🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kauc

Cite this page as:"kauc". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kauc (accessed 31 May 2024).
 
Meaning:“high, above”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Equivalent in TA:koc
Lexeme variants:kauc; koś; kewcä; keuc; keucä; keuwco; keuwcä; kauw; kauś
 

Lexeme family

Occurrences

kauc

1IOL Toch 1 a5kaucka āṃtsne ;
2IOL Toch 13 a3…ṣ(ṣ)äṃ • nokauc nesäṃtūsa
3IOL Toch 18 a1– n· upāliś śemkaucpälkormeṃ ṣañ aña… ///
4IOL Toch 62 a4wärñai naumyenta ṣañ ṣarsakaua5(c)/// ·e • eneṅka
5IOL Toch 66 b3maiwatsieṃṣke totkaucbram m· /// b4
6IOL Toch 73 a3a3/// (kla)yārekaucpä… /// a4///
7IOL Toch 156 a1a1postäṃkauceränträ 20-2 okoś wnolmi
8IOL Toch 156 a3a3salyaisa su stamoykauclkāṣäṃ wnol(m)· /// a4
9IOL Toch 188 a3a3/// yitāsmi mokṣamkaucrutkoṣ eśanecceṃ wāyoymar-me a4
10IOL Toch 205 b3sa mīna • mñcuṣkaikaucerṣträ weṣṣä(ṃ) /// b4
11IOL Toch 208 b1l· – k· ·s·kaucereträ pu /// b2
12IOL Toch 228 b5b5/// (utplu)tyāpi palāyataḥkaucy(k)u(wermeṃ) /// b6///
13IOL Toch 248 a5tumeṃ u śemkaucersate-neoskai wayāte-ne
14IOL Toch 416 a4a4/// – ryakauc– /// a5///
15PK AS 6A b7 keklyauṣormeṃ ; (ślokanma)nts«†ä» ;(k)aucsatka ; perne ṣarmtsa
16PK AS 7D b4 (:) /// (wentsi) (aunaskentär)(kauc); (eṅkaskentär) (laklesa) (:)
17PK AS 7K a2/// – – – – skeṃ ;kauctaläskeṃ klyepenträ : ṣarne
18PK AS 13E b2rīne kä(rsana)ly(a)tumeṃkaucynemane śakkeṃñana ypaunaṃts mecurukani
19PK AS 13F b6kāwatsitumeṃ ānandekaucpokai b7/// morsa
20PK AS 13I b3parskalyi nanoy(ntär) b3///kaucprutknātär lwāsa māka yokan-me
21PK AS 15D b7/// ॥ brahmalokne eṃṣkekaucapiś nraine et(t)e ///
22PK AS 16.8 a1– – – – – – – w(e)skeṃ t«au/oṃ» lwāsakaucsteya /// a2
23PK AS 17A a6reye wekārsa iprerne plyewsakau(c)yāmu ṣukt naumīyenta kauṃ-pib1(r)k(o)ṣṣai
24PK AS 17A b6wawārpau p(ū)rvotta= rīś ynemanekau(c)(yāmu) (ṣukt) naumiye(nta) (sa)m
25PK AS 17D b3ñiś lkāt(si) (:) (kus)e(k)au(c)(śa)nmäṃ ; ñiś lakaṃ
26PK AS 18A b3 päst kalatar matsisakauclaṅkäm-cä upanandenmeṃ kampāl päst
27PK AS 19.21 a4kwärsarwa wartsetumeṃkaucsumerṣa ke(ṃ) – – – n·
28PK AS 19.21 b2kuse – ·l· mäktekau(c)/// (ya)b3maṣälle cwi no
29PK AS 19.21 b3kosraittse ysāṣṣa āśce tūnekaucpalsko aśalle – – – ṅtsi
30PK AS 19.22 b3skentetumeṃ n(ano)kau(c)– – – ·ya vāji«ra» b4
31PK AS 19.22 b4b4…nta tumeṃ nanokaucyalle trice dhyānäśc omte
32PK NS 103 b5b5ñake nai pästkaucu we(śeñña) /// b6
33PK NS 103 b6/// b6na naikaucrutkau ent(w)ecce ka ṣpä
34PK NS 165 b2st· : ot iprernekau(c)/// b3/// (tri)kelyesa
35Sb-002-YD-M-01 a3lle a3/// –kauct·· st· le ste
36THT 5 b3lename(ṃ) ; (tso)ṅkaiko :kaucka kaum (ṣai) ;
37THT 5 b4rutkāte ; kaunäś sarkkauc; yāmṣate 70-2 lyam=
38THT 7 a4tne ṣek palsko :kau(c)m(aka)lñe(t)s(e) ; ///
39THT 9 b210-3 kuse slakkari ;kaucāñmo ; ceṃts nauṣ
40THT 30 b6; dharmacākkär ñem 30-1kaucette klut;taṅkentär ; toṃ
41THT 30 b6kus= ette tākaṃ ;kauctoṃ klut;taṅkentär ; kaucmeṃ
42THT 41 b6; mokocne wat 20kaucykuwa yen;ten stamṣäṃ ;
43THT 45 b4śtwārka wṣeññaṃ;ne wsaskeṃ ;kaucbhavāgr (e)ttāpiś : po
44THT 45 b8; śaiṣ(ṣ)ene ; k(us)ekaucwän(tr)e ; t(sä)ṅkowo ;
45THT 51 a2/// ; yai ekaucyai ; kauc etteś
46THT 51 a2e kauc yai ;kaucetteś 60-8 yent= ompo(stäṃ)
47THT 73 a6; maṃt kektseñe ;kaucpāke b1ñ(ä)kcy(e) padūmne
48THT 82 b5 /// yaikauciprerne : toṃ wi
49THT 203 b5; saṃ(sārṣṣets) (ceclu) ṣärkauc; (p)ernenta ; yt(āri)
50THT 204 a4saṃsārṣṣe(ṃ)ts : ceclu ṣarkauc; b1pernento ;
51THT 220 a5läklentaṃts ette aviśo ;kaucbhavāggär po ; –
52THT 238 a1mpyāsta yolyyai onolmeṃ apāyntameṃkaucpanatsi a2/// ākteke
53THT 238 b3/// naintate cimpyāsta-ṃñ apāyntameṃkaucraṃktsi : 9
54THT 257 a3 /// tonne cmeträkauc; kauc ka ost
55THT 257 a3tonne cmeträ kauc ;kaucka ost yaṃ su
56THT 274 a6ñä ··ā ; – –kau(c)kr(u)i – ·ī – – – –
57THT 287 a3a3/// śl(e) meskekauc; tseṅkīyentär ; ///
58THT 321 a2a2/// 1 kaucmāka lkāskemane /// a3
59THT 321 a3/// ṣälle 2 kaucmāka lkāske /// a4
60THT 371 b3ñiś eṣ(e) kārau pokau(c)/// b4/// ppamātäṃñe
61THT 371 b5ṣeme ṣarsa ñiśkauctaläs(k)au /// b6///
62THT 374.a b4ka no t(s)a et(te)kaucpo – ///
63THT 405 b8po kektseñtsa yokaṣṣana klokaścikauc///
64THT 521 b211σ /// (wentsi) (au);(naske)nträkauc; eṅkaskenträ ; laklesa
65THT 522 b2b2·ṣeñcantse yolain okokaucpokaine taläṣṣī-ne ·rä – – – – – – – – – – – – –
66THT 526.a a5/// tse āre prārisakaucs·ā /// a6///
67THT 552 a6: ypä a6rwekauctsaṅkälyai preściyaine nauṣañi b1
68THT 558 a3te maṃt«†ä» ṣañ-añmäkaucpea4ññaträ alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ
69THT 565 a7ysā /// a7tumeṃkauciprerne /// a8yumāne
70THT 1112 a1/// (wināṣṣäl)l(e) : wewinaṣṣormeṃkaucklyelle : añcāl ṣarn(e)
71THT 1112 a5ṣeme(pi) – – – – (yamaṣṣä)ll(e) :kaucrupne lkāṣṣälle wasaṃnpāt yaskaskemar-cme(ṃ)
72THT 1113 a5y(askaskemar) (upā)dhyāyeṃ yaśentsakaucñiś sāṅk pannoy yātäṣṣi
73THT 1165.b b4mäṃ ·k· /// b4kaucertsi päst sru ///
74THT 1192 b6– ṣṣi tai pokainesakaucette : läklentaṣṣeṃ ce
75THT 1323.a a4– /// a4///kaucsalkatsi 60-3 tumeṃ ṣṣakka
76THT 1395.f a1a1/// campeṃkauc– /// a2///
77THT 1415.k b2ā /// b2///kaucpā – /// b3
78THT 1573.a b5śakkeññepi cwi rṣākentse :kaucyok kaltä(r) /// b6
79THT 2380.j a2tsi /// a2///kaucpaine /// a3///

keuwcä

1THT 334 a2koss tu māka ettekeuwcämaścäś tot stulāṃñcana träṅkänta

keu

1THT 365 a3k(akāc)cu ; ply(e)usa sukeu; ñeñmu kektseñ ;

keuwco

1THT 334 a4pälskone tsaa4ṅkaṃ kwipe īkekeuwcokalltärr-ne tu maśne eṅkastär
2THT 334 a8pälskone tsaṅkaṃ kwipe īkekeuwcokalltärr-ne t(u) (prā)a9rontsa yaṣtär
3THT 334 b3(pä)b3lskone tsaṅkaṃ kwipe īkekeuwcokalltärr-ne tu kretswesa yaṣtär
4THT 334 b7pälskone tsaṅkaṃ kwipe īkekeuwcokalltärr-ne mälyuwiñcä epib8ṅkte klu«ṣ/p»nātärr-ne

keuc

1THT 365 a5(pa)a5lyka täṅwsa no ;keuc«†ä»katkemane ; pū(d)ñ(ä)ktemeṃ ;
2THT 388 b380-2 vidyäntse ceṃ ;keucyan-ne ; mänt ra
3THT 1859 b4wärññai po kaśyapi kakeuclkānträ tärkaṃ /// b5

koś

1THT 81 b5kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ṣarkośceccalorsa ka lānte b6

kauw

1THT 322 a2osne yänmaṣälle 10-9 kauwcatsi mu a3

kauś

1THT 107 a1u oṅkorñ(ai) srañciyeṃ tapprekauśyey no nta
2THT 108 a3weñār-meśbahuprahārnekauśmaitam lyakām ; mokoṃ
3THT 110 b4aiśaumyi • /// b4kauśśānmyatese wañenta
4THT 429 b5/// entwemeṃ uwaṃtne ynārkikauśkyāna amokäṣṣe ///
5THT 430 a2stare ṣale a2///kauśyeyeṃ pītwā a3///
6THT 599 a5a5– – – ·eṃ m(ā)kauś/// b1– – – – – s·
7THT 1352.d a1a1/// –kauś– /// b1///
8THT 1371.g b2sa – – – śato mñesakauśplutku : tu b3

kewcä

1THT 407 b2lyautaiyne u ; sälkoytärkewcätusa amāskai lwa ;