🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yolaiṃ

Cite this page as:"yolaiṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_yolaiṃ (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“bad, evil”
Word class:adjective
Language:TB
Equivalent in TA:umparäñ
Lexeme variants:yolaiṃ; yolaiṃno; yolon; yoloynä; yolaino; yolainä; yolain; yolai=
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-o
Obl. sg. (masc.):-aiṃ
Nom. pl. (masc.):-aiñ

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomyoloyolaiñyolaina
voc
accyolaiṃyolyiyaiyolaina
genyolopiyolainaṃts
locyolainne
comityolaimpa
inst
ablyolomeṃ
perlyolaiṃtsa, yolosa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

yolaiṃ

1IOL Toch 5 b5: walo māga;(tṣe) b5yolaiṃ; wāṣmots ṣeṣar;tu kausa
2IOL Toch 78 b4/// b4/// ;(yo)laiṃyāmor palyka :
3IOL Toch 151 b4wentsi yotonträ :yolaiṃklyauseṃ /// b5///
4IOL Toch 307 b5; yāmorne ; kreṃntyolaiṃwat : papālaṣ cau
5IOL Toch 708 b3/// b3/// taiknesayolaiṃ/// b4/// …mo
6Kz-211-ZS-R-06 a5– – rk·· – :yolai(ṃ)(yo)lai(y)ñ(e) ·o pṣa kka
7PK AS 4A a1; (yā)morne ; kreṃntyolai(ṃ)(wat) (:) (pa)pālaṣ «cau»
8PK AS 7A a1a1/// ;yolai«ṃ»yāmor ; yamasträ :
9PK AS 7A a3warñai ; nraintane :yolaiṃ(wā)ṣmoṃts ; ṣarmtsa cai
10PK NS 28 b3; yāmorne ; (k)r(ent)(yolaiṃ)(wat) /// ;
11PK NS 49B a4kuce yāmor yamant(rä) kreṃn(t)yolaiṃcwīk yā(morntse) /// a5
12PK NS 80.2 a4a4/// …ñca kreṃtyolaiṃytariṣṣana ṣ()o(t)r(una) /// a5
13THT 16 b7; wab7(te) (yāmṣäṃ) ;(yolaiṃ)(yāmor) ; (ā)ntpi nraine
14THT 18 a3; wate yāmṣäṃ ;yolaiṃyāmor ; (āntpi) (nraine)
15THT 18 b315σ /// ;yolai(ṃ)pällātär ; spärkau pilko
16THT 20 b5; ākṣa tarya ;yolaiṃreki ; wiśsisa :
17THT 21 a2wnolmi ; yamantär krentyo(laiṃ)(yāmor) ; ///
18THT 21 a4; aa4(jātaśat,ru) ///(yo)laiṃwāṣmontse ; devadatti ;
19THT 42 b6ost cau po ;yolaiṃweresa 20-7 cwi ra
20THT 119 a6yolopi mentsikrenty«a/o»laiṃcamelne cmelñentse /// (a)a7miśke
21THT 308 a2 l(āre) yamītäryolaiṃwaṣamoṃ • na bhaje
22THT 1304 b1/// b1/// ṣeṣṣirkusayolaiṃ• pā y· ///
23THT 1310 a3/// a3/// yparweyolaiṃwaṣamontaimpa eṣe tri(w)ālñe

yolaiṃno

1THT 406 a4; reki weṃ kcayolaiṃnowentsi akn· ///

yolain

1PK AS 7C a2ṣemi ksa wnolmi ;yolainyāmor ; yamanträ :
2PK AS 7G b4; tänmaskenträ ; lkātsiyolain; mäskenträ : ścireñ
3PK AS 7G b5śconai-yparwe ; duśśīlñesa ;yolainyāmor ; yāmoṣä :
4THT 19 b3; mantanta tarko(y) ;(y)olainreki ; /// b4
5THT 128 a1 ra tsayolain; y(ā)m(o)r yamīträ ;
6THT 522 b2·ts· /// b2·ṣeñcantseyolainoko kauc pokaine taläṣṣī-ne
7THT 557 b6tākoṃ : 3 kreṃntyolaino(ko) ///
8THT 1228 a2/// a2/// klyantsayolainwäntre śckai yno ysu
9THT 1563.q b3/// ·e – seyolainy· ///

yolainä

1IOL Toch 1244 b5/// b5///(yo)lainäkärttsewñe(sa) – – – /// b6
2PK AS 7C b4; yāmtär yāmor ;yob5lainä10-9 cew yāmorsa

yolon

1THT 273 a3wärmeṃ pwār mākayolon; preke(ne) (twe) ;

yoloynä

1THT 255 a6keṃ ma tällaṃ ;yoloynä; ṣek wänträ no

yolaino

1THT 128 a6yāmor ; kwri tweyolaino; oko tu(nts)e ;

yolai=

1PK NS 49B b3(makā-y)kn(e) 20-5 te-yknesa yām(o)ry(o)lai=no /// b4///