CEToM | olyapotstse

olyapotstse

Cite this page as:"olyapotstse". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_olyapotstse&outputformat=print (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“more, very”
Word class:adjective
Language:TB
Lexeme variants:olyapotstse; olyapotsa; olyapatse; olyäpotse; olypotse; olypotstse; olyapotse
 
Number:singular; plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse
voc
accolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

olyapotse

1IOL Toch 52 b1/// b1/// –olyapotsekä(tkare) /// b2///
2IOL Toch 175 b9durlabhaṃ saṃghaṃ :olyapotseamā… b10/// (ṛṣa)bho
3IOL Toch 178 a3ṣe läkutsauwñaisa sälpamane ontsoyäccaiolyapotsetakarṣkäññe tsäṅkā-neśceścamor
4IOL Toch 305 a1a1olyapotsemāka śeśu ko(r) āsäṣṣäṃ
5PK AS 13B a6/// (ṣeṣa)rttormeṃ weṣṣäṃ maimañcuolyapotseamāskai ce a7
6PK AS 17E b3te keklyauṣormeṃ supriyeṃtse waṣab3moñolyapotsekakā(ccoṣ) – – (kwänt)s(a-pä)lskoci tsarwoṣṣe
7PK NS 305 and 306 a5kek(ts)e(ñ) /// a5///(o)lyapotsetswoṣäntsa kektseñäśco ///
8THT 19 b2; lāre (yāmträ) ;(o)lyapots(e); snai ///
9THT 99 a1a1/// (subhāṣitagave)ṣ(i) waloolyapotseläklessu ere päst sparkā-ne
10THT 331 a2wärpanalle stetusaolyapotseente pläkk· – – – a3
11THT 331 b1b1takāretusaolyapotseakākatte yaka ce prekṣäṃ
12THT 331 b5päs stetentsaolyapotseṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ
13THT 364 b8/// b8/// ṇeolyapotselaklesa ///
14THT 369 a6/// lpoṣ arahanteñe perneolyapotsepañäkte käṣṣiṃne larauñe ··ā
15THT 545 a1atitīkṣṇacakṣuṣaḥakwatse pilkoolyapotsea2nimilitāś ca
16THT 592 a2toy no mcuṣkānaolyapotseeṣe aulā a3///
17THT 1396.j a4·kä /// a4///olyapotse/// b1/// ·k·
18THT 1543.d a1/// kne śaumo tākoyolyapotselalaṃṣke ke a2///
19THT 1573.k b2·r· b2/// rk·alyñeścoolyapotsekawā b3/// ·m·
20W 42 b2sākäṣṣäṃ pärsareṃ nakṣäṃolyapob3tsekartseputanakeśi

olyapotstse

1IOL Toch 87 a2·ā – – – – – – – – – – /// a2olyapotstsetsirau(ñe) ·e n·e – – – –
2IOL Toch 101 b1/// b1yarpo lykaṃntsaolyapotstsewaime(n)e /// (olyapo)b2tstse kātkeṃ
3IOL Toch 101 b1lykaṃntsa olyapotstse waime(n)e ///(olyapo)b2tstsekātkeṃ aiśaumyi : aiskeṃ
4IOL Toch 689 a2– /// a2///(o)lya(p)otstseplānto ṣpälabdhohino
5PK AS 13J b1b1/// neolyapotstsekakācu añcalyi ṣarne yāmu
6PK AS 17E a4nermit (y)ām(u) īkeolyapoa5tstsetäṅwaṃñe-palka āktike ramt l(mau)
7PK AS 19.17.X b2l·· ra maskäṣṣälleolyapo(tsts)eśāmn(a) /// b3///
8PK NS 398 b1se oṅkolmo yayātau śpālmeṃolyapotstseb2/// (sas)w(e) preke
9THT 5 a8lānte ; kokalyi ;olyapotstse; pärsāñci : taik(n)esā-k
10THT 170 a6takäl·· /// (a)a6(dhivacana)olyapotstsewelñeāhvaya
11THT 193 b4b4/// āyatanadravyi otolyapotstseb5/// ṅku mäkte
12THT 198 a6pareṇa janmābhāvātṣemesaolyapotstse/// b1/// lñ(e)meṃ
13THT 237 a2snai keś klomo yokolyapotstseśpālmeṃ a3///
14THT 375 a4ṣey eśatkai śāte ekaññetstseolyapotstsesa no entsesse
15THT 516 b3– – ttaskau /// b3olyapotstsenessi täṅwaṃñe abhinai yāmt(s)i
16THT 1513 b1b1/// (ṣka)s«†ä»-pikwalaññe tākaolyap(ot)sts(e)b2/// (śāri)putreṃś weña
17W 3 a4mlutālle sākäṣṣäṃ smāṃ yām(u)olyapotsts(e)a5kartse

olypotse

1IOL Toch 116 b3kca : maiyyātse cwiolypo(tse)/// b450-2 ku(s)e
2IOL Toch 253 b3b3/// – ṣmeñcaolyp(o)tsepernew se : –
3PK AS 6B a5procer : kektsenne ṣaiolypotse; tetreṅku yatäṣṣ(i)a6tär-ne :
4PK AS 6B b2pakwāreṃ ; aipoṣä sweseolypotse: kauṣäṃ mant ra
5PK AS 6B b3palsko no kauṣn= eṅkl=olypotse: te-k aścameṃ pontaṃtsä
6PK AS 6C a2aipoṣ ; swese olypotsekauṣäṃ : mäntrākka-k kartse
7PK AS 6C a2palskw eṅkäl kauṣn=olypotse (:) a3
8PK AS 6C a7; wal(k)e kauṣänolypotse: mant se pals(k)o
9PK AS 7E a6läkle-lyakāñ ; (mäskentär) (:) (olyp)otserano ; ktsaitsñai preścyaine
10PK AS 7F a2cäñcan-me āyor aitsi ;olypotseśateñ no : kuse
11PK AS 7K b3on(olmeṃts) b3(keśne)(olypo)tse; l(ā)re mäsketär-ñi ;
12PK AS 7K b6/// ; (mr)au(sk)āteolypotse ; tāka pudñäkte
13PK AS 7N a5keś no tätarmeṃ ;olypotselare ñi ; a6
14PK NS 35 b2/// b2///(o)lyp(o)tse: mapi ṅke ñaṣtar
15THT 13 a4ṣem ot su meṃ(ṣträ)(olypotse)/// a5///
16THT 21 b4 (ajāta);(śa)tru walo ;olypotse: ṣamāb5(ni) ///
17THT 44 a5; /// ///(ol)yp(o)ts(e)kuse ṣe ///
18THT 82 a4; no lalaṃṣke ;olypot(s)e1 a5/// s·ä
19THT 263 a4/// a4/// aknātsañolypotse/// b1///
20THT 295 b5cmeltse ; yänmalyñe ;olypotseṣpä ; waimene b6
21THT 414 b3/// – – – 80 maolypotse///
22THT 1538.c a1a1///olypotseṣṣ· – /// a2

olypotstse

1PK AS 6A a6; poyśeñcai ; lauk(a)rolypotstse: kārpa kentsa ;
2PK AS 6A b7b7ślaukanma ;olypotstselaukar : keklyauṣormeṃ ; (ślokanma)nts«†ä» ; (k)auc satka ; perne ṣarmtsa ṅke (dha)rmarūci

olyapatse

1THT 101 a4walo pañaktäññe ślok keklyauṣormeṃolyapatsekakāccu ślokaṃtse a(rth) ///

olyapotsa

1THT 337 b5śśa= kauntsa ṣamāneṃtseolyapotsapātro eṅka(lya) (•) tumeṃ

olyäpotse

1SI B 119(1) b2su nai meṃṣträ suolyäpotseme(ṃ)ṣtär /// b3
2THT 1170.c b2st /// b2olyäpotsetsä ·w· /// b3
3THT 1321 a2rkä na /// a2olyäpotse– – l·ai ·ce ///

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_olyapotstse&outputformat=print
Output automatically generated on Mon, 2024-05-27, 07:34:22 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-05-19, 22:38:53 (CEST), by Automatic conversion. Version 23.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.