Announcements

keś

Cite this page as:"keś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_keś (accessed 19 Apr. 2024).
 
Meaning:“sequence, series; account, process of counting, calculation; total sum; number”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:kaś
Lexeme variants:keś; keśä; keśo
 
Number:singular
Case:nominative; accusative

Paradigm

sg pl du
nom keś
voc
acc keś
gen
loc keśne
comit
inst
abl
perl keśsa
all
caus

Lexeme family

Commentary

For the basic meaning (not simply "number"), see Hilmarsson 1996: 137 with ref.

;

Dragoni 2022: 111

Occurrences

keś

1G-Su 12 a1aśari dharmatrāteṃtse winai ṣakkeśwesiyeṃ no : tte
2IOL Toch 11 a1///(ke)śtättālyñeṣṣai tāu ; maiyyasa maiyyāwä ; ālu
3IOL Toch 89 b2(ompalsko)ññ(e)ṣṣi ; snaikeśwärttonta ; pelaikneṣṣi ;
4IOL Toch 136 a4/// a4kraupatsiś snaikeślkāskeṃ läklenta /// (a)a5lyaik
5IOL Toch 144 a2ṣeme kapārsa ; snaikeśyñakteṃ ; temtsante :
6IOL Toch 163 b4/// b4/// ;k(e)śtättarmeṃ ; anaiśai ;
7IOL Toch 214 a8janahitaiṣi weṣṣäṃkeśtättārmeṃ tetreṅku ·e ///
8IOL Toch 214 b1sn(ai)k(e)śm(ā)k(a) • ; – –
9IOL Toch 253 a3/// parksat ñī snaikeśptāwas /// a4///
10IOL Toch 422 b2b2/// sn(ai)keśklautke /// b3///
11Kizil WD-IV-1 a2a2keśtättālñe tsäṅkāne (:)
12Kz-039-ZS-R-03 a1cina-rṣāki toyna imenekeśnanaṣare
13Ot 12 a1mante śimprāyai śopaiś ṣekeś
14PK AS 5C a5kalymisakeś; taṣeñcañ ;
15PK AS 6A a1(snai) a1keścmel(a);ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ)
16PK AS 7A a3ṣarmtsa cai ; snaikeś/// a4///
17PK AS 7K a5lä(klenta) (no) sn(ai) ;keś srukemane ktsaiceṃts
18PK AS 7M a3kektseñ reme ; snaikeślkāṣṣäṃ kektseñän«†ä» •
19PK AS 7N a5keśno tätarmeṃ
20PK AS 13B a2/// (kli)ñ(i)-ñ ra snaikeśemparkre : ka(rep) ///
21PK AS 13C a3/// …r : snaike(ś)– – – – (sn)ai keś ;
22PK AS 13C snai ke(ś) – – – – (sn)aikeś; yaknentsa śle ṣarpälñe
23PK AS 15D b2lo lmau tākoy mākeśwāyoy pāyalyñe b3///
24PK AS 16.3 b3snaikeśeb4mparkre tne ; wno(lmi)
25PK AS 16.7 b7keśne ṣamāññe : snaikeśnrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri
26PK AS 17K b4k(e)śtättālñesa nesañ-c«†ä» mā :
27PK Bois C1 a1puṇyisene śatreṣṣ(e) wyai utpāt«†ä»keśtāseṃ te ṣotri a2
28PK DA M 507.10 a2ṣka(s) /// a2ysarentsekeślyīpär yap /// a3
29PK DA M 507.10 a2ṣka(s) /// a2ysarentsekeślyīpär yap /// a3
30PK DA M 507.19 a12a12/// …śkentse meñkeśtättārṣṣeṃ cāneṃ wsāa13(wa) ///
31PK DA M 507.19 a12a12/// (kercapi)śkentse meñkeśtättārṣṣeṃ cāneṃ wsāa13(wa)
32PK DA M 507.32 a8terisa (c)owai carka tuntsekeśnauṣameṃ ste ce seṃ
33PK DA M 507.32 a8tuntsekeśnauṣameṃ ste
34PK DA M 507.37 and .36 a7k(eś)(ne) cān(eṃ) p(e)r(i) pr(e)ksa
35PK DA M 507.37 and .36 a80a80śātre mot caneṃkeśtä ///
36PK DA M 507.37 and .36 a85sukeśnauṣameṃ ste ce wäntare wsā(wa)
37PK LC 1 a2aśari jñānasome nauṣuwetsa śāntakeśtesare tutse keś a3
38PK LC 1 śānta keś tesare tutsekeśa3alyi yriṃ 5
39PK NS 25 and 26 b3kalymisakeś; taṣeñca ; papā(ṣṣorñe)
40PK NS 49A b5yāmorntaṣṣai /// b5snaikeśpudñ(ä)kte maiyyana kṣāre ///
41PK NS 49B b6/// (wär)pnāntra skwanma snaikeśmak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
42SI 1877 a1śwer meñantsene sāṅk śāntakeśa2tessa keśa postäṃ
43SI 5873 a2a2-nta spawāre-ñ tutsekeśa3uwāṣṣi oroce kemesa
44SI P 2 b3snaikeśra tapre ; attsaik
45SI P 2 b6; placyeṃ snai yärmkeś; saim wästa •
46SI P 2 päls(k)alñ(e) ; snai yärmke(ś)·ai ;
47THT 3 b2a(ra)b2nemiñ tākākeśtättālñe :
48THT 3 snaike(ś)y(ä)ltsenma tmanenma ; aranemiṃmpa
49THT 8 b2keśtättālñe ; palskalñenta ;
50THT 12 b8keśtä(ttārmeṃ) ///
51THT 21 b1 (snai)k(e)ś; yasa wa(sa) ;
52THT 21 /// 10σ snaikeś
53THT 23 b4no śakkeññi ; snaikeśonol;meṃ tserenträ :
54THT 23 b5snaikeśaksaścer ; wnolments āyorn;tse
55THT 24 b7s(n)aik(e)śsanuññe ṣañ ·ai ///
56THT 28 b7mant alyaik kässinta snaikeśṣeṃ waiptar ypaunane :
57THT 30 a3snaikeścmela kar;satsiśco
58THT 32 b3cmelne sanaṃ ; snaikeś– – – – b4/// ṣṣäṃ
59THT 33 b5yarke petintse ; snaikeśnakab6nma :
60THT 41 b1tumeṃ ; satāṣlñe ;keśy{ā/a}mastär
61THT 41 b2 anāṣṣäṃ wat ; satāṣlñe ;keśyamastär •
62THT 42 b2lwāsa pretenne ; snaikeśempelona ; lkāṣṣäṃ läklenta
63THT 42 b3erkatñe tallārñe ; snaikeśwärpanaträ ; tne piś
64THT 44 a7·e yolomeṃ /// ///k(e)śtättālñentaṃts yku ekalymi ///
65THT 46 a7; mant ṣañ śāmnakeśptes twe :
66THT 73 b5ompalskoñeṣṣi ; (snai)(keś)wärttonta ; pelaikneṣṣi ;
67THT 85 a6mā ṣkeś(t)āsau ; ṣañ la(kle)
68THT 100 b4iknekne läkleṣṣana rekaunasa snaikeśa b5///
69THT 102 a5santānne kārpassi skāyaṃ tekeśtattaṃ ṣañ palskontse tri
70THT 125 b7ñ· /// (pä)b7lskosa •keśpte(s) ///
71THT 169 a4lmi snai yräm snaikeśsnai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse
72THT 169 b3mutpāt klyauṣṣäṃ takaṣkäṃñe tsāṅka-nekeśb4/// ñi
73THT 220 a3(te) (maṃ)tkeśtessa ;
74THT 220 a4/// ; snai yärmkeś
75THT 226 b2b2/// no snaikeśläklentā lyakastā twe mapi
76THT 237 a2re yok snaikeśklomo yok olyapotstse śpālmeṃ
77THT 241 b3ṣpä ; snai yarmkeś
78THT 273 a5a5snaikeśwā wes ; cī saim yāmoṣ ;
79THT 275 b3ersnāssoñc pe(ñyaisa) (tä)ṅkäññi snaiykeśmāka kod(y)ä(nma) ///
80THT 288 b3sāu klyomña taiseṃ empreṃkeśtä ///
81THT 290 a6tekeśtattārmeṃ ;
82THT 290 a7wesäñ kartseś ; snaikeśblank
83THT 295 a6weru ramt ; tekeśempreṃ ; tättārmeṃ :
84THT 333 a8snaikeś(no) (tu)sa ñaktaia9kte pañakte
85THT 367 a7; am(a)r(ṣa) ; mā(k)e(ś)///
86THT 372 b1nauṣ preke • snaikeś·ä /// b2lalñeṣṣe
87THT 404 a6tumeṃ snaikeśpikwala kätkorme(ṃ)
88THT 416 a1pudñaktäṃñe akālksa ; (s)n(ai)keśwas·i ///
89THT 1120 a5·i… /// /// (ya)a5rmkeśnesäṃ snai yarm snai
90THT 1120 nesäṃ snai yarm snaike(ś)/// /// k·· tā
91THT 1120 b2/// śtw(ā)r(a) wäntarwats ya(r)mk(e)śm(ā) n(e)säṃ (t)aisa cwi
92THT 1120 b3p(i) (yä)rpotse yarmkeśmā /// /// (källā)lle
93THT 1121 b1c(w)i wasaṃtpātä«ṣṣe»pi yarpontse yab1rmkeśmā nesäṃ se wasaṃ(tpātäṣṣe)
94THT 1122 a4• pañäkte snai yarmkeśkrentaunasa kekenu aultsoa5(rsa) ///
95THT 1165.a a5• cwi waipeccesa snaikeśyailtsenmasa käryo nt· ///
96THT 1168 a2katkemane mautāte alloṅnaṣ snaikeśpyapyaiṃ kakā /// a3
97THT 1170.d b3kektsentsa – /// b3keśyaknentsa lykä ·k· ///
98THT 1171 b2b2/// ne snaikeśwarptaträ śakwi /// b3
99THT 1191 a4kausänte mä sa snaikeśpreketsa : tsirau a5
100THT 1210 a1a1/// snekeśkodyanma retke o a2
101THT 1289 a1a1/// snaikeśpi – /// a2
102THT 1310 a4kektseñintse pakana waiptār snaikeśyolain(a) yāmornta maṣṣamai –
103THT 1352.c b2/// b2/// snaikeśw· /// b3///
104THT 1365.n b2ñ· /// b2///keśkuse kä ///
105THT 1367.b b2/// b2/// snaikeś– ///
106THT 1419.f b4la ne : snaikeś/// b5/// –
107THT 1419.f b5b5/// – ·naikeś– ///
108THT 1448 b4/// b4/// (snai)(keś)k(l)aut(k)entsa pañäkte käṣṣī ·o
109THT 1449.e a4/// na krentauna snaikeścmela krau /// a5
110THT 1548.b a4·ṣ· ne snaikeśmāka ṣpä wai a5
111THT 1680 b1b1 /// m· n· kakkārpau snaikeśścīrona rekaunasa cau ta
112THT 1859 b2snaikeśno ///
113THT 2199 a1a1///keśt· l· ·se –
114THT 2247 a3a3/// nṣäñ snaikeśka l·a nma toṃ
115THT 2247 b4skeṃ cai : snaikeśkalpänma toṃ läklenta wa
116THT 2372.h a1a1/// – snaikeś: täry· /// a2
117THT 2372.p a1a1ntakeś/// a2akāl·ṃ ///
118THT 2376.b a4a4/// ·s· mäntkeśtaṣäl·e – b1///
119THT 2382.e a3/// a3/// ·ekeś·ma ṣṣeṃ rākṣatseṃ e·elye
120THT 2382.m a3a3/// ·e s·aikeś· /// b1///
121THT 2706 a2·ñ· /// a2täṃkeśmā āś empelle palsko
122THT 3597 a5; eṅsā(t)ai ; (snai)(k)eścmela :
123THT 3597 b8wsāsta mīsa ; latkatsi ; snaikeścmela :
124THT 3995 a1a1keśprä ·k· /// a2

keśä

1PK AS 7K b5bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)aikeśä; yāmornta k(r)enta •
2PK AS 7N b2bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snaikeśä; yāmornta krenta
3PK AS 15B a3(snai) a3yarm snaikeś«†ä»– – ṣpä mār-ñäkte ///
4THT 135 b4 /// tne yärmkeśä:
5THT 155 a1 (•) (e)mpr(eṃ) pilko empr(eṃ)k(e)ś«†ä»tä(ttā)lyñe • empreṃ re
6THT 255 b3yamorkeśä; taṣṣeñca ;
7THT 295 b3t(e) (tve) b3(ke)śä; mäṃ ptesä ;
8THT 295 b5ṣäññäññe ; ptes tvekeśä; anaiśai
9THT 388 a3entwe läcä ; snaikeśä; läkutsetse ; tärkär{s/m}e«ṃ»
10THT 394 a2a2/// wärñai snaikeśäe /// /// c

keśo

1IOL Toch 163 a7mänt yeskeśo; ptässo /// a8
2IOL Toch 263 a4/// kusär sā snaikeśoī(t)e /// a5///

Bibliography

Hilmarsson 1996

Hilmarsson, Jörundur. 1996. Materials for a Tocharian historical and etymological dictionary. Edited by Alexander Lubotsky and Guðrún Þórhallsdóttir. TIES Suppl. 5. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands.