🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kartse

Cite this page as:"kartse". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kartse (accessed 24 May 2024).
 
Meaning:“(adj.) good”; “(n.) good, welfare”
Word class:adjective
Language:TB
Equivalent in TA:kāsu
Lexeme variants:kartse; kartstse; kärttse; kärtse
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkartsekartstsakreñc
voc
acckrentkartsaikrentäṃkrenta
genkreñcepikrentaṃts
lockartsenekrentäṃne
comitkrentäṃmpa
inst
abl
perlkrentäṃtsa
allkartseśckartseśc
caus

Lexeme family

Occurrences

kartse

1G-Qm 1 a1 wa(l)k(e) ṅk(e) epiktekart(s)eāk(ṣ)a pel(ai)k(n)enäk·
2IOL Toch 21 b2/// b2/// lñekartsewaṣamo ra – ///
3IOL Toch 95 b4pelai(kne) /// (śā)b4mnaṃtskartsetāka se se pratītyasa(mutpāt)
4IOL Toch 155 a5u añmālaṣkeṃ palskosa wnolmeṃtskartse/// b1/// ;
5IOL Toch 181 a2– /// a2///kartsewaṣa(mo) /// a3///
6IOL Toch 187 a1a1/// ·s·kartseyamaṣälle päs(t) /// – –
7IOL Toch 215 a4a4/// källālyñe :kartseñem-kälywe kar(ts)e /// a5
8IOL Toch 215 a4källālyñe : kartse ñem-kälywekar(ts)e/// a5/// ·m·ts
9IOL Toch 714 a3/// a3/// –kartse aiwo… /// b1
10IOL Toch 865 a3a3/// ttekartsetwetvam ak·
11PK AS 2A a3yamaṣleśwālle kua3(ṣṭha)nmanekartse10(-7) (॥) (e)raṇḍabilvā bṛhatidvayaṃñca
12PK AS 2A b1leśpaṣṣana b1(teka)nmanekar(ts)e(tumpa) (ritt)au bhant tākaṃ
13PK AS 2A b5wärñaiersaṅkñene tekanmanekartse10-9 ॥ cūrṇaṃ samaṃ
14PK AS 2B a4meleṃne pinaṣle ponekartse90-2 ॥ tailaṃ balākvathana
15PK AS 2B b6niryuhaṃ yamaṣle yenteṣṣana tekanmanekartseṣuwisa yāmäṃ nano
16PK AS 2B b6ṣuwisa yāmäṃ nanokartse90-4 ॥ nāsyaṃ vidadyāt
17PK AS 6C a1(pä)lk(o)rme(ṃ) 80(-2) mäkt(e) (o)stkaa2rtseaipoṣ ; swese
18PK AS 6C a2olypotse kauṣäṃ : mäntrākka-kkartseyairoṣ ; palskw eṅkäl
19PK AS 6C b4tattaṃ ksa walke waipteka(rts)ewerenmeṃ ; wassi
20PK AS 6D b3; olaṅ(k) ai(śalle) (tsa)(kartse)(ākṣu) (kleśanmacce) b4
21PK AS 10 a4a4/// (kete) (āñ)m(e)kartsenessi śāñcapo tesa n(ä)s(s)ai(t)
22PK AS 13E a7: krentaṃts wräntsaitse ;kartsekuse yāmsäṃ ;
23PK AS 16.5 b2ce pkwalñesa wesäñ naikartsepklyautka säśw(e)näś«†ä» ppyāb3(m) ///
24PK AS 19.15 b5ñake /// b5///kartse ///
25PK LC 38 a2tallāwśke yṣuwarka nesaukartseweskauś ·e ///
26PK NS 39 a140 te weñā(wa) ;(kartse)(krau);p(a)ll(e) rekaunasa
27PK NS 39 a2täṅwsā =ntwepkelleka(r)ts(e); weñew kca ;
28PK NS 55 a2warñai śak tärya dhutaguṇntanekarts(e)(yairu) /// (śānaśra)a3ṅkārne
29PK NS 62 b4b4/// (a)laṣle klautkaṃka(r)ts(e)/// b5/// (mā)
30PK NS 101 a3 ñake ci tsamokartseweskau tāl· ///
31THT 14 b7/// r·e ; totkartse: b8
32THT 20 b1(m)ā b1///(ka)rtser(e)k(i) we /// ///
33THT 20 b1we /// /// ;(kartse)(re)k(i) weweñu ;
34THT 20 b6ṣñī /// /// āṃtpiśkartseṣañ śl= ālyeṅkäts ka
35THT 23 b4 ra telki ;kartseyāmor ; yolo yāmor
36THT 30 b2 räṃ : ṣañkartsekuce ; yāmṣate ;
37THT 30 b5ṣañ śl= ālyeṅkäts ;kartse– ; spelkkessu ;
38THT 42 a4stmau saṃvarn= āstreṃ :kartseyolw aiśeñca ; ñake
39THT 51 a1a1 /// ;kartsesklok seṃ ; tsäṅkau
40THT 70.a b5/// b5/// –kartseci /// b6///
41THT 102 a1a1/// ·m· tskartseyamalyñe prayokne alālätt(e) palsko
42THT 127 a1a1///(ka)rts(e)yalñ(e) ; – – – ;
43THT 181 b5prāpnoti paṇḍitapalskosakartseyayātaṣsa ñäkciye śaiṣṣe yän(mā)ṣṣäṃ
44THT 234 a4mtek wes lkām-c tākaṃkartsepo /// b1datteṃ
45THT 234 b1po /// b1datteṃkartseyamast walo twe :
46THT 282 b5/// eränträ alyekepi ;kartseyāmtsi ; snai aiśamñe
47THT 305 a1tmana(k)us(e) (ai)ś(i)tärkartse(añ)mantsena śākaṭika(cintā)
48THT 306 a8·o /// a8///kart(s)e/// b1/// n(o)
49THT 306 b2su /// b2///k(artse)yayātä /// b3///
50THT 306 b6(a) /// b6///k(ar)ts(e)yayātäṣṣossanirvāṇasyaiva so
51THT 308 a2/// a2mpa nokartse2 na bhajet pāpaka(ṃ)
52THT 372 a4manta nesäṃ ñīkartsekekmu srūkalñe ārwer nesau
53THT 500-502 b2– – – – – – – – …na tekanmanekartse: ॥ wa… – – – – – – – – – – –
54THT 500-502 b7(e)śañeṣanatekanmanekartsemrañco pipāl tvā(ṅkaro)
55THT 507 a4a4/// svāhākartseweñakāticyäṣ· ///
56THT 510 b4ltwersa po eśaneṣana tenmanekartseb5namo bhagavate raudrasya
57THT 596 b1räknāśka mäkciya ketarakartseb2/// alyek
58THT 600 b4poyśi pañäkte käsṣī bodhisatveṃb4(ts)(kartse)(waṣamo) (1) /// śśiyu
59THT 600 b4krätaññe ṣañ arañce bodhisatveṃtskartsewaṣamo 3 srūkalñeṣṣe wai
60THT 611 b5/// b5/// ktsisakartsepālska /// b6///
61THT 1267 a4/// a4/// nekartseosa
62THT 1347 a2käṣṣiṃ neṃ larauwñe :kartseyāmor /// a3///
63THT 1372.k b2 /// b2///kartse/// b3/// –
64THT 1396.a b1b1/// – mäṃkartsenme
65THT 1448 b5b5/// (aksa)ṣle tarkaṃkar(ts)e///
66THT 1481.a a6a6/// – ṣṣentsekartse/// b1/// ·s·
67THT 1574 a3sa – /// a3(ka)rtsespelke mäsketär-me ñake ciśiś
68THT 1574 b1yāmoṣ saṅkrāmne ñake päkwalñesakartse– – mäś(ā-)
69THT 1609.a a4a4/// – – lskoṣṣekartseśpāl·e /// a5///
70U 101 a4a4siz tarqarḍazı (•) (kartse)(nervā)m ; ṣañiññe edgy
71U 102 b1·k···b····išayātauts(e) ;(kartse)(wāṣmo) ; b2iyin
72W 3 a5yām(u) olyapotsts(e) a5kartsewärmiye tsarātre
73W 8 a4nakṣäṃ oṅkarñatstsa ṣpakiyekar(tse)mākacaa5(n)d(ā)ṃ
74W 17 b2ṣalypenastukārm eśanenekartsepāwesa ṣpä nestsi b3
75W 21 b3ṣalypesa b3(āśce) sonopälyakartsemāka • ॥ cautāṃ
76W 29 b1kātsa sanāpatsi ṣpä ponekartsekwärkamäṣṣi ptsāñ b2
77W 31 b3ātstse matsi mäsketärkartse• ॥ träb4p(p)āl aśamati
78W 33 b4ra matsi mäsketär pokartse• ॥ ārkwi we(tene)
79W 34 a1a1///kartsek(a) – – – – – – a2
80W 34 b3b3yamaṣälona kälkañcä laupatsikartse(ta)malapāträ b4(śaba)raloträ
81W 41 b2 kektseñtsa sanāpallekartsemāka kleṅkarññaññesub3rasapādtärä
82W 42 b3pärsareṃ nakṣäṃolyapob3tsekartseputanakeśikaruṇasāri

kärttse

1IOL Toch 250 b2…kna tusa ṣäp yoknekärttse: – /// b3
2THT 273 a2; ṣäñ· – – – ;(kä)a3rttseyāmtsi 20-6 tkā

kartstse

1THT 108 a6eśane klausane ṣeycer-mekartstseyolo lkātsi klyaussisa
2THT 108 a6yolo lkātsi klyaussisakartstsekälātsi yesanmeṃ mañusa ṣeyem
3THT 288 a4·m· /// a4///kartstseākṣwa tonne stare
4THT 331 a4palskosa (wa)t«†ä» weṣṣäṃ-ne aśarikartstseweskauś ya a5ka
5THT 401 b4akālk kyānamar ket rakartstseyamalñeṣṣe po /// b5

kärtse

1IOL Toch 22 b8klyomo ·o ·e· eñwetsekärtse·ai ///
2IOL Toch 47 a4/// a4/// (śai)ṣṣ(e)ntsekärtseyām(ts)i snai /// a5
3IOL Toch 52 b6b6/// (pelai)kneṣṣe rekikärtsea(ksoṣ) ///
4IOL Toch 58 a5ce-k wärñai weskaukärtsewa(t) yo(lo) (wat) ///
5IOL Toch 194 a1a1/// – lyñetsekärtsemai… /// a2///
6IOL Toch 431 b3/// b3/// –kärtse ·ā /// b4
7Kz-213-ZS-L-05 a1a1haikärtsereke klyo /// ·(·)ā
8Kz-213-ZS-Q-02 a3krui ma campyo yesnekärtsepälsko no ñ· yai
9PK AS 7J a2takärṣkäññe erṣeñca ; mäsketräkärtselkātsine : takälñene ṣpä
10PK AS 7J b4pärkreṃ yänmāṣṣäṃ ; erenekärtseṣpä ; ṣek-ṣek mäsketrä
11PK LC 27 a3wänta«re» nerke maskärtseśommo tāka trice
12SI B 119(3) b3cai prā(krewñe) ///(kä)b4rtsespäntalñe yśelme 4 upātidhāvanti
13SI B 121(1) a4 kärso(ytär) /// (kä)a4rsallekärtsewe(w)e(ñu) /// a5
14THT 117 b4toṃ /// b4erepatekärtsetākaṃ /// b5– – – –
15THT 121 a2 mātri /// a2kärtseyāmorcepi cme /// a3
16THT 121 a7wäntärwā po päst ///(kä)b1rtseyāmorcce kca cämpeṃ
17THT 126 b6·ai /// b6(kä)rtseepe wat no yo(lo)
18THT 127 a1– – – ; – ·k·kärts(e); krämpālñeīme
19THT 127 a1; krämpālñeīmekärts(e); paṣṣalñe ; amā(ṃ)
20THT 127 a1; paṣṣalñe ; amā(ṃ)kärts(e); kräm(pā)a2(lñe) (20-4)
21THT 127 a2aknā(t)sä(ñ)ñ(e) ; (k)rämpālñekärtsete männt ; weṣlona
22THT 128 a2wa(t) ; (kälpauwa) (•) (kärtse)(waṣamo) ; a3kärtse
23THT 128 a3(kärtse) (waṣamo) ; a3kärtseaiśämñe ; krentaunatse ;
24THT 137 a6a6/// lle ;kärtsepälsko ; pälskn· ///
25THT 205 a2oko ; kälale krentkärtsea3 /// ṣ·
26THT 251 a4kute nno ṣpäkärtseweṣṣeñcantsehitakartuś ca
27THT 280 a3; orotse 20-2kärtseklyo a4 ///
28THT 308 b6sugandhīnipiltāsa ranokärtseweresad evaṃ
29THT 310 b6ṣäñ-ā(ñmsa) (ra) nokär(ts)eyayāṣṣo
30THT 320 b2/// b2/// 7kärtseñwā /// b3///
31THT 320 b7mantak· /// b7///kärtsewawlāwau i ///
32THT 341 a7/// a7/// ñākärtse ñäktā akṣīt ñī
33THT 365 b2; p(tä)nmane kuse tukärtse/// ;
34THT 386 a3; ñäkteṃts śāmnaṃts ;kärtserita ; kauṇḍi(nye) ///
35THT 389 a2 uppālṣṣ(e) somp yamorkärtseneuṣä /// 24σ
36THT 550.a b3vibhyāmsuhavibhikärtseṣälype /// b4haviṣa
37THT 550.a b4suhavibhyāmsuhavibhyakärtseṣälypemeṃ ///
38THT 550.a b5suhaviṣosuhaviṣukärtseṣälypenekärtse ṣälypeñcne
39THT 550.a b5kärtse ṣälypenekärtseṣälypeñcne /// /// haviṣau
40THT 1178 b6b6lne reṃtskärtsekuse ñaṣträ • ///
41THT 1191 b1/// – lai ññekärtseṣä – – ne
42THT 1205.j b2/// b2/// –kärtse– ///
43THT 1214 b2/// b2/// lalyīyakärtseśśaiṣṣentse cew ///
44THT 1221 a3/// swa ekärtse– – /// b1///
45THT 1335.c a7a7/// mpā klukärtse·ea8///
46THT 1340.d a2·ru /// a2///kärtseyamiṃ lāläṣṣäṃtu
47THT 1365.h b2/// b2/// –kärtse///
48THT 1536.d a6/// – rñi yāmtsikärtsema /// b1///
49THT 1548.a a3twe cwī śpālmeṃ ketekärtsecastra parikṣ· keṃ pito
50THT 2370.r a3– /// a3///kärtseya /// b1///
51THT 3198 b2/// b2/// meṃkärtseṣṣai : śamp ṣa