Announcements

tsai

Cite this page as:"tsai". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_tsai (accessed 03 Mar. 2024).
 
Meaning:“abdomen (?)”
Word class:noun
Language:TB
Lexeme variants:tsai
 
Number:singular
Case:accusative

Paradigm

sg pl du
nom tso
voc
acc tsai
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Commentary

cf. Adams 2013a: 812

Occurrences

tsai

1IOL Toch 113 a1e ·e – k·tsaiyā – mäkte ra
2IOL Toch 522 b2sä /// b2///tsaitwa /// b3///
3IOL Toch 597 a2/// – – – – – – nd·t·sai– /// a3///
4IOL Toch 922 b2– /// b2///tsaite stamo(y) ///
5PK AS 2A a6hiraṇḍaṣṣe ṣaa6(lype) oñine (āntsene)tsai: indrine • araṃśne
6PK AS 15C a3tsrelyñ·ṣṣe wasesa rilyñeṣṣe mñcuṣkents(e)tsai– ·t· a4///
7THT 398 a3a /// a3///tsai– mā po wä
8THT 1204.a a2wa /// a2///tsaiññe – /// a3
9THT 1339 a2/// a2/// litsaikatkemāne ayiträ – ///
10THT 1372.j a2/// – s· tsatsai– /// a3///
11THT 1387.e a1a1/// knatsaiu – /// a2
12THT 1390.h b2/// b2/// k·autsai– ///
13THT 1393.n a2a2/// – klatsaikai – rra ma
14THT 1394.a b1/// – t· letsai///
15THT 1394.mm a2/// – rkä motsai·ä /// b1///
16THT 1394.x a2/// ·ai ·ä nmatsaiññe /// b1///
17THT 1413.b a3/// ·tä ·ṣäṃ k·autsain· snai tse –
18THT 1432.e b1– – – – /// b1///·tsaikwe ai – ///
19THT 1451.b b2/// rkormeṃ a l·etsai: tumeṃ ṣpä ///
20THT 1499 b3– ke ya pkotsai·ai /// b4///
21THT 1575.a b8/// b8rtstsaṃ tsatsaikauṃ ·w· ṣṣ· y·
22THT 2259.d b2/// b2/// –tsaiśaiṣṣ·nts· : – nta
23THT 3068.g a2/// a2/// –tsai– /// a3///

Bibliography

Adams 2013a

Adams, Douglas Q. 2013a. A dictionary of Tocharian B. Revised and greatly enlarged. 2nd ed. Amsterdam/New York: Rodopi.