🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lakle

Cite this page as:"lakle". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_lakle (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“suffering, pain”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:klop
Lexeme variants:lakle; läkle; läkl=; lakl=
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-enta

Paradigm

sgpldu
nomlakleläklenta
voc
acclakleläklenta
genläklentants, läklentaṃts
loclakleneläklentane
comitlaklempa
inst
ablläklentameṃ
perllaklesa
all
causläkleñ

Lexeme family

Occurrences

läkl=

1THT 291.b a4lnaṣṣä(ṃ) /// a4///(lä)kl=empelye wärpnāträ prā

lakl=

1IOL Toch 5 b5; ñiś rano ;lakl=a(ñma)b6ntse ; ñiś weskau
2THT 8 a6 a6śukemeṃ ;lakl=āmiśkñemeṃ ; klaiñ= eṅwaññe
3THT 22 b7 (:) (yśe) (upati)ṣya ;lakl=empelye ; wärpnamar
4THT 266 b2ceṃts ñiś śauwwa 7lakl=ālyeṅkäṃts kab3latsi ñi

läkle

1IOL Toch 4 a6/// …k tsāknaṃläkle– – ·entsa tane aknātsaññeṃtse
2IOL Toch 4 b1su ṅke aparimāṃläkl(e)b2/// (mä)kte orocce
3IOL Toch 6 a6·eñe ·iläkle·e – – – – – – – – /// b1
4IOL Toch 20 a3/// a3///(lä)kleavīśne – /// a4
5IOL Toch 212 a7lariya totläkl(e)/// a8/// pauṃ
6IOL Toch 280 a1a1peṅkempa tasemaneläkle– /// a2…ko
7IOL Toch 605 b1o·o… /// b1///l(äk)l(e)/// b2/// …sa
8IOL Toch 740 a2a2/// …lñeläkle– /// a3///
9IOL Toch 807 a2/// a2///lä(k)l(e)ṣpä kakrau(pau) /// a3
10Kz-213-ZS-Z-03 a1po neku noläklesäk śayeṃm : anantamaśauumi
11Kz-213-ZS-Z-10 a1ñäskemane eṅkäl kwri ritalyñeṣeläkleste : kälpormeno tw-ompostäṃ
12Kz-213-ZS-Z-10 a1: kälpormeno tw-ompostäṃ paṣalyñeṣeläkleste : tusa mā=ykne
13PK AS 7C a2nrea2yṣṣana : solmeläkle; klinaṣṣän-me ; warpatsi
14PK AS 7M a5ktsaitsäṃñesa ksa ;läkleolypo nesäṃ 20-1
15PK AS 14.1.1 a2yśelme /// a2läklemakāci ispek ṣäp
16PK AS 15C b3yes täṅkwantsi āke lyuccerläkleb4/// ·(o/ī) yaśodharañ
17PK NS 83 a4śaiṣṣene : sek raläkle; tsrelleṣṣe ; po
18PK NS 83 a7/// a7/// (ma)yyacceläklekeṣ·ā l··
19THT 138 b5ṣe /// b5///läkle20-6 brahmñaktäññe kreṃt klen·
20THT 139 b6/// ṣpä 40-2läkleweskeṃ ; piś antseṃ
21THT 217 b4wat (m)ā(ka) ; wrocceläkle; tanmäskeṃ ///
22THT 221 b4po ; pälskonta ;läklelkāskeṃpelaikneṣṣe ;
23THT 224 b2; kektseñe täñ kelästaläkle; pra b3tinmeṃ
24THT 229 b4kärtse-rib4tai ; añmālaṣka :läklenäkṣi ; säkw aiṣṣeñcai
25THT 240 a4py· yäkne śaiṣṣentse lareṃläkleyamaṣäṃtän no
26THT 245 a1śaiṣṣe ; (sä)k śl(e)läkl(e): akālk p(o)stä(ṃ) ;
27THT 256 b4b4lyaik mākaläklewärpnāntränt· n
28THT 263 a3/// a3/// nträläkleñä – – /// a4
29THT 284 a1miyästrä : su cpiläkl(e)ste ; po läklenta
30THT 284 a2; kest yokaiṣṣe ;läkleste : cmetär ka
31THT 295 b8; wikalle ; takoīläkle; yesäñ seṃ wes
32THT 341 a6/// – weñā empreṃntsāläklekārsaṃ śaumo – ///
33THT 394 a3a3/// ne tseṅketräläklepo /// /// wītskaṃ
34THT 546 b4uṣṇa b4/// lyñeṣṣeläkleb5/// aiśaumy·
35THT 557 b5st· ñiṃś ka ṣpläklece lkoymä ñiñ= āk(ālksa)
36THT 567 a4nän koṭiśvareṃ ramt snailäklelkāst prayok ye ///
37THT 591 b7; piś cmelaṣṣe(ṃ)ts ;läkle///
38THT 1170.g b1b1/// śläklewärpāmai – – – – ñy· ka
39THT 1213 b2·räuläkle : b3///
40THT 1214 b4·re wñesa śaiṣṣentse aymäntseläkle– /// b5///
41THT 1227.a a210-3 lsontäts /// a2läklewro – /// a3
42THT 1291.b a3/// wäntre a3///läklea4/// pe b1
43THT 1301 a3māskwaṣṣe /// a3läkleṣṣe – – ·e
44THT 1328.q b2b2/// ·ñ·läkle/// b3/// –
45THT 1399.r a1a1/// p·ā läkle hiṃ ra
46THT 1472.a a1ramärta kañcläkletsre ·ñ· ṣṣe lare
47THT 1536.d b5/// b5/// – –läkletu – – /// b6
48THT 1539.a b2l·a /// b2///läkle/// b3///
49THT 1543.a b1– /// b1suläkle/// b2śce yo
50THT 1543.d b1mäsketrä tusa śamaśkeläkleb2/// śamaśke läkle
51THT 1543.d b2läkle b2/// śamaśkeläklelkāṣäṃ mäkte eñcuwa pilke
52THT 1543.d b4b4/// śamaśkeläklelkāṣäṃ krui no cwi
53THT 1565 a2/// – – ·m· neläklena ·w·
54THT 1565 b2 – – k·a tweläklekolo·trä /// b3///
55THT 1595.b b2b2/// – neläkle///
56THT 1622.b b6b6/// onol·ṃ tsäläkle/// b7/// –
57THT 2247 b1ntsa : nraine kaläkle·e /// b2///
58THT 2372.g b1/// – seṃläkle ·i /// b2
59THT 2376.d a2– – – – /// a2maläkleṣäṃ /// a3sta
60THT 2377.r b3warp· – /// b3läkle• – – ·kä
61THT 2379.t a1a1/// sneläkle·o /// a2///
62THT 2379.t b1/// b1/// träläklesu – /// b2
63THT 2380.z a1a1läkletrīkäṣṣäṃ /// a2wa
64THT 3972 a4a4/// ·e n·auläkle /// b1///
65THT 3972 b3/// – säk śleläkle: a – ///

lakle

1IOL Toch 3 a1 – – – (pä)lskoṣṣelaklea2/// (spel)k(e)ssoñc tākam
2IOL Toch 3 a7pilkosa yokan-me ra comlakle: lä… a8///
3IOL Toch 6 b1b1·ts· ṣärm aiṣäṃlaklektsaitsañe srukalñentse te ·ä
4IOL Toch 36 b1/// – maiyyañ l(a)kl(e)tätt(ārmeṃ) /// b2///
5IOL Toch 41 b2ṣ(ar)mts(a) /// b2///lakletatākauwa ·ū tu
6IOL Toch 66 a2katkauñ(a) /// a2///(la)kl(e)muskalwāsa ālyauce
7IOL Toch 67 b2b2/// – lñelaklea… /// b3///
8IOL Toch 78 a2: wärpnamane ; complakle; wkä tsälpelñe
9IOL Toch 78 b4: tott= empelye ;lakleñake ; wärpnātärä :
10IOL Toch 93 a2/// …l·s· campya muṣsilaklekwri : al(y)e(k) ///
11IOL Toch 95 a1a1malakleñśame(ṃ) tsäṅkauma
12IOL Toch 95 a3(ma) (lareṃmpa) (e)a3ṣe śmalñelaklelareṃnmeṃ tsrelñe ///
13IOL Toch 100 a2lakaṃ ṣeklakle/// a3/// …tär-ne
14IOL Toch 131 a1y(ā)tk(a)·ts(i) mākalakleyamaṣare a2/// •
15IOL Toch 144 b3nraiṣṣi ñīss= olypo ;l(a)kl(e)– – – – – /// b4
16IOL Toch 144 b4 b4 ///(la)kle; melyiṃ palsko ;
17IOL Toch 152 b7– – – /// b7///lakleno kuse kärsa
18IOL Toch 187 b3b3/// oṃṣap sulakletakā-ne vaśirṣai kektseñ kautatsiśco
19IOL Toch 201 b1b1·ā – –lakleanaiwatstse /// b2s·e
20IOL Toch 204 a2/// a2/// …klakleaikare – /// a3
21IOL Toch 213 a4a4/// onolmeṣṣe serkelaklelkāṣṣäṃ : no
22IOL Toch 213 a5/// a5/// …tlaklekeṣträ kucesa keṣträ 2
23IOL Toch 213 a6…rsaka pīś ātsi yśāmnalakle: 4 mäntrāk(ka) ///
24IOL Toch 222 a2ayītär – – ks·lakleyamī-ne /// a3///
25IOL Toch 230 a2a2/// – rūpārūpyadhātuṣṣelakle/// a3/// –
26IOL Toch 241 b1kakācu su lakle– /// (pau)b2ccīṃ :
27IOL Toch 276 a2– /// a2///la(k)l(e)/// a3/// wa
28IOL Toch 307 a2kuse ce-k warñai ;lakleste ; tuntse ṣarm
29IOL Toch 365 a2/// ñäkte hiṃ ramtlakle– /// a3///
30IOL Toch 389 a1…ṣṣäṃ sam rṣāk(e) :l(ak)l(e)/// a2/// (mñcu)ṣka
31IOL Toch 732 b2y·… /// b2///laklewarpa – /// b3
32IOL Toch 1048 b5/// b5/// –lakl(e)///
33M 500.1 a1; (ce) (yā)morsa :(lakle)sakw(ä) ; wikṣeñca ;
34PK AS 2A a6araṃśnepiś-yiknelaklewikäṣṣäṃse curm
35PK AS 2B a3pippālmpa : triwäṣle meleṃnelaklese muka paṅku
36PK AS 3A a4 upadrap tsmetär śalelakleṣamäṃsālavarṇi
37PK AS 5D a6; ce yāmorsa :la(kle)(sakwä) ; (wikṣeñca) ;
38PK AS 6A a1: ñ(ä)sk(e)m(a)ne ; tw(e)l(a)kle; c(ä)m(e)lyñe ; nÄno-nÄno
39PK AS 6I a3/// a3/// …ñclaklesam ka… /// a4
40PK AS 6I a7ya(kweṃ) /// a7///(la)klewärpanatär /// b1///
41PK AS 7D a3/// a3(tumeṃ) (cwi)(lakle); (ompostäṃ) (yaṃ) (cmelane)
42PK AS 7D b3/// (skwassu) ; (postäṃ)(lakle)(wärpnāträ) (:) b4
43PK AS 13F b8b8///lakle– – ntse·e
44PK AS 15C a2tw(e) ra(no) ṣäp ceṃlaklepäst ptārkatume(ṃ)
45PK AS 15I a2/// a2– – – – śnelakleṣä /// a3– –
46PK AS 17A b5; prete(nne) ; (nekä)tlakle; eṃṣketstse : 2
47PK AS 17J b3kca śle oko ;laklelyelykor yk(aṃṣeṣ)ṣ(e) ; se
48PK AS 17J b5ñīś we(l)ñ(eṃtse) laute ñätkaub5ñeṣṣelakleonolmeṃts śarsäskau nem(c)ek (e)n(eṃ)
49PK AS 19.13.Y a3/// a3/// …mnalakle– /// a4///
50PK AS 19.17.X a3/// a3/// …ntäṣṣelaklewīkäskau-me /// a4///
51PK NS 28 a2/// (wa)a2rñai ;lakleste ; tuntse ṣarm
52PK NS 53 a1(mäksu) (•) (sak) wa(r)palle(lakle)(warpa)ll(e)ma sak
53PK NS 53 a1ma sak malakl(e)w(arpal)y(e) (•) yoko mäksāu
54PK NS 53 b5(n)ätkau pīle ra ṣeklakleb6warpalñe(sāṃtke)
55PK NS 161 b1 /// b1///(la)kl(e)yamaskeṃtn(e-)k wes
56PK NS 263 a3(śaul) pärkre śāyeṃ snailakleṣek /// a4
57PK NS 291 a1ṣañ -meṃ tsäṅkaulakleste /// a2cwim
58PK NS 299 a5/// (e)ṅktsi y(ā)tk(a) mākalakleyamaṣare-ne tapäsi /// b1
59PK NS 399 b3/// b3onolmeṃts snaitsäññeṣṣelaklearaṃśne premane plaktukäṃñ()ai ///
60THT 3 b7ksa (ne)säṃ śaulantse ;(la)kl(e)snaitse tetkā-k ṣp«†ä» känmaṣṣäṃ
61THT 11 a5; päst kl(au)tkoträ ;laklese ; nano nano
62THT 14 b5(ce) cmeln= ālyekne ;lakleśaiṃ su ; duśśīle
63THT 28 b1/// pälskonta laklewärpnantär·w·
64THT 28 b2/// 4 – klakleśaul ṣpä tem·· ;
65THT 30 a2; ytārye ksa ;laklenautṣṣeñca : 20-2 cets
66THT 30 a2silñe ; pälskontse ;lakleṣpä ; wīkässi poyśi
67THT 44 a8a8/// mpa :lakle tu māka ;
68THT 44 b4pkarsas känt= oktä :laklesu wsaṣṣäṃ ; kuse
69THT 85 a6keś (t)āsau ; ṣañla(kle); /// 12σ 11σ
70THT 88 b3pācer walo cwi complakleśala ṣpä ñ(ake)
71THT 89 b3lkātsi : ñi saklakle; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu
72THT 93 b5ñke-k lnaskau ; śle(lakle)/// (akañc) b6śconiye
73THT 150 a6a6lle päkṣalleṣṣe nraiṣṣeṃtslakle: /// b1tänmaṣṣälle
74THT 150 b2srukelle ktsaitsñe /// b2lakle4 mäntrākka po se
75THT 155 b1b1/// śtwāralakle– – – – tsäññelä(k)l(entse)
76THT 155 b2 – – – – – • ktsaitsäññela(kle) (•) (teki) (lakle) (•)
77THT 155 b2ktsaitsäññe la(kle) (•) (teki)(lakle) (•) (sruka)lyñ(e) lakl(e)
78THT 155 b2(teki) (lakle) (•) (sruka)lyñ(e)lakl(e)lar(e)nmeṃ tsrelle
79THT 155 b3/// ña – – – – – – lñelakleaults· – – – – –
80THT 155 b3klese westrälakleklyomoṃts empreṃtsäññe /// b4
81THT 160.b a3/// a3/// –lakle·e ·i
82THT 168.d b2– /// b2///lakle: ñäkte ///
83THT 172 b1 täryā-yäkne mäsketär saklaklema sak ma ///
84THT 197 (vedāṃ) (täryā-yäkne) (anubhāp) (sak)(lakle)(mā) (sak) (mā) (lakle)
85THT 197 (lakle) (mā) (sak) (mā)(lakle)(ṣpä) (•) a1(tane)
86THT 197 a1c(eṃ) svabhāptsa m(ā) w(är)p(a)n(a)ntarl(a)klek(a) ly(i)ptsentar cainats welñ(e)
87THT 197 a1(su) akṣār tess(a) mä(kt)elaklewarpalñe svabh(ā)ptsa nesäṃ taisaktuka
88THT 197 a2weṣṣäṃ tākauy sak (w)ailaklewarpalñenta svabhāptsa upekṣ warpalñe
89THT 197 a3s(n)ai sa(k) (snai)(la)klepalsko tseṅketrä inte toy
90THT 197 b2sak warpalñe tänmastar (eñcarenmeṃ)lakleubhayaviparitenmeṃb3upekṣ pākri mäsketrä se
91THT 197 b5wreme krostañaṣṣe avasth yainmulakletanmaṣṣeñca mäsketrä te warñai
92THT 197 b6upatāpi b6karnnäṣṣeñcala(kl)e(ubhayav)īpa(r)īta(ś)
93THT 220 b1yoko preteṃts ; pwārṣṣelaklenraiyn= ; empely(e)
94THT 220 b1an(āsä)ññ(e) ; lwās(a)tsl(akle); b2 ///
95THT 220 b5pitsantse ṣarmtsa ; nraiṣṣelaklewat ; warpoymar
96THT 231 a3 ; śaiṣṣentse ;lakleräskre ; a4yāmṣiyeñ-c
97THT 375 a3ṣey su ra ṣey-nelaklemaiyyāu pälsko(nts)e a4///
98THT 518 a7cro /// a7///l(a)klelkāmwalo weṣṣäṃ
99THT 521 a212σ /// (tumeṃ) (cwi)(lakle); (ompos)tä(ṃ) yaṃ ;
100THT 521 b1/// (s)kw(a)ssu ; postä«ṃ»lakle; wärpnāträ : (mäk)sū
101THT 543 a2malñeneduḥkhakaraṇelakle/// a3///
102THT 1120 a3ka piś antse(ṣṣe) (perpette)(la)k(l)eka ste tusa kreñc
103THT 1218 a5/// a5/// ·ilakle30-1 /// a6///
104THT 1234 a2a2/// salyñe kutameṃlaklell· ·t· /// a3
105THT 1247 a1a1snailaklelarauwñe ·e /// a2
106THT 1252 a3/// a3/// –lakle: sk·a /// a4
107THT 1304 a1a1/// lmolakle: ·rä ta
108THT 1328.c a2a2/// – nelakle/// b1/// ·o
109THT 1345.b b4ṣa b4/// yāmṣarelaklerkatñe lālyi k·īpe b5
110THT 1424.b b2/// b2/// p·elakleste la ·e
111THT 1534.b a6ne imemeṃn wat caulakle– /// b1///
112THT 1537.d a4/// a4/// tselaklepäl·o /// b1///
113THT 1550 b5śātre akāśmeṃ naśil(a)klelm· ///
114THT 1573.a b2palkas palkas nai celakle: ton amāskai poyśi
115THT 1574 b1omteṃ tañ klyinaṣä-ś saklakleritatsi parktsi saṅkantse
116THT 1622.c a2·n· la sa ceulaklewärpa – /// a3
117THT 3124 b2b2/// – ñemlakle– /// b3///
118THT 3279 b2b2/// – tärlaklepi /// b3///
119THT 3820 b2/// b2/// rñ·älakle: – ///
120THT 4014 b1b1/// ·m· ññelakle/// b2/// rne