 (ompalsko)ññ(e)ṣṣi ; snai keś wärttonta ; pelaikneṣṣi ;
4IOL Toch 136 a4/// a4 kraupatsiś snai keś lkāskeṃ läklenta /// (a)a5lyaik
5IOL Toch 144 a2ṣeme kapārsa ; snai keś yñakteṃ ; temtsante :
6IOL Toch 163 b4/// b4 /// ; k(e)ś tättarmeṃ ; anaiśai ;
7IOL Toch 214 a82 ॥ janahitaiṣi weṣṣäṃ keś tättārmeṃ tetreṅku ·e ///
8IOL Toch 214 b1 : sn(ai) k(e)ś m(ā)k(a) • ; – –
9IOL Toch 253 a3/// parksat ñī snai keś ptāwas /// a4 ///
10IOL Toch 422 b2b2 /// sn(ai) keś klautke /// b3 ///
11Kizil WD-IV-1 a2; śari(r) /// a2 keś tättālñe tsäṅkā-ne (:) ot
12Kz-039-ZS-R-03 a1cina-rṣāki toyna imene keś nanaṣare tusa ñañacandre
13Ot 12 a1mante śimprāyai śopaiś ṣe keś ysāa2re waltsām täryāka ñu
14PK AS 5C a5po krentaunaṃa5ts«†ä» : kalymisa keś ; taṣeñcañ ; papāṣṣorñe
15PK AS 6A a1 (snai) a1 keś cmel(a);ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ)
16PK AS 7A a3ṣarmtsa cai ; snai keś /// a4 ///
17PK AS 7K a5lä(klenta) (no) sn(ai) ; keś srukemane ktsaiceṃts 30-5 palskosa
18PK AS 7M a3kektseñ reme ; snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän«†ä»yāmorntaṃts
19PK AS 7N a5srukalñeṣṣe ; ime onolmens keś no tätarmeṃ ; olypotse
20PK AS 13B a2/// (kli)ñ(i)-ñ ra snai keś emparkre : ka(rep) ///
21PK AS 13C a3/// …r : snai ke(ś) – – – – (sn)ai keś ;
22PK AS 13C a3snai ke(ś) – – – – (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe
23PK AS 15B a3(snai) a3 yarm snai keś«†ä» – – ṣpä mār-ñäkte ///
24PK AS 15D b2lo lmau tākoy keś wāyoy pāyalyñe b3 ///
25PK AS 16.3 b3॥ yal-ylaṃśkene ॥ snai keś eb4mparkre tne ; wno(lmi)
26PK AS 16.7 b7keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri
27PK AS 17K b4 (tw)e trike(ta)r«†ä» ; k(e)ś tättālñesa nesañ-c«†ä» :
28PK Bois C1 a1puṇyisene śatreṣṣ(e) wyai utpāt«†ä» keś tāseṃ te ṣotri a2
29PK DA M 507.10 a2ṣka(s) /// a2 ysarentse keś lyīpär yap /// a3
30PK DA M 507.10 a2ṣka(s) /// a2 ysarentse keś lyīpär yap /// a3
31PK DA M 507.19 a12a12 /// …śkentse meñ keś tättārṣṣeṃ cāneṃ wsāa13(wa) ///
32PK DA M 507.19 a12a12 /// (kercapi)śkentse meñ keś tättārṣṣeṃ cāneṃ wsāa13(wa)
33PK DA M 507.32 a8terisa (c)owai carka tuntse keś nauṣameṃ ste ce seṃ
34PK DA M 507.32 a8terisa (c)owai carka tuntse keś nauṣameṃ ste ce seṃ
35PK DA M 507.37 and .36 a7wi kṣuṃntsa candrawarme – – – – – – k(eś) (ne) cān(eṃ) p(e)r(i) pr(e)ksa
36PK DA M 507.37 and .36 a80a80 śātre mot caneṃ keś tä /// a81 k
37PK DA M 507.37 and .36 a85papaikau stesu keś nauṣameṃ ste ce wäntare
38PK LC 1 a2aśari jñānasome nauṣuwetsa śānta keś tesare tutse keś a3
39PK LC 1 a2śānta keś tesare tutse keś a3 alyi yriṃ 5
40PK NS 25 and 26 b3po krentaunaṃts : kalymisa keś ; taṣeñca ; papā(ṣṣorñe)
41PK NS 49A b5yāmorntaṣṣai /// b5 snai keś pudñ(ä)kte maiyyana kṣāre ///
42PK NS 49B b6/// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
43SI 1877 a1śwer meñantsene sāṅk śānta keś a2 tessa keśa postäṃ
44SI 5873 a2a2 -nta spawāre-ñ tutse keś a3 uwāṣṣi oroce kemesa
45SI P 2 b3olaṅ tusnai keś ra tapre ; attsaik
46SI P 2 b6; placyeṃ snai yärm keś ; saim wästa
47SI P 2 b6päls(k)alñ(e) ; snai yärm ke(ś) ·ai ;
48THT 3 b2pikula ; a(ra)b2nemiñ tākā keś tättālñe : mäntarṣkeṃ śaul
49THT 3 b2(mamrau)skaṣ palskosa : snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma ; aranemiṃmpa
50THT 8 b2po tu tsatkwaṃ ; keś tättālñe ; palskalñenta ;
51THT 12 b8astre pälsko wnolmentse : keś tä(ttārmeṃ) ///
52THT 21 b1/// (50-6) (snai) k(e)ś ; yasa wa(sa) ;
53THT 21 b1/// /// 10σ snai keś b2 12σ ///
54THT 23 b4no śakkeññi ; snai keś onol;meṃ tserenträ : āyorsa
55THT 23 b5su tänmasträ : snai keś aksaścer ; wnolments āyorn;tse
56THT 24 b7; śaiṣṣeṣṣana : s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
57THT 28 b7mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane :
58THT 30 a3nautalñe yāmtsi 20-3 snai keś cmela kar;satsiśco ; ṣpä
59THT 32 b3cmelne sanaṃ ; snai keś – – – – b4 /// ṣṣäṃ
60THT 33 b5yarke petintse ; snai keś nakab6nma : tu ñiś
61THT 41 b1tumeṃ ; satāṣlñe ; keś y«ā/a»mastär 10-6 trīb2wäṣlñe kuce
62THT 41 b2wat ; satāṣlñe ; keś yamastärastarñe piś
63THT 42 b2lwāsa pretenne ; snai keś empelona ; lkāṣṣäṃ läklenta
64THT 42 b3erkatñe tallārñe ; snai keś wärpanaträ ; tne piś
65THT 44 a7·e yolomeṃ /// /// k(e)ś tättālñentaṃts yku ekalymi ///
66THT 46 a7; mant ṣañ śāmna keś ptes twe : kos
67THT 73 b5: ompalskoñeṣṣi ; (snai) (keś) wärttonta ; pelaikneṣṣi ;
68THT 85 a6rilye keś (t)āsau ; ṣañ la(kle)
69THT 100 b4iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a b5 /// weṣtsa
70THT 102 a5santānne kārpassi skāyaṃ te keś tattaṃ ṣañ palskontse tri
71THT 125 b7ñ· /// (pä)b7lskosakeś pte(s) ///
72THT 155 a1 (•) (e)mpr(eṃ) pilko empr(eṃ) k(e)ś«†ä» tä(ttā)lyñe • empreṃ re
73THT 169 a4lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣälkuse
74THT 169 b3mutpāt klyauṣṣäṃ takaṣkäṃñe tsāṅka-ne keśb4 /// ñi
75THT 220 a3 /// (te) (maṃ)t keś tessa ; po ñi
76THT 220 a4/// ; snai yärm keś ñäś ra ceṃts wsāwa
77THT 226 b2b2 /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi
78THT 237 a2/// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ
79THT 241 b3ṣpä ; snai yarm keś 20-3 aräñcäṣṣe ; reki
80THT 273 a5(ñakta) (20-7) a5 snai keś wes ;
81THT 275 b3ersnāssoñc pe(ñyaisa) (tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
82THT 288 b3u klyomña taiseṃ empreṃ keś tä /// b4 ///
83THT 290 a6ṣek imassu 6 te keś tattārmeṃ ; onmiṃ maiyyātstse
84THT 290 a7wesäñ kartseś ; snai keś ///
85THT 295 a6weru ramt ; te keś empreṃ ; tättārmeṃ :
86THT 333 a8poñ : 3 snai keś (no) (tu)sa ñaktaia9kte pañakte
87THT 367 a7; am(a)r(ṣa) ; (k)e(ś) /// b1
88THT 372 b1nauṣ prekesnai keś ·ä /// b2 lalñeṣṣe
89THT 404 a62 ॥ tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
90THT 416 a1pudñaktäṃñe akālksa ; (s)n(ai) keś was·i /// a2 ///
91THT 1120 a5·i… /// /// (ya)a5rm keś nesäṃ snai yarm snai
92THT 1120 a5nesäṃ snai yarm snai ke(ś) /// /// k··
93THT 1120 b2/// śtw(ā)r(a) wäntarwats ya(r)m k(e)ś m(ā) n(e)säṃ (t)aisa cwi
94THT 1120 b3 p(i) (yä)rpotse yarm keś /// /// (källā)lle
95THT 1121 b1c(w)i wasaṃtpātä«ṣṣe»pi yarpontse yab1rm keś nesäṃ se wasaṃ(tpātäṣṣe)
96THT 1122 a4pañäkte snai yarm keś krentaunasa kekenu aultsoa5(rsa) ///
97THT 1165.a a5cwi waipeccesa snai keś yailtsenmasa käryo nt· ///
98THT 1168 a2katkemane mautāte alloṅnaṣ snai keś pyapyaiṃ kakā /// a3
99THT 1170.d b3kektsentsa – /// b3 keś yaknentsa lykä ·k· ///
100THT 1171 b2b2 /// ne snai keś warptaträ śakwi /// b3
101THT 1191 a4kausänte mä sa snai keś preketsa : tsirau a5
102THT 1193 and 2247 a3/// /// nṣäñ snai keś kalpänma toṃ läk(l)enta wärpnānträ
103THT 1193 and 2247 b4skeṃ cai : snai keś kalpänma toṃ läklenta wa
104THT 1210 a1 a1 /// sne keś kodyanma retke o a2
105THT 1289 a1 a1 /// snai keś pi – /// a2
106THT 1310 a4kektseñintse pakana waiptār snai keś yolain(a) yāmornta maṣṣamai –
107THT 1352.c b2/// b2 /// snai keś w· /// b3 ///
108THT 1365.n b2ñ· /// b2 /// keś kuse kä ///
109THT 1367.b b2/// b2 /// snai keś – ///
110THT 1419.f b4la ne : snai keś /// b5 /// –
111THT 1419.f b5b5 /// – ·nai keś – ///
112THT 1448 b4/// b4 /// (snai) (keś) k(l)aut(k)entsa pañäkte käṣṣī ·o
113THT 1449.e a4/// na krentauna snai keś cmela krau /// a5
114THT 1548.b a4/// ·ṣ· ne snai keś māka ṣpä wai a5
115THT 1680 b1m· n· kakkārpau snai keś ścīrona rekaunasa cau ta
116THT 1859 b2mänt kärsormeṃ mrauskanträ snai keś no /// b3 ///
117THT 2199 a1 a1 /// keś t· l· ·se –
118THT 2372.h a1a1 /// – snai keś : täry· /// a2
119THT 2372.p a1 a1 nta keś /// a2 akāl·ṃ ///
120THT 2376.b a4a4 /// ·s· mänt keś taṣäl·e – b1 ///
121THT 2382.e a3/// a3 /// ·e keś ·ma ṣṣeṃ rākṣatseṃ e·elye
122THT 2382.m a3a3 /// ·e s·ai keś · /// b1 ///
123THT 2706 a2·ñ· /// a2 täṃ keś āś empelle palsko
124THT 3597 a5; eṅsā(t)ai ; (snai) (k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm
125THT 3597 b8; latkatsi ; snai keś cmela : stiyais= oktne
126THT 3995 a1 a1keś prä ·k· /// a2

keśä

1PK AS 7K b5bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)ai keśä ; yāmornta k(r)enta
2PK AS 7N b2bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snai keśä ; yāmornta krenta kosau-k
3THT 135 b4 /// tne yärm keśä : ā… ///
4THT 255 b3amāllatte ; yollaintsā yamor keśä ; taṣṣeñca ; se
5THT 295 b31 t(e) (tve) b3 (ke)śä ; mäṃ ptesä ;
6THT 295 b5ṣäññäññe ; ptes tve keśä ; anaiśai śamñe cmeltse
7THT 388 a3entwe läcä ; snai keśä ; läkutsetse ; tärkär«s/m»e«ṃ»
8THT 394 a2a2 /// wärñai snai keśä e /// /// c

keśo

1IOL Toch 163 a7…lkoṣo 10-9 mänt yes keśo ; ptässo /// a8
2IOL Toch 263 a4/// kusär snai keśo ī(t)e /// a5 ///