🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

mäskentär-ne

Cite this page as:"mäskentär-ne". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_mäskentär-ne (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“to be, become”
Word class:verb
Language:TB
Equivalent in TA:mäsk-
Lexeme variants:mäskentär-ne
 
Person:third
Number:plural
Tense/Mood:present
Pronoun suffix:third
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:3
Valency:intransitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1mäskīmar-c, mäskemarmäskemtär
2mäsketar
3mäskītär, mäsketär, mäsketär-ñ, mäsketär-ne, mäsketär-memäskīyentär, mäskentär, mäskentär-ne, mäskentär-me

Lexeme family

Occurrences

mäskentär-ne

1PK AS 7J a3wässanma ṣpä artkye ; mäskentär-ne – – – – (:) (kalpauca) a4
2PK NS 54 a1/// …tsi ; mäskentär-ne : kos kos tsamträ
3THT 159 a2duś·· /// a2 /// mäskentär-n(e) (ai)wontär-ne cäṅkenne ///