🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

okt

Cite this page as:"okt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_okt (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“eight”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TB
Equivalent in TA:okät
Lexeme variants:okt; oktä; aok; ok; o=; ok=
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomoktokt
voc
accoktokt
gen
locoktneoktne
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • okt “eight”

Occurrences

ok=

1PK AS 9A a9/// (tr)au(nta) (p)ī(tk)enta • ok= t(r)au(nta) phanitä • ke…
2PK AS 9D a1a1 /// känte ikäṃ ok= traunta /// a2
3THT 207 b1(rekiṣṣana) (swañ)b1(cai)n(o) lt(e)ñc k(o)yn(a)m(eṃ) ok= =mane karu(ṇika) (aknā)tsañ(ñe) (orkämñe)
4THT 213 b3/// neyśai : klautky ob4k= tmāne pelaiykneṣṣi sporttontr eneṃ

oktä

1IOL Toch 145 a2a2 /// śtwāra aścī oktä eśne : oṅko(lmo) ///
2IOL Toch 224 b1/// b1 /// – – oktä nrai – /// b2
3PK AS 19.21 a2(ya)n-me m(i)l(ār)ṣ(e) ette nrainta oktä – – – – – – – – – – – – – – /// a3 …k
4THT 44 b4/// k(le)śanma pkarsas känt= oktä : lakle su wsaṣṣäṃ
5THT 228 a5ypärwe nauṣ saṃsārne käṃnte oktä b1 kleśanma : auṣuwa
6THT 1850 a1/// – – ske – oktä /// b1 /// –

o=

1THT 4062 a2a2 stane kesa yältse o= käṃnte ṣuktaa3mka b1 saṃ

okt

1IOL Toch 95 b1(ta)b1kalñe īmecai okt īmi • pañäkte epiy(ac)
2IOL Toch 106 b2ākṣuwa : mäkcau mäkcau okt pelai(knenta) /// b3 ///
3IOL Toch 106 b6b6 /// (tai)sāk āśiya okt pelaikne(nta) ·e /// b7
4IOL Toch 130 b3·w· /// b3 …tne okt śakkeññana ypauna /// b4
5IOL Toch 135 a2/// a2 /// jñ(ā)nanma okt kṣantinma we… /// a3
6IOL Toch 218 b5ceṃ wnolmenno 40-1 śak okt – /// b6 ///
7IOL Toch 230 b1/// b1 /// – okt – – ·sk· t· sts·
8IOL Toch 271 a2a2 /// (bra)hmasvar – – okt yäknesa yaitoṣ·· – k·
9IOL Toch 408 a5a5 /// …k·lñe • ok(t) /// b1 /// …tkauwa
10IOL Toch 411 b4/// b4 /// – okt – /// b5 ///
11IOL Toch 458 a2a2 /// – s okt ṣa· /// a3 ///
12IOL Toch 624 b1/// – weṃtä pākṣne okt b2 /// ta
13IOL Toch 871 a3/// a3 /// …nte okt /// a4 /// …ṣälle
14Kz-213-ZS-L06 a4läklesa : 3 a4 okt läklenta waiptayär täñ (ts)r(e)lñ(e)
15Kz-213-ZS-L06 a4(ts)r(e)lñ(e) lä(k)l(esa/ā) kuwäsnatär : (o)kt tpāne (ṣ)pä kl(e)ś(anma) – –
16Or 8212.163 b5 mäktoṃ okt
17PK AS 8B a6etve soye tsikale känte okt näsait yamaṣäle taka pwarne
18PK AS 8C a4śätkaroṃ pāline taṣallona känte okt sumāṃnṣeṃ waa5rkensa kärṣaly(e) se
19PK AS 8C a8yamaṣle ṣkas praroṃokt praroṃ wat sanätse ñemtsa
20PK AS 10 b4b4 /// (yama)ṣle känte okt cau ñatsemeṃ tsäl(p)e(lñe) ///
21PK AS 13E b6·· rano ṣpä känte okt alloṅna kälymiṃñana riṃ tsaikānt(e)
22PK AS 19.5 b4(s)t(e) 5 ॥ tumeṃ okt wimokṣäntaṣṣe ś(ūke) /// b5
23PK Bois B4 a1a1 rkanat • śak okt kṣuṃntsa • ṣuktaṃñce meṃne
24PK Bois B50 a2• – /// (śā)a2(m)na oktkercapaṃ śak ṣu(kt)
25PK DA M 507.37 and .36 a63teṅkiśkeś kkentsa kaumma kälpām okt puttea64w(a)nte wante kamāte
26PK DA M 507.37 and .36 a74a74 kaumma kante ñuṅka okt kä /// a75 śwāra
27PK DA M 507.37 and .36 a89eṣe klaiñ (śa)a89maiśke ikäṃ okt śāmna lau putkāte
28PK NS 157 b3b3 /// – īkäṃ okt t· /// b4 ///
29PK NS 205 b2/// b2 /// – okt ra ñiś ke
30THT 18 b5; nrainta skente ; okt /// ///
31THT 29 b6b6 /// (:) ok(t) bhūminta;meṃ yaikoṣ ; kleśanma
32THT 41 b1; ṣuk(t) b1 okt śak wat ; satāṣṣä«ṃ»
33THT 45 b5; yärponta ; śak okt śpālmeṃ ; pe ///
34THT 78 b6– – – pkārsa : okt wrotstsana ; nraintane ;
35THT 149 b4/// b4 śaññai preściyaiśca okt /// /// /// ved(aṃ)
36THT 192 a1ompalskoññe ṣmeñcantse śak okt dhatunmane śak wi āyatantane
37THT 192 a2karsatsi skainālle kuse śak okt dhatunma skente tona-k śak
38THT 197 a4ste aknātsa kallo warñai okt pelaikne(ntane) (rittau) (ste) (nemcek)
39THT 212 a3a3 yāmoṣäśäk okt yakne ; kleśänmameṃ ;
40THT 212 b1r(i)ś nervvāṃṣṣai 80 śak okt yakne ; kleśanmaṣṣeṃ ;
41THT 214 b3; wab3rñai krentä ; okt pokaiyñ(o)ai(y)ś(a)mñeṣṣeṃ ;
42THT 244 a2kektseñ wato wināskau-c 40-7 okt /// a3 ntse śmoññaṣṣeṃ
43THT 292 b310-3 śauśiṃ ramt palsko okt /// b4 ///
44THT 361 a2a1 /// a2 /// okt orocceṃ dakṣiṇā – nt
45THT 361 a5/// śāsanäṣṣe wimāṃ sākäṣṣeñcaṃ okt o /// a6 ///
46THT 404 b4; meñä(kte) (5) (॥) (okt) t(ma)ne pikwala ś(au) l
47THT 509 b1/// b1 kc(i)yana śamñā(ṃ)śkana okt okt w· ·t· w·
48THT 509 b1b1 kc(i)yana śamñā(ṃ)śkana okt okt w· ·t· w· ///
49THT 523 a2॥ ॥ pañcamneok(t) /// a3 /// ki
50THT 600 b5īme bodhisa b5 /// (okt) (bodhisatveṃts) somotkäṃñe wikṣallona wäntarwa
51THT 1131.o a3a3 /// sa śak okt ta – ///
52THT 1305 a3a3 /// rkau cai okt yakne kleneṃ täweksa :
53THT 1352.c a1 a1 /// okt la – /// a2
54THT 1365.m b1b1 /// m· śak okt – /// b2 ///
55THT 1512 b1/// b1 /// – okt śukenta war swāre
56THT 1558 a3/// ·oṃ – – bhavāṅkäntane okt bhavā(ṅkänta) /// a4 ///
57THT 1917 a2a2 /// – 8 okt pa /// a3 ///
58W 12 a4(tra)nm(ā)r • kante ī(käṃ) okt traunta t(a)n(e) päk(ṣ)alle täryāka
59W 26 a5a5 – – – yojar känte okt (tr)au(nta)täryāka

ok

1G-Qa 1 a1lāṃntsa postanont ṣkasce ok meññaṃntse mewye pikulne aiṣṣeñcaṃñesä
2HWB 74(4) a4wiyār käṃnte pśākar cāneṃtsa ok yältse a5 pernaiśe cak
3IOL Toch 136 b4: maṃt kektseñe wṣītsine ok tmane /// b5 …l(m)eṃtsa
4IOL Toch 153 a5/// (pratītyasa)mutpāt steok yäknesa rano pratītyab1(samutpāt) ///
5IOL Toch 264 b4– /// b4 /// ok yältse kalpa(nma) /// b5
6Kucha 191 a4ysāre pleṅk(u)wa ṣ(ka)s yäl(ts)e o(k) ///
7Kz-039-ZS-R-11 a1lānti suwa pikulne oktañce ok meñantsene mokṣute wai bodhisome
8Kz-110-ZS-R-03.06 a1käṣṣī (y)l(aiñä)kteṃtse pelaikne aksaṣṣäṃ ok tumane ñakte(ṃ)mpa perne kälpāṣṣäṃ
9M 500.1 b2(plyäñ);(calñesa) ; (klokastäṃmeṃ) ; (o)k tmane ; pletkar-c ysāra
10Ot 12 a2waltsām täryāka ñu cakaṃnma ok tom śāṅke wāltsa a3
11Ot 12 a5käryāmte śwer ṣaṅkäṃ ysāresa ok tom a6 tsyāṅk trai
12Ot 12 a13ṣalywe käryāmte śwer ṣaṅkäṃ ok tom ysāresa a14 patalakṣāṣṣeṃs
13Ot 13.1 a4a4 wi käṃnte ikäṃ ok : krośśemaṃñe käryau wi
14PK AS 4B a4(plyäñ);(ca)lñ(e)sa ; klokastäṃnmeṃ ; ok tmane ; pletkar-c ysāra
15PK AS 5B b4(klyauṣtsi) ; p(e)laikne ; ok tmān= āntseṃ : ṣe
16PK AS 15E b6/// b6 /// ok śamñāṃśka : u ///
17PK AS 17A b5tumeṃ suppriye cakravārtti walo ok tm(a)ne śtwārältse lāntä«ṃ»tsa b6
18PK DA M 507.3 a9/// a9 meñe wate ok meñantse /// a10 meñe
19PK DA M 507.3 a9/// a9 meñe wate ok meñantse /// a10 meñe
20PK DA M 507.8 a2lyekśye cakanma 4 towä ok 8 a3 ṣuktañce meṃne
21PK DA M 507.8 a2lyekśye cakanma 4 towä ok 8 a3 ṣuktañce meṃne
22PK DA M 507.14 a7tau 1 wawāltsausa tāka ok tom 8 a8 ///
23PK DA M 507.14 a11a11 /// ṣ(e) towä ok 8 a12 /// (cinau)pte
24PK DA M 507.14 a7tau 1 wawāltsausa tāka ok tom 8 a8 ///
25PK DA M 507.14 a11a11 /// ṣ(e) towä ok 8 a12 (cinau)pte lyāka
26PK DA M 507.22 a11/// a11 tom«†ä» 2 ok meñantse /// a12 śak
27PK DA M 507.22 a11/// a11 tom 2 ok meñantse /// a12 śak
28PK DA M 507.23 a1 a1 meñe ṣkaste ok meña«n»tse -ne saṅka«ntse» śwasiṣṣai
29PK DA M 507.23 a1 a1 meñe ṣkaste ok meñatsene saṅka«ntse» śwasiṣṣai ysāre
30PK DA M 507.26 a17/// (wsā)wa cāk towä ok 8 a18 /// cinadewe
31PK DA M 507.26 a17/// (wsā)wa cāk towä ok 8 a18 /// cinadewe
32PK DA M 507.35 a5pisa 5 tānesa a5 ok meñantse -ne yśiñātsi śwālle
33PK DA M 507.35 a45św(e)rsa 4 a45 wärsañe ok meñantse -ne teṅkeṣṣe supriye
34PK DA M 507.35 a49śak 10 a49 rapañe ok meñantse -ne olyīśkāṣe wrau
35PK DA M 507.35 a5pisa 5 tānesa a5 ok meñantsene yśiñātsi śwālle wasa
36PK DA M 507.35 a45św(e)rsa 4 a45 wärsañe ok meñantsene teṅkeṣṣe supriye śwālle
37PK DA M 507.35 a49śak 10 a49 rapañe ok meñantsene olyīśkāṣe wrau śwālle
38PK DA M 507.37 and .36 a79a79 keśne cāñi takāre ok yilt(s)e wi käṃnte pśāka
39PK DA M 507.38 a6ṣe(me) – – – – – – – – – – (m)āk a6 ok meñantse -ne yśiñātsi śwāll(e)
40PK DA M 507.38 a13śwerār ṣe keśne cāneṃntsa ok 8 a14 ikäṃ traiyne
41PK DA M 507.38 a30śwea30rār ṣe keśne cāneṃntsa ok 8 a31 ṣuk meñantse
42PK DA M 507.38 a404 a40wärsaññe ok meñantse n(e) (s)u(p)r(iye) (śwālle)
43PK DA M 507.38 a44śak 10 a44 rapaññe ok me«ña»ntse -ne olyīśkāṣṣe (wr)au
44PK DA M 507.38 a6ṣe(me) – – – – – – – – – – (m)āk a6 ok meñantsene yśiñātsi śwāll(e) wa(sa)
45PK DA M 507.38 a13śwerār ṣe keśne cāneṃntsa ok 8 a14 ikäṃ traiyne
46PK DA M 507.38 a30śwea30rār ṣe «ke»śne cāneṃntsa ok 8 a31 ṣuk meñantsene
47PK DA M 507.38 a404 a40wärsaññe ok meñantse n(e) (s)u(p)r(iye) (śwālle)
48PK DA M 507.38 a44śak 10 a44 rapaññe ok me«ña»ntsene olyīśkāṣṣe (wr)au (św)ā(ll)e
49PK DA M 507.39 and .43 b1/// ysāre laiś cakanma ok towä tarya b2
50PK DA M 507.39 and .43 b1/// ysāre laiś cakanma ok towä tarya b2 yap
51PK DA M 507.41 a6ñwema(ṣṣe) /// a6 ok 8 meñe āra sañike
52PK DA M 507.41 a6ñwema(ṣṣe) /// a6 ok 8 meñe āra
53PK LC 8 a2kweṃto(k)o(nts)e wer(wy)en(ts)e po«k/t»keṣṣeṃ cāneṃ ok yiltse solme maṣṣa •
54PK NS 24 a2śpālmeṃ klyaussi pelaikne ; ok tman= āntseṃ : ṣe
55PK NS 25 and 26 a1klyaussi ; pelaikne ; ok tmān= (ā)ntseṃ : ṣe
56THT 74 b5: śwālyai märkwatsa ; ok pokai viṣṇ(u) ; saiwaisa
57THT 193 b3paramānunta ṣkas b3 /// ok ñu śak dravyanma
58THT 199 a3skānt • vimokṣa • ok vimokṣäṃnta milkautse piṅkte dharmaskant
59THT 325 b1klyiye wat ceyna ok klautkentsa duṣṭhul weṣṣäṃ
60THT 401 b3e /// b3 tumane (o)k yiltsa : 1 ṣesa
61THT 421.1 b2/// /// b2 /// (o)k tman= olypo kessante tāw
62THT 433 a2/// (ka)ntiś yikṣye masa o(k) t(o)m /// a3 pañcwarike
63THT 433 a4śle trukāle kantiś yikṣye ok tom piś ṣaṅkäṃ klese
64THT 433 a6sumaiśe wasa kantine yikṣye ok tom piś ṣaṅkäṃ a7
65THT 433 a26āryawarme śa(rsa)a26 ok meñantse …ne sāṅkiś śle
66THT 434 a8saṅkästere āryawarme śarsa a8 ok meñantse ne kapyāres klese
67THT 461 a3seṃ piśākka ṣe cakanma ok taum yap piṅkce ikäṃ
68THT 482 a1/// (saṅkrā)mne śeśu yap o(k) /// a2 /// #ERROR#monogram
69THT 497 a5ñem • – – mä ok traunta • – – – – – a6
70THT 497 a7traunta war a7 – – – – ok (tr)au(nta)pittantse raktapittäntse
71THT 497 b5ṣalypeka(nt) ikäṃ ok trau(nta) (wa)räte
72THT 497 b6warä (känt) ikäṃ ok traunta te päkṣalle ṣalyp(e)
73THT 497 b7warä kä(nt) (ikäṃ) o(k) (traunta) (te) b8 (päkṣa)lle
74THT 497 b9(ṣa)lyp(e)kant īkäṃ ok traunta – – – – – – – – s·ānto säṅkī(ts)
75THT 538 b1/// b1 /// hasra (o)k tmanema(ñ)ñe • p· ///
76THT 1356.f a2a2 /// – ṅkäṃ ok klautk· /// b1 ///
77THT 2200 a1a1 /// – n· ok – – /// a2
78THT 2683 a7#ERROR#monogram sa(ṅkästere) /// a7 ok meñantsene kapyāres klese tau
79THT 2747 a2cāk śak cakanma ok (t)o(m) ///
80THT 2802 and 2905 a3/// a3 kantine yikṣye ok tom ÷ /// a4
81THT 3273 a2/// a2 /// – ok waräṣṣī – m· ///
82Tumšuq 97 a2sänmassontäṃ(ts) (yo)a2kale mot lac ok tausaswe klainats

aok

1G-Su 5 a1 a1 rapaññe meṃnne aok ///