Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

krent

Cite this page as:"krent". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_krent (accessed 27 Feb. 2024).
 
Meaning:“good (adj.); good, welfare (subst.)”
Word class:adjective
Language:TB
Equivalent in TA:kāsu
Lexeme variants:krent; krento; kreṃnt; krentä; kreṃt
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom kartse kartstsa kreñc
voc
acc krent kartsai krentäṃ krenta
gen kreñcepi krentaṃts
loc kartsene krentäṃne
comit krentäṃmpa
inst
abl
perl krentäṃtsa
all kartseśc kartseśc
caus

Lexeme family

Occurrences

krent

1Dd 6.1 a1a1/// –krentṣpane lka… ///
2G-Qa 5 a1ś· – – ykai pelesakre(nt):
3IOL Toch 5 b5 yolaiṃ ; wāṣmots ṣeṣar;tu kausa ; pātärkrent
4IOL Toch 120 b2b2/// …wo :krentmaimaṣṣ(e) cpi /// b3
5IOL Toch 148 b6…ṣäścä • satpudgala •kre(nt)/// b7
6IOL Toch 155 b1ceṅkeṃ ; mäntaññeṃ ;krentṣamāññe :
7IOL Toch 155 b3/// …rṣṣim cwī ;krentoko ; solme wentsi
8IOL Toch 169 a4/// yainmoṣ (c)aiy spārtalyñesakrentpa… a5/// – –
9IOL Toch 176 a4pyārimpa śāmñe /// a4krentpelaikne aklyitsi ś· ///
10IOL Toch 178 a5ṣpä ñakta pelaiknene tañkrentākṣoṣ • lalyñe ostameṃ
11IOL Toch 271 b3spantai maitreyeṃ : pelaikneṣṣekrentkuse aiṃ āyor asta…
12IOL Toch 353.g b1– /// b1///krent·/// b2/// no
13IOL Toch 474 b2pe /// b2///krentpelai(kne) /// b3///
14IOL Toch 543 b3– tsi ket āñmekrentetswai yai ṣe ///
15IOL Toch 855 a2– – lyñe 3 pokr(e)nt·– /// a3
16Kz-211-ZS-Z-01 a1ṣesa anantatrātteṃmpa c·krentyāmorsa wess rano päñikti
17Kz-213-ZS-Q-02 a2a2preresakrentnti kleśanma se karsa
18M 500.1 a4pelaikneṣṣe ; naumyekrent; kleśanmaṣṣeṃ ; tekanma
19PK AS 4A b4krentb5āksalñe ;
20PK AS 4B a1pelaiykneṣṣe ; naumyekrent; kl(e)ś(an)m(a)ṣṣ(eṃ) ; (te)kanma
21PK AS 6D b4māka yknesa wat ce(krent); (reki) (keklyauṣormeṃ) (100-6)
22PK AS 6I a1a1/// …tar ṣañkr(e)ntyakne : /// a2
23PK AS 7B a6krentyāmob1r tuśc ; yuwäṣṣäṃ
24PK AS 7E a6/// (ket)(krent)(wāṣmontse) ; b1meṅki
25PK AS 7H a2(ce)(kre)ntyām(orsa) ; ///
26PK AS 7I b1wnolme sū ; cewkr(e)ntyāmo(rsa)
27PK AS 7I b3nemce= ksa ; cewkrentyāmorsa :
28PK AS 15D b5/// – ne onolmikrentpalskosa ñiś etsuwai keka
29PK AS 16.8 b1– ·r·ntsa kämnaṣṣä«ṃ» ;krentw(e)rempa etr(i)w(ai) : p·t·n·
30PK NS 28 b3(tā)koy ; yāmorne ;(k)r(ent)(yolaiṃ) (wat)
31PK NS 32 b4keklyauṣormeṃ ;krentñem-kälywe ; wroccu wlo
32PK NS 34 b3/// /// (āklyi) ;krentyāmorne yāmtar kwri :
33PK NS 39 a2krentpalsko(sa) ;
34PK NS 49B b4/// tākaṃ kuse wnolmekrentoko wärpnatär /// b5
35Sm-040-YD-Z-01 a1– – – – – – – – – – – – – – – no – – – – – – – – – – cekre(nt)yāmorsa maiwe – – – – ·(·)i
36Sm-040-YD-Z-01 yā tka paikatsi cek(r)entyā(mo)rsa pañi(ktä)ññe (perne) ok(o)
37THT 12 a2(snai) (yko)a2rñ= ompalskoññe ;krentspelkkemeṃ :
38THT 12 a4ṣañkrentompalskoññe yne(ś) ; (yamaṣṣeñca)
39THT 18 b6; (śka-)maiyy= āksaṣṣi ;krentb7swareno ;
40THT 20 b6mā weścerkrentb7///
41THT 20 b7stmaukrentsaṃvarne
42THT 21 a2krentyo(laiṃ) (yāmor) ; ///
43THT 22 a7(krent)(yāmor)
44THT 22 b1cekrentyāmorsa ; källoym perne
45THT 23 a2; weña pudñäk;te ślokkrentce :
46THT 26 a1a1/// ·k· āklästärnekrent·/// a2///
47THT 30 b3kuse pelaikneṣ;ṣekrentceu ; yerkwantai ;
48THT 44 b8; mā yakne tirikrent; yāmṣate :
49THT 45 a4; tsārwästsiś ; ākṣakren(t)(p)e(laikne) 30-1
50THT 46 a6; /// a6krentyāmor epyac :
51THT 50 b6krentn· /// b7///
52THT 77 a4porcaññar cwi araṇemiñ lāntekrentyamalñe • ॥ jñānasthite
53THT 102 a2/// a2/// sträkrentpelaikne yamaṣṣeñca sū ce
54THT 102 a4wat no kuce yäknesakrentpelaikne yā /// a5
55THT 119 a6mäsketrä yolopi mentsi •krenty{a/o}laiṃ camelne cmelñentse ///
56THT 132 a2maiyya aksaṣṣäṃ 40-4 preñcakrentyakne ca /// a3
57THT 133 a4krentyamor mā ; yāmoṣäṃ
58THT 135 a2krentyamor po ; pest
59THT 138 b6klen· /// b6///krentpelaiykne ce mäñceu 20-7
60THT 140 b5ṣä /// b5///k(r)entyamor·e /// /// sū
61THT 205 a2krentkärtse a3 ///
62THT 212 b3sāṃtk= onwaññe ; swāreṃkrent; pelaiykneṣṣe
63THT 213 a4/// /// r twekrentreki a5/// p·
64THT 225 a3a3– noṣkrent krui twe ñäkta tetemu ka ·ai /// b1
65THT 241 a4yolaiñemeṃ ; maukatai ;krentwäntrene ; späntaicu :
66THT 242 a211σ a2krent
67THT 252 b3wy= āk;ṣā(rn)t(a)s(a) ; pelaiknekrent; a ///
68THT 273 (krent)(käṣṣi)a1ntse ; ceu täñ
69THT 273 a2 enäṣṣeñcai ;krentkäṣṣīn no ; ma
70THT 274 b2krentyāmo(rsa) ; (āyorsa) ;
71THT 276.a a3a3samai rīttarkrents·ā ///
72THT 282 a1krentwāṣmontsā ; meṅkitse śaiṣṣe
73THT 282 a2krentwāṣmoṣṣe war ; ot
74THT 282 a5krentwāṣmoṣṣe ; wassisā meṅkīce
75THT 282 b5takarṣkeṃ pals;kosakrent; spantai yāmaṃ
76THT 312 b5/// /// laikneṣṣe naumyekrentkleśanma b6ṣṣeṃ tekanma
77THT 338 a7ceu kakaccoṣä ; takär(ṣk)eṃkrentpäl(sk)o(sa)
78THT 362 b3/// b3ceu ;krentñem-kälywe ; śaiyṣṣene
79THT 365 a1(kre)ntpälskomeṃ ; yärpo śamnā(ts)
80THT 388 b3st= ākṣi ; räddhikrent
81THT 394 b4/// ramt«†ä» po kentsākrente /// b5///
82THT 397 a2amāk· – – ṣ nesalyekrent·/// a3/// ṣṣäṃ
83THT 401 b5krentpelaikneṣṣai olyi ///
84THT 416 a2a2///kr(e)ntysāṣṣa pyāpyo walo su
85THT 417 b3/// b3maskäṣṣar patkrent/// b4ne (ṣa)māne
86THT 549 b4• kuhākäññesa warñai śtwerkrentspārttalyñe näkṣeñcaṃ pelaiknenta pälskomeṃ
87THT 605 b3b3tākoym cekrentyāmorsa maitreyempa śilyme eṣe
88THT 609 b6ñakti /// b6///krentiryāvat· – – – /// b7
89THT 1312 b1/// ·rä ṣ· krokśäkrentweresa – tkra kka
90THT 1354.d b3/// b3/// śyiṃtsekrent– ///
91THT 1372.b b2/// b2/// ntekrent/// b3/// –
92THT 1413.e a1– – ṣ· – – sakrenttse – /// a2
93THT 1451.c a3/// a3/// ṣṣiṃkrentmā kä lle ///
94THT 1502 a1a1/// ·m·krent·a2/// –
95THT 1529 b2dhi se ·e istakkrentyā /// b3///
96THT 1536.c b2b2/// –krentpoyśiññaṃṣṣe peprukwe ṣä yta
97THT 1860 b2b2/// – natkrentpreke śle maittreyeṃ ñä
98THT 1926 b3– ta rṣti tatsikrent– /// b4///
99THT 2376.b b3/// – yāmorsa mākakrent/// b4/// m·
100THT 2382.c a2/// ·n· lme :krentyolai t· /// a3
101THT 3598.c b3/// b3/// ·k·krenttakarṣ·eṃ /// b4///
102THT 3987 a1a1/// ·ki ypoyntsekrentñem käl·au /// a2

krento

1THT 15 b5– – – – ; – ·oṣkrento; b6
2THT 31 a5krento; āstreṃ śaul ;
3THT 308 a3• lāre yamītär waṣamoṃkrento
4THT 1345.b a3/// ·s· ñmālaṣkeṃ mällarṣkeṃkrentolalaṃṣkeṃ a4/// l·e

kreṃnt

1IOL Toch 307 b5tākoy ; yāmorne ;kreṃntyolaiṃ wat :
2PK AS 4A a1tākoy ; (yā)morne ;kreṃntyolai(ṃ) (wat) (:)
3PK AS 5D b2brāhmaṇavārg ; paiykāmai ;kreṃntak{a/ā}lksa :
4PK NS 34 b3alyek ; tākañ-c āklyikreṃntb4(mor)
5PK NS 49B a4: kuce yāmor yamant(rä)kreṃn(t)yolaiṃ cwīk yā(morntse) ///
6THT 3 a5 ; (m)ṛgārañ stāṅknekreṃnt:
7THT 12 a5mahākāśyape ṣañkreṃnt; spārtalyñesa 20
8THT 23 b7śloko ; ānandeṃśco ;kreṃntārth vyañjantsa
9THT 24 b3kreṃnt(ś)aul ·e ///
10THT 44 b6ka yku päst ;kreṃntṣamāññemeṃ ; ṣañ oskai
11THT 107 b2cisa b2kreṃntkälālyana tākam
12THT 557 b6(skwa)b6soñc tākoṃ : 3kreṃntyolain o(ko) ///
13THT 580 b4k· l(k) ā(stä) rkreṃnttakarṣkeṃ palskosa • tarnene

krentä

1IOL Toch 5 b2krentäkäṣṣintsa ; meṅkitse ;
2IOL Toch 134 a4po a4/// –krentäspārtalñesa po krentäṃ ompostäṃ
3IOL Toch 274 a5– /// a5…ññeścäkrentä: tas·ai /// a6
4IOL Toch 543 b2b2/// pelaikne kulyp(e)l(e)(k)r(en)t(ä)– /// b3///
5PK AS 7J b2cpī yāmorntse ; okosakrentä:
6THT 134 b310σ b3krentä
7THT 140 a4a4/// ·ṣ· ynämoṃkrentä/// /// kleśänmā po
8THT 214 b3empreṃ pilko ; wab3rñaikrentä; okt pokaiyñ(o) •
9THT 295 a9 añmalāṣkai ; käṣṣintse ; akṣoṣ krentä; (p)ea10laikne
10THT 407 b5krentäwantarwane ; ñyās no
11THT 428 b3putkalñe /// b3///k(r)entäspārttosa klyautkā(m)t(e) /// b4
12THT 588 a8p(e)pärkormeṃ yamor ;krentä
13THT 1202.c a2/// a2/// ceukrentäśaiṣṣe me /// b1
14THT 1216 b2rk· nte täṅ maimäkrentä: kra k·e ·e
15THT 1296 a4a4nte läntsi śpäkrentäyäk·e ·aṃ /// a5
16THT 1304 b3mäkcya eśnesa k·ā maikrentäśīlaṣṣeṃ : ko –
17THT 2371.b a3a2pyappyai /// a3krentä·i /// a4rt·a
18THT 2371.g a2/// – n •krentänṣa ke /// b1
19THT 2377.n b5ññai i k·a saikrentä– /// b6///

kreṃt

1IOL Toch 138 and 184 a3mäkte śāmnats mäsketär erepatekreṃtyāmoa4(r) /// – tär
2IOL Toch 138 and 184 a4/// – tär erepatek(r)eṃtyāmorsa – kälpau śtwāra
3IOL Toch 206 a5/// – ta •kreṃtpelaikne /// a6///
4PK AS 7F a3mā āyorṣṣekreṃtwāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu
5PK AS 7J b1mä(sketär) (s)u cm(e)lane ;kreṃtpelaiknentse :
6PK AS 17A a5kre(ṃ)tyāmorne ; aiśaumye ;
7PK AS 17C b5kreṃtceṃ maimtsa peparkoṣ ;
8PK AS 19.5 b5yośim ceukreṃtpel(aikneṣṣe) (śūke) ///
9PK NS 22 a4ṣp su cämpamo ;kreṃtpelaia5(kne) ; – – –
10PK NS 22 b6(mā) (klyemanentse) ; (palskosa)kreṃt; pelaikne :
11PK NS 25 and 26 a3kreṃtwelñeś ṣe(k) ; (ñyatsasu)
12PK NS 54 a4kreṃtwāṣmoṃpa ; śäa5(nmalyñe) ;
13PK NS 72 b2yā(mts)i /// b2///kr(e)ṃtno pyāmtso(ñ) /// b3
14PK NS 80.2 a4/// a4/// …ñcakreṃtyolaiṃ ytariṣṣana ṣ()o(t)r(una) ///
15SI P 1 a2lkāṣṣeñc= ānaiśai ; p(o-)preścyaṣṣekr(eṃ)a3(t); (pelaikne)
16SI P 1 a4kreṃtpel(aikneṣṣe) ; a5
17THT 12 a4ceu lyākakreṃtyaknesa ; mäske ///
18THT 19 b3kreṃttarkoy reki ;
19THT 82 b4(yā)t(a)lle ot tañ stekr(eṃ)twäntarene ekītattse nestsi •
20THT 138 b5/// läkle 20-6 brahmñaktäññekreṃtklen· /// b6///
21THT 273 a4kreṃtprekeṣṣeṃ ; tsäṅkoṣäṃ
22THT 588 a5ente twe yamäṣatai ;kreṃtyāmor orocce