Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

tāṣ

Cite this page as:"tāṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tāṣ_2 (accessed 04 Dec. 2023).
 
Meaning:“to be”
Word class:tense_stem
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tāṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:subjunctive
Root character:a-character; non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:subjunctive
Stem class:5
Voice:active

Paradigm

Lexeme family

Occurrences

tāṣ

1A 5 a1krośavati tāträ«sku»stāṣtām praṣṭaṃ puk kāryapäṃtwāśśi
2A 5 a2tāṣpenu (wra)a3som arämpātyo kaknu lkātsi kāswe
3A 5 a4tsekeṣi pekeṣi pat arämpāttāṣ
4A 6 a5kuc netāṣtaṃne kräṃtsonāṃ śomināṃ snākyāṃ
5A 6 a6a6– – – – stāṣ
6A 9 a5täṣ nātkis kärsortāṣ
7A 10 b1kātkmāṃ kälkāl ; ṣäññātāṣ
8A 12 b3sne wāsklune kesār śiśäktāṣ
9A 14 a4a4– – – – ārkiśoṣ(y)ac ymāṃ tāṣ
10A 15 a3ats wasäṃ weñlune kärsāltāṣ
11A 18 a4sas mahākalptāṣ
12A 20 a1(tä)mnetāṣāṣānik
13A 21 b4oñi cmol kar taṃne wkänyo kāswoneyo kaknu tāṣ
14A 22 b1 kuss a«t»s ne ārkiśoṣyaṃ parno kaśom · nāñ wramäṃ neñc puk tomtāṣkapśiṃññ· b2– – – – – – – – –
15A 23 a1; – – – – ; kapśiṃñaṃtāṣ; yneś lkāṃträ :
16A 35 b3b3vaiśravaṃ kakmutāṣ///
17A 35 b4(dhṛ)b4dhirāṣṭre kakmutā(ṣ)///
18A 39 a3a3tāṣoko elune(yis) ///
19A 39 a5kene nutāṣo… ///
20A 43 and 52 a6(kupre) /// /// (pra)ṣtaṃtāṣyas (penu) (ri)nāc{a/ä}r
21A 59 b6 tämne tāṣwewñuräṣ
22A 61 a1a1/// kulypamtāṣcami skamat kāruṃ kāpñe
23A 65 b4kupprene tsmāraṃ mā tāppus tāṣ
24A 65 b5kucne tmäṣ oko kälpāltāṣ
25A 74 a4waṣtäṣ läntässi mā kälpāltāṣa5/// rkor pyāmāṃ
26A 74 b5wäl āmāśāsac träṅkäṣ tämnetāṣcämplumäṣ kupre ne yab6(s)
27A 74 b6ne yab6(s) /// tärkortāṣmäśkite läñcäṣ waṣtäṣ ॥
28A 78 a4ne pra(s)ki ; n(e)ñc(i)tāṣ:
29A 78 a6(p)otoyo lāntsānac träṅkäṣ tämn(e)tāṣklyomiṃ lawam ś· – – – – – – – – –
30A 81 b5pärkñäm mā tāk ;tāṣriyaṃ : 1
31A 88 b5/// ciñcri oppal pākäb5(r)(tāṣ)/// (o)ṅkälmeṃ wäl na
32A 90 b6te ṣāmnune b6///tāṣnāśi läc ·e – – –
33A 93 a6ṣ«†ä» nunak träṅkäṣ mäṃ{n/t}tāṣwram kus ne wrasom
34A 93 b5a b5/// sāleyutstāṣñ· – sundari poñcäṃ
35A 94 a3akritaṃ ; kus śkaṃtāṣ: 2
36A 96 a4caṣ wär ॥ tämyotāṣa5/// käṣ yas
37A 96 b6plāc·āssi – – – – – penu kakmutāṣ
38A 99 b4śriṃ ñkät posac ṣtmostāṣtu ats b5///
39A 104 b3/// (śpā)lm(e)ṃ pat śwātsitāṣwärce pat ṣuṅkaṃ b4
40A 106 a4a4/// träṅkäṣ taṃtāṣkupre ne säm ālyäkyāṃ
41A 111 a6säm wasäṃ ypeyis śāptāṣb1/// (r)iyäṣ
42A 115 a6a6/// kulyi āklustāṣtemi āptā praṣtaṃ m
43A 117 b3räskär penu ; sāṃtäktāṣ; wraskentu nu ;
44A 117 b5mkälto āknats ; ācotāṣ; b611σ
45A 123 b5ñkät sākñim b5///tāṣ: ñkät napeṃ b6
46A 124 a1pkäm porr atsaṃ ;tāṣkapśiññaṃ ; platär pukuṣ
47A 124 a3/// a3śwānttāṣtäm mäṃt ne wanta
48A 124 b5(ku)b5pre ne āmiśāyaṃ ṣtmotāṣwäryo wantyo wipo pāpey·
49A 125 b4/// b4m· wikässitāṣ: kā /// b5
50A 125 b6b6śwāts= īmey= okoyaṃtāṣ///
51A 130 b5kus ne mā walutāṣmā pat wlatär tämyo
52A 131 a4/// mi to wtotāṣtäm ṣakk ats nṣac
53A 146 a5– – – – anapäa5(r) /// kulitāṣśālyās posā mācri kāts
54A 147 a2āṣtri ; sam ytārtāṣ:
55A 148 a1caṃ lyalypu yāmu kākroputāṣ– m śkaṃ ska
56A 149 a5– – – – – r·o ;tāṣrīyaṃ :
57A 150 a2āy sass ats mäskamāṃtāṣ– – – saśśi nu ñu
58A 150 a4pātrukṣi āy sass atstāṣcesmi śtwarā a5///
59A 152 a2/// (śa)lpmāṃ ; mācräṣtāṣ:
60A 154 a2a2/// s sāsepustāṣtsru ats wacont śwātsi
61A 155 a5a5/// mācartāṣṣñi sewās särkiñco lo
62A 159 b3śś· l tā netāṣpritār-äṃ mälkāräṃ mänt ///
63A 160 b4/// yaṃ wañi mātāṣyas kälpo /// b5
64A 171 b4b4täṣ nāśśe kärsortāṣ॥ tä /// b5
65A 177 b5/// wraske lo wikotāṣpuk wäknā mäsrats lotkaṣt
66A 180 b2tñi nand(e) m(ā) r(i)ñältāṣnāñi /// /// ·ṣune
67A 181 a4a4/// ·ñ· prākärtāṣ{n/t}prenäk /// a5///
68A 212 a1nātkis ke ne krit(ā)ṣāk yatsi /// a2
69A 214 a6nu upā(dhyā)y kuc netāṣtanne wkänyo kalīyūk praṣtaṃ
70A 217 b4pontsāṃtāṣtkanā ; mā cw
71A 218 b3ālu ; sukac mātāṣ: 10-7
72A 226 b5pūk āñmaṣ käryāṣ ;tāṣplāc ṣakkats päklyoṣäs ;
73A 226 b6; ke-ne āñcäm kulypaltāṣ; ṣakkatsek : 1
74A 226 ke pat nu krītāṣ; ñareyäntwaṣ (śalpatsi) (:)
75A 227-228 a1camitāṣplāc ; ṣakk atsek
76A 227-228 a5a5mi pe;nutāṣplāc ; ṣotre yal
77A 230 a5nṣaṃ ; – ntsūtāṣ:
78A 240 a6kus pat nutāṣ; tmaṃ ṣā ///
79A 256 a8naytuntuyo polkāṃtseṃ krop ṣitsrāk tkanā ṣtmo tāṣ
80A 256 ne puk sälpmāṃ ñemintwāṣi kurekārtāṣ
81A 256 b1(ne) – – – – – – – (pari)b1(jā)tträ ṣtāmtāṣ
82A 256 cindāmaṇisyo yetu jambunāṭ wsāṣi ṣultāṣ sälpmāṃ swāñcenāsyo (pe) w(a)ñi kär-paränyo (ye)tu
83A 258 a5(enäṣluneyaṃ) a5(sne) (ykorñe)(tāṣ) (•)
84A 272 b2b2/// ñ parnoṣtāṣtkanā mā cessi na
85A 275 a5śāt ekro pat wrasomtāṣ: māl knā a6
86A 279 b7p(r)em wyār ; yām(u)tāṣ; ///
87A 289 b5praṣṭaṃ ; se wältāṣ
88A 292 b3; lakṣaṃsyo ; yetusāṃtāṣ; kapśiññaṃ ; ptāñkät
89A 296 b5b5ṣṣäṣ kārpaṣt nātäktāṣriyaṃ cmo /// b6
90A 302 a1/// prem wyār yāmu tāṣ– ṣi – p
91A 312 a1ne y· – – – ṣultāṣ
92A 315 and 316 b5b5parijātträ stām kälymāṃ tāṣ
93A 317 a2s· /// a2wältāṣyśalmas pat mänwā särki
94A 321 a8/// a8/// ñtāṣkārāśaṃ : kus säm
95A 321 b7mroskäṣlis mosaṃ tsarā entseṃtāṣṣyärke /// b8///
96A 321 b8– – – s mosaṃ penutāṣparnontsāṃ puttiśpar ṣā«ṃ» k(apśañi)
97A 336 a7āṣānik ; säm wi(ne)tāṣ «:»
98A 337 a1täm nek näṣ penutāṣpraṣtaṃ – – – – ··une entsuräṣ
99A 339 a811σ /// elātāṣ:
100A 352 b11 papyätku ṣāmne wsālt(ā)ṣkä /// b2
101A 352 b4b4tk(u) ṣāmne wsāltāṣkätko ka{n/ṭh}i i{ṃ/na} wsāli
102A 354 b6märkampalṣi enäṣluneyaṃ (sne) (y)korñetāṣ:
103A 368 b2b2/// pūtäṅkātsi cämpamotāṣ/// b3/// lo
104A 368 b3b3/// lo cämpamotāṣmā ok·· /// b4
105A 385 a4• ykorñe pälskaṃ yneśtāṣ• cami cämpluneyā a5
106A 386 a5ne kalyāṃ wäa5s wleptāṣwlessi āyātosum mäskaträ •
107A 402 b7/// ·äṃ subhādrāṃ prakäṣtärtāṣ///
108A 427 a1a1somtāṣ: tsru yärm ///
109A 429 b510σ /// tmustāṣ
110A 429 b6oki śkaṃ ; nusmāṃtāṣ
111A 432 a2pärkmār-ci mäṃt ne wramtāṣtämne peṃ mar nṣac
112A 442 b6/// b6/// mtāṣ॥ ly(u)k(r)ā sä ///
113A 459 b3/// b3/// yatmāṃtāṣsäm cāturdiś· /// b4
114THT 1137 b6b6/// (träṅkä)ṣ«†ä» tämnetāṣ///
115THT 1559 a1a1tāṣpäk turkṣāñc y(ā)mtsāt put(i)a2śparṣiṃ
116THT 1944 a2/// a2/// māṃtāṣmä – /// a3
117THT 2104 b2b2/// prā ñitāṣts· ryo ṣa ñ·e
118THT 2496 b1b1/// – ॥tāṣnu ·ā ///
119YQ I.3 b4; dakṣināpath ; kälymetāṣ:
120YQ II.1 b1kuc neb2(ṣ)(tanne) (wkänyo) (kalīyūk) (praṣtaṃ)
121YQ II.1 b2(śolaṃ) (ptāñkät) ārkiśoṣṣaṃ pākärtāṣ
122YQ II.3 b8nātkis ke ne kritāṣāk yatsi
123YQ II.12 b2mänt ne yasäṃ kritāṣ
124YQ II.14 a5a5/// – sätkālunetāṣ
125YQ III.4 a5 k(a)knu miṣitāṣ
126YQ III.6 b3kanak kupre ne pissaṅkac wawu tā(ṣ)
127YQ III.7 a4a414σ /// –tāṣ:
128YQ III.7 ne tñi ; kritāṣgautami :
129YQ III.7 b8ṣñi päśśaṣiṃ malkeyo ñitāṣkapśañi : pyāṣtṣā(t)
130YQ III.10 b3(pi)ssaṅk kākropu tāṣ
131YQ III.12 a8 t(sä)lpālune ākālyo waṣtäṣ lantu ptāñäkte ākälṣältāṣ: kā… b1