🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

klaina

Cite this page as:"klaina". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_klaina (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:“woman”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:kuli
Lexeme variants:klaina; klaiyna
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-iye
Obl. sg. (masc.):IRR
Nom. pl. (masc.):-na

Paradigm

sgpldu
nomklīyeklaina
voc
accklai, klaiṃklaina
genklaintseklainaṃts
locklaine
comitklainampa
inst
ablklainameṃ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

klaina

1IOL Toch 12 a3tsaipenne ; ket ra klaina warñai a4 /// …ntse
2IOL Toch 163 b8b8 /// – ntär-ne klaina se kä s·o ///
3IOL Toch 223 b1rano tu eṅwe klain(a) /// b2 /// pälkau
4IOL Toch 253 a1/// ·k· tākaklaina weskeṃ källām
5Kizil WD-I-a6 a1a1 piṅkce ikäṃ-ṣukne teṃṅkeś k(l)aina ruwe mautanamane ṣarwai
6Kizil WD-I-a6 a1klaiñ yri(ta)ñai 1 i«käṃ»-ñ(u)ne klaina klaiṃ yritañai ṣārwai śawāre
7Kizil WD-I-a13 a1klai-śrotañai 1 alaṃ-śrotañai 1 klaina śawāre yotkolau śilawratti wsā-me
8Kizil WD-I-b3 a12 yotkolau yātka klaina teṅkeś ruwe mautanamane malwer
9Kizil Wood 2 a1klai-śrotañai 1 alaṃ-śrotañai 1 klaina śawāre yotkolau śilawratti wsā
10Kizil Wood 4 a1mutkātseṃ 2 yotkolau yātka klaina teṅkeś ruwe mau ta
11Kz-222-ZS-L-05 a1– – – – ·i mitre piś klaina – – – – – – (m)itrasviñi – – sviñi
12PK AS 6H b3ket ṣpä saswe ka k(l)ai(na) w·e ke – ///
13PK AS 6H b7/// b7 /// …na klaina wa – r pha…
14PK AS 14.1.2 b7/// b7 /// na klai(na) ///
15PK Bois B104 a2a2yaṃ cew(ä)mpa klaina /// a3 oks(aiṃ) trai
16PK NS 63 a3a3 /// – la(n)taññana klai(na) a4 /// (mā) ///
17THT 46 a6ñke ypauna kuṣaino ; klaina säwa /// /// (:)
18THT 364 b4/// b4 /// …na klaina säsuwa tkacera jaṃbudv· ///
19THT 400 a1– nto sāṅk weñāwa klaina taisa śalla a2 ///
20THT 434 a9– /// a9 śantālyai klaina teṅkeś päs maiytare amokces
21THT 577 a5/// a5 k·r w(a)sa klaina śamaiśkaṃ ono /// a6
22THT 1313 b6/// lä kutse cce klaina ·ṣ· nā kmu –
23THT 1550 a2pokse-ñ nai kuce t(a)mp klaina yamaskeṃ 8 a m·
24THT 1680 a5a5 /// om no klaina lānte paineś kaklāyauwa weskeṃ