Announcements

naṣ

Cite this page as:"naṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_naṣ (accessed 12 Apr. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:tense_stem
Language:TA
Equivalent in TB:nes-
Lexeme variants:naṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:present
Stem class:1-2
Voice:active

Paradigm

Lexeme family

Commentary

As suppletive verb serves tākā-.

Occurrences

naṣ

1A 1 a4tsraṣiśśi mā ; praskinaṣ:
2A 2 a2kāripac sāspärtwu ālak wramnaṣ kos ne ālā(su)a3ne :
3A 4 a2saṃ ālak wram ārkiśoṣṣis kāsu ypant naṣ kos ne knānmune
4A 4 a4ne krośavati ñomā okarnaṣ
5A 4 b4ṣulaṃ nu vacramukhe wälnaṣ
6A 7 b3naṣāñmaṃ wrasaśśi āñmaṣi īme
7A 7 b4wäṣpā (pe)b4nu āñcäm mānaṣ
8A 7 b6 ka(pśiṃ)b6ñāṣās ; pākäntu ; pkänt pkänt potka«m» ; mā tṣaṃnaṣ; āñcäm ñomā :
9A 11 b1 kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt kuss ats ne nati wä(rṣaltsune) b1 (tsraṣṣu)n(e) naṣpuk täm ālāsunekk ats
10A 14 b3wrasaśśi ; mā kälpālnaṣ:
11A 30 a1ṣuläṣ lyutār tpär topna(ṣ)///
12A 32 b6naṣnu ce ///
13A 40 b2b2naṣnu wa – ///
14A 41 a3a3śkaṃnaṣ
15A 50 a4s(e)yaśśäl sam kāpñune mānaṣ
16A 66 b4kene kusnenaṣ; nati muk tampe
17A 67 a5pkät nu puttiśparäṃ mānaṣ
18A 71 a3naṣtanis pratipakṣ ॥
19A 71 mänt wäknānaṣ
20A 71 a4täpreṃ kāpñe ālak wramnaṣ kos ne ṣñi śol •
21A 74 b1pācar mācräṣ pkänt ·m·m·naṣśāmān t· ·t· b2
22A 75 a6 /// praskinaṣ:
23A 75 päl· ā – – – rk«†ä»naṣte kāṣāri wsā
24A 75 b3– – – – ntlune ākntsune patnaṣ
25A 78 b3tämne wä – oṅkalämnaṣ
26A 78 b5mā onta(ṃ) (säm) (śaru)naṣkus ne cam oṅkaläm
27A 79 a2ontaṃ tñi nṣäṣ ñāts(e)naṣ
28A 85 b2b2/// mnaṣkus ne was wunäṣṣ
29A 91 a6mā ñi suk tṣaṃnaṣ:
30A 95 b2rājarṣinaṣ
31A 98 b2nu täm ke lamenaṣ kuc ne ñäktañ ñäkcyā… b3 ///
32A 101 a5kus tanaṃ sne palnaṣ
33A 109 a210σ /// ṅkunaṣ:
34A 110 b1ka • b1///naṣt(e) nu cam ṣāñaṃ
35A 113 b1ne pälskes suk mānaṣb2/// n· ri
36A 116 b6taṃne wkänyo pättāññäkte märkampalnaṣṣu
37A 119 b3– ·ṣ· hārite riṣak nāṃtsu naṣb4
38A 120 a3śtärt ; mā śkaṃnaṣ:
39A 125 a1a1mnaṣ॥ pättāñkät käṣṣi ///
40A 129 b6/// b6nu suknaṣtṣa(ṃ) nā ///
41A 136 a5/// kāmeśvar ñkät· ā··inaṣsäs mättak : vaijayant
42A 144 b5m śākkiśi kapilavāstu rinaṣnu näṣ tāpärk himavant
43A 145 b3pa – – t ñomnaṣ॥ m· b4///
44A 168 a5/// (ñä)ktasaṃ oṅkrac śolnaṣkuyal nu tä ///
45A 169 b4nātäk (॥) /// b4naṣnu taṃne wkäṃnyo puk
46A 169 b5b5– m«†ä» :naṣnu tanne wkänyo pki
47A 173 a5a5/// käṣt mānaṣ: 1 ॥ tmäṣ
48A 174 a1/// ṣ · ntnaṣ·/// a2/// nātäk
49A 187 a1wärtsyo lyāki kälkālyi tkaṃnaṣ– ·y· ṣāriyātr· a2
50A 201 b5/// b5– ṅknaṣkus ne cwäṣ lyutār
51A 218 b3paramāṇū ; kṣaṃ yärmaṃnaṣ; kus ne ālu ; sukac mā tāṣ :
52A 229 b1naṣtämne wäknā ; ṣurmant
53A 236 b6b6/// l śāstränaṣkanaṃ mā penu – – – –
54A 246 a1wram tñi ; mānaṣku a2
55A 249 a3(ke)ne ; knānmune mānaṣ;
56A 251 b8 b8 kā(l) ; śrā(ddhe)śś(i) ; mā tirinaṣ; (mä)ntā(tsi) ; (kärsāmäntāp)
57A 252 b8śrāddheśśi ; mā tirinaṣ; mäntātsi ; kärsāmäntāp
58A 265 b3mā säm saṃ tuṅkassunaṣkus·· /// b4täṣ
59A 269 and 290 a8(m)ār (ñkät) (tṣaṃ) (kakmu)(naṣ) (ca)m māk wrasaś(ś)i kāswoneyaṃ pkä(nt) yatsi kä(ryatsum) ///
60A 271 a3ṅkac mā suk oṅkracnaṣmā lā a4
61A 273 a6mā nu täṣ ārkiśoṣṣaṃnaṣ
62A 273 b8(a)k(ṣa)r pekeyaṃ ; mānaṣcwaśśäl ; samm ālak
63A 283 b2saṃ poñcäṃ saṃsāraṃ wrasomnaṣku /// b3///
64A 287 and 259 b5(suma)ti mār ñkät kāt(kmā)ṃ(naṣ) (•)
65A 292 b3(tām) (kapśiñño) ; (kaknu)(naṣ); (ārki)b4(ś)oṣṣis ; sem
66A 300 b7kämnaṣ
67A 315 and 316 b6säm saṃ ñkät napeṃna(ṣ) (kene) ñäktaśśi pättāññäktes mrāc pälkātär
68A 321 a1– – – säm ṣāñ upāynaṣmā pe ṣtare kuc
69A 341 b5wrasaśśi ; wasäṃ (ckācar)(naṣ) (:)
70A 343 a3sräṅkā(t) /// a3– –naṣālä(ṣtā)r«†ä» el elūneyäṣ ///
71A 359 a2a2। mā wastenaṣmokoneyo mamiyuntāp । etad
72A 375 a3: mañi wra(s)k(e) mānaṣātlis kus·· – – – a4
73A 398 a4säm saṃ saṃsāraṃ cmolnaṣmā pe /// a5
74A 419 a5santāṃ /// a5///naṣśla ñä(kc)iṃ /// b1
75A 421 a2pluräṣ kuc ne tṣaṃnaṣ·i /// a3///
76PK NS 2 b2säs daśam·l sutris b2(naṣ)(u)pacār
77THT 1626.t a1a1/// –naṣsaṃ wā ///
78THT 2967.d a1a1/// –naṣ·/// b1/// msäṃ
79YQ I.2 a3kaś ; yärm mānaṣ:
80YQ I.3 b6naṣnākämyo :
81YQ I.8 b4naṣhimavant ṣulis kälymeb5(yaṃ) ///
82YQ I.8 b6gautam koträb6(ṣ) /// w(l)āñ(kä)t(n)aṣ
83YQ II.1 a1bho bho kus tṣānaṣ
84YQ II.8 b5tāpärk ptāñkät käṣṣi lob5(k)(naṣ)
85YQ II.12 a7 (präṅ)käss(i) ; mā tirinaṣ; kāswone ; kulypamäntāp
86YQ III.1 a2 (kapilavās)tu riyac śmäl naṣ
87YQ III.3 a8naṣnu mā nākäñtär
88YQ III.4 b3lāntune abhiṣek kälpām mānaṣ
89YQ III.4 b5/// (kä)ṣṣi kapilavāstu riyac śmäl naṣ
90YQ III.10 a2kus plācnaṣ prattika-ptāñkte wawurā •