🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śāmna

Cite this page as:"śāmna". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śāmna (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“man, person, human”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:śom
Lexeme variants:śāmna; śāmnā; śamnā
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-o
Obl. sg. (masc.):-oṃ
Nom. pl. (masc.):-na

Paradigm

sgpldu
nomśaumośāmnaśāmni
voc
accśaumoṃśāmnaśāmni
genśaumontseśāmnaṃts
locśāmnane
comitśāmnampa
inst
ablśāmnaś
perlśaumontsaśāmnasa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śāmna

1IOL Toch 166 a2uppālntasa eśneṣṣeṃ ; ñakteṃ śāmna a… /// a3 ///
2PK AS 8B a4tverene kātaṃ ceu osne śāmna litsāvi mäsketrä 10-7 ॥
3PK AS 12B a3ñäkta appa ṣäñ śāmna lkālläññempa eneśle ·e ///
4PK AS 15A b6klautk(a) (•) tumeṃ arwāre śāmna mkānte amācänta mñcuṣka(na) ///
5PK AS 16.2 a3 ksa al(y)ai(k) (a)la(nm)e(ṃ) śāmna eṅkalñene nāki kärsormeṃ ālyauc(e)ś
6PK AS 16.8 b4 k· /// (ono)b4lmeṃ śāmna rī(m)eṃ (lantä)skemane tapatrīśäṣṣi ///
7PK AS 17B b6palskosa eneṃ yaip(o)rmeṃ ṣañ«†ä» ś«a/ā»m(na) – –
8PK AS 17E a3no ksa tikṣne(ñ) (skente) (ś)āmna po (cai) /// ///
9PK AS 17E a5āktike ramt l(mau) kātkäṣṣi śā(mna) /// /// (-ṃ)ts pälskonta
10PK AS 17F a1k(a) kä(rtse)tsts(e) tu ly(e)ly(a)k(ormeṃ) (śā)mn(a) c(ai) (supriyentse) p(e)ñi(yai)s(a) ākt(ī)ke
11PK AS 17J a5tumeṃ u rīṣṣi śāmna ṣemi tsrorīntsa ka perśīye«ṃ»trä
12PK AS 19.17.X b2ra maskäṣṣälle • olyapo(tsts)e śāmn(a) /// b3 /// …na
13PK AS 19.17.X b5/// (ya)maṣṣälyapo śām(n)a e… ///
14PK AS 19.17.Y a2a2 /// – sa śāmna – – – /// a3 ///
15PK AS 19.18 a4(s)e wraṣalle po sa(ṃ)sā(r)ṣṣ(i) śāmna swarau(ññe) /// a5 pals(k)o
16PK AS 19.20.X a4klautki skeṃte • cesa śāmna skwassoñc – – – – – – – – tär-ne so…
17PK Bois A31 a2/// a2 /// mpa śāmna /// a3 /// parra
18PK Bois B1 a3cā ··a – a3 śāmna • yurpāṣkaine
19PK Bois B2 a3parra yaṃ cenmpa śā (mna)
20PK Bois B3 a3…meṃ iyaṃ • ceṃmpa śāmna • eṣemeṃ śak
21PK Bois B19 a3ñakemuśnaśintaśāa4mna korai parra yaneṃ
22PK Bois B20 a3senea3metre par(r)a (y)aṃ (c)e(u)m(p)a śāmna trey • kerccapaṃ śak
23PK Bois B24 a3parra yaṃ a3 cewämpa śāmna piś kliye sana a4
24PK Bois B32 a3parra ia3yaṃ • caumna śāmna täryāa4ka wi • yakwi
25PK Bois B34 a2p(a)rr(a) a2 yaṃ cewämpa śāmna trai kerccaa3ppaṃ śak (w)i
26PK Bois B36 a1parra ya(ṃ) caumna śāa2mna wi • kerccapaṃ wi
27PK Bois B43 a2a2 yirpāṣkaine – – – (śā)a3mna trai • yakwi śtwer
28PK Bois B50 a1ya(ṃ) • – /// (śā)a2(m)na oktkercapaṃ śak
29PK Bois B144 a1a1 /// (cau)mpaśāmn(a)śtwārka • ///
30PK DA M 507.37 and .36 a89klaiñ (śa)a89maiśke ikäṃ okt śāmna lau putkātete
31PK DA M 507.37 and .36 a93/// a93 nte ṣuk śāmna eñcil tess(a) /// a94
32PK DA M 507.39 and .43 a4a4 ce śātre śawośaṃ śāmna takāre ce ṣace śukro(na)
33PK DA M 507.39 and .43 a4a4 ce śātre śawośaṃ śāmna takāre ce ṣace śakroṃ
34PK NS 40 b4/// b4 /// (t)aur (ś)ām(n)a prutkästsi 1 • ॥
35PK NS 78.1 a1m·r«†ä» – – – r(a)m no śāmna to(t) /// a2
36PK réserve 1517 B 3.1 a3parra yaṃcaumpa śāmna ia4käṃkercapaṃ trey
37SHT 3354 b3māla yo«ksi» b3 «śā»mn(a)
38SI 3491 a3cai mokṣarāmṣe puwarś a3 śāmnakerentsilekkercipile
39SI 3491 a8a8 cai kwañye puwarne śāmnacaukilepuluśke
40SI 6384 b1b1 /// · caiyä śāmna remeb2 ///
41SI P 1 a5 (śūkesa) (śāmna) ; soyṣastawismai
42SI Strelkov-D 2 b1b1 /// – caiy«†ä» śāmna remeb2 ///
43SI Strelkov-D 80 b1(ru)nme – ·i kaṃ (ś)ām(na) – ///
44THT 8 a2 klinaṣṣäṃ ; ṣañ śāmna rintsi ; no
45THT 30 b8: tu yparwe ñak;ti śāmna ; tsälpāre ; piś
46THT 45 a3; plyawāre ; ñakti śāmna ; läklessoñc ; lkāṣyeṃ
47THT 46 a7käskanme ; mant ṣañ śāmna keś ptes twe :
48THT 64 a1 ñi kca ṣañ śāmna ; waste a2
49THT 73 a3sklok mäskeṃträ ; aia3śmauñ śāmna ; te maṃt weskeṃ
50THT 85 a3uttareṃ m(ñcu)ṣ(k)eṃ(śc) (weṣṣäṃ) larekka śāmna caimp skente yaa4kṣī
51THT 118 b2– – – – – yatästsy aunantär-ne ṣäñ śāmna kektseñ kweleṃ erke(nmasa) ///
52THT 133 b6yäsārsa ; ot cai śāmna ; lyakare : eṅ(san)t(e)
53THT 220 a3tkātärñ śle-k ; ṣañ śāmna a4 10σ /// ;
54THT 251 b1āśvāsanaṃ nṛdevānām • tsārwäṣälyñe śāmna ñäktetsä • karoti tava
55THT 277 a2/// /// ṣañ śāmna wrocc= ; ākālksa ;
56THT 282 b6tumeṃ kalpās;kenne ; rsercci śāmna nakanma tsärtsäkwa ; waṣe
57THT 308 a4narā s(e)vitavyā • wätkālyci śāmna lāre yamaṣälyi • śru
58THT 379 a5/// r : 1 śāmna tu lya /// b1
59THT 382 a3keṃ śaiṣṣe ñakti śāmna yaumṣauṣ po ·e ///
60THT 404 b7ā – – – ypoyi śāmna ; klyauṣāre ; walo
61THT 405 b6 /// b6 – – śāmnaklyauṣit saswa
62THT 408 a2kuse alyaik ṣäp śpālmeṃ śāmn(a) ; rājagriṣṣi : brāhmaṇi
63THT 408 a5poyśiṃñeṣṣepi a5 ylaiñakteṃtse ñakti śāmna lāñc amācänta osta-ṣmeñcaṃ sārthavā(h)i
64THT 520 a7a7 /// lmeṃts cmetsine śāmna ñ·e – – nmaskenträ ///
65THT 576 b4/// b4 /// ñ ś(ā)mnase soṃśke kwoyentär
66THT 590 a6ñ· sruk(e)ntär ceu tekisa śāmna cai : dvipanmaṣṣi
67THT 1119 b1ṣeyeṃkatu cai ś(āmna) /// /// …nträ katu
68THT 1167 a1ñakte iprerne stmoṣ kentsa śāmna n·i /// a2 ///
69THT 1227.b b2ṣṣä moṃ ma ṣañ śāmna a b3 /// s·a
70THT 1512 b4/// ·o – kneṃ śāmna āktike po klutkäṣṣäṃ y·āriṣ
71THT 1555 a3(pa-) a3 -rra yaneṃ śāmna piś /// (ṣeme) (o-)
72THT 1573.k b4b4 /// – kneṃ śāmna onwaññe b5 ///
73THT 1586 a2a2 /// ce-k ñi śāmna stare i(käṃ) /// a3
74THT 2369.e b3b3 /// – ·o śāmna /// b4 /// arp·ā
75THT 2380.d a4/// a4 /// ·ā śāmna kä /// b1 ///
76THT 2806 a3po aiykemar wes-yikne ykā-ka śāmna tañ /// a4 ///

śāmnā

1THT 274 b4; aiśämñeṣṣe ; pantaintsā śāmnā śänmeṃ ; maittreyeṃśc ;
2THT 275 b4epetso ; aiṃ-ñ cai śāmnā ; yäst pi ///

śamnā

1IOL Toch 80 b3alyaikä säku ñäṣṣeñcañ ñäkti śamnā śle as·a… /// b4
2THT 138 a4/// po ṣäp ṣäñ śamnā säsuwa klai /// a5
3THT 274 a3eynāke ; ksa śamnā ñäktents ñäkteṃ ; maitreyeṃ
4THT 295 a2tentse ṣärmtsa ; kreñ= śamnā ; tsrelläññeṣṣe ; puwarsa
5THT 295 a3pärskoṣä rerinormeṃ ; ṣäñ śamnā ; maitär ik«a/e»śc ;
6THT 388 b2; yamornta tasānte ; śamnā po ñäś ; cene