Announcements

Work in progress

PK DA M 507.37 and .36

Known as:PK DA M 507.37 and .36; PK Cp 37; PK Cp 36; Pelliot Koutchéen Duldur Aqur M 507(37) et (36); Pelliot Koutchéen Compatibilité de monastère 37 et 36
Cite this page as:Adrian Musitz. "PK DA M 507.37 and .36". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-pkdam507_37_36 (accessed 24 Apr. 2024).

Edition

Editor:Adrian Musitz

Provenience

Collection:Bibliothèque nationale de France, fonds Pelliot Koutchéen (Paris)

Language and Script

Language:TB

Text contents

Text genre:Non-literary
Text subgenre:Account
Verse/Prose:prose

Object

Material: ink on paper
Form:Scroll
Size (h × w):345.8 × about 29 cm
Number of lines:113
Interline spacing:2.5–4.5 cm

Transliteration

a1[s]· ·[u] – [w]a n[t]e ntse ka kā mau wä nta re
a2[i] kaṃ śwe¯ ¯r kṣuṃ ntsa sa ma nta ti rṣ[i] ypo ymo ko nta ta kā re a kau me ñiṃ ke ·[e] ///
a3te sa me tu ma ne ṣka syi ltse cā ñi ya [r]po[¯] [¯ś] ṣe yeṃ [n]me po pu te [wa] – ///
a4pre ksa pe ri mā wa sa sa [ṅk]rā ·e ·e ///
a5ntse we rwi ye pa ra wa sa ṣu – ///
a6to yna ṣu kta ṅka ṣka¯ ¯s [kau] ///
a7i kaṃ wi kṣuṃ ntsa ca ndra wa rme /// /// k· – – [cā] n· p· r· pr· ksa ṣka sy·
a8ltse po pu te wa nte ma nte wa sa – [r]· m[ā] wa sa w[e] sa nmeṃ pre kseṃ i kaṃ trai kṣuṃ
a9ntsa śta rce meṃ ne a kau mtse re tke ne ya si¯ ¯ś śa¯ ¯k kau ma pre «ksa» te we ña a kau pre
a10kaṃ wa nti śke nmeṃ tsmo ñe sa ka mā mtte a kau mtsa mā wa sa to¯ ¯yä ṣe wi sa i
a11kaṃ ta kā re ta rya kau ma ma ṅku sa kai sa ka mā te ma ṅku sa kai mā ka ryā te
a12kau ma mā¯ ¯s̝ wa sa i kaṃ trai kṣuṃ ntsa o kta ñce meṃ ne pu te wa nte we ña a kau
a13ya ltse cā neṃ pre kaṃ ko ro [y]i ·e /// /// ·i – ·i l·e
a14ta kā re ko ra keṃ e ñci¯ ¯l te – ///
a15rca pi śke mo ko nmeṃ pu te wa – ///
a16[rw]ye ṣeṃ pu te wa nte o «mo» «kṣai» «ññe» kaṃ nte cā ne· ka m· [t]· [ś]· /// /// tu m· [e] –
a17te i kaṃ trai kṣuṃ ntsa ṣka śce meṃ ne pu te wa nte śe ma¯ ¯ñ te we ña a kau re tke ne ya si¯ ¯ś
a18śa¯ ¯k kau ma wa nti śke nmeṃ ka mā mtte a kau mtse mā wsā wa ña ke pa rskau ne sau śa¯ ¯k kau ma
a19skā ya¯ ¯ñ o lā [k]wāṃ ne tu kṣi¯ ¯ś ya lye ya kwe ñi¯ ¯ś so lme ma skau me tā rñe ko ro śki
a20le nmeṃ ta ryā ka wi śā tre sa yi ltse wi kaṃ nte cā neṃ kā mai pu te wa nte [ca] pe śi ntse [ma]
a21[n]te wa sa ya kwe so lme mā ma ṣa i kaṃ trai kṣuṃ ntsa śta rce meṃ ne pu te we nte o lā [kw]·ṃ
a22ne ai si ya kwe ka rnā si yā tka me [wa] nti śke nmeṃ i kaṃ kau ma sa ya kwe śka e ṅksa [m]te
a23«śwā» «rka» «ta» «kā» «re» cau ko mna¯ ¯k pu te wa nte cau ya kwe [ā] lme ntsa e te klā ṅka wa [t]e a ·ā¯ ¯r k·ā ṅ·a ·i
a24lā rtse tā ka pa¯ ¯s sru ka pu te wa n·e te ///
a25ma ṣe wi sa śwā rka ta kā re ·e ///
a26me ko ro¯ ¯y tai [ṣ]i¯ ¯ś pa rso kā ///
a27ta ryā ka śā tre o ko ai si wä· ·[p]· [t]· /// /// [¯ś] ys· r· wa [sa]
a28pu te wa nte ci pai śe nmeṃ sa nai tse ñai ya kwe wā ya ṣe¯ ¯r ci pai śe¯ ¯ś ṣe yne tā¯ ¯u
a29pa¯ ¯s wā ya cau śa kñyu pi kwa la ñe o ko ṣe śā tre sa pu te wa nte ta nti ma ṣa me pa [k]si
a30mā¯ ¯wk ca rka teṃ e pi ṅkte teṃ co ṅkśi¯ ¯ś pa¯ ¯s ma sa • ña ke ci pai śe śā tre ai tsi mā ka [r]ra [ta] [r]a
a31tā ya kwe pu te wa nte o lā kwāṃ ne ṣreṃ ntsa wa «sa» ya ltse cā neṃ pu tta wa rme wsā ne • ṣe [r]a
a32wai ṣe¯ ¯r wai ya kwe e ṅku ste ko ro ytse pa ta rye we rwye sa ṅka ntse pe ri
a33sa ṣo ṅkse¯ ¯ś e ñci¯ ¯l ṣai • a kau m·e ṣe [w]i – – ·e – ·aṃ [lau] – ·ā ·e ·e –
a34ta rya l[w]a ksa mo¯ ¯t ka lwa tsa ṅ[k]· ///
a35lpa tu ma ne pi śyä ltse a su wa ///
a36śkā¯ ¯r plye ṅksa «†re»«pi» śkä tstsa • e ṅka ra ṣa na tā naṃ ka lpa ka kau tau wa
a37cā¯ ¯k i kaṃ wi kṣu ntsa pu tte wa nte ci na se ne ntse ṣa¯ ¯ñä pa ke ṣṣe
a38we rwye la lā ṣu sai ysā re mpa lau sa mpā te ña ta ṅktsi e ṅku ste lwa ke tse re mo¯ ¯t
a39ma ske ta¯ ¯r • ṣka śca ka nma tsa ṅka na ma skeṃ nta¯ ¯r a kau ssi ma ske ta¯ ¯r [śa]
a40mā ne e ṅka ra ṣa na tā naṃ ka lwā s̝s̝aṃ śa kca ka nma • «ci» «na» «se» «ñye» «we» «rpye» «ṣṣi» «cā» «ñi» «ṣka¯ »«¯s» «yi» «ltse» cau we rwye¯ ¯ś mi
a41ṣṣe e ṅku ste ṣka sca ka • cwi we rwye nt[s]e [y]·[e] ·e ·i – ·e ·e ·e ·i r·e [ktā] keṃ
a42we rpi śke ma nte wa sa «†[cau]» ña [k]e¯ – ///
a43ṣe ri pe si su klyi ke ntse ma nte wa sa • t· ///
a44– ·[e] – ·i na se «ne» tse sa ssā mpa¯ ¯s̝ we· wy· [p]u tt· w· nt· y· [k]· ·k· sp· ·[t]ai
a45– – [pa] lk[au] ste te we s̝s̝aṃ ñi lyoṃ ntu ṣṣa i kaṃ ysā re ypo ymeṃ śka pra
a46lya ste pu tte wa nte trai pro ce ra e ñci¯ ¯l te ssa sa rri we nta sa • [ṣ]ai m[e]
a47pro ta¯ ¯r ñu kau mma sa «ta» «ryā» «ka» «wi» «kau» «mma» l[au] ta rkā te pu tti se ne pu tte wa nte ntse lā ṣtra śta rte
a48pi kwa lṣe pau śye mā ya [ma] s̝s̝aṃ • wa ce pro ta¯ ¯r pu tte «†w»yā ne¯ ¯ś sa rri
a49we nta sa e ñci¯ ¯l te ssa i kaṃ kau mma sa yśe ma tka ṣe¯ ¯ś • pu tte wa nte ke
a50rca pai ka lwi ya sa ṅki¯ ¯k [m]ā ///
a51wa sa • po e ñci lma ṣṣe¯ ¯s [pi] ///
a52te ta ṅktsi e ñci¯ ¯l ste wä nta re e· t· ///
a53wi rteṃ sā ṅktsa e ñci¯ ¯l te sa ne «†y»wi lts[e] pi śka[ṃ] tsa «i» «kaṃ» «kau» «mma» • ṣu kta – ·w· – ·[t]· [k]· [l]·
a54ko mma kla yā rne ña ke wi yke nta ne pu tte wa nte e ñci¯ ¯l pa¯ ¯st te ssa
a55ne ko mma pu tte wa nte praṃ ne sa • ce pi ku ltsa pu tte wa nte ṣta kka le
a56ntse we rwye lau sa mpā [t]te āṃ śi ntse e ñci¯ ¯l te ssa ta rse pi śkaṃ ntsa • ta rya [p]i
a57la sa • ṣta kka le tse so¯ ¯yä pe ṣkeṃ ntsa u sū ko re¯ ¯ś e ñci¯ ¯l te ssa wi
a58ltse pi śkä ntsa kṣe mi śkeṃ e ñ[c]i – ·e – ·i l·e ///
a59ce pi ku ltsa e rka ñci śkeṃ e ·[i] – – – ///
a60ppau¯ ¯mś • pi ku ltse su t· – [r]a ///
a61neṃ yi ltse śwā ra kaṃ nte pi ku ltsa ci na s[e] ne ntse kā ta¯ ¯r plye ṅksa – ·ts· –
a62pi ku ltsa yśe ma tka ṣṣe sa ṅka tse pi¯ ¯ś «śa¯» «¯k» kau mma a sā ly[e] wa sa pu tte [wa]
a63[n]·e – mā te pi ku ltsa te ṅki śke¯ ¯ś kke ntsa kau mma ka lpā¯ ¯m o¯ ¯kt pu tte
a64[w]· nte wa nte ka mā te • pi ku ltsa pa rśā rki ne keṃ ntsa kau mma ka lwā¯ ¯m
a65pi¯ ¯ś pu tte wa nte ka mā te i kaṃ trai kṣu ntsa śka ñce meṃ ne a kau [y]kā
a66me ke¯ ¯ś tai ṣṣi ā¯ ¯ś yā mt[ts]i [k]·a ṣ·ai [n]e śe¯ ¯m pu tte wa n·e yo śai [ma]
a67ṣṣa ne sa ṅki¯ ¯k śai yye pā s·a ///
a68mo¯ ¯t wa sa cā kṣu kto¯ ¯m cau mo ·ts· ·[k]· (– – – – –) ··śy· – [¯]·[t] [k]· –
a69te ṣu kca ka nma pi śto¯ ¯m • o lā kwāṃ ne ya ksai ka ryā mtte pi śto¯ ¯m cā kpi śto¯ ¯[m]
a70lye kśyai sa ā lttse «†[ai]» tstsa ai ttsi pu tte waṃ nte a kau mtse yo śa¯ ¯ś tsa
a71ṅka na wa sa tau • sa ṅki pi śto¯ ¯m lye kśyai pa¯ ¯stä ka mā te seṃ pu tte wa nte
a72a kau mmeṃ ṣto¯ ¯m pa ri wä nta re sa ṅki¯ ¯k la [na] ṣṣi
a73ṣe ke śne pu tte wa nte ntse ka kā mau [t]o [t]·e ·ä [n]·a ·e ·ā ·i – – –
a74kau mma ka nte ñu ṅka o¯ ¯kt ka – – –
a75śwā ra kaṃ nte • cā ñi ta kā [r]· ·[w]· /// /// ·s· ·[k]· – ·nt· –
a76śā tre «†[śā]» ste ṣka ska nte o kta ṅka ṣe ca ka nma pi śto¯ ¯m ṣe pi to pi [śā] [r]a
a77cā ñi ta kā re ta rya tu ma ne śwā rse ṣu¯ ¯k «†kaṃ» «†nte» kta ka pi¯ ¯ś
a78mo¯ ¯t tā ka pi¯ ¯ś lwā ṅksa ttse re /// /// yi ltsā¯ ¯r pi¯ ¯ś ka nte plye ṅksa ṣe
a79ke śne cā ñi ta kā re o kyi l[t]·e wi kaṃ nte p[ś]ā ka ce kau mma cā ñi (–)
a80śā tre mo¯ ¯t ca neṃ ke¯ ¯ś [ta] ///
a81kṣe tu ma ne ṣe yi [l]·s· ///
a82hwu ṣṣi tai ttsyā ṅkuṃ kule ṅka ra kau¯ ¯mśä sū kly[i] k· [n]· ṣw[e] nts· ·s· [m]·
a83sa ma nta ti rṣi ka pyā ri yä r[ṣ]a lñe ya ma ske nta¯ ¯r sa swa ce we [s]·i ///
a84tte wa nte snai pai lle yā mu ste ce wa¯ ¯t wä nta re ka kā mau ste sū – (–)
a85nau [ṣ]a meṃ pa pai kau ste • su ke¯ ¯ś nau ṣa meṃ ste ce wä nta re wsā –
a86a mā¯ ¯ś ya ma le ṣai ya ka tsa mo ṣai • we saṃ mpa sā¯ ¯m ma ñi ye [s]·e – – (–)
a87saṃ kwe näṃ ntsa au ṣa¯ ¯p a ppa mā¯ ¯t ya ma sta¯ ¯r • ña ke[¯] [¯ś] – –
a88pa keṃ nta ma ṣṣi me a rna ssi ne pi¯ ¯ś ka rpo ññaṃ [nt]sa e ṣe klai¯ ¯[ñ] –
a89mai śke i kaṃ o¯ ¯kt śā mna [lau] [pu] tkā te • te we ña [s](·)e – – – – –
a90sa ṅk[r]ā mi¯ ¯ś ma ske ma¯ ¯r we [m]· ///
a91ma ne ṣka syi ltse sa ṣa ri¯ ¯ś ///
a92te sa ma nte pau śye klā yaṃ ·au ///
a93nte ṣu¯ ¯k śā mna e ñci¯ ¯l te [ss]· ///
a94laṃ ṣa lle keṃ mā¯ ¯s̝ ne saṃ nme • pā ske śā nta m· [k]c[e] [w]la wā te • śa llau¯ ¯s̝ t[ā¯] [¯u]
a95mā ka wä nta re • ka kā mau ste we¯ ¯s [i] ñcau wä nta re sa ceṃ [p]e [ri] ·[st]· –
a96[c]e sa wa¯ ¯t pau śye ya me¯ ¯m • ña ke po yso mo sa [ś]ka mai ta¯ ¯m ta [k]a
a97ne sā¯ ¯u plā ce sta rme ce pu tte wa nte wä nta re ka kā mau ste m· – –
a98e ru¯ ¯p ra ma s̝s̝aṃ nme cau a kau ka lpau tā kaṃ [c]au [p]o ta rne – – –
a99na mtta¯ ¯r • cau a kau «† – » mā [ka] [l]· – – ///
a100rri we nta sa wi pro ce ra e· ·[c]i – – – ///
a101me • ce a kau mte ṣe wi sa we rwy· [e]· s· ///
a102ka lpa cau pa¯ ¯stä ai me • ce no we rwye nta e ṅku ste to yna we¯ ¯s
a103rra ai ttsi ka llā ma • o¯ ¯t sa ṅkrā¯ ¯m kwa ṣṣai la ma tt·i ///
a104teṃ «†w»[t]tsä we kuṣai ntse la mau a ta meṃ [m]o [k]e se ·e ///
a105ṣṣai po pu tte wa nte ke ta pa¯ ¯stä [m]· ///
a106prā¯ ¯yä sta rme tai seṃ ///
a107pa rra mā¯ ¯s̝ yne¯ ¯m • ///
a108pi pu tte wa nte ntse [t]· ///
a109ko ro yi ntse ka pc[i] y[s]· ///
a110sa ṅka yśi ka pci ///
a111la rai yśi ntse ka pci ///
a112ci ti le ntse ka pci [ku] ///
a113– [k]eṃ ś·e – [p]·i – –

Transcription

a1 s(e) (p)u(te)wantentse kakāmau wäntare
a2 ikäṃ śwer kṣuṃntsa samantatirṣi ypoy mokonta takāre akau meñiṃ ke ·e /// (eñcil)
a3 tesame tumane ṣkas yiltse cāñi yarpoś ṣeyeṃnme po putewa(nte) ///
a4 preksa peri wasa saṅkrā(mn)e ///
a5 ntse werwiye par«r»a wasa ṣu(kt) ///
a6 toyna ṣuktaṅka ṣkas kau(mma) ///
a7 ikäṃ wi kṣuṃntsa candrawarme – – – – – – k(eś) (ne) cān(eṃ) p(e)r(i) pr(e)ksa ṣkas y(i)-
a8 -ltse po putewante mante wasa (pe)r(i) wasa wesanmeṃ prekseṃ ikäṃ trai kṣuṃ-
a9 -ntsa śtarce meṃne akaumtse retkene yasiś śak kauma preksa te weña akau pre-
a10 -kṣäṃ wantiśkenmeṃ tsmoñesa kamāmtte akaumtsa wasa toy ṣewisa i-
a11 -käṃ takāre taryan1 kauma maṅkusäkaisa kamāte maṅkusäkai käryāte
a12 kauma wasa ikäṃ trai kṣuṃntsa oktañce meṃne putewante weña akau
a13 yaltse cāneṃ prekṣäṃ koroyi(nts)e /// /// ·i – (y)il(ts)e
a14 takāre korakeṃ eñcil te(ssa) /// (ke)-
a15 -rcapiśke mokonmeṃ putewa(ntentse) /// (we)-
a16 -rwyeṣeṃ putewante omokṣaiññe käṃnte cāne(ṃ) kam(ā)t(e) ś· – – – – – – – tu m(ā) e(ṅksa)-
a17 -te ikäṃ trai kṣuṃntsan2 ṣkaśce meṃne putewante śema-ñ te weña akau retkene yasiś
a18 śak kauma wantiśkenmeṃ kamāmtte akaumtse wsāwa ñake pärskau nesau śak kauma
a19 skāya-ñn3 olākwāṃne tukṣiś yalye yakwe ñiś solme maskaume tārñe korośki-
a20 -lenmeṃ täryāka wi śātresa yiltse wi käṃnte cāneṃ kāmai putewante capeśintse ma-
a21 -nten4 wasa yakwe solme maṣa ikäṃ trai kṣuṃntsa śtarce meṃne putew{e/a}nte olākw(ā)ṃ-
a22 -ne aisi yakwe kärnāsi yātka-me wantiśkenmeṃ ikäṃn5 kaumasa yakwe śka eṅksamte
a23 śwārka takāre cau komnak putewante cau yakwe ālmentsa ete klāṅka wate a(ṣk)ār k(l)āṅ(k)a (m)in6
a24 lārtse tāka päs sruka putewan(t)e te /// (kau)-
a25 -ma ṣewisa śwārka takāre ·e ///
a26 -me koroy taiṣiś parso ///
a27 täryāka śātre oko aisi wä(r)p(ā)t(e) /// /// ś ys(ā)r(e) wa(sa)
a28 putewante cipaiśenmeṃ sanai tseñai yakwe wāya ṣer cipaiśeś ṣey-ne u
a29 päs wāya cau śak ñyu pikwalañe okoṣe śātresa putewante tanti maṣame paksi
a30 māwk carka teṃ epiṅkte teṃ coṅkśiś päs masañake cipaiśe śātre aitsi kärratär«†ä»
a31 yakwe putewante olākwāṃne ṣreṃntsa wasa yaltse cāneṃ puttawarme wsā-neṣer«†ä»
a32 wai ṣer wai yakwe eṅku ste koroytse patarye werwye saṅkantse peri-
a33 -sa ṣoṅkseś eñcil ṣaiakaum(ts)e ṣewi(sa) – ·e – ·aṃ lau (tärk)ā(t)e ·e –
a34 tarya lwaksa mot kalwa tsäṅk(ana) /// (ka)-
a35 -lpa tumane piś yältse asuwa ///
a36 śkār plyeṅksa piśn7 kätstsa • eṅkaraṣana tānaṃ kalpa kakautauwa
a37 cāk ikäṃ wi kṣuntsa puttewante cinasenentse ṣañ pakeṣṣe
a38 werwye lalāṣusai ysārempa lau sampāte ña«ke» täṅktsi eṅku ste lwake tsere mot
a39 mäsketär • ṣkaś cakanma tsäṅkana mäskeṃntär akaussi mäsketär śa-
a40 -māne «•» eṅkaraṣana tānaṃ kälwāṣṣäṃ śak cakanma • cinaseñye werpyeṣṣi cāñi ṣkas yiltse cau werwyeś min8
a41 ṣṣe eṅku ste ṣkas caka«nma»cwi werwyentse y·e ·e ·i – ·e ·e ·e ·ir ·e ktā keṃ
a42 werpiśke mante wasa ñake – ///
a43 ṣe ripesi suklyikentse mante wasa • t· ///
a44 ·e – ·i (ci)nasenetse sassāmpaṣ we(r)wy(e) putt(e)w(a)nt(e) y(au)k(a) (ś)k(a) sp(an)tai
a45 – – pälkau ste te weṣṣäṃ ñi lyoṃntuṣṣa ikäṃ ysāre ypoymeṃ śka pra-
a46 -lya ste puttewante trai procera eñcil tessa sarriwentasa • ṣai-me
a47 protär ñu kaummasa täryāka wi kaumma lau tärkāte puttisene puttewantentse lāṣträ śtarte
a48 pikwalṣe pauśye yamaṣṣäṃwace protär putteyāneś sarri-
a49 wentasa eñcil tessa ikäṃ kaummasa yśematkaṣeś • puttewante ke-
a50 -rcapai kälwiya saṅkik ///
a51 wasapo eñcilmaṣṣes pi ///
a52 te täṅktsi eñcil ste wäntare e(n)t(e) ///
a53 wirteṃ sāṅktsa eñcil tesa-ne wiltse piś käṃtsa ikäṃ kaummaṣukt«†ä» – ·w· – ·t· k· l·
a54 komma klayārne ñake wi ykentane puttewante eñcil päst tessa-
a55 -ne komma puttewante praṃnesa • ce pikultsa puttewante ṣtakkale-
a56 -ntse werwye lau sampātte āṃśintse eñcil tessa tarse piś käṃntsatarya pi«kwa»-
a57 -lasa • ṣtakkaletse soy peṣkeṃntsa usūkoreś eñcil tessa wi-
a58 -ltse piś käntsa kṣemiśkeṃ eñci(l) (t)e(ssa) (w)il(ts)e ///
a59 ce pikultsa erkañciśkeṃ e(ñc)i(l) (tessa) ///
a60 ppaumś • pikultse sut· – r«†ä» /// (cā)-
a61 -neṃ yiltse śwāra käṃnte pikultsa cinasenentse kātär plyeṅksa (yil)ts(esa)
a62 pikultsa yśematkaṣṣe saṅkatse piś śak kaumma asālye wasa puttewa-
a63 -n(t)e (ka)māte pikultsa teṅkiśkeś kkentsa kaumma kälpām okt putte-
a64 -w(a)nte wante kamāte • pikultsa parśārkine keṃntsa kaumma kälwām
a65 piś puttewante kamāte ikäṃ trai kṣuntsa śkañce meṃne akau ykā-
a66 -mekeś taiṣṣi āś yāmttsi k(w)aṣ(ṣ)aine śem puttewan(t)e yośai ma-
a67 -ṣṣane saṅkik śaiyye pās(s)a ///
a68 mot wasa cāk ṣuk tom cau mo(t) ts(aṅ)k(ana) – – – – (lyek)śy(ai) (päs)t k(amā)-
a69 -te ṣuk cakanma piś tomolākwāṃne yaksai käryāmtte piś tom cāk piś tom
a70 lyekśyaisa ālttse «ai»tstsa aittsi puttewaṃnte akaumtse yośaś tsä-
a71 -ṅkana wasa tau • saṅki piś tom lyekśyai päst kamāte seṃ puttewante
a72 akaummeṃṣ tom pari wäntare saṅkik länaṣṣi
a73 ṣe keśne puttewantentse kakāmau tot(t)e (w)än(t)a(r)e ·ā ·i – – –
a74 kaumma kante ñuṅka okt ///
a75 śwāra käṃntecāñi takār(e) ·w· /// /// ·s· ·k· – ·nt· –
a76 śātre ste ṣkas känte oktaṅka ṣe cakanma piś tom ṣe pito piśār«†ä»
a77 cāñi takāre tarya tumane śwārse ṣukktaka piś
a78 mot tāka piś lwāṅksa ttsere (mot) yiltsār piś känte plyeṅksa ṣe
a79 keśne cāñi takāre ok yilt(s)e wi käṃnte pśāka ce kaumma cāñi
a80 śātre mot caneṃ keś ///
a81 k ṣe tumane ṣe yil(t)s(e) ///
a82 hwuṣṣi taittsyāṅkuṃ kuleṅkar-akaumś sūklyik(e) n(au)ṣwents(a) (t)s(a)m(o)
a83 samantatirṣi kapyāri yärṣalñe yamaskentär saswa ce wes(s)i – (pu)-
a84 -ttewante snai paille yāmu ste ce wat wäntare kakāmau ste – –
a85 nauṣameṃ papaikau stesu keś nauṣameṃ ste ce wäntare wsā(wa)
a86 amāś yamale ṣai yaka tsamo ṣai • wesäṃmpa sām mañiye s(p)e – – –
a87 säṃ kwenäṃntsa auṣap appamāt yamastar • ñakeś – –
a88 pakeṃnta maṣṣime arnassine piś karpoññaṃntsa eṣe klaiñ (śa)-
a89 -maiśke ikäṃ okt śāmna lau putkātete weña s·e – – – – –
a90 saṅkrāmiś mäskemar wem· /// (tu)-
a91 -mane ṣkas yiltsesa ṣariś ///
a92 tesa mante pauśye klāyaṃ ·au ///
a93 nte ṣuk śāmna eñcil tess(a) ///
a94 laṃṣalle keṃ nesaṃnme • pāske śānta m(a)kce wlawāte • śallau u
a95 māka wäntarekakāmau ste wes iñcau wäntaresa ceṃ peri ·st· –
a96 cesa wat pauśye yamemñake po ysomosa śka maitam taka-
a97 -ne u plāce star-me ce puttewante wäntare kakāmau ste m· – –
a98 erup ramäṣṣäṃn-me cau akau kälpau tākaṃ cau potarne – – –
a99 namttar • cau akau käl(pau) (tākaṃ) /// (sa)-
a100 -rriwentasa wi procera e(ñ)ci(l) (tessa) ///
a101 mece akaumt«s»e ṣewisa werwy(e) e·s· ///
a102 kalpa cau päst ai«ṃ»me • ce no werwyenta eṅku ste toyna wes (pa)-
a103 -rra aittsi källām«†ä»ot saṅkrām kwaṣṣai lamatt(s)i ///
a104 teṃttsäwe kuṣaintse lamau atameṃ moke se ·e /// (kwa)-
a105 -ṣṣai po puttewante keta päst m· ///
a106 prāy star-me taiseṃ ///
a107 parra māṣ ynem • ///
a108 pi puttewantentse t· ///
a109 koroyintse kapci ys· ///
a110 saṅkayśin9 kapci ///
a111 laraiyśintse kapci ///
a112 citilentse kapci ku ///
a113 – keṃś·e (ka)p(c)i – – ///

Translation

a1 This (is) the thing taken by Puttewante:
a2 In regnal year twenty four, the prefects of Samantatir were: Akau, Meñiṃ...
a2+ ... imposed on them/us:
a3 sixteen thousand coins. They were all (used) for a good deed by them/us. Puttewante...
a4 He asked for... he did not pay back the debt. In the monastery...
a5 He gave away the field of... (as payment): seven...
a6 These seventy six bolts of silk...
a7 In regnal year twenty two, Candrawarme... In sum, he (Puttewante) asked for coins as payment for the debt:
a7+ six thousand.
a8 Puttewante spent all of them. He did not pay back the debt. They (= the creditors) ask for (the debt) from us.
a8+ In regnal year twenty three, in the fourth month, he asked for ten bolts of silk to go into the army of Akau.
a9 he said this:
a9+ Akau asks (for it).
a10 We took (the ten bolts) with interest from Wantiśke. He did not give them to Akau.
a10+ These (bolts that were owed) were twenty through (Puttewante's) pretext:
a11 He took three bolts as/for maṅkusäko. He did not buy maṅkusäko,
a12 and hed did not give (back) the bolts. In regnal year twenty three, in the eighth month, Puttewante said:
a12+ Akau asks for thousand coins.
a13 ... of Koroy...
a13+ They were a thousand...
a14 He imposed on Korake...
a14+ From the moko Kercapiśke, Puttewante...
a15+ Puttewante took one hundred coins for the field as (?) omokṣaiññe.
a16+ This he did not seize.
a17 In regnal year twenty three, In the sixth year, Puttewante came to me. He said this:
a17+ In order to go to the Akau-army (?), we took ten bolts of silk from Wantiśke.
a18 I did not give them to Akau. Now I am afraid.
a18+ If he seeks the ten bolts, someone must go to the Tukṣi.
a19 I will prepare a horse for you.
a19+ I took one thousand two hundred coins for thirty two (units of?) grain from Korośkile of Tār.
a20+ Puttewante gave it to Capeśi.
a21 He did not prepare the horse.
a21+ In the regnal year twenty three, in the fourth month, Puttewante ordered us to buy a horse to give to the olākwāṃ-office.
a22 And we bought a horse for twenty bolts of silk from Wantiśke.
a23 (The bolts owed to Wantiśke) were fourty (in total). On that very day, Puttewante rode this horse down to the ponds. He rode it back again.
a23+ It was wounded.
a24 It died. Puttewante (said?) this: ...
a24+ The bolts (owed) by pretext were fourty...
a25+ Koroy (sent?) a letter to the great comissioner...
a27 He accepted to give thirty (units of) grain as fruit (?)n10 ... ... he gave wheat.
a28 Puttewante lead one dark mare from Cipaiśe. It had a sister (meant) for Cipaiśe.
a28+ He (Puttewante) lead this one away.
a29 With these nineteen (units of) yearly ripened grain, Puttewante made us a tantin11 .
a30 He did not let it cook. In the meantime, it went out (was spent?) for Coṅkśi. Now Cipaiśe rants that (Puttewante) did not give the grain.
a31 That mare Puttewante gave to the olākwāṃ-office as ṣreṃ. Puttawarme gave him a thousand coins.
a31+ He seized the sister and the sister and the mare.
a32+ Koroy's paternal field was levied for Ṣoṅkseś as repayment of the saṅgha.
a33 With Akau as pretext... relinquished...
a33+ He obtained three jars mot, highland barley...
a34+ ... received:
a35 fifteen thousand dried...
a36 He sold... for ten each, (in total) for five hundred (coins). He received eṅkara-grains: crushed,
a37 a picul.
a37+ In the regnal year twenty two, Puttewante took away the field which was Cinasene's own share together with the wheat worked for (by Cinasene).
a38 Until now, there has been seized:
a38+ It's a jar and a tsere mot,
a39 it's six piculs highland barley, it's akaussi.
a39+ He receives living eṅkara-grains:
a40 ten piculs. The coins of the field of Cinasene: six thousand.
a40+ For this field the plot has been seized:
a41 six piculs... of this field...
a42 gave away the field. Now...
a43 He gave one ripesi to Suklyike...
a44 ... Puttewante used the embezzled garden of Cinasene (and) confidently (?)...
a45 ... has been seen. He says this:
a45+ I also have to take... twenty (units of) wheat from the country.
a46 Puttewante imposed sarriwenta on (his?) three brothers.
a46+ He relinquished onen12 brother for nine bolts of silk (thirty two bolts):
a47 Puttisene. He works for Puttewante. Fourth (month).
a48 He doesn't pay (?) the yearly tax.
a48+ On the second brother he imposed sarriwenta to Putteyāne:
a49 twenty bolts of silk for yśematkaṣe.
a49+ Puttewante stole a donkey:
a50 of the saṅgha, not...
a51 ... gave. All people on whom (something) was imposed...n13
a52 ... up until this, (something) was imposed: The thing where...
a53 ... he imposed on him through the saṅgha (?): Two thousand five hundred twenty bolts of silk. Seven...
a54 ... the bolts of silk fell for him (?).
a54+ Now Puttewante has imposed (something) in two places on him:
a55 bolts of silk. Puttewante...
a55+ In that year, Puttewante embezzled the field of Ṣtakkale.
a56 He imposed for āṃśi: Three thousand five hundred (coins).
a56+ In three years.
a57 He imposed peṣke on Ṣtakkale's son for usūkore:
a57+ Two thousand five hundred.
a58 He imposed on Kṣemiśke: two thousand...
a59 In that year, he imposed on Erkañciśke...
a60 ... of the year...
a60+ ... coins:
a61 one thousand four hundred. In a year. He sold Cinasene's daughter: for one thousand coins.
a62 In a year. >yśematkaṣṣe gave five ten (?) bolts of silk as asālye to the saṅgha.
a62+ Puttewante took it.
a63 In a year. We recieved bolts of silk with a backroundn14 for Teṅkiśke: eight.
a63+ Puttewante took them.
a64 In a year. We received bolts of silk with a backround in Parśārki:
a65 five. Puttewante took them.
a65+ In the regnal year twenty three, in the tenth month, Akau went to ykāmeke in the village to honor the great commissioner.n15
a66+ Puttewante performed a yośa for him.
a67 He slaughtered (?) a sheep of the saṅgha...
a68 He gave mot: a picul, seven pecks. This mot, highland barley...
a68+ He took lyekśiye-millet:
a69 seven piculs, five pecks. In the olākwāṃ-office, we bought yakso: five pecks, a picul, five pecks.
a70+ ... to give ālttse... for lyekśiye-millet, Puttewante gave highland barley for the yośa of Akau:
a71 a peck. He took five pecks lyekśiye-millet belonging to the saṅgha.
a71+ And this Puttewante was spending tom pari (?) belonging to the saṅgha from Akau.
a73 In sum, the extreme thing taken by Puttewante...
a74 One hundred ninety eight bolts of silk...
a75 ... it was four hundred coins...
a75+ ... is grain:
a76 six hundred eighty one piculs, five pecks, one (pint).
a76+ The price (for each unit?) were five coins each.
a77 (In total) thirty four thousand seventy five.
a78 ... it was mot: five jars, a tsere. He sold the mot for one thousand five hundred each.
a78+ In sum, the coins were eight thousand two hundred fifty.
a79 This/Which bolts of silk coins (?)...
a80 ...grain, mot, coins...
a81 ... eleven thousand...
a82+ To the vice commissioner and great general Kᵤleṅkar-Akau, with Suklyike at the fore, the kapyāri of Samantatir do much reverence.
a83+ Master, what Puttewante has done to us lawlessly and what thing he has taken, ...
a85 The account of what thing I have given, is (written) above.
a86 If the minister would have done something, there would still be much (to do?).
a86+ Similar to us, a servant nearby... he mistreatsn16 more than dogs.
a87+ Now... he was making our shares...:
a88+ In arnassi he divided twenty eight men into five karpoññas together with wife and child.
a89 He said this: ...
a89+ I am... for the monastery...
a90+ ... for sixteen thousand into the hand (?)...
a92 Thus the tax will fall...
a93 ... he imposed on seven people...
a94 And the farmland does not belong to us. He took control of the pen, the ovicaprids and the person (in charge of the field) himselfn17 .
a94+ And the bickering one (= Puttewante)n18 has taken much stuff thereof (?)
a96+ By whatever means we will... the debt... or how we will pay the tax, we will now go hither alltogether.
a97 This is our statement:
a97+ What Puttewante has taken, ... makes him bow to us (?).
a98+ If Akau has received this, in this reverence (?)...
a99 ... If Akau hasn't received this...
a99+ He imposed sarriwenta on the brothers...
a101 Concerning the fact that... the field with Akau as pretense...
a102 ... received. This he shall give back to us.
a102+ But concerining the fact that he seized the fields, we shall manage that these are given away (?).
a103 Then the monastery... to stay (in) the village (?)...
a104 I will stay away from the Teṃttsäwe village (?)...n19
a104+ ...village... all... Puttewante... field... away...
a106 ... we have... thus...
a107 ... and we will not go out...
a108 ... of Puttewante...
a109 ... Koroy's finger-measure...
a110 Saṅkayśe's finger-measure...
a111 Larayśe's finger-measure...
a112 Citile's finger-measure...
a113 ... finger-measure...

Other

a1 [This] (is) the thing embezzled (lit. 'taken') by [Puttewante]. /// (Ching 2010: 203-225)
a1 [此为 Puttweante] 取人财物事。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a2 In the 24th regnal year, the Prefects of Samantatir were Akau (and) Meñiṃ. (Ching 2010: 203-225)
a2 二十四年,Samantatir 的地方长官们是 Akau 与 Meñiṃ ......。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a2+ ... assigned ... to us/them: sixteen thousand. (These) were the coins [for (exempting our) service] (?). (Ching 2010: 203-225)
a3 ...... 向我们/他们征派一万六千(文)。(这些是)为了(充抵?)我们/他们差役的钱。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a3+ [Puttewante] asked for all (the coins) ..., (but) he did not pay the dues/debt. [In the monastery ...] (Ching 2010: 203-225)
a4 [Puttewante] 要求了...... 全部,却没有交税。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a4+ (Sb.) paid the enclosed field of/to (sb.) (which was) due ... : [seven] /// (Ching 2010: 203-225)
a6 These seventy-six bolts of [kaum*] /// (Ching 2010: 203-225)
a7+ In the 22nd regnal year, Candrawarme ... /// /// ... in total, he (= Puttewante) asked the due coins: six thousand. "Has Puttewante paid all? He has [not] paid the [debt/dues]." They (now) ask from Ś[w]esan*(?). (Ching 2010: 203-225)
a8+ In the 23rd regnal year, in the 4th month. He (= Puttewante) asked for ten bolts of kaum* for Akau's attendance (?) in an army. (Ching 2010: 203-225)
a9+ He said: "Akau asks for (it)." We borrowed (the ten bolts) from Wantiśke with interest (?). He (= Puttewante) did not give to Akau. For this reason, there have been twenty (bolts that we owe). (Ching 2010: 203-225)
a11+ He took three bolts of kaum* as (the equivalent of) maṅkusäko*. (But) he did not buy maṅkusäko*. Neither did he pay (the levy by) the bolts of kaum*. (Ching 2010: 203-225)
a12+ In the 23rd year, in the 8th month. Puttewante said: "Akau asks for one thousand coins." (Ching 2010: 203-225)
a13+ [Korośkile] /// /// were ... thousand (coins). (Puttewante) [imposed on] Koroke*. // (Ching 2010: 203-225)
a14+ ... [Kercapiśke] ... from the Moko ... [to/of Puttewante] /// (Ching 2010: 203-225)
a15+ /// ... Puttewante [took] eight hundred coins concerning the enclosed field (in the domain?) of Mokṣa* ... /// (Ching 2010: 203-225)
a16+ [untranslatable] (Ching 2010: 203-225)
a17 In the 23rd regnal year, in the 6th month, Puttewante came to me. (Ching 2010: 203-225)
a17 二十三年(741?)六月,Puttewante 来我这里 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a17+ He said: "Akau (asks for) ten bolts of kaum* for his attendance (?) in the army. We acquired (them) from Wantiśke. But I have not given to Akau. Now I am scared. He will chase the ten bolts of kaum* after me. The horse to be delivered to Tukṣi* at the post station Olākwāṃ, I (will) perfectly prepare for us/you". (Ching 2010: 203-225)
a17+ 他说:”Akau 要求十匹绢帛,因为他在军中要做招待(?)。我们从 Wantiśke 边拿到了,但我没有交给 Akau。现在我怕他会为了那十匹绢帛来追缉我。(所以,)要递交给乌骆馆的 Tukṣi* 的一匹马,为了你们/我们,我会好好准备。“ (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a19+ (Thus) I took (or borrowed?) one thousand two hundred coins from Korośkile of Tār*, as (the equivalent of) thirty-two (piculs of) grains." (Although) Puttewante gave the above coins to Capeś, he did not well prepare the horse. (Ching 2010: 203-225)
a19+ (于是)我从 Tār* 的 Korośkile 处以三十二(石)粮食(换?)取一千两百(文)钱。虽然 Puttewante (将钱)交给 Capeś,却没把马准备好。......[以下为另一人证词] (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a21+ In the 23rd regnal year, in the 4th month, Puttewante ordered us to buy a horse for giving (to the authorities) at the post station Olākwāṃ. We drove (by force) hither a horse (valued) at twenty bolts of kaum* from Wantiśke. (Ching 2010: 203-225)
a21+ 二十三年四月,Puttewante 要求我们买匹马,要交给乌骆馆的。我们用二十匹绢帛从 Wantiśke 身边带走一匹马。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a23+ On that very day, Puttewante rode the horse down to a pond/spring, again he rode (it) back. There have been fourty (bolts). It was wounded. It died out. (Ching 2010: 203-225)
a23+ 当天 Puttewante 骑这匹马到池塘/泉水边,又骑它回来。他受伤然后死了。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a24+ Puttewante ... /// /// ... on this pretext/for this reason, there were fourty (bolts). ... /// (Ching 2010: 203-225)
a24+ ......因为这个缘故,四十(匹)...... Puttewante ...... /// [以下可能为另一人证词] (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a25+ /// ... Koroy ... a letter to the Great Commissioner ... /// (Ching 2010: 203-225)
a27 ... to give fresh (grains), (sb.) [received/gained] thirty (piculs of) grains. [He gave wheat for ...]. (Ching 2010: 203-225)
a28+ Puttewante carried one grey mare away from Cipaiśe. Its sister was (assigned?) to Cipaiśe. He (= Puttewante) carried this one away (as well). (Ching 2010: 203-225)
a28+ Puttewante 拉走一匹青色草马。它的姐妹是要给 Cipaiśe 的,他也把它拉走。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a29+ At (the cost of) the fresh grains of the 19th year, Puttewante made tanti for us. Yet he did not make it ready. In that while, he was on the way to Coṅkśi*, (so he was absent.) (Ching 2010: 203-225)
a29+ (而)Puttewante 应该为我们作 tanti, 要用(某王)十九年的新收粮食(来作)。但他毫无准备。当时他正要去 Coṅkśi* 的路上(,所以他不在)。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a30 Now, (to substitute for the failed tanti), Cipaiśe cannot complain about paying (of) grain (but seek to solve the trouble). (Ching 2010: 203-225)
a30 现在 Cipaiśe 不能为交粮一事抱怨。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a31+ Puttewante gave that mare at Olākwāṃ in (the manner of?) ṣreṃ* (?). Puttawarme gave him one thousand coins. He has collected both mares (?). (Ching 2010: 203-225)
a31+ 至于那匹草马,Puttewante 以 ṣreṃ* 的方式给了乌骆馆。Puttewarme 给他一千(文)钱,于是两匹草马都被征走了。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a32+ Because of the dues/debt (assigned to?) the saṃgha, Koroy's paternal field was imposed for Ṣoṅkse*.On the pretext (about) Akau ... released(?) away... (Ching 2010: 203-225)
a33+ He obtained three jars/vats of alcoholic beverage, (made of) tsäṅkana (?). (Ching 2010: 203-225)
a34 我获得了用三个翁(装盛)的酒:[青]/// (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a34+ He obtained ... (coins) : fifteen thousand. ... dried(?)... /// (Ching 2010: 203-225)
a36 He sold ... for (the unit price of) ten (coins): five [hundreds?]. (Ching 2010: 203-225)
a36+ He obtained seeds of *eṅkara (?): chopped/husked(?), one picul. (Ching 2010: 203-225)
a37+ In the 22nd regnal year, Puttewante embezzled Cinasene's own enclosed field, with the wheat produced (there). (Ching 2010: 203-225)
a38+ 有一 lwaṅke 一 tsere 的酒(要缴);有六石青(要缴)。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a38+ Until now, it (i.e. the wheat?) is imposed (in Cinasene's name. There) is a jar/vat (and) a tsere of alcohol beverage (to be paid, and there) are six piculs of naked barley (to be paid). Akau is ... living ... he receives seeds of *eṅkara (?): ten piculs. The coins concerning Cinasene's enclosed field: six thousand. (Ching 2010: 203-225)
a40+ In order to (pay the tax on) the enclosed farm, a land is imposed : six [piculs]. • ... of this enclosed farm ... Werpiśke gave .... Now, [in total] /// (Ching 2010: 203-225)
a42+ /// (sb.) gave to Suklyike ... • ... /// (Ching 2010: 203-225)
a44 ... [Puttewante used the enclosed farm] deprived from Cinasene, [quite arrogantly]. (Ching 2010: 203-225)
a45+ ... (sth./sb.) has been [watched]. He says: "Twenty (piculs?) of wheat belong to Lyau[t]tu* is to be immediately carried by me from the prefecture." (Ching 2010: 203-225)
a46+ He exempted the first (lit. 'one') brother nine bolts of kaum*. (This man, namely) Puttesene, (from) thirty-two bolts of kaum* (then) is working for Puttewante (as a deal). (Ching 2010: 203-225)
a46+ Puttewante 故意向三兄弟征课。他从兄弟其中一人夺走九匹 kaum* 三十二匹 kaum*。(此人,即)Puttisene, 一直为 Puttewante 工作,(以至于)没有去作(某王)第四年的课役。他又故意让兄弟里的另一人为了 Putteyāne 受课(或:”去 Putteyāne 那儿缴税“?):二十匹 kaum*。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a47+ He cannot fulfill the tax/corvée of the 4th year. (Ching 2010: 203-225)
a48+ He (=Puttewante) deliberately(?) imposed on the second brother for Putteyāne: in (the amount of) twenty bolts of kaum*. (Ching 2010: 203-225)
a49+ On the way to (the district) of Yśematka, Puttewante stole a donkey. ... of saṃgha (?) ... /// /// (sb.) gave ... • (Ching 2010: 203-225)
a51+ All the ... of taxable (men/things) ... /// (Ching 2010: 203-225)
a52 /// ... up to ... (sth.) is imposed. ... The thing ... /// (Ching 2010: 203-225)
a52+ He imposed ... in the saṃgha ...: in two thousand five hundred (coins). • ... seven ... bolts of kaum* fell to (sb.). twenty bolts of kaum* (Ching 2010: 203-225)
a54+ Now, in two places, Puttewante imposed on him. Puttewante ... the bolts of kaum*. • (Ching 2010: 203-225)
a55+ In this year, Puttewante embezzled Ṣtakkale's enclosed field. (Ching 2010: 203-225)
a56 He imposed on (him sth.) to Āṃśi(?): for (the equivalent of) three thousand five hundred (coins). (Ching 2010: 203-225)
a56+ [For] three [years], he imposed on Ṣtakkale's son in peṣkeṃn for Usūkore*: two thousand and five hundred (coins). (Ching 2010: 203-225)
a58 He [imposed] on Kṣemiśke*: ... [thousand] (coins). /// (Ching 2010: 203-225)
a59 In this year, he [imposed] on Erkañciśke /// (Ching 2010: 203-225)
a59+ ... for ppau.* • (Ching 2010: 203-225)
a60 [In (this) year], he [imposed on Sutane] /// (Ching 2010: 203-225)
a60+ ... coins. one thousand four hundred. (Ching 2010: 203-225)
a61 In (this) year, he sold Cinasene's daughter: ... /// (Ching 2010: 203-225)
a62+ In (this) year, Yśematkaṣṣe (i.e. a man of Yśematka) gave to the saṃgha's five/ten bolts of kaum* to be brought. [Puttewante took (them)]. (Ching 2010: 203-225)
a63+ In (this) year, we obtained kaum* (produced?) in the estates (to be sent) to Teṅkiśke: eight bolts. Again, [Puttewante] took (them). (Ching 2010: 203-225)
a64+ In (this) year, we obtained kaum* (produced?) in the estates at Paśārki*: five bolts. Puttewante took (them). (Ching 2010: 203-225)
a65+ In the 23rd year, in the 10th month, Akau came to [the village/rural area] to accommodate (?) the Great Commissioner (on the way) to Ykāmeke*. (Ching 2010: 203-225)
a65+ 二十三年十月,Akau 来到乡下迎接(?)前往 Ykāmeke*的大使。[Puttewante] 为他作了 yośa*。属于僧伽的一头羊...... /// (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a66+ [Puttewante] made yośa* for him. A goat/sheep belong to the saṃgha ... /// (Ching 2010: 203-225)
a67+ He gave alcoholic beverage ...: one picul, seven pecks. This alcoholic beverage ... [naked barley] .... He even took millet l. ...: seven piculs, five pecks. (Ching 2010: 203-225)
a68 /// 他给了酒:一石七斗。这酒......青课......他甚至拿了 lyekśiye:七石无斗。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a69+ We bought yakso* in Olākwāṃ: five pecks, at (a cost of) one picul and five pecks of millet l.. It is ālttsettstsa (?) to give/pay. (Ching 2010: 203-225)
a70+ Puttewante gave naked barley to Akau for a yośa*: one peck. He even took five pecks of millet l. belonging to the saṃgha. (Ching 2010: 203-225)
a71+ And this Puttewante ... from Akau ... let go the saṃgha's (property?) as the matter of tom pari (?). (Ching 2010: 203-225)
a73 In total, the excessive levy that has been taken/embezzled by Puttewante: ... (Ching 2010: 203-225)
a73 总计 Puttewante 迄今所取物事:...... (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a74 kaum*: 一百九十八(个)....../// (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a74+ Bolts of kaum*: one hundred and ninty-eight ... (Given the price per bolt as three hundred coins, the equivalent amount of coins was: fifty-nine thousand) for hundred. • (Ching 2010: 203-225)
a75 Coins were: ... /// (Ching 2010: 203-225)
a75 四百(文)•钱为....../// [中缺] /// ...... (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a76+ Grain is: six hundred eighty-one piculs, five pecks. (Given) the price (per peck as) [five] (coins, the equivalent amount of) coins was: thirty-four thousand and seventy-five. (i.e. 5 x 6815 = 34075). (Ching 2010: 203-225)
a76+ 谷麦为六百八十一石五斗。价格(每斗)五(文,值)钱三万四千七[]十五[文]。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a78+ Alcoholic beverage was: five jars/vats (and) a tsere. He sold one thousand five hundred (coins per jar/vat). In total, the (equivalent amount of) coins was: eight thousands two hundred and fifty. (5.5 x 1500 = 8250) (Ching 2010: 203-225)
a78+ 酒为五 lwāṅke(又)一 tsere。(每 lwāṅke)售一千五百(文),共(值)钱八千二百五十(文)。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a79+ 这些 kaum*、钱、谷麦、酒以钱【合】计/// (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a79+ [To sum up], the bolts of kaum*, the coins, the grain, the alcoholic beverage, ...: one hundred eleven [thousand] ... /// (Ching 2010: 203-225)
a81 (十)一万一[千]/// (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a82+ To Kuleṅkar-Akau, the Vice Commissioner and Great General: The kapyāres of Samantatir, led by Suklyike, address (to you) very deferentially. (Ching 2010: 203-225)
a82+ 致副使大将军 Kᵤleṅkar-Akaumś:Samantatir 之诸净人,以 Suklyike 为[首](向您)致敬。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a83+ Oh lord! The (things that) Puttewante has done lawlessly [to us], or the things that have been taken (by him), they have been written above. • The account is (given) above. (Ching 2010: 203-225)
a83+ 大人!Puttewante 所作的非法行为,以及被(他)夺取的物事,这......都写在上面。数量如上。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a85+ (Previously) [I have given] this indictment (lit. 'thing, affair'). If the Minister had made/done (something), there would have been much progress (of it). (Ching 2010: 203-225)
a85+ (以前)[我已经投] 书。要是(那时候)大臣已经有所处置,这件事情理当会有不少进展。 (Ching 2017: 68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)
a86+ Similar to us, a servant/slave nearby ... He mistreated ... more badly than dogs. (Ching 2010: 203-225)
a87+ Now, ... he made our parts ... : at Arnassi*, in five karpoñña* (?). He [has dispatched] twenty-eight men, together with a woman and a boy. • (Ching 2010: 203-225)
a89+ He said: " ... I do (sth.) ... for the monastery. ... /// (Ching 2010: 203-225)
a90+ At (the cost/value of) sixteen (?) thousand (coins), (delivered) to hand ... /// (Ching 2010: 203-225)
a92 Thus the tax/levy will fall (to us). ... /// (Ching 2010: 203-225)
a92+ /// He [imposed] ... seven persons ... /// (Ching 2010: 203-225)
a94 ... the field cannot be cultivated by us/them neither. • He controlled himself the goat/sheep (in) pasture/pen (?). /// (Ching 2010: 203-225)
a94+ And this litigation ... [the] ... many things. It has been taken (by Puttewante). We, in whatever circumstance, ... this [debt] ... , rather than prepare the tax/levy. • (Ching 2010: 203-225)
a96+ Now, we all together have come here. Therefore this is our request: the things that Puttewante has taken/embezzled ... he compensates (?) our ... . (Ching 2010: 203-225)
a98+ What Akau should have obtained, [we will ... ] ... that. • What Akau (should not obtain) ... /// (Ching 2010: 203-225)
a99+ [He imposed] deliberately(?) on two brothers ... /// (Ching 2010: 203-225)
a100+ /// (to us/them). • The enclosed field ... on the pretext of (payment/levy) to Akau, ... /// /// ... (that) he obtained, he should return to us. (Ching 2010: 203-225)
a102+ But what has been imposed (in the form of) enclosed fields, we should obtain them (by a decree of release?). • (Ching 2010: 203-225)
a103+ Therefore, in order to settle the village/rural area (of/and) the monastery, ... I will settle ... the Teṃttsäwe village/area ... , ... (Ching 2010: 203-225)
a105+ All the estate (that) Puttewante has ... /// /// ... are to/of us. (Ching 2010: 203-225)
a106+ Therefore, /// /// we will not leave ... either. • /// (Ching 2010: 203-225)
a107+ /// ... of/to/by Puttewante ... /// (Ching 2010: 203-225)
a109 Koroy's finger-measure. (twenty) /// (Ching 2010: 203-225)
a110 Saṅkayśe*'s finger-measure. /// (Ching 2010: 203-225)
a111 Laraiyśe*'s finger-measure. /// (Ching 2010: 203-225)
a112 Citile*'s finger-measure. /// (Ching 2010: 203-225)
a113 ... [finger-measure}. ... /// (Ching 2010: 203-225)

Commentary

Philological commentary

A general peculiarity of PK DA M 507.37 is a bow-shaped thick stroke above some akṣaras, the meaning of which is uncertain. It appears above ko ra keṃ in 14, ṣeṃ pu in 16, yi ltse in 20, ya ltse in 31 and na tā in 40. It does not occur in PK DA M 507.36, only in 37.
n1 There's a +-sign above the 'rya'.
n2 There's a +-sign above the 'ṣu'.
n3 It is strange that skāyā- seems to be used with a direct object here, something that is attested nowhere else. Usually skāyā- takes the infinitive or in rare cases mäkte. I translate the word here as 'seek'.
n4 [man]te or [mak]te.
n5 There's a +-sign above the 'i'.
n6 The last few signs in guillemets are actually written in small letters between line 23 and 24. They were added later.
n7 The 'pi' of pi śKA tstsa was used to write over a 're'. It seems the scribe first intended to write *plyeṅksare, but corrected himself by overwriting the 're'.
n8 The last few akṣaras are actually written between line 40 and 41. There is a +-sign above 'ṣa' in e ṅka ra ṣa na.
n9 This probably is not a genitive in -i but a simple scribal error for saṅkayśintse.
n10 This line could suggest that the translation of okoṣe śātre as 'ripened grain' might be wrong.
n11 Might this be a mistake for kanti?
n12 Considering ṣaime a mistake for ṣeme, cf. Ching 2010: 208.
n13 Interpreting eñcilmaṣes as genitive plural of *eñcilmaṣe, this maybe being a late form of *eñcilänmaṣṣe, i.e. the people on whom Puttewante eñcil tesa.
n14 Cf. SI 5872 tseñai keṃ armañik, Ching 2017: 154.
n15 For āś yāmtsi, cf. Sanskrit murdhnā kṛ-
n16 Assuming yamastar = yamastär.
n17 This means that he took control of e.g. Cinasene. This interpretation makes sense, since Puttewante sold Cinasene's daughter, meaning he certainly exerts control on the rightful owner of the field itself.
n18 śallau = śalnaᵤ
n19 For atameṃ = 'away', cf. Peyrot 2008: 165.

Alternative linguistic/paleographic classifications

Peyrot 2008 C
Tamai 2011 C14

References

Edition

Ching 2010: 140; 203-225; 405; 410; 442; 444-445; 420; 477; Ching 2017: 68-69; 143; 165-166; 183-184; 382-384; 397-398; Pinault 0000: 104-128; Couvreur 1954: 86; Hackstein 2012: 122-123; Peyrot 2008: 165

Translations

Ching 2010: a1 (203-225), a2 (203-225), a2 a3 (203-225), a3 a4 (203-225), a4 a5 (203-225), a6 (203-225), a7 a8 (203-225), a8 a9 (203-225), a9 a10 a11 (203-225), a11 a12 (203-225), a12 a13 (203-225), a13 a14 (203-225), a14 a15 (203-225), a15 a16 (203-225), a16 a17 (203-225), a17 (203-225), a17 a18 a19 (203-225), a19 a20 a21 (203-225), a21 a22 (203-225), a23 a24 (203-225), a24 a25 (203-225), a25 a26 (203-225), a27 (203-225), a28 a29 (203-225), a29 a30 (203-225), a30 (203-225), a31 a32 (203-225), a32 a33 (203-225), a33 a34 (203-225), a34 a35 (203-225), a36 (203-225), a36 a37 (203-225), a37 a38 (203-225), a38 a39 a40 (203-225), a40 a41 a42 (203-225), a42 a43 (203-225), a44 (203-225), a45 a46 (203-225), a46 a47 (203-225), a47 a48 (203-225), a48 a49 (203-225), a49 a50 a51 (203-225), a51 a52 (203-225), a52 (203-225), a52 a53 a54 (203-225), a54 a55 (203-225), a55 a56 (203-225), a56 (203-225), a56 a57 a58 (203-225), a58 (203-225), a59 (203-225), a59 a60 (203-225), a60 (203-225), a60 a61 (203-225), a61 (203-225), a62 a63 (203-225), a63 a64 (203-225), a64 a65 (203-225), a65 a66 (203-225), a66 a67 (203-225), a67 a68 (203-225), a69 a70 (203-225), a70 a71 (203-225), a71 a72 (203-225), a73 (203-225), a74 a75 (203-225), a75 (203-225), a76 a77 (203-225), a78 a79 (203-225), a79 a80 a81 (203-225), a82 a83 (203-225), a83 a84 a85 (203-225), a85 a86 (203-225), a86 a87 (203-225), a87 a88 a89 (203-225), a89 a90 (203-225), a90 a91 (203-225), a92 (203-225), a92 a93 (203-225), a94 (203-225), a94 a95 a96 (203-225), a96 a97 a98 (203-225), a98 a99 (203-225), a99 a100 (203-225), a100 a101 a102 (203-225), a102 a103 (203-225), a103 a104 a105 (203-225), a105 a106 (203-225), a106 a107 (203-225), a107 a108 (203-225), a109 (203-225), a110 (203-225), a111 (203-225), a112 (203-225), a113 (203-225); Ching 2017: a1 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a2 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a3 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a4 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a17 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a17 a18 a19 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a19 a20 a21 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a21 a22 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a23 a24 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a24 a25 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a28 a29 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a29 a30 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a30 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a31 a32 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a34 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a38 a39 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a46 a47 a48 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a65 a66 a67 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a68 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a73 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a74 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a75 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a76 a77 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a78 a79 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a79 a80 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a81 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a82 a83 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a83 a84 a85 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143), a85 a86 (68-69, 165-166, 183-184, 382-384, 397-398, 143)

Bibliography

Ching 2010

Ching, Chao-jung. 2010. “Secular documents in Tocharian: Buddhist economy and society in the Kucha region.” PhD thesis, Paris: École Pratique des Hautes Études.

Ching 2017

Ching, Chao-jung. 2017. 吐火罗语世俗文献与古代龟兹历史 – Tocharian secular texts and the history of Ancient Kucha. Beijing: Peking University Press.

Couvreur 1954

Couvreur, Walter. 1954. “Review of: Westtocharische Grammatik, Band I. Das Verbum.” Göttingische Gelehrte Anzeigen 208: 79–92.

Hackstein 2012

Hackstein, Olav. 2012. “The evolution of finite complementation in Tocharian.” Tocharian and Indo-European Studies 13: 117–48.

Peyrot 2008

Peyrot, Michaël. 2008. Variation and change in Tocharian B. Vol. 15. Leiden Studies in Indo-European. Amsterdam/New York: Rodopi.

Pinault 0000

Pinault, Georges-Jean. 0000. “Textes économiques koutchéens.”

Tamai 2011

Tamai, Tatsushi. 2011. Paläographische Untersuchungen zum B-Tocharischen. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 138. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen.