CEToM | kartse

kartse

Cite this page as:"kartse". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kartse&outputformat=print (accessed 14 Apr. 2024).
 
Meaning:“good (adj.); good, welfare (subst.)”
Word class:adjective
Language:TB
Equivalent in TA:kāsu
Lexeme variants:kartse; kartstse; kärttse; kärtse
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom kartse kartstsa kreñc
voc
acc krent kartsai krentäṃ krenta
gen kreñcepi krentaṃts
loc kartsene krentäṃne
comit krentäṃmpa
inst
abl
perl krentäṃtsa
all kartseśc kartseśc
caus

Lexeme family

Occurrences

kartse

1G-Qm 1 a1mā wa(l)k(e) ṅk(e) epiktekart(s)eāk(ṣ)a pel(ai)kne
2IOL Toch 21 b2/// b2/// …lñekartsewaṣamo ra – ///
3IOL Toch 95 b4• pelai(kne) /// (śā)b4mnaṃtskartsetāka se se pratītyasa(mutpāt)
4IOL Toch 155 a5u añmālaṣkeṃ palskosa wnolmeṃtskartse///
5IOL Toch 181 a2– /// a2///kartsewaṣa(mo) /// a3///
6IOL Toch 187 a1a1/// ·s·kartseyamaṣälle päs(t) /// – –
7IOL Toch 215 a4a4/// källālyñe :kartseñem-kälywe kar(ts)e /// a5
8IOL Toch 215 källālyñe : kartse ñem-kälywekar(ts)e/// a5/// ·m·ts
9IOL Toch 714 a3/// a3/// –kartseṣ aiwo… /// b1
10IOL Toch 865 a3a3/// ttekartsetwe • tvam ak·
11PK AS 2A a3yamaṣle । śwālle kua3(ṣṭha)nmanekartse10(-7) (॥) (e)raṇḍabilvā bṛhatidvayaṃñca
12PK AS 2A b1leśpaṣṣana b1(teka)nmanekar(ts)e(tumpa) (ritt)au bhant tākaṃ
13PK AS 2A b5wärñai • ersaṅkñene tekanmanekartse10-9 ॥ cūrṇaṃ samaṃ
14PK AS 2B a4• meleṃne pinaṣle ponekartse90-2 ॥ tailaṃ balākvathana
15PK AS 2B b6niryuhaṃ yamaṣle yenteṣṣana tekanmanekartse• ṣuwisa yāmäṃ nano
16PK AS 2B • ṣuwisa yāmäṃ nanokartse90-4 ॥ nāsyaṃ vidadyāt
17PK AS 6C a1mäkt(e) (o)stkaa2rtseaipoṣ ; swese mā
18PK AS 6C a2mäntrākkakkartseyairoṣ ; palskw eṅkäl
19PK AS 6C b4waipteka(rts)ewerenmeṃ ; sū wassi
20PK AS 6D b3(kartse)(ākṣu) (kleśanmacce) b4
21PK AS 10 a4a4/// (kete) (āñ)m(e)kartsenessi śāñcapo tesa n(ä)s(s)ai(t)
22PK AS 13E a7krentaṃts wräntsaitse ;kartsekuse yāmsäṃ ; mā
23PK AS 16.5 b2ce pkwalñesa wesäñ naikartsepklyautka säśw(e)näś«†ä» ppyāb3(m) ///
24PK AS 19.15 b5ñake /// b5///kartsey· ///
25PK LC 38 a2tallāwśke yṣuwarka nesaukartseweskauś mā ·e ///
26PK NS 39 a1te weñā(wa) ;(kartse)(krau);p(a)ll(e) kä •
27PK NS 39 a2pkelleka(r)ts(e); weñew kca ;
28PK NS 55 a2warñai śak tärya dhutaguṇntanekarts(e)(yairu)
29PK NS 62 b4b4/// (a)laṣle klautkaṃka(r)ts(e)/// b5/// (mā)
30PK NS 101 a3ṣ ñake ci tsamokartseweskau tāl· ///
31THT 14 b7/// r·e ; totkartse:
32THT 20 b1(ka)rtser(e)k(i) we
33THT 20 (ka)rtse r(e)k(i) we /// /// ;(kartse)(re)k(i) weweñu sū ;
34THT 20 b6ṣñī /// /// āṃtpiśkartseṣañ śl= ālyeṅkäts ka
35THT 23 b4kartseyāmor ; yolo yāmor
36THT 30 b2ṣañkartsekuce ; yāmṣate
37THT 30 b5ṣañ śl= ālyeṅkäts ;kartse– ; spelkkessu ;
38THT 42 a4kartseyolw aiśeñca ;
39THT 51 a1 /// ;kartsesklok seṃ ; tsäṅkau
40THT 70.a b5/// b5/// –kartseci /// b6///
41THT 102 a1a1/// ·m· tskartseyamalyñe prayokne alālätt(e) palsko
42THT 127 a1///(ka)rts(e)yalñ(e) ; – – – ;
43THT 181 b5prāpnoti paṇḍita • palskosakartseyayātaṣsa ñäkciye śaiṣṣe yän(mā)ṣṣäṃ
44THT 234 a4mtek wes lkām-c tākaṃkartsepo /// b1datteṃ
45THT 234 b1po /// b1datteṃkartseyamast walo twe :
46THT 282 b5alyekepi ;kartseyāmtsi
47THT 305 a1(k)us(e) (ai)ś(i)tärkartse(añ)mantse •
48THT 306 a8·o /// a8///kart(s)e/// b1/// n(o)
49THT 306 b2su /// b2///k(artse)yayātä /// b3///
50THT 306 b6(a) /// b6///k(ar)ts(e)yayātäṣṣossa • nirvāṇasyaiva so
51THT 308 a2/// a2mpa nokartse
52THT 372 a4manta nesäṃ ñī •kartsekekmu srūkalñe ārwer nesau
53THT 500-502 b2– – – – – – – – …na tekanmanekartse: ॥ wa… – – – – – – – – – – –
54THT 500-502 b7(e)śañeṣana • tekanmanekartse• mrañco pipāl tvā(ṅkaro)
55THT 507 a4a4/// svāhā •kartseweña ॥ kāticyäṣ· ///
56THT 510 b4ltwersa po eśaneṣana tenmanekartseb5namo bhagavate raudrasya
57THT 596 b1räknāśka mā mäkciya ketarakartseb2/// mā alyek
58THT 600 b4poyśi pañäkte käsṣī bodhisatveṃb4(ts)(kartse)(waṣamo)
59THT 600 krätaññe ṣañ arañce bodhisatveṃtskartsewaṣamo
60THT 611 b5/// b5/// ktsisakartsepālska /// b6///
61THT 1267 a4/// a4/// nekartseo – sa –
62THT 1338.d b1/// b1/// ·ks·kartse·/// b2/// ·i
63THT 1347 a2käṣṣiṃ neṃ larauwñe :kartseyāmor /// a3///
64THT 1372.k b2w· /// b2///kartse/// b3/// –
65THT 1396.a b1b1/// – mäṃkartse• kā – nme
66THT 1448 b5b5/// (aksa)ṣle tarkaṃkar(ts)e///
67THT 1481.a a6a6/// – ṣṣentsekartse/// b1/// ·s·
68THT 1574 a3sa – /// a3(ka)rtsespelke mäsketär-me ñake ciśiś
69THT 1574 b1yāmoṣ saṅkrāmne ñake päkwalñesakartse– – mäś – (ā-)
70THT 1609.a a4a4/// – – lskoṣṣekartseśpāl·e /// a5///
71W 3 a5olyapotsts(e) a5kartse
72W 8 a4nakṣäṃ sā oṅkarñatstsa ṣpakiyekar(tse)māka ॥ caa5(n)d(ā)ṃ •
73W 17 b2ṣalype • nastukārm eśanenekartsepāwesa ṣpä nestsi b3
74W 21 b3ṣalypesa b3(āśce) sonopälyakartsemāka • ॥ cautāṃ
75W 29 b1kātsa sanāpatsi ṣpä ponekartse॥ kwärkamäṣṣi ptsāñ b2
76W 31 b3• ātstse matsi mäsketärkartse• ॥ träb4p(p)āl aśamati
77W 33 b4ra matsi mäsketär pokartse• ॥ ārkwi we(tene)
78W 34 a1a1///kartse॥ ka – – – – – – a2
79W 34 b3b3yamaṣälona kälkañcä laupatsikartse॥ (ta)malapāträ b4(śaba)raloträ
80W 41 b2 kektseñtsa sanāpalle •kartsemāka kleṅkarññaññe ॥ sub3rasapādtärä
81W 42 b3pärsareṃ nakṣäṃ • olyapob3tsekartse॥ putanakeśi • karuṇasāri

kartstse

1THT 108 a6kartstseyolo lkātsi klyaussisa
2THT 108 kartstse yolo lkātsi klyaussisa •kartstsekälātsi yesanmeṃ
3THT 288 a4a4///kartstseākṣwa tonne stare
4THT 331 a4aśarikartstseweskauś
5THT 401 b4 b4 poyśñe akālk kyānamar ket rakartstseyamalñeṣṣe po ///

kärttse

1IOL Toch 250 b2…kna tusa ṣäp yoknekärttse: – /// b3
2THT 273 a2ṣäñ· – – – ;(kä)a3rttseyāmtsi

kärtse

1IOL Toch 22 b8klyomo ·o ·e· eñwetsekärtse·ai ///
2IOL Toch 47 a4/// a4/// (śai)ṣṣ(e)ntsekärtseyām(ts)i snai /// a5
3IOL Toch 52 b6b6/// (pelai)kneṣṣe rekikärtsea(ksoṣ) ///
4IOL Toch 58 a5cek wärñai weskau •kärtsewa(t) yo(lo) (wat) ///
5IOL Toch 194 a1a1/// – lyñetsekärtsemai… /// a2///
6IOL Toch 431 b3/// b3/// –kärtsey· ·ā /// b4
7Kz-213-ZS-L-05 a1a1haikärtsereke klyo /// ·(·)ā
8Kz-213-ZS-Q-02 a3a3/// – ste spartatsi no krui ma campyo yesnekärtsepälsko no ñ· yai
9PK AS 7J a2 takärṣkäññe erṣeñca ; mäsketräkärtse lkātsine :
10PK AS 7J b4erenekärtseṣpä ; ṣek-ṣek mäsketrä
11PK LC 27 a3wänta«re» nerke mā maskärtseśommo tāka trice
12SI B 119(3) b3• cai prā(krewñe) ///(kä)b4rtsespäntalñe yśelme 4
13SI B 121(1) a4sū kärso(ytär) /// (kä)a4rsallekärtsewe(w)e(ñu) /// a5
14THT 117 b4toṃ /// b4erepatekärtsetākaṃ /// b5– – – –
15THT 121 a2sū mātri /// a2kärtseyāmorcepi cme /// a3
16THT 121 a7wäntärwā po päst ///(kä)b1rtseyāmorcce kca mā cämpeṃ
17THT 126 b6·ai /// b6(kä)rtseepe wat no yo(lo)
18THT 127 a1– – – ; – ·k·kärts(e); krämpālñe •
19THT 127 īmekärts(e); paṣṣalñe ; amā(ṃ)
20THT 127 ; paṣṣalñe ; amā(ṃ)kärts(e); kräm(pā)a2(lñe)
21THT 127 a2kärtsete
22THT 128 a2(kärtse)(waṣamo) ; a3kärtse
23THT 128 a3(kärtse) (waṣamo) ; a3kärtseaiśämñe ; krentaunatse ;
24THT 137 a6a6/// lle ;kärtsepälsko ; pälskn· ///
25THT 205 a2krentkärtsea3 /// ṣ·
26THT 251 a4kärtseweṣṣeñcantse
27THT 280 a3kärtseklyo a4 ///
28THT 308 b6sugandhīni • piltāsa ranokärtsewere •
29THT 310 b6• ṣäñ-ā(ñmsa) (ra) nokär(ts)eyayāṣṣo –
30THT 320 b2/// b2/// 7kärtseñwā /// b3///
31THT 320 b7mantak· /// b7///kärtsewawlāwau i ///
32THT 341 a7/// a7/// ñākärtsepī ñäktā akṣīt ñī
33THT 365 b2kuse tukärtse/// ;
34THT 386 a3; ñäkteṃts śāmnaṃts ;kärtserita ; kauṇḍi(nye)
35THT 389 a2r· uppālṣṣ(e) somp yamorkärtseneuṣä /// 24σ
36THT 550.a b3vibhyām • suhavibhi •kärtseṣälype /// b4haviṣa
37THT 550.a b4suhavibhyām • suhavibhya •kärtseṣälypemeṃ • kä ///
38THT 550.a b5suhaviṣo • suhaviṣu •kärtseṣälypene • kärtse ṣälypeñcne
39THT 550.a • kärtse ṣälypene •kärtseṣälypeñcne /// /// haviṣau
40THT 1178 b6b6lne l· reṃtskärtsekuse ñaṣträ • ///
41THT 1191 b1/// – lai ññekärtseṣä – – m· ne
42THT 1205.j b2/// b2/// –kärtse– ///
43THT 1214 b2/// b2/// lalyīyakärtseśśaiṣṣentse cew w· ///
44THT 1221 a3/// swa e –kärtse– – /// b1///
45THT 1335.c a7a7/// mpā klukärtse·e – a8///
46THT 1340.d a2·ru /// a2///kärtseyamiṃ lāläṣṣäṃ • tu
47THT 1365.h b2/// b2/// –kärtse///
48THT 1536.d a6/// – rñi yāmtsikärtsema /// b1///
49THT 1548.a a3twe cwī śpālmeṃ ketekärtsecastra parikṣ· keṃ pito
50THT 2370.r a3– /// a3///kärtseya /// b1///
51THT 3198 b2/// b2/// meṃkärtseṣṣai : śamp ṣa

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kartse&outputformat=print
Output automatically generated on Sun, 2024-04-14, 16:59:13 (CEST).
Page last edited on Wed, 2024-03-06, 17:43:31 (CET), by Automatic conversion. Version 17.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.