CEToM | waṣtäṣ

waṣtäṣ

Cite this page as:"waṣtäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_waṣtäṣ&outputformat=print (accessed 12 Jul. 2024).
 
Meaning:“house”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ost
Lexeme variants:waṣtäṣ
 
Number:singular
Case:ablative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-antu; -u

Paradigm

sgpldu
nomwaṣtwaṣtantu, waṣtu
voc
accwaṣtwaṣtu
genwaṣtis
locwaṣtaṃwaṣtwaṃ
comit
inst
ablwaṣtäṣwaṣtwäṣ
perlwaṣtā
allwaṣtac
caus

Lexeme family

Occurrences

waṣtäṣ

1A 16 b1oki (p)uk kälym(e)yu lāñci waṣtäṣ lantu pälkāt cesäm śtwar
2A 21 a2wāmpukupre ne waṣtäṣ läñcäl ṣeṣ śtwar
3A 21 a4a4 (ṣe)mäs säm tāpärk waṣtäṣ lantu kälymeyā ysomo puk
4A 31 a5pyāpy oky udu(mparṣi) /// (waṣtä)a6 picäs sne waṣt purāc
5A 74 a4nātäk kupre ne mäśkit waṣtäṣ läntässi kälpāl tāṣ
6A 74 a5a5 /// rkor pyāmā-ṃ waṣtäṣ läñcäṣ kupre ne säm
7A 74 b6tärkor tāṣ mäśkite läñcäṣ waṣtäṣāmāśāñ pälskānt tämne
8A 80 b4uneyntu o b4 /// (waṣtäṣ) (lä)ntässi ākāl ṣeṣ-äṃ tmäṣ
9A 80 b5āmāśā b5 /// plāksāt waṣtäṣ läc aśi tāk sām
10A 84 a6/// cki ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt /// b1
11A 89 b2lāntune cärk vāsiṣṭheṃ riṣaknac waṣtäṣ läc ri b3 ///
12A 89 b6pracri watkurā – – – – waṣtäṣ laltu
13A 90 b1ckācri tākar-äṃ taṃne wkänyo waṣtäṣ b2 /// ṣt lamar
14A 99 a4; śäṃ ṣem-ci : waṣtäṣ laltuntāp ; ākläṣlyi a5
15A 100 a2kri kri : waṣtäṣ lo tskāt lap märtko
16A 101 a3gautam ñomā riṣaa3(k) /// waṣtäṣ läc wärt wṣeññe eṃtsāt
17A 101 a4lāṃś tākar puk cem waṣtäṣ lc«a/ä»r a5 /// wṣeññe
18A 107 a1 a1 /// m«†ä» waṣtäṣ lcär wärt wṣeññe eṃts·
19A 114 a6märkampalaṃ ynāñmune a6 /// (wa)ṣtäṣ laltu w(ra)som ats
20A 117 b2· – (pä)rkowäntu mäskanträ waṣtäṣ laltu b3 /// lt
21A 125 and THT 1425.e and A 117 b1kupre ne nande b1 (waṣtä)ṣ läñcluneyä(ṣ) ālak·· ///
22A 125 and THT 1425.e and A 117 b2sn(e) y(ärm) (pä)rkowäntu mäskanträ waṣtäṣ laltu b3 (ntāp) tämyo
23A 128 and 130 b1tāk täpren-äk /// b1 waṣtäṣ läc brahma /// cami
24A 128 and 130 b2wlaluneyā mroskant lap märtkānt waṣtäṣ (lcär) /// b3 pälkār
25A 128 and 130 b5tämyo nande wlaluneyäṣ /// (waṣtä)b6 läṃtṣäl /// (nande) träṅkä(ṣ)
26A 128 and 130 b6– – – (nātä)k kus ne waṣtäṣ (l)äṃ(ts)e kus pat nu
27A 138 b2b2 /// ·k· t waṣtäṣ läc : /// b3
28A 143 a2/// a2 /// ṣ«†ä» waṣtäṣ läñclu /// a3 ///
29A 149 a510σ /// kac ; waṣtäṣ läc : yomu pältsäk
30A 153 a4wrasañ pat : ptāñktac waṣtäṣ läntseñc ; wä ///
31A 156 b6/// ākṣiñāṣt nande mäśkit waṣtäṣ läc ṣāmaṃ lo
32A 212 b3/// ptāñkät kä(ṣṣ)i – – (wa)ṣtäṣ läntässi kälkāc mākis ṣakk
33A 212 b4dhariṃ rar· – – – – – c (w)aṣtäṣ läṃtseñc brāmnune raryuräṣ ṣāmnune
34A 215 b4klyomänt meträkyāp ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ lä(ñclune) (pälkoräṣ) /// b5
35A 217 b4cw oky ālyakäṃ ; waṣtäṣ laṃtunt ; pälko ṣem
36A 217 b5sūk lkātsi : kucac waṣtäṣ laṃtu ; ky artār
37A 221 b4; pättāñkte ; läñce waṣtäṣ ; märkam(p)l· (:)
38A 222 a6spaltäkyo ; tskāt cam (wa)ṣ(täṣ) ; (pättāṃñkät) a7 (:)
39A 222 b2; ṣeṣ cami-k ; waṣtäṣ laltu ; ā(kälṣäl) (:)
40A 223 b4/// b4 ñktaṣ läc waṣtäṣ kälp· /// b5
41A 224 b2b2 /// ·kt· läc waṣtäṣ /// b3 /// (pä)ttāñkät
42A 226 a2; pättāṃñäkte märkamplaṃ : waṣtäṣ laltuṣ ; ṣeñc ṣome
43A 226 b3; raryūräṣ ; (läñce) waṣtäṣ metraknac «:» ske spaltäk
44A 239 a5(spa)ltäkyo ; tskāt cam waṣtäṣ ; pättāṃñkät «:» kuleyaṃ
45A 239 b3; ṣeṣ cami-k ; waṣtäṣ lalntu ; ākälṣäl ///
46A 254 b6puk cmolu ; pälcäs waṣtäṣ ; pälycäs poñcäṃ ;
47A 254 b7käntantuyo wältsantuyo tmānantuyo korisyo waṣtäṣ lanturä(ṣ) (metrakäṃ) (ptāñäktac) – – – – – –
48A 256 a2näṣ me(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ) (läntam) ; ṣñ(i) pācrā
49A 258 b1tsaränyo meträkyāp peṃ wawiṃṣuräṣ waṣtäṣ läñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär) ///
50A 258 b2läñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär) /// (waṣtä)ṣ tskoräṣ wasämpāt yaṣ-äṃ
51A 261 a2/// a2 /// (waṣtä)ṣ läntṣältmäṣ säm
52A 261 a6(kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññunt märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsam (mänt) (ne) ///
53A 263 a5lānt se tākā lcā waṣtäṣ l(c)ā saṃsārä /// a6
54A 266 a2āmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ) /// a3
55A 266 b6b6 l was raryuräṣ waṣtäṣ läc : lāntā särki
56A 266 b7penu cwāk särki pont waṣtäṣ läntsamäs • ॥ ///
57A 271 b7 /// śkaṃ ; waṣtäṣ lantuṣ ; ākläṣlye ;
58A 276 a3yaśova /// a3 /// (waṣ)täṣ läctäm kaklyuṣuräṣ
59A 276 a7śtwar wälts lāntssaśśäl lāñci waṣtäṣ kākä a8 /// maṅkaläntu
60A 288 b1nmuk ṣäk pi wäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ
61A 288 b3(brāhmaṃ) (raryuräṣ) b3 ptāñktac waṣtäṣ läntassi (da)kṣināpathäṣ madhyadeśac śmäṣ
62A 288 b8(wäknā) ; (kus) (ne) (wa)ṣtäṣ ; lantuṣ neñc brāmnāñ
63A 289 b4tāpärk ; ptāññäktac ; waṣtäṣ länt«a/ä»ṣ ; purṇab5(ke) 14σ
64A 289 b7täṣ tāpärk klyomänt meträkyāp waṣtäb8(ṣ) (läñclune) /// (se) (lāntune)yaṃ
65A 297 a2ts··śśi säm kāruṇik wrasom waṣtäṣ läñcluney· /// a3 mne
66A 297 a4was ārśo-k camā särki waṣtäṣ läntsamäs śla-k śkaṃ
67A 297 a6mäskatä /// a6 särki waṣtäṣ läntseñctmäṣ bodhisatvā(ñ)
68A 297 a7källāṣ cem penu bodhisatvāp waṣtäṣ läñclune kakl· /// a8
69A 298 b2b2 āṣānikāṃ metraknac waṣtäṣ lanturäṣ pukäṣ pkā-k kleśās·
70A 302 a5a5 /// knānträ • waṣtäṣ läntässi tär· eñc masal··
71A 302 a6kus pat nu waṣtäṣ a7 /// nträ aśup
72A 302 b2ākälsanträ ; pikänträ : waṣtäṣb3 ///
73A 304 a5/// (trä)ṅkäṣ säs nātäk waṣtäṣ lantu ñomā oṅk a6
74A 332 a9a9 – – ṣuneyaṃ kulewāñ waṣtäṣ läñclaṃ ṣeñc ypic
75A 332 b2we kupre ne kulewāñ waṣtä(ṣ) (mā) (lä)ñcl(aṃ) señc mäṃt
76A 347 b1; plyaskenaṃ ; laṃtu waṣtäṣ ; ptāñäktab2c : āraṣ
77A 353 b1śpālmeṃ träṅkiñc ptāñäktañ – – – – – (waṣtä)ṣ«†ä» lantuālyk(e)s pälkṣant
78A 360 a2ṣñi pre tsakar ñi wa(ṣtäṣ) /// a3 /// piñ
79A 380 a1(ā)sānā lyäm näṣ nu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ puk ///
80A 394 a3wätkäsmāṃ pälkāt mrosklune kātka-ṃ waṣtäṣ läntäa4ssi plāksāt waṣtäṣ läntässi
81A 394 a4kātka-ṃ waṣtäṣ läntäa4ssi plāksāt waṣtäṣ läntässi tärkor kälpāt
82A 394 a4: ॥ paryacintākaṃwaṣtäṣ läntässi ; pratim yāmu
83A 394 b3śwāsi nāṃtsunt kärsoräṣ b3 waṣtäṣ läntässi tärkor yāmtsātäṃ tmäṣ
84A 394 b3yāmtsātäṃ tmäṣ säm mäśkit waṣtäṣ läntässi kälporā lyutār memaṣ
85A 394 b4tsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ wsokoneyo waṣtäṣ läc himavant (ṣu)lis posac
86A 404 b6b6 /// (lā)ñci waṣtäṣ läc ṣā(maṃ) /// b7
87A 436 a1a1 /// car plākṣāt waṣtäṣ läc tämne wäkn(ā) ·k·
88PK NS 2 b3tkanā knāl cam ṣñi waṣtäṣ lutseñc-äṃ : kuppren(e) b4
89THT 3841.d a2– /// a2 /// waṣtäṣ – /// b1 ///
90YQ I.1 a2(nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā) (waṣtäṣ) (lantuṣ) /// (luneyā) k(ā)tkmāṃ
91YQ I.1 a4brāhmaṃ raryuräa4(ṣ) /// (ptāñktac) (waṣtäṣ) (läntassi) (dakṣināpathäṣ) (madhya)deś(a)c (ś)mäṣ
92YQ I.1 b3wäknā ; kus ne waṣtäṣ ; lantuṣ neñc :
93YQ I.7 a3(klyomänt) (meträkyāp) (p)t(ā)ñkät käṣṣinac waṣtäṣ läñclune pälkoräṣmānia4(bhadre)
94YQ I.7 a8säm śkaṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntassi kalkaṣ täm b1
95YQ I.9 a4/// (ku)pr(e) ne nu waṣtäṣ läñcäṣ ktsets puttiśparäṃ kälpāträ
96YQ II.2 a811σ /// (käṣṣina)c ; waṣtäṣ läñcam : 1 ॥
97YQ II.3 b2cam lkātsi : pälcäs waṣtäṣ ; ptāñäktac ; ke
98YQ II.3 b3āṣānikāṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi ārwar mäskatär täm
99YQ II.4 b1näṣ riñcrä ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi kälkāc mākis ṣakk
100YQ II.4 b2(ma)narkāñ bādhariṃ raryuräṣ ptāñktac waṣtäṣ läntseñc brāmnune raryuräṣ ṣāmnune
101YQ II.8 b1ṣokyo nu ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi ñās b2(mnäṣtr-äṃ) ///
102YQ II.9 a5käṣṣiklyomänt meträkyāp waṣtäṣ läñclune lmāṣtärbram
103YQ II.9 b1tmāṃ vaineṣinäb1(saśśäl) /// (käṣṣi)n(a)c waṣtäṣ läñcluneṣiṃ ākālyo māgatṣinās ypeyäntwaṃ
104YQ II.12 a4a4 /// (kā)mluneyaṃ āklyuneyā waṣtäṣ läntässi āklye yāmu pälkāa5(t)
105YQ II.12 a5pälkāa5(t) /// (ptāñkät) käṣṣinac waṣtäṣ läntṣältmäṣ säm
106YQ II.12 b2(käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsam mänt ne yasäṃ
107YQ II.12 b4neb4(rvānac) /// (waṣ);(täṣ) (läntṣä)l ; ṣāmnuneyac ;
108YQ II.12 b5 (:) (1) /// (tāpä)r(k)«†ä» waṣtäṣ läntsamästmäṣ paiṅgike
109YQ II.13 b2(t)ākeñc ākā särki ptāññäktac waṣtäṣ laṃtuṣ ṣāmañiṃ weṣṣ eṃtsuräṣ
110YQ II.14 a4a4 /// śāsnaṃ waṣtäṣ läñcluneyo tri asaṃkheṣi ṣtare
111YQ II.14 a5śkaṃ ne caṣ tñi waṣtäṣ läñclune pälkānträ klyoa6(señc) ///
112YQ II.14 a7kakmuṣ tñi śāsnaṃ waṣtäṣ lanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñc tämyo
113YQ II.14 b1b1 /// (॥) waṣtäṣ lantuntā ; cwā särky
114YQ II.14 b1cwā särky āṣānik ; waṣtäṣ läntsam näṣ ; artmār
115YQ II.14 b3wināṣāsm-äk śkaṃ waṣtäṣ läñclune b4 /// (ṣāma)ñi
116YQ II.14 b6kāsu klyom metrak lo waṣtäṣ b7(c) /// (waṣtäṣ) (lä)ñc(lu)ne
117YQ II.14 b7lo waṣtäṣ b7(c) /// (waṣtäṣ) (lä)ñc(lu)netsārwant päñ
118YQ II.15 a1tk· ākāś : wināsamäś;śi waṣtäṣ ; läñclune put;tia2(śparäṃ) ;
119YQ II.15 b2kakmu yasäṃ ṣāmnāñ kāsu waṣtäṣ lantu kāsu kälpo yasäṃ
120YQ III.12 a7ajia7(tenac) /// (tsä)lpāluneṣiṃ ākālyo waṣtäṣ lantuñcäs ptāñkte ākläṣlyes moa8(klās)
121YQ III.12 a8moa8(klās) /// t(sä)lpālune ākālyo waṣtäṣ lantu ptāñäkte ākälṣäl tāṣ

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_waṣtäṣ&outputformat=print
Output automatically generated on Fri, 2024-07-12, 15:00:00 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.