Announcements

Work in progress

THT 17

Known as:THT 17; B 17
Cite this page as:Hannes A. Fellner. "THT 17". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-tht17 (accessed 18 Apr. 2024).

Edition

Editor:Hannes A. Fellner

Provenience

Main find spot:Šorčuq
Expedition code:T III Š 79.24
Collection:Berlin Turfan Collection (BBAW)

Language and Script

Language:TB
Linguistic stage:classical
Script:classical

Text contents

Title of the work:Udānālaṅkāra
Passage:Book 8 (Vācāvarga), strophes 12-18.
Text genre:Literary
Text subgenre:Doctrine
Verse/Prose:verse
Meter:M25

Object

Manuscript:Udānālaṅkāra B
Leaf number:(100-20-7)
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Transliteration

a1/// – k· l·· l· sa a [ñc]· lṣa rn[e] [pa] lwā m· – –
a2/// ·m· – – [te] tr[ī] ku p[o] tri kau ne [s]au la kle – – – – – – – – – – – ṣai¯ ¯m po ma rsā wa mā tla na ta¯ ¯rñä [pe] –
a3/// ·e ñe¯ ¯m se pu dñä kte ntse śe¯ ¯m e rka tñe o r[o] ts[e] 10 2 ka meṃ śr· ddh· ño śrā va sti ri ṣṣi u pā sa ki ka nte nma [sa]
a4/// pä rsnoṃ po ke no pu dñä kte ka¯ ¯s̝p lkā ṣyeṃ ru pne śle¯ ¯k wai ptā ya¯ ¯r ṣa mā neṃ : ke kmu sai we rtsyai lyā ka pu
a5·ñ·· t· – kl· ssu ntsai p· – lyku sai [p]· – – ··ā tu ypa rwe : yā mo rnta wno lmi ma kci ya ma nta¯ ¯r ma kci¯ ¯k tu ntse o kwe mpe lye wä rpā na nta¯ ¯r cme la ne
a610 3 wno lmi ta llā ñco na ksa nte ṣa ña¯ ¯ñmä e ro¯ ¯s̝ pi lko a ṅk· ṣ[e] yeṃ te sa¯ ¯rs̝ nā ki kre ntaṃ tsa : mā ñi¯ ¯ś kcā lye kco¯ ¯t nrai lkā sko wro cce ko¯ ¯s kre ntaṃ ntsa ta ttaṃ nā ki
a7a tā ka tte ne ṣa mye : kre¯ ¯ñcä tne we we ño¯ ¯s̝ kuse stmo¯ ¯s̝ śī lnā streṃ ṣa mā ññe ṣṣe ṣa nmī rñe ṣṣe upā sa kñe ṣṣe saṃ va rne : po sta ññe ra no kta ce saṃ va rne stmo¯ ¯s̝ kau nya ṣi
a8ce wsa ta ttaṃ nā ki ne ṣmye snai ya mo¯ ¯r 10 4 sū te me¯ ¯ñä srau kaṃ nrai ne ta nma sta¯ ¯r mā ka lykwa rwa mā ka cme la mā ka lkā s̝s̝ala kle nta : mā ka pu dñä kti tsa ṅkaṃ śai ṣṣe ne
b1a rpse nta rne ā lyau ce ka nrai ṣṣe wno lme ta llā nta : spe lke so mpa sta¯ ¯r kre nta¯ ¯ts sū wno lme¯ ¯ts nā ki we lñe pre re sa ce¯ ¯u au na s̝s̝a nme a ra ñcne : ai śa mñe spa ktā·
b2śle ko mpa lsko ññe co wai ra mno ta rka naṃ ne pa lsko ṣṣa na kre ntau na 10 5 kra maṃ sū wno lme¯ ¯ts ma kā¯ ¯ts pa lsko nta pu dñä ktaṃ ññe pe lai kne sa tau¯ ¯r śā¯ ¯r ka tnaṃ na ki ṣṣe : śra ddhe
b3– ·au ske ka lā ṣna ra ñcne a śrā ddhe tsa ka tkau ñai s̝s̝aṃ lau te ai s̝s̝aṃ we lñe ntse : a psā ltsa yā mu pī le ke ktseṃ ne cu rṇa nma sa s̝a lype nta sa na no mī sa rä tta ṅkeṃ : nā ki we lñe
b4– – [l]· ·[e] – ·eṃ ·ā – rṇ·e saṃ [m]ā – – – mā s̝a lype nta śo dha nta 10 6 pa pā ṣṣo rñe ṣṣe śau¯ ¯l cwi so mpa sta¯ ¯r po śai ṣṣe ntse sklo¯ ¯k ta nma s̝s̝aṃ kre
b5/// [r]p[o] wno lmeṃ¯ ¯ts cai sklo ka cci kra mpo¯ ¯s̝ ce wne pka nte pi lko ma ske nta¯ ¯rma kte pa¯ ¯t tā ko¯ ¯yä ṣu¯ ¯kt nau mye
b6/// lyp[o] ṣa¯ ¯ñä ṣa rsa kau to yksa pa tce¯ ¯u mā tā ka cce nā ki we ñi pa pā ṣṣo s̝a¯ ¯ts kre ntaṃ tsa 10 7 ṣa mā ne nmeṃ ste –
b7/// [l]· – ·e [n]· o st·eṃ ka ṣṣi nta m[sk]e – ¯r mā – – – – – – – – – p[e] lai kne ṣṣa na : pu dñä kte ntse toṃ snai – –
b8/// [tu] mai – o ṣa mā [n]e¯ ¯t[s] 10 8 tu se – –

Transcription

12a /// ; (tri)k(au) l(ak)l(e)sa ; añc(ā)l ṣarne ; pälwām(ane) ; – a2n2
12b 11σ /// ·m· – – ; tetrīku po ; trikau nesau ; lakle(sa) (:)
12c (keklyauṣwa) (eṅku) ; (pelaiknenta) ṣaim ; po märsāwa ; mā tlanatär-ñ ; pe – a3
12d 11σ /// ·e ñem se ; pudñäktentse ; śem erkatñe ; orotse 10-2
13c kameṃ śr(a)ddh(e)ño ; śrāvasti riṣṣi ; upāsaki ; käntenmasa ; a4
13b /// ; pärsnoṃ po keno ; pudñäkte ka ṣp ; lkāṣyeṃ rupne ; ślek waiptāyar ; ṣamāneṃ :
13c kekmusai wertsyai ; lyāka pua5(d)ñ(äk)t(e)n3n4 ; (lä)kl(e)ssuntsai ; p(epa)lykusai ; p(elaikn=) (ākṣ){ā/a} ; tu yparwe :
13d yāmornta wnolmi ; makci yamantär ; mäkcik tuntse ; okw= empelye ; wärp{ā/a}nantär ; cmelane a6n5n6 10-3
14a wnolmi tallāñco ; n{a/ā}ksante ṣañ-añm ; eroṣ pilko ; aṅk(aiṃ) ṣeyeṃ ; tesar nāki ; krentäṃtsa :
14b mā ñiś kc= ālyek {c/t}ot ; nrai lkāsko wrocce ; kos krentäṃntsa ; tattaṃ nāki ; a7 atākatte ; neṣamye :
14c kreñc tne weweñoṣ ; kuse stmoṣ śīln= āstreṃ ; ṣamāññeṣṣe ; ṣanmīrñeṣṣe ; upāsakñeṣṣe ; saṃvarne :
14d postaññe rano= ; ktace saṃvarne ; stmoṣ kaun yaṣi ; a8 cewsa tattaṃ ; nāki neṣmye ; snai yamor 10-4
15a temeñ sraukaṃ ; nraine tänmastär ; māka lykwarwa ; māka cmela ; māka lkāṣṣäṃ ; läklenta :
15b māka pudñäkti ; tsaṅkaṃ śaiṣṣene ; b1 ṣärpsentär-ne ; ālyauce ka ; nraiṣṣe wnolme ; tallāntä :
15c spelke sompastär ; krentats wnolmets ; nāki welñe ; preresa ceu ; aunaṣṣän-me ; arañcne :
15d aiśamñe spaktā(ṃ) ; b2n7 ślek ompalskoññe ; cowai ram no ; tärkanaṃ-{n/m}e ; pälskoṣṣana ; krentauna 10-5
16a kramṣäṃ wnolmets ; makāts pälskonta ; pudñäktäṃññe ; pelaiknesa ; taur śār katnaṃ ; nakiṣṣe :
16b śraddheb3(näts) (n)auske ; kälāṣn arañcne ; aśrāddhetsä ; katkauñ= aiṣṣäṃ ; laute aiṣṣäṃ ; welñentse :
16c apsāltsa yāmu ; pīle kektseṃne ; curṇanmasa ; ṣälypentasa ; nano mīsa ; rättaṅkeṃ :
16d nāki welñeb4(ṣṣe)n8 ; (pī)l(en)e (kätkr)eṃ ; (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ ; mā (saṃtkenta) ; mā ṣälypenta ; śodhanta 10-6
17a papāṣṣorñeṣṣe ; śaul cwi sompastär ; po śaiṣṣentse ; sklok tanmäṣṣäṃ ; kreb5(ntaunane) ; (cwiññana) (:)
17b /// …r po wnolmeṃts ; cai sklokacci ; krämpoṣ cewne ; pkante pilko ; mäskentär
17c mäkte pat tākoy ; ṣukt naumye b6 /// (sa) (eneṃ) ; (tättāwa) (śa,rīrntatsä) (:)
17d (o)lypo ṣañ ṣarsa ; kautoy ksa pat ceu ; mā tākacce ; nāki weñi ; papāṣṣoṣäts ; krentäṃtsä 10-7
18a ṣamānenmeṃ ste ; – b7n9 19σ
18b /// l(utask)en(tr) ost(m)eṃ ; käṣṣinta mske(ntä)r ; mā (tw=) (ot) (campät) ; (toṃ) (laṃṣūna) ; (lāṃṣtsi) pelaik;neṣṣana :
18c pudñäktentse toṃ ; snai (yarm) b8 20σ
18d 19σ /// tu mai(yy)o ; ṣamānets 10-8
tus= e – –

Translation

a1+ ... ([for] seven days ... they were put under pressure at that time. [11d] Then spoke Ānanda), confused by suffering, with folded hands, lamenting, (the[se] words to the omniscient: )
a2 (Oh shelter [and] refuge, oh lord, do not leave us. In the directions) I have gone astray, all confused I am through the suffering. (The laws heard I had grasped), [but] all I have forgotten,
a2+ [by myself alone] (the burden) will not be borne.
a3 (One may not have trust in the births and the Saṃsāra here. That which is) named (dveṣa), the great displeasure came over the Buddha. [12d]
a3+ There came believers inhabitants from the town of Śrāvastī and laypeople in hundreds ...
a4 They are sprinkling the whole earth [with water]. The Buddha they saw in [his] appearance, the same [did] separately the monks.
a4+ The assembly that came saw the Buddha, [the one] which was unhappy and tormented,
a5 [and] he proclaimed the law:
a5+ "If the beings do the deeds themselves, they will themselves receive the terrible fruit from this in their births.
a6 [13d] The miserable beings were blamed themselves, let evoke false thought and put blame onto the good. I see no other hell as great as when onto the good they put blame [and] unfounded slander.
a7 Here good ones [are] called those, who stand in pure moral behavior, in the discipline of monkhood, of novitiate and of lay brotherhood, which also in the eight-fold discipline even stand day and night. If [one] on such [good ones] puts blame and slander without reason, [14d] will therefore, when he dies, be [re]born in hell) many times
a8 [and] see [there] many births [and] many sufferings.
a8+ The many Buddhas, when they arise in the world, already indicate one another the miserable hell-being.
b1 The zeal such a one takes from the good beings. With such an arrow of speaking blame he strikes them in the heart.
b1+ Reason, service, also meditation, the spiritual virtues he steals from them.
b2 [15d] Of many beings it disturbs the thought, onto the law of the Buddha he strews the dust of blame,
b2+ in the believers heart he brings depression,
b3 he gives joy to the disbelievers and gives [them] the opportunity to speak [blame]). [If] with a sword I make a wound on the body, with powder [and] ointment the flesh comes into being again.
b3+ For the deep wound of blame there is no powder, no cure, no ointments [and] cleansing medicine.
b4 [16d] He takes from him the life of [moral] behavior,
b4+ and for the entire world he creates doubt about the virtues (of this one)."
b5 (Soon that one [will not be] bearable to) all beings, they will be in doubt, disturbed and are looking askance towards him.
b5+ What should Buddha, even if ... with seven jewels ... ([have to do] with a heap of remains put in [the ditch]?).
b6 Rather someone else has slain her with his own hand and spoke unfounded blame against the Buddha, even though moral behaviour has been kept up. [17d]
b6+ From the monks one (will have to obtain what one has learned, for they have heard the laws.)
b7 The monks here at [their] own wish go) from the house [and] become teachers. (Will you then) not (be able to accomplish what needs to be accomplished of the law)?
b7+ Of/from/by the Buddha (are) these (great) without (measure) (the good law ...)
b8 (Of/from/by the worthy it must still be recognized, all) this is the power of the monks. [18d] Therefore ...

Other

a2+ Die gehörten Gesetze hatte ich erfasst, [aber] alles habe ich vergessen, es wird von mir (allein) nicht getragen die Last(?). (Schmidt 1974: 262)
a3 Dieser große Unwille kam dem Buddha. (Schmidt 1974: 75)
a4 If the beings do the deeds [out of] themselves, they receive themselves the terrible fruit of it in the [re]births. (cf : ii, 24–25) (Peyrot 2013b: 680)
a5 Wenn die Wesen [aus sich] selbst die Taten tun, genießen sie eben selbst die schreckliche Frucht davon in den Geburten. (Schmidt 1974: 200, 490)
a6 Die unglücklichen Wesen machten sich selbst schlecht; sie hatten falsche Ansicht hervorgebracht und legten Tadel auf die Guten. (Schmidt 1974: 316-7)
a6+ I do not see another hell [that is] so large as when they put unfounded blame and evil rumour on the good. (cf : ii, 25) (Peyrot 2013b: 710)
a8 If [someone] puts blame and evil rumour on him without reason [lit. deed], he dies because of that [and] is [re]born in hell, many times, [for] many [re]births, and he suffers [lit. sees] many sorrows. (cf : ii, 25) (Peyrot 2013b: 710)
a8+ Die vielen Buddhas weisen schon, [wenn] sie in der Welt aufstehen, einer den anderen auf das unglücklich[ste] Höllenwesen hin. (Schmidt 1974: 322)
b1 Den Eifer nimmt ein solcher den guten Wesen. (Schmidt 1974: 408)
b1 Mit solchem Pfeil des Tadelsprechens trifft er sie [scil. die guten] ins Herz. (Schmidt 1974: 368)
b2 Auf das Gesetz des Buddha streut er den Staub des Tadels. (Schmidt 1974: 292)
b5 Sie werden zweifelsvoll, gestört [und] scheelen Blickes auf ihn. (Schmidt 1974: 110)
b6 Nicht möchte er unbegründeten Tadel von Guten, die die [sittliche] Haltung bewahrt haben, [aus]sprechen. (Schmidt 1974: 500, fn. 9)
b7 Die Mönche gehen hier (auf) [ihren] Wunsch aus dem Hause [und] werden Lehrer. (Schmidt 1974: 298)

Commentary

Parallel texts

THT 15

Philological commentary

All additions are based on THT 15.
Contains strophes 12-18 of the Vācāvarga (VIII) in a 4x25 syllable-metre (rhythm 5/5/8/7). Otherwise see the philological commentary to THT 15.
The leaf number is not preserved, but this leaf must have been nr. 127 of the manuscript since by comparison with the contents from THT 15 and THT 16 it must have been the last but one leaf before THT 18.
n1 (tri)k(au) amended based on THT 15 a1.
n2 (keklyauṣwa eṅku pelaiknenta) supplemented based on THT 15 a2.
n3 According to Sieg and Siegling 1949 I, 30 fn. 7 the reading wärpānantär should be corrected to wärpanantär in the transcription and the reading of final ā is a mistake for a in p(elaikn=ākṣ)ā according to Sieg and Siegling 1949 I, 30 fn. 6.
n4 p(elaikn=ākṣ)a according to Sieg and Siegling 1949 I, 30 fn. 6.
n6 According to Sieg and Siegling 1949 I, 30 fn. 8 the reading naksante should be corrected to nāksante in the transcription, cf. THT 15 a5. The same is true for the reading cot is a mistake for tot according to Sieg and Siegling 1949 I, 30 fn. 9.
n7 According to Sieg and Siegling 1983 45 fn. 11 the reading tarkanaṃne should be corrected to tarkanaṃme in the transcription.
n8 welñe(ṣṣe pī)l(en)e (kätkr)eṃ (m)ā (cū)rṇ (n)esäṃ, kre(ntaunane cwiññana :) supplemented based on THT 15 b2 and b3. The word saṃtkenta is amended following Sieg and Siegling 1983: 172.
n9 l(utask)en(tr) ost(m)eṃ, (tw= ot campät toṃ laṃṣūna ; lāṃṣtsi) supplemented based on THT 15 b5.

Remarks

The original manuscript is missing, but was complete in length with the top half of the left side missing as far as the schnurloch and slightly beyond. The top was generally more severely damaged.

Linguistic commentary

n5 Late lkāsko for classical lkāskau.

References

Online access

IDP: THT 17; TITUS: THT 17

Edition

Sieg and Siegling 1949: I, 29-31; Sieg and Siegling 1983: 44-46 notes 170-172; Hackstein et al. 2014: 43-65

Translations

Carling 2000: a4 (224), a5 (244), a7 (142, 297), b1 (212), b2 (340), b3 (221); Hackstein 1995: a4 a5 (111, 305), a6 (47, 65); Hackstein et al. 2014: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 (43-65); Krause 1952: a2 (177), a2 (53), a6 (53), b1 (41); Malzahn 2012b: b6 (159); Meunier 2013: b1 b2 (168); Peyrot 2013b: a4 (680), a6 a7 (710), a8 (710); Schmidt 1974: a2 a3 (262), a3 (75), a5 (200), a5 (200, 490), a6 (316-7), a6 a7 (500 n.9), a8 (500 n.9), a8 b1 (322), b1 (408), b1 (368), b2 (292), b5 (110), b6 (500 n.9), b6 (500, fn. 9), b7 (298); Sieg and Siegling 1949: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 (II, 24-26); Sieg and Siegling 1983: a4 (171), a6 (171), b1 (172), b3 (172), b5 (172); Thomas 1952: b3 (62); Thomas 1957: a3 a4 a5 (112), a4 (13), a4 a5 (12), a6 (181, 297); Thomas 1965: a4 (202); Thomas 1967: a4 (264); Thomas 1969c: a7 (201); Thomas 1970: a4 (273), a7 (263); Thomas 1976a: a4 (78); Thomas 1979a: b2 (243); Thomas 1979b: a7 (27); Thomas 1979d: a4 (163), b1 b2 (164); Thomas 1983: a6 (33); Thomas 1986: b3 (136)

Bibliography

Carling 2000

Carling, Gerd. 2000. Die Funktion der lokalen Kasus im Tocharischen. Berlin/New York: de Gruyter.

Hackstein 1995

Hackstein, Olav. 1995. Untersuchungen zu den sigmatischen Präsensstammbildungen des Tocharischen. HS Erg.-Heft 38. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hackstein et al. 2014

Hackstein, Olav, Hiromi Habata, and Christoph Bross. 2014. “Tocharische Texte zur Buddhalegende I: Die Geschichte von der Nonne Sundarī B15–18.” Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 68: 31–99.

IDP

“The International Dunhuang Project: The Silk Road Online.” n.d. http://idp.bl.uk.

Krause 1952

Krause, Wolfgang. 1952. Westtocharische Grammatik, Band I. Das Verbum. Heidelberg: Winter.

Malzahn 2012b

Malzahn, Melanie. 2012b. “Position matters: The placement of clitics in metrical texts of Tocharian B.” Tocharian and Indo-European Studies 13: 153–62.

Meunier 2013

Meunier, Fanny. 2013. “Typologie des locutions en yām- du tokharien.” Tocharian and Indo-European Studies 14: 123–85.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Schmidt 1974

Schmidt, Klaus T. 1974. “Die Gebrauchsweisen des Mediums im Tocharischen.” PhD thesis, Universität Göttingen.

Sieg and Siegling 1949

Sieg, Emil, and Wilhelm Siegling. 1949. Tocharische Sprachreste. Sprache B, Heft 1. Die Udānālaṅkāra-Fragmente. Text, Übersetzung und Glossar. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Sieg and Siegling 1983

Sieg, Emil, and Wilhelm Siegling. 1983. Tocharische Sprachreste. Sprache B. Teil I: Die Texte. Band 1. Fragmente Nr. 1-116 der Berliner Sammlung. Edited by Werner Thomas. Neubearbeitet und mit einem Kommentar nebst Register versehen v. Werner Thomas. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

TITUS

Gippert, Jost, Katharina Kupfer, Christiane Schaefer, and Tatsushi Tamai. n.d. “Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS): Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection.”

Thomas 1952

Thomas, Werner. 1952. Die tocharischen Verbaladjektive auf -l. Deutsche Akad. der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 9. Berlin: Akademie-Verlag.

Thomas 1957

Thomas, Werner. 1957. Der Gebrauch der Vergangenheitstempora im Tocharischen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Thomas 1965

Thomas, Werner. 1965. “Das Fragment M 500, 4/5 der Sammlung Pelliot.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 79: 192–202.

Thomas 1967

Thomas, Werner. 1967. “Bemerkungen zum Gebrauch von toch. A yo und B wai.” Central Asiatic Journal 11: 264–74.

Thomas 1969c

Thomas, Werner. 1969c. “Zu den Ausdrücken für Tag und Nacht im Tocharischen.” Central Asiatic Journal 13: 199–206.

Thomas 1970

Thomas, Werner. 1970. “Zu einer stilistischen Besonderheit im Tocharischen.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 84: 254–80.

Thomas 1976a

Thomas, Werner. 1976a. “Zu Konjunktion yo und Instrumentalaffix -yo in Tocharisch A.” Indogermanische Forschungen 80: 71–79.

Thomas 1979a

Thomas, Werner. 1979a. “Ein neues tocharisches Prātimokṣa-Fragment der Bibliothèque Nationale.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 92: 235–68.

Thomas 1979b

Thomas, Werner. 1979b. Formale Besonderheiten in metrischen Texten des Tocharischen: Zur Verteilung von B tane/tne “hier” und B ñake/ñke “jetzt”. Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 15. Mainz: Verlag d. Akad. d. Wissenschaften und d. Literatur.

Thomas 1979d

Thomas, Werner. 1979d. “Zur Verwendung von A śla, B śale, śle im Tocharischen.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 93: 150–73.

Thomas 1983

Thomas, Werner. 1983. Der tocharische Obliquus im Sinne eines Akkusativs der Richtung. Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 6. Mainz: Verlag d. Akad. d. Wissenschaften und d. Literatur.

Thomas 1986

Thomas, Werner. 1986. “Zur Stellung von toch. A nuṃ, B nano ‘wieder’ innerhalb des Satzes.” Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 99: 117–46.