Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

BibTeX print

Malzahn 2010b

Malzahn, Melanie. 2010b. The Tocharian verbal system. Leiden/Boston: Brill.

Type:book
Zotero:K3GX23L9
Language:en
Used for manuscripts:A 62; m-ioltoch130; m-ioltoch998; PK AS 4B; PK AS 7B; PK AS 16.2; PK NS 13 and 516; m-pkns40; m-sht1121; m-sht1157; m-sht2250and2254a; THT 66; THT 79; THT 81; THT 85; THT 91; THT 109; THT 214; THT 1105; THT 1115; THT 1134; THT 1136; THT 1142; THT 1149; THT 1151; THT 1231; m-tht4083b; m-tht4083f; YQ II.12
Used for words:akākatte; aṅklautkacce; aṅklautkatte; añmañentär; añmaññītar; añmaññitär; anautacce; anautatte; apāṣṣätte; amāllatte; aran-me; aron; arcaññitar; arcantär; arccäññītär; artatär; artamai; artal; artār; artär; arttāte; arttātai; arttānte; artmār; arṣit; arṣṣītär-ñ; arsen-ne; arsemane; ākṣalñe; ākṣiñiṣ; ākṣiññam; ākṣiññamäs; ākṣiññam-ci; ākṣiññams-äm; ākṣiññit; ākṣiññim; ākṣiñlune; ākṣiñluneyaṃ; ākṣit-ñi; āñmantar; ānäskem; ānäskemtär; ānästär-ne; āraṃ; āralñe; āratsi; āratsiśc; āri; āroy; ārtantär; ārtoytär; ārttar; ārttalñe; ārttalle; ārttalyi; ārttoy; ārttoymar; ārttau; ārṣäṃ; ārṣt; ārseṃ; ārsau; ārsau-me; ārtsi; āltsi; āltsiś; ālyintär; āṣṣäṃ; āsäṣṣäṃ; āsäṣṣeñca; āsäskeṃ; īpäṣṣeñca; īpäṣṣeñcana; īpäṣṣeñcai; ekasta; ekätkātte; ekältte; eṅkantär; eṅkalñe; eṅkalñene; eṅkalñenta; eṅkalñentse; eṅkalñeṣṣe; eṅkalñesa; eṅkalya; eṅkalyñemeṃ; eṅkärstātte; eṅktär; eṅktsi; eñcitar; eñcītär; eñcīmar; enastar-c; enäṣṣānte; enäṣṣälñe; enäṣṣälñene; enäṣṣälñentasa; enṣṣate-me; eṃtsāt; eṃtsāt-äṃ; entsāte; entsānt; eṃtsu; entsunt; eṃtsur; eṃtsuräṣ; entsuṣ; eṃtsus; eṃtse; entse-ṃ; eräntär; erälyñe; erälyñesa; eri; eritar; eritär; erimar; ertar; ertär; ermar; ertsi; ertsiśc; ewkän-me; ewśim; aiku; aiksante; aiksātai; aiwītär-ñ; oñtar; otkasa-me; oräñ-c; auksäṣṣäṃ; auśimar; kakāmar; kakāmaṣ; kakāmau; kakāwu; kaknu; kaknunt; kaknuntāp; kaknuṣ; kaknusāṃ; kaksu; kaksunt; kaccināk; kañmāmāne; kañmäṃ; katantar; katalle; katasi; katoytär; katkaṃ; katkatsi; katkässi; katnaṃ; katnau; kanaṣäṃ-nne; kanṣeñca; kamāte; kamāte-ñ; kamānte; kamāmnte; kamp; kamtso; karkatsi; karsatär; karsalñe; karsalñesa; karsatsi; karsatsiśc; karsoy; karsoyeṃ; karsoym; karstatsi; karstoytär; karstoytär-ñ; karstoym; karstoymar; kalatar; kalatar-ñ; kalatär; kalat-neśc; kalalle; kalalyñe; kalatsi; kaloytar; kaloym; kawam; kawar; kākatär; kākalñe; kākatsi; kākoymar; kāñmeṃ; kātaṃ; kātkat; kānare; kāṃtsāre; kāmmai; kārpastär; kārsaṃ; kārsāt; kārsau; kārsau-ne; kālaṃ-ñ; kāwalñe; kāwalñesa; kāskat; käccītär; kätkātär-me; kätkālñe; kätkāṣtär; kätkoytär-me; kätkor; kätkorne; kätkormeṃ; kätkoṣ; kätkau; kätkauwa; kätnāmane; kätnālle; kätnoyentär-ne; känäṣäle; käṃtaṃ; käntaṃ-ne; kärkänoytär; kärknāmane; kärtkäṣṣäṃ; käryāte; käryātai; käryām; käryāmai; käryāmte; käryāmnte; käryoṣ; käryau; kärratär; kärrālle; kärśäskeṃ; kärsanat; kärsanatär; kärsanaṃ; kärsanantär; kärsanam; kärsanalle; kärsanalya; kärsanoyeṃ; kärsänau; kärsoytär; kärstalyñe; kärstoyt; kälamār; kälālyana; kälnaskeṃ; kälwiya; kälṣäṃ; kälseṃ; kälypawa; käskaññītär-ne; käskaṃ; käskātär; käskālñe; käskālläññe; käskäntär; käskoytar; kukäṣälñe; k_uletär; k_uletär-ne; kulemane; kulemanene; kulyitär-ś; kuṣalle; kuṣän-ne; kusnontär; kekkärku; keṣäle; kotnaṃt; kotnaṣ; kotnatsi; kotnec; kauwa; kausa; kausa-ñ; ktāte; ktānte; ktor; ktormeṃ; ktau; knäswmāṃ; kyāna; kyānamar; kyānawa; kyānasta; kramṣäṃ; kramseṃ; kramtsi; krāstäṃ; krutsi; kraupäṣṣa; kraupäṣṣare; klāpalñe; klāwatär; kliñi; kliñi-ñ; kliñeṃ; klintar-ñi; klutkatsi; kluṣtär; klautkañ-cä; klautkattsi; klautkaṃ; klautkalñe; klautkalle; klautkāt; klautkoṃ; klautkoy; klautkoyem; klautkoy-ñ; klautkau; klyintär; klyin-ne; kwasnāmane; kwälñe; kwäsnātär; kwreṃntär; campya; cäñcyeṃ; cämpyāre; cämpyās; cämpyāsta-ñ; cämyāwa; cämṣṣā; cimpyāsta; cimṣā; cirār; cukemar; ceppille; ckeñc; ñaṣtar; ñaṣtär; ñaṣṣi; ñaskeṃ; ñārka-ñ; ñārkastā; ñätka; ñätkatai; ñäṣyentär; ñäṣṣäṃ; ñäṣṣitar; ñäṣṣītär; ñäṣṣīmar; ñäṣṣeñca; ñäṣṣeñcañ; ñäṣṣeñcai; ñäskentär; ñäskem; ñäskemane; ñäskemar; ñäskau-c-meṃ; ñitkāre-ne; ñiṣṣalle; ñeñusku; ñauskuwa; ñmetsi; taccimar; tattaṃ; tattaṃ; tanmaṣṣitär; tanmästsi; tanmästsiśc; tarkacer; tarkanoym; tarkam; tarkalyñe; tarkatsi; tarko-ñ; tarkoy; tarkoym; taläṣṣälle; taläṣṣällonasa; talästsi; tallaṃ; tallālle; taṣalle; taṣītär; taṣīyeṃtär; taṣeñca; taṣeñcañ; taṣtar-ñ; taṣtār-ñ; taṣṣeñca; tasemane; tasemanene; tārkaṃ; tārkau; tāṣän-ne; tāṣi; tāṣi-ne; tāṣṣatsi; tāṣṣatsisa; tāsi; tāseṃ; täṅkwaññeñca; täṅkwaññeñ-cä; täṅkwaññeñcai; täṅkwaññet; täṅkwantsi; täṅkwantsiśc; täṅkwalyñe; täṅwañeñcai; täṅwaññeñca; täṅwaṃñeñcai; täṅwaṃ; täṅwät; täcciyeṃ-ne; tättātär; tättāntär; tättālñe; tättālñentse; tättālñesa; täṃmäṣle; tärkanacer; tärkanat; tärkanatär; tärkanaṃ; tärkanaṃ-ne; tärkanaṃ; tärkanam; tärkanaṃ-me; tärkanalle; tärkanallona; tärkanau-c; tärkänantär; tärkänoy; tärkoyt; tärknāmane; tälaṣṣi; tällaṃ; tällān-ne; tällätsi; tinaṣṣi; tukäskentär; tukäskemane; tūkäskemar; tukästär; tetemu; tetemoṣ; tetemoṣäṃts; tetemoṣepi; tetemwa; tetriwu; tetriwoṣ; temtsate; temtsante; temtsamai; temtsamte; temtsātai; träṅmane; trikalñe; trīkā; trikoṣ; trikau; trīwaṣṣäṃ; triwäṣṣälle; triwäskemane; triśälle; treṅkaṣle; treṅkaskentär; treṅkastär; treṅkäṣṣi; traiywatai; tlanatär-ñ; tlanantär-ñ; nakäṃ; nakṣäṃ; nakṣtär; naktsi; nanaskaṣu; nanāṣale; nanautau; nawatai; naṣṣalle; naṣṣi; naskemane; nāksäskentär; nātkaṃ; nāṣṣäṃ; nāskäṣyeṃ; nāskeṃ; näkṣeñca; näkṣeñcaṃ; näkṣeñcai; näkṣt; näkseṃ; näksentär; nätkau; nätkauk; nätkausa; nätknalle; nätswassi; nukoyt; nuwäṣyeṃ; nūwäṣṣi; neku-me; naitta-c; naittaṣṣasta; naittāre; naukäṃn-ne; nautaṃ; nautan-ne; nautaṃ-me; nautare-ṃ; nautalñe; nautalle; nautalyi; nautā-ne; nautoṃ; nautṣare; nauyto-ñ; nkem; nmalyñe; paksi; patätsi; papālar; papālarsa; papālaṣ; papālau; papāṣwa; papāṣṣu; papāṣṣorñe; papāṣṣorñene; papāṣṣorñentse; papāṣṣorñeṣṣe; papāṣṣorñeṣṣeṃ; papāṣṣorñesa; papāṣṣoṣ; papāṣṣoṣäṃts; papāṣṣoṣ; paplāku; parka; parska; parsnān; palante; palāte; palāte-me; palātai; palāmai; palāmai-c; palka; palkäṃ; palkṣtär; paltäṣle; palskalñe; palskalñene; palskalyñenta; palskalyñentameṃ; palskalyñemeṃ; palskalyñeśc; palskalyñesa; palskaso; palskatsi; palskoytär; palyśi; palyśitär; paṣṣatai; paṣṣalñe; paṣṣānte; paṣṣāmai; paṣṣītär; paṣṣītär; paṣṣīmar; paṣṣīyentär; pasāt; pāpśu; pāpśunt; pāyāsta; pāyāsta; pālamar; pālalñe; pālāntär; pāloymar; pāṣtär; pāṣtsi; pāsa; pāskem; pāssintse; päknāñe; päknäs; päklapar; päññän-me; päññīyeṃ; pärīttat; pärkasta; pärkau; pärrittar; pärskalñe; pärskāre; pärskoṣ; pärskoṣäṃ; pärskau; pärsnālle; pärsnoṃ; pälkan-ne; pälkāre; pälkṣäṃ; pälśyeṃ; pälskanat; pälskanaṃ; pälskanamane; pälskanātär; pälskanoytär; pälskanoym; pälskoy; pälskoym; pälsknālle; pälsknoy; pälyśalñe; pika; pikāt; piltär; pilycalñeccu; pilycalñene; pilycalñetstse; putkat; putkāte; putkār; pūtkäm; putkau; puttaṅkälle; puttaṅkeṃ; puttaṅktär; puttaṅgaṃ; peññatär; pentsāc; pentsāc-äṃ; peṃtsār; peplyaṅku; poñ; poñes; pkanā-ñi; pkaskar-ñ; ptäṅwäññe; ptälle-ñ; ptäsar; ptässo; ptes; pyākälyñe; pyutkäṣñe; pyutkäṣñene; prāmässi; prāmässiś; präṅkātsi; prittāso; prisseñc; prutkaskau; prutkäṣṣä-ñ; prutkäṣṣäṃ; prutkäskeṃ; prutkäskemane; prutkästsi; plaṅkṣäṃ; plamās-ñ; platstso; plākälle; plākälleśc; plāntaṣar-me; plāma; plāska; plāskaṃ; plāskau; pläṅkṣalle; pläṅksem; pläṅsemar; plätku; pluṣa-ñ; pluṣañ-c; pluṣäṃ; pluṣṣi-ñ; pluseṃ; pleṅkuwa; plyatstsar-me; plyeṅkam; plyeṅkare; plyeṅksa; makamar; makalñe; makatsi; mamālo; markalñe; markasi; marsatsi; marsoym; maskālläññe; mārsat; māllālñe; māllālñeśc; mäkoytär; mäṅkāntär; mäṅkāntär-me; mäṅkāmo; mäṅkālñe; mälkäṣṣäṃ; mälkau; mälkauwa; mällāstär; mälläṣṣitär; mätstsātsi; mītäs-me; mitṣle; miwäntär; memīyu; melyan-ne; melyätär; melyiyeṃ-ne; melyeṃ; mauka; maukatai; maukāre; maukāsta; maukästār; myāyate; myāyawa; myāyasta; mrauskantär; mrauskatsi; mrausknātär; yatästsi; yanmacer; yanmaṃ; yanmoy; yapälñe; yapäṣṣäṃ; yapäṣṣälle; yapästär; yapi; yapit; yapim; yaptsi; yayātäṣṣu; yarṣtär; yaśa-c; yaṣñe; yaṣṣi; yastāre; yāṅkäskau; yāṅkässi; yātäṣṣatai; yātäṣṣāte; yātñal; yāś; yätkaskemane; yänmacer; yänmalñe; yänmaścer; yänmāntär; yänmālle; yänmāṣṣäṃ; yänmāṣṣeñca; yänmāṣṣeñcaṃ; yänmāskeṃ; yänmāskemane; yänmāskau; yänmāstar; yänmāstär; yänmātsi; yänmātsiśc; yänmoyeṃ; yänmoym; yänmau; yäpäṃ; yäpyem; yärtär; yärtmāṃ; yärpalle; yärpallesa; yärsemane; yärsemār; yärsmāṃ; yäṣtär; yirsemtär; yukalñe; yuwäṣṣäṃ; yuwäskeṃ; yuwäst; yuwästär; yust-me; yopäṃ-ne; yopu; yaukkastär; ykaṃṣantar; ykāṃṣantär; ykāṃṣäññentär; raksate; raṅka; raṅkas; raṅkatsi; rapālñe; ramäṣṣäṃn-me; ramoṃ; raritu; rarittwā-ṃ; raritwā; raritwu; raritwunt; raritwuräṣ; raritwuṣ; rākoyentär-ñ; rāśäṃ; räksāmai; räṅkāre; räṅkor; räṅkormeṃ; räṅkau; rämnoyeṃ; rinaṣṣeñca; rinaskentär; rinaskemar; rinaskemntär; rinastar; rinastär; rinastär-c; rīnäṣṣitär; rinsāte-ne; rintsate; rintsatai; rintsante; rintsamai; rīntsāmte; rutkāte; ruwäm; ruwim; rutsi; reksa; reksa-me; rerīnu; rerinor; rerinormeṃ; rerīnoṣ; rewät; reṣyeṃ; reṣyeṃ-ne; reṣṣäṃ; reskeṃ; rotkär-ne; rmantär; rmoytär; rsäṣṣälle; lakäṣñe; laṅkaskemane; laññi; laññeṃ; latkānte-c; laṃ; lant; lannu; laṃ-ne; laṃṣalle; laṃsseṃtär; lantsi; lantsiśc; laṃ; laṃ-me; lalaścer; lalaṣṣäṃ; lalaskemane; laläskeṃ; lalñe; lalñene; lātkatsi; lātkātai; lāṃṣtär; lāwäṃ; läññam; läññi-ñ; läññit; läntäskeṃ-ne; lämās; lälñeṣṣe; lukatsi; laitkär; lauksāte; lautso; lmāte; lmor; lmorntse; lmormeṃ; lmorsa; lmoṣ; lmoṣepi; lmoṣne; lmau; lyama; lyamāstā; lyalyutu; lyuksamnte; lyucalyñe; lyucī-ne; lyuccer; lyutätär; lyutem-c; lyutsante-me; lyutsāmai; lyutsi; lyutstsate; lyutstsate-me; lyutstsatai; lyutstsante; lyecciṃ; lyelyūku; lyelyukoṣ; lyelyukoṣne; lyewītär; lyewītär; lyewetarr-ne; lyewetär; lyewentär; lyewemane; lyewemar; lyewemar-ne; lyaitkeṃ; lyaukar; lyaukar-ne; lyauksa; lyautar; lyautwa; lyautsa-ñ; lykemāne; lymā-ne; lymāre; watkaṣṣi; watkäṣṣäṃ; wantau; wamtär; wayaṃ; wayāte; wayāte-ne; wayānte; wayāre; wayāre-ne; warkaṃñe; warskemane; walatär; waloṃ; wawāyaṣ; wawāyau; wākatsi; wākäṣṣasta; wāya; wāyaṃ; wāyalle; wāyatsi; wāyoy; wāyoymar; wāyoymar-me; wāyau-me; wālalñe; wālatsi; wāloy-c; wāloytär; wāltsaṣam; wāweku; wāskalle; wäntanañ-c; wärpanatär; wärpanantär; wärpanamane; wärpanamar; wärpänoytär; wärpnātar; wikalle; wiketär; wiketär-ne; wikentar-ne; witär; winaskemar; wināññentär; wināntār; wināṣyen-ne; wināṣṣa; wināṣṣa-ne; wināṣṣa-me; wināṣṣare; wināṣṣar-ne; wināṣṣasta; wināṣṣäñ-cä; wināṣṣäṃ; wināṣṣälle; wināskeṃ; wināskem; wināskau; wināskau-c; wināst; wīpäṣṣäṃ; wipäskemane; wiyatär-ne; wiyälyñe; wewinaṣṣor; wewinaṣṣormeṃ; wewīnäṣṣu; weścer; weṣeñcaimpa; weṣyeṃ; weṣṣäṃ; weṣṣäṃ-ne; weṣṣäṃ-neśc; weṣṣäṃ-meśc; weṣṣälle; weṣṣällona; weṣṣi; weṣṣit; weṣṣim; weṣṣeñca; weṣṣeñcañ; weṣṣeñcantse; weṣṣeñcai; weskeṃ; weskentär; weskeṃ-ne; weskeṃ-neś; weskem; weskemane; weskemanentse; weskemar; weskau; weskau-ne; west; westär; westär-me; westär; westeṃ; west-meśc; wotkäṃ; wotkeṃ; wräntär; wlāskeṃ; wlässi; wṣīya; wṣeyawa; wsaṣṣälle; wsäskemāne; wsitār; wsitār-ñi; wsīmār; śatka; śanmäṃ; śanmeṃ; śama; śaṃmäṣṣälñe; śamtsi; śamtsisa; śayim; śayem; śarsaṣṣäle; śawaṣṣäṃ; śawaṣṣälle; śawaskau; śawästär; śaweṃ; śātkatai; śātkasta; śāmasta; śāmpālle; śāyi; śālamai; śālāt; śāwṣate; śāwṣante; śäccätsī; śätkasta; śätkāre; śätkāwa; śänmaṃ-ne; śänman-neś; śänman-me; śänmalñe; śänmalñemeṃ; śänmalle; śänmīmar; śänmīyeṃ; śämt; śäṃmi-ne; śitām; śimāre; śimāre-ne; śimāwa; śilmaṃ-ne; śailñe; śailñenta; śailñentse; śaitsi; śaitsisa; ścāmātai; ścmasta; ścmā-c; ścmā-ne; śtare; śtasta; śmalñe; śmalyñe; śmīmar; ṣaṃṣtär; ṣarpi; ṣaṣärttwu; ṣänäskeṃ; ṣäṃṣaṃ; ṣäṃṣyentär; ṣäṃsentär; ṣäṃsemane; ṣärkäskemane; ṣärpalñe; ṣärpit; ṣärpau-ne; ṣärpau-me; ṣeṣartu; ṣtämsamāṃ; ṣpantäṣäṃ; ṣparśaṃ; ṣpärkastsi; ṣpärkeṃ; ṣpyarkatai-ne; sakṣtär; saryate; salkamar; salkatsi; salkoy-ne; ssiku; sasikuṣ; sāryā; sāryāt; sāryānt; sālkaṃ; sāsäryu; sāsäryunt; sāsräyuräṣ; sātsräryoṣ; sätkasamai; sätkäṣṣiyeṃ-ne; särpar; sälkatai; sälkāte; sälkāte-ne; sälkāte-meś; sälkāntär; sälkānte; sälkāmai; sälkoytär; sälpatsi; sīnäṣṣäṃ; sinäskentär; siptär; siptsi; sainaṣṣītär; sainaskentär; sainastär; sainäntär; saintsi; saille; soyast; soyäṣṣāwa; soyäṣṣäṃ; soyäṣṣän-me; soyäṣṣeñca; soyäskeṃ-ne; soyṣa; soyṣasta; soyṣṣare; soyṣṣeñca; skaraṃ; skāya-ñ; skāyaṃ; skāyoy; skāyoym; skāyau; skāralñe; skāratsi; skāroy; sklokäntär; skwaññentär; skwäntär; stamalñe; stamalñeṣṣe; stamatsi; stamäṣyeṃ; stamäṣṣäṃ; stamäṣṣälle; stamäṣṣälyi; stamäst; stamoy; stamoym; stāmaṃ; stāmais; stämäṣṣatai-ne; stämäskeṃ; stämoṃ; stmor; stmormeṃ; stmoṣ; stmoṣ; stmau; sparkā-ne; spārtaṃ; spārtatsi; spārtoy; spārtoytär; spārttam; spārttalñe; spārttoym; spārttau; spāwäṣar; spärkau; smäntantr-äṃ; swāralñe; swāṣye-ñ; swāsäskeṃ; swāsässi; tsaknoy; tsaknoyeñ-c; tsaṅkaṃ; tsaṅkalle; tsaṅkalyi; tsaṅkalyai; tsaṅkatsi; tsaṅkoy; tsamṣt; tsamtsi; tsamtsiśc; tsalpästsi; tsatsaikau; tsatsaikwa; tsāknaṃ; tsāksate; tsāṅkaṃ; tsāṅkaṃ-ne; tsāṅkau; tsāmtär; tsāmtär-ne; tsārwäṣṣate; tsārwäṣṣāmai; tsāśintär; tsātsaikar; tsātsaikarne; tsäṅkālñe; tsäṅkon-me; tsämṣalle; tsämṣallona; tsämṣäṃ; tsämṣeñca; tsämṣeñcañ; tsämṣeñcana; tsämṣeñcai; tsämsen-ne; tsärkaṣṣäṃ; tsärkaskeṃ; tsälpaṣṣimar; tsälpātär; tsälpālñe; tsälpālyñeṣṣe; tsälpātsi; tsälpātsiś; tsälpontär; tsälpoytär; tsälpoymar; tsikalle; tsukäle; tsekär; tseksamai; tsetar; tsentar; tsaikatai; tsaikānte; tsoksa-ñ; tsaukatsi; tsaukā-c; tsaukwa; tsyalpāte; tsyālpatai; tsyālpatai-me; tsratär; tsratr-äṃ; tsrālune; tsretär; tsremar; tsrelñe; tsrelñeṣṣe; tsrelñesa; tsrelle